Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ostrzega: Ministerstwo Zdrowia chce od września 2018 r. wprowadzić w życie przepisy tworzące gigantyczny system kontroli wszystkich rodzin dzieci szkolnych w Polsce. Na mocy „Ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży szkolnej” nad prawidłowością funkcjonowania rodzin ma czuwać pielęgniarka szkolna, kontrolując m.in. wypełnianie zaleceń lekarza po wizytach w przychodni.

System ma działać w oparciu o dane wrażliwe dotyczące zdrowia każdego dziecka, które będzie się ściągało z przychodni do szkolnego komputera. Pielęgniarka ma monitorować uczniów we współpracy z dyrektorem i nauczycielami, co znaczy, że system będzie realizować ponad pół miliona funkcjonariuszy państwa, zatrudnionych w oświacie i służbie zdrowia. Projekt ustawy nakłada obowiązek raportowania wszelkich nieprawidłowości do opieki społecznej. Przepisy zawierają wiele odwołań do „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, na mocy których m.in. każdy nauczyciel i lekarz ma prawo założyć Niebieską Kartę rodzicom, których podejrzewa np. o tak błahe zaniedbania jak nieodpowiednie do pogody ubranie dziecka (jeden z punktów Niebieskiej Karty). Ta sama ustawa już od 7 lat pozwala na odebranie dziecka rodzicom bez wyroku sądu. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców co roku pomaga ok. 300 rodzinom zagrożonym pochopnym odebraniem dzieci.

Jednocześnie ustawa nie poprawi w żaden sposób dostępu dzieci do świadczeń zdrowotnych. Projekt reklamowany jest jako poprawa dostępu dzieci do usług dentysty, ale jest to jedynie zabieg propagandowy. W dokumentach do projektu czytamy:

Świadczenia lekarza dentysty finansowane są jako kwota za określony rodzaj świadczenia. W 2016 r. kwota wydatków płatnika publicznego na te świadczenia wynosiła 447 500 000 zł. Projekt założeń nie wprowadza w tym zakresie zmian w obecnym stanie prawnym, zatem nie powstaną z tego tytułu skutki finansowe.

Z „Założeń do projektu ustawy”:

Do zadań pielęgniarki należy: monitorowanie realizacji zaleceń lekarza i lekarza dentysty; podejmowanie interwencji w przypadku, gdy zalecenia lekarza i lekarza dentysty nie są realizowane we wskazanych terminach; kontakt z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie lub zespołem interdyscyplinarnym na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Obowiązkiem pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej będzie podejmowanie interwencji w przypadku, gdy opieka profilaktyczna nie jest realizowana albo nie są realizowane zalecenia lekarza i lekarza dentysty. Powinna być ona zatem wyposażona w narzędzia umożliwiające pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji tego zadania, zarówno od Zespołu POZ, jak i lekarza dentysty. Zakłada się, że takim narzędziem będzie wspólna ujednolicona dokumentacja medyczna ucznia.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zaopiniowała projekt zdecydowanie negatywnie:

Projekt ten staje się kontrowersyjnym narzędziem władzy nad rodzinami. „Proponowana regulacja, deprecjonując rolę rodziny, nie chroni dzieci, ale stanowi dla nich zagrożenie. Negacja rodziny jako pierwszego środowiska opieki nad dzieckiem doprowadzi do poważnego spatologizowania relacji społecznych i prawidłowych mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa, co w konsekwencji przyniesie poważne, negatywne skutki dla samych dzieci”.

Poniżej pełen tekst naszej Opinii:

Opinia Fundacji Rzecznik Praw Rodziców do „Ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ocenia zawarte w projekcie „Ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” propozycje zdecydowanie negatywnie. Projektowane przepisy nie wpłyną na poprawę dostępu dzieci do świadczeń zdrowotnych i nie wpłyną na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej. W tym zakresie założenia projektu nie zostaną spełnione. Główny akcent nowej regulacji położony jest w istocie na monitorowanie dzieci i bardzo ścisłą kontrolę nad rodzinami w niedookreślonym, a więc uznaniowym zakresie. Ustanowienie mocą projektowanych przepisów funkcjonariuszy państwa, pielęgniarki szkolnej oraz w mniejszym zakresie innych pracowników służby zdrowia jako urzędników kontrolujących rodziny jest bardzo poważną i niekonstytucyjną ingerencją w prywatność dziecka oraz w kompetencje rodzicielskie. Kontrola funkcjonariusza medycznego nad realizacją zaleceń lekarskich sprawia, że projekt ten staje się kontrowersyjnym narzędziem władzy nad rodzinami, szczególnie w zakresie realizacji projektowanej regulacji łącznie z przepisami „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Zastrzeżenia budzą szerokie uprawnienia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (higienistki szkolnej) oraz założenie budowy systemu nieograniczonego dostępu do dokumentacji medycznej uczniów, a tym samym wszystkich danych wrażliwych. System istniejący w każdej szkole i prowadzony przez pielęgniarkę wspólnie z dyrektorem placówki i nauczycielami budzić musi zastrzeżenia zarówno w zakresie bezpieczeństwa danych, kompetencji wielkiego kręgu osób uprawnionych do korzystania z informacji, jak i celowości tworzenia i wykorzystywania takiego zasobu.

Rodzice mają prawo do zachowania tajemnicy związanej ze stanem zdrowia swoich dzieci w miejscu nauki. Pielęgniarka (higienistka szkolna) będąca w posiadaniu danych ucznia o przebytych chorobach czy wykonywanych zabiegach medycznych nie powinna nimi dowolnie dysponować, a lekarz POZ nie może przekazywać danych placówkom edukacyjnym i dopuszczać do przetwarzania danych przez pracowników szkoły (zgodnie projektem mają oni podawać leki czy wykonywać inne czynności medyczne podczas nieobecności pielęgniarki). Na straży anonimowości stoi m.in. tajemnica lekarska. Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących ucznia, w szczególności związanych ze stanem jego zdrowia, jest obowiązkiem nie tylko lekarza, ale każdej osoby wykonującej zawód medyczny, tj. m.in. lekarza dentysty, pielęgniarki. Założenie szerokiego przekazywania tych danych do pracowników systemu edukacji oraz opieki społecznej jest bardzo poważnym naruszeniem wolności obywatelskich.

Art. 31. Konstytucji RP

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Tymczasem zgodnie z przygotowaną Ustawą o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, lekarze i pielęgniarki mają prawo i obowiązek przymuszać rodziców do czynienia tego, czego prawo im nie nakazuje i grozić sankcjami, za niewykonanie tzw. zaleceń lekarza. Tak intensywna kontrola, z nałożonym na urzędnika obowiązkiem interwencji w razie nieterminowego wykonywania zaleceń lekarza lub dentysty, jest mechanizmem sprzecznym z zasadami państwa prawa.

Nasze doświadczenie z Telefonu Wsparcia dla rodzin zagrożonych nieuzasadnionym odebraniem dzieci wskazuje na poważne zagrożenie, że rodzice dbający o swoje dzieci, o zdrowie rodziny, o prawidłowe wychowanie, wykształcenie, odżywianie, higienę, warunki mieszkaniowe mogą zostać uznani z powodu błahych zaniedbań, albo przejściowego kryzysu, za rodziców niewydolnych, których obejmuje się nadzorem opieki społecznej. Brak precyzyjnego zdefiniowania granic „zagrożenia życia lub zdrowia dziecka”, pozostawienie dużego marginesu do interpretacji tych pojęć, daje pewność, że jakaś część osób realizujących zapisy ustawy uzna każde niedostosowanie się do zaleceń lekarza za powód do zgłoszenia rodziny do ośrodka pomocy społecznej, a w konsekwencji do sądu rodzinnego, pod zarzutem możliwości wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Samo założenie, ze osoba, która nie korzysta z opieki lekarza POZ wymaga nadzoru opieki społecznej,  jest nadużyciem. Wielu rodziców korzysta z prywatnej opieki lekarskiej, usługi POZ są prawem, przywilejem, nie obowiązkiem ustawowym. Trudno również zrozumieć, jakie przesłanki stały za przyjętym w projekcie obowiązku udziału pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania/higienistki szkolnej w posiedzeniach Rady Rodziców, w zebraniach Rady Pedagogicznej, cyklicznych spotkaniach z dyrektorem i pedagogiem szkolnym, z których mają być sporządzane notatki, udział w grupach wsparcia na terenie szkoły, również ze sporządzaniem raportów i oceną oraz udział w wycieczkach szkolnych.

Proponowana regulacja, deprecjonując rolę rodziny, nie chroni dzieci, ale stanowi dla nich zagrożenie. Negacja rodziny jako pierwszego środowiska opieki nad dzieckiem, doprowadzi do poważnego spatologizowania relacji społecznych i prawidłowych mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa, co w konsekwencji przyniesie poważne, negatywne skutki dla samych dzieci.
Państwo, przejmując kontrolę nad dzieckiem i jego rodziną w skali, którą można już nazywać totalną, powtarza eksperyment społeczny, który należy ocenić, w świetle podobnego rodzaju doświadczeń historycznych, jako niebezpieczny i skazany na niepowodzenie.

Warszawa, 26.10.2017 r.

autor: Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Całość czytaj na: http://www.rzecznikrodzicow.pl/minister-zdrowia-chce-monitorowac-wszystkie-rodziny-w-polsce

81 myśli w temacie “Minister Chorób chce monitorować wszystkie rodziny w Polsce – Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ostrzega

   1. Czy ktoś posiadający konto na Facebooku mógłby podesłać powyższy link do p. Zięby i Czerniaka, z prośbą o krótki komentarz, aby więcej ludzi się tym zainteresowało.

   2. „Dobra zmiana” jedzie po bandzie – skomentowała Justyna Socha (Stowarzyszenie STOP NOP) fakt, iż na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. „Dorośli! Biorą się i za nas. Będą przymusowe szczepienia akcyjne np. na grypę pod karą grzywny do 50 tys. zł. Kwalifikować ma pielęgniarka, żeby poszło szybciej” – alarmowała”.
    „Ustawa ewidentnie została napisana pod dyktando szczepionkowego lobby. Na skandal zakrawa fakt, iż Stowarzyszenie STOP NOP nie zostało przez resort uwzględnione jako podmiot konsultacji społecznych”
    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/11/01/minister-chorob-chce-monitorowac-wszystkie-rodziny-w-polsce-fundacja-rzecznik-praw-rodzicow-ostrzega/#comments
    Arkona ❤ słusznie podkreśliła fakt, że OSTRO PRZYŚPIESZYLI!

   3. Tak? A co takiego zrobicie?
    Komentarz negatywny im wystawicie?
    Ten kraj to stajnia Augiasza i taczek dla g..a nie starczy.

   4. Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza!

    Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,

    Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,

    I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze;

    Gdybyś wiedział, że ledwie jednę myśl rozniecisz,

    Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły,

    Tak czekają twej myśli – szatan i anioły;

    Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz;

    A ty jak obłok górny, ale błędny, pałasz

    I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz.

    Ludzie! każdy z was mógłby, samotny, więziony,

    Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony.

    (Mickiewicz, Dziady część III)

    *

    Ludzie, gdybyście mieli wgląd w to, jak słaby jest w tej chwili „rząd”, jeszcze dziś Warszawa zostałaby oblężona przez tysięczne tłumy, a „rząd” podany jutro do dymisji…

    Ludzie, gdybyście mieli wgląd w to, jak słaby jest w tej chwili „rząd”…

   5. TAW.
    „Człowieku! Gdybyś wiedział …” , że wystarczy siła woli, żeby góry przenosić …
    Wiedza, to teoria i PRAKTYKA – właśnie tej brakuje.
    Nie potwierdzona praktyką teoria może okazać się kłamstwem.

    Ludzie wierzą faryzeuszowi Pawłowi, że Ducha Święty dzieli ich na:
    prorokujących, służących, rządzących, nauczających, upominających, karcących, coś rozdających, przełożonych, miłosiernych, mądrze gadających, umiejętnie poznających, wierzących, uzdrawiających, czyniących cuda, rozpoznających duchy, mówiących językami i tłumaczących te języki.

    Komu Duch nie dał daru prorokowania, ten nie umie prorokować, komu nie dał daru służenia, ten nie umie służyć, komu nie dał daru rządzenia, ten nie umie rządzić, a na dodatek konkurowaniem z władcami aktualnymi (wybranymi przez Boga) zarabia na potępienie. Itd..
    Jeśli więc ludzie nie robią tego, co powinni, to tylko z winy Ducha Świętego.

   6. Duch tylko czeka, by mieć możliwość w pełni przejawić się w ziemskim ciele istoty ludzkiej 🙂

    Ale dopóki to ciało jest zatrute „lekami”, szczepionkami i nienawiścią – Duch nie ma fizycznej możliwości na pełną manifestację. Tu działa czysta fizyka, mechanika przestrzeni.

   7. Przed 1 grudnia idę wypisac sie z przychodni, moze mnie nie dorwą szczepieniem.:)

   8. TAW.
    Duch ma wszelkie możliwości.
    Może zlekceważyć lub przełamać ludzki opór.
    Rzadko, w wyjątkowych sytuacjach np. zagrożenia szybko, „na siłę” przestawia ludzką wolę na zgodną z Bożą.
    Trucizny nie mają na to wpływu.

   9. Już nie ma textu oryginalnego . Zniknął . pojawia się ups…
    U TAWa uratowany. Dzięki

   1. Tak, to o to właśnie chodziło – pielęgniarka w roli obozowego kapo.

    Pielęgniarki, buntujcie się, chcą Wam dołożyć roboty!

    Strajkują lekarze, a Wy co? Jesteście gorsze?…

    Skoro chcą Wam dowalić roboty, niech przynajmniej za to dodatkowo zapłacą!

   1. raczej zminiac szkoly nikt nie ma czasu ani energii na calodzienne siedzenie z bachorami

   2. Czas pracy w nowej erze to będzie 3-4 godziny dziennie, nauki – podobnie.

    Nie „bachorami”, tylko Naszą Świetlaną Przyszłością… ❤
    Im więcej miłości przekażemy Dzieciom, tym pogodniejszy będzie nasz wiek dojrzały.

   3. to se siedz z takimi rozwydrzonymi swiatlosciami -_- ja gora 20 min moge z takim swiatlosciami chodz niepowiem nieraz fajne sie trafiaja nadwyraz swiadomie myslace

   4. Rozwydrzenie czy tak zwane ADHD (wymyślona choroba) to efekt wielu czynników: od jedzenia słodyczy (po ich odstawieniu „ADHD” „cudownie” mija) po energetyczne nieciągłości systemu RODowego.

   5. Szkoła to jeszcze większy matrix niż konsorcja. Rzuciłem hotlinię, wróciłem do szkoły i po 2 miesiącach ręce mi opadają. Padam. Matrix szkolny wysysa bardziej niż telefony zdenerwowanych klientów. Tak. Szkoła niczego nie nauczy. Tylko życie nauczy czegokolwiek. Zatem znów sie zastanawiam nad opuszczeniem statku zwanego SZKOŁA. To chora instytucja. I tyle. Howgh.

   6. TAW, wyjść na ulicę ok, ale pamiętaj o ustawie 1066, może rządzący tylko na to czekają!!

   7. To była tylko taka obrazowa metafora dla zilustrowania dysproporcji między MOCĄ, JAKA W NAS OBECNIE TKWI, a realną słabością obecnego „rządu”, o której Polacy nie mają zielonego pojęcia.

    Nikogo nie namawiam do rewolucji. Od czterech lat namawiam do ewolucji, czyli wzrostu świadomości.

    Im dłużej ten „rząd” rządzi, tym lepiej dla nas, bo tym więcej bezeceństw popełni, a więc tym szybciej obudzi się NaRÓD 🔆

    Wezwanie „bratniej pomocy” nigdy nie nastąpi, bo każdy „władca” (od Stalina do Kaczyńskiego) wie, jak zachowuje się Polak zmuszony do „powstania warszawskiego” (to znów metafora).

  1. Tak trudno wpoić dzieciom zamiłowanie do czytania i dociekania? Ja swoim wnukom zanoszę zadania do rozwiązania albo matematyczne albo rysunkowe i kombinują . Nie czekoladki -nie bombonierki- coś im w mózgach zostanie.

   1. Ostatnio zadanie do rozwiązania -odległość z ziemi do księzyca -obliczyć ile długości równików zmieści się do księżyca . Znależć dane w internecie. Jaką radochę mieli -13 i 10 lat.
    Malowanie na dany temat. Ciekawe jest jak dzieci widzą dany temat. Synowa ma wystawkę od lat tych prac na wejściu w ganku a dzieci szczęśliwe. Nie ma prawa nikt tego wynieść . Miejsce,kącik do pracy i zadania do wykonania – dzieciaki to lubią. Kreatywność uwielbiają i chwalić-chwalić ! Duch Słowiański wzmacniać -chwalić! Póżniej już samo leci ..

   2. Gratulacje❤ jakze chcialabym miec wsparcie takiej babci bo ja ze swoimi musze walczyc zeby slodyczy nie dawaly. Przez jedna ciocie zreszta pielegniarke zostalam przez to nazwana macocha! A jedna babcia to pediatra i wciska slodki syf wnukom ehhh. Tak trzymaj jestes wspaniala. Serdeczne pozdrowienia☺

   3. dawaj im suszone daktyle figi bez siarki, polskie cukierki to syf zawierają oleje utwardzane slodzik fruktozowy i sztuczne kolory rujnujace inteligencje

   4. Do Ali odp.
    Alu droga – wygogluj i wydrukuj babkom i rzuć na stół – niech czytaja . To są Twoje dzieci . Owoce nasze rodzime ,konfitury,miód . Babki idą na łatwiznę…

 1. „Lekarze przepisują leki, o których mało wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic”.

  1. Studia medyczne już nie kształcą jak kiedyś . Potrzebni dystrybutorzy. Mają nie wiedzieć-bo jak wymsknie się niechcący…

   1. ku.wiszon z tej doktorki aktorki królowej swiata, plebs zadaje jej pytania i cos nie do pomyślenia chce na nie odpowiedzi

  1. Dzięki.

   Pracownicy mainstreamowych mediów to nie dziennikarze, to funkcjonariusze. Żal patrzeć, jak człowiek potrafi się zeszmacić. Prowadzący zadaje gościowi pytanie, otrzymuje odpowiedź z twardymi danymi na wydruku – i odkłada odpowiedź, nie chcąc jej przyjąć do wiadomości, bo ma z góry ustaloną tezę (pod koniec programu wygadał się, że przygotowywał się na podstawie danych podsuniętych mu przez sanepid).

   Żal patrzeć.

   1. Ten system wciaga mam kolezanke co pracuje w mediach. I to co pisza i emituja to totalna sciema na zadany przez szefow temat. Sada uliczna wyglada np tak ze zadaja pytania znajomym i rodzinie i od razu ci mowia co powiedziec sama tak bylam przypadkowym przechodniem. I to nie ttlko ci co zarabiaja najwiecej kazdy nawet w lokalnej gazetce albo wypad z wilczym biletem.

  2. Propaganda redaktorka . Podaje liczby. To są tylko liczby…Lekarz ok- czy to naprawdę grypa ? – no nareszcie facet mówi prawdę . To tak jak z rakiem. Nie każdy guzek,mięśniak,cysta czy torbiel to rak.

   1. Kiedyś kiedy byłam młoda nie miałam okresu ok 2 miesiące. Po badaniu ginek stwierdził że ciąża no i zaproponował skrobankę. Powiedziałam że się zastanowię… Po drodze do domu dostałam okres …..

   2. To przemysł śmierci. Medycyna Rockefellerowska, która ma swój początek w KL Auschwitz (IG Farben/Bayer).

    Jako Słowianie wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi dla zachodnich korporacji farmaceutyczno-biotechnologicznych, które (jak np. Bayer) są prostą kontynuacją eksperymentów medycznych dokonywanych na Słowianach już w latach 40. XX w. – znany współczesny producent leków Bayer AG wywodzi się wprost z pracującego dla KL Auschwitz chemiczno-farmaceutycznego kartelu IG Farben. W trakcie 2. wojny światowej Bayer jako część IG Farben uczestniczył w zbrodniach wojennych na słowiańskiej ludności cywilnej.

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/10/23/polacy-nie-maja-pojecia-ze-dostepna-u-nas-zywnosc-jest-skazona-gmo/

   3. mam wrażenie jakby redaktor byl biorobotem ta sama grzywa od lat te same robotyczne wycwiczone tresci…

   4. Ten cwaniaczek dręczy tego lekarza głupkowatą gadką. Ja nie ogl tego badziewia w TV ale że oni to puścili ?

 2. Wiem TAW -ie. Znam . Nie na darmo ćwiczyli. Żywność już dawno mam swoją ok 30 lat. Jeden uczony książę powiedział że wyprzedziłam epokę. Trzeba być -; brak słów żeby tego nie widzieć i nie wiedzieć .

  1. Gratulacje, ale wiekszosc SLOWIAN…i ogolnie w Europie, zyje w duzych miastach…
   Trzeba cale rolnictwo zmienic na DAWNE, SLOWIANSKIE, RODZINNE, NATURALNE…
   Zdrowa zywnosc to zdrowy NaROD ❤

 3. Tak , tak właśnie czułam ta sztucznie wygenerowana troska o dzieci zawęża się i jak zwykle bryluje w jednym kierunku- SZCZEPIĆ OBOWIĄZKOWO- WYCHWYCIĆ ZA WSZELKĄ CENĘ ANTYSZCZEPIONKOWCÓW – oni czują, że nasza swiadomość niebezpiecznie DLA NICH wzrasta- widzą co się dzieje SPOŁECZEŃSTWO Z OGROMNA SIŁA OTWIERA OCZY, A PRZEZ SKÓRĘ COŚ CZUJE- CZUJE, ŻE WAŁKI SIĘ SZYKUJE NA NICH! Tak cos kombinują i to na ostro- na początku tygodnia Córka przyszła ze szkoły oburzona- MAMO ZROBILI NAM ANKIETĘ- i taki zakres pytań: ile osób zameldowanych mieszka w domu, ilu niezameldowanych przebywa, oczywiście temat uzaleznień, relacji na linii RODzic- Dziecko, kto pracuje za granicą, o sytuację materialna łącznie z zarobkami- ZAPALIŁA NAM SIĘ CZERWONA LAMPKA- ALARM! i JESZCE JEDNO MONITORING MA BYC WPROWDZONY NA LINI- PIELGNIARKA POŁOZNA, PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA I LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU! a SZCZEPIONKI W TLE! Z dentystami nie wiem dlaczego przyszlo skojarzenie z chipami! OPRESJA SIĘ NASILA, ale to wynik tego, że ZACZYNAMY W KOŃCU MYŚLEĆ I WIĄZAĆ FAKTY- kto pociąga tymi sznurkami!

  1. To jest sprawa dla prokuratora. Żaden urząd nie ma prawa zadawać dziecku tak intymnych pytań. Jest podstawa do wniesienia oskarżenia wobec dyrektora szkoły.

   Poucz Dzieci, że nie muszą odpowiadać na tak intymne pytania. Powiedz im, że w razie wątpliwości, niech dzwonią lub piszą.

  2. Rok temu wypowiedź taką przeczytałam sercem napisaną przez CUDOWNĄ I MADRĄ DUSZĘ ❤ :
   „Przyszłość Polski jest czysta i jasna: budzą się Śpiący Rycerze, którzy ubiją Smoka…''
   Teraz po odbyciu zawiłej drogi prowadzącej do źródła świadomości już wiem kto SMOK I ŻE RYCERZE TO MY, TYLKO OBUDZENI JUŻ I RAZEM Z NASZYM JERZYM POKONAMY SMOKA I i ich płatnych popaprańców – ziemskich gadów!

   1. Proces Wielkiej Pobudki Słowian od początku jest tak zaprojektowany przez ewolucję, że najpierw mają wymrzeć istoty nieewolucyjne (głupie, wkręcone w egregory oraz zatrute lekami, szczepionkami i nienawiścią), by zrobić miejsce Dzieciom Kryształowym oraz Dzieciom Perłowym.

    Dopiero te Dzieci

    realnie

    odmienią

    oblicze

    Ziemi.

    Tej Ziemi.

    Nasze pokolenia są tylko po to, by oznajmić światu koniec starej gry. Projektowanie nowej już nie do nas będzie należało…

   2. TAW.
    Co nazywasz obliczem ziemi?
    JPII KAZAŁ Duchowi Świętemu odmienić oblicze ziemi, ale nie wiadomo z jakiego na jakie i czy Duch Święty podjął się tej pracy.
    Twierdzisz, że projekt pobudki Słowian nie był poprzedzony projektem ICH ogłupienia i wytrucia ???!
    Jeśli ewolucja „produkuje” coraz lepszych ludzi, to co podziwiasz u tych sprzed 2000 lat? Oni byli ewolucyjni, my jesteśmy nieewolucyjni, a następne pokolenia wrócą do poprzedniej ewolucyjności, czy będą ewolucyjni inaczej ??
    Komu i po co współczesne pokolenia mają oznajmiać koniec starej gry?
    I co mi po jakiejś nowej, jeszcze nie zaprojektowanej grze?
    Chyba coś tu jest nieuporządkowane.

   3. Co nazywasz obliczem ziemi?
    – To my jesteśmy Obliczem Ziemi. Tej Ziemi. Cała biosfera stanowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi.

    Twierdzisz, że projekt pobudki Słowian nie był poprzedzony projektem ICH ogłupienia i wytrucia ???!
    – Nic takiego nie napisałem.

    Jeśli ewolucja „produkuje” coraz lepszych ludzi, to co podziwiasz u tych sprzed 2000 lat? Oni byli ewolucyjni, my jesteśmy nieewolucyjni, a następne pokolenia wrócą do poprzedniej ewolucyjności, czy będą ewolucyjni inaczej ??
    – Nasi Drzewiejsi sprzed 2000 lat mieli większą wiedzę od nas współczesnych. Potem nastąpił ewolucyjny regres związany z ekspansją Babilonu na tereny rdzennie słowiańskie. My współcześni jesteśmy pokoleniem przełomu, które odkryło, że znalazło się w babilońskiej niewoli. Po nas przyjdą bardzo wyewoluowane istoty, które odmienią oblicze Ziemi. Tej Ziemi.

    Komu i po co współczesne pokolenia mają oznajmiać koniec starej gry?
    – Swoim rodzinom. Bo to my sami oraz nasze rodziny podtrzymujemy odchodzącego matrixa.

    I co mi po jakiejś nowej, jeszcze nie zaprojektowanej grze?
    – To będzie bardzo ciekawy level… 😀

    Chyba coś tu jest nieuporządkowane.
    – Tak, matrix jest stanem rozpierduchy pierwotnych algorytmów Życia.

   4. gwalty zydoarabomongolskie schrzanily nam geny i zdolnosci tele plus tv ksiezycowa zaklocajaca wszystko, ewolucja to mit bardziej wyglada na dewolucje gorsze zdrowie i myslenie

  3. TAW BARDZO DZIEKUJĘ ❤ – te pytania bardzo mnie zaskoczyły, ale Córka się zbuntowała i na część pytan nie odpowiedziała- no i nie muszę pouczać, bo uwielbia czytać TAW, WIĘC BEZPOŚREDNIO OD CIEBIE OSOBIŚCIE OTRZYMA POTWIERDZENIE, ŻE SŁUSZNIE NIE ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA 😀

   1. Jest fajny tekst-wytrych, który zawsze można rzucić, gdy się człowiek znajdzie w przykrej sytuacji:

    „Najpierw muszę to skonsultować z moim prawnikiem”

    lub „Wujek prokurator prosił, bym w razie wątpliwości natychmiast do niego dzwoniła”

    lub „Nasz rabin zawsze powtarza, że nas to nie dotyczy”… 😀

    *

    Swoją drogą autorzy ankiety to niezłe spryciule, bo odmowa przez ucznia odpowiedzi jedynie na część pytań ankiety od razu wzbudza w urzędnikach podejrzenia…
    Więc jeśli już odmawiać, to udziału w całej ankiecie.

    *

    Normalnie czuję się, jakbym czytał Franza Kafkę… Uszczypnijcie mnie, ludzie, że to dzieje się naprawdę…

 4. „Uszczypnijcie mnie, ludzie, że to dzieje się naprawdę…”

  …PRZYSPIESZYLI !!!
  Bardzo przyspieszyli…

  W reklamach pelno zdjec z paniami, ktore zaslaniaja OKO : kanapy, zywnosc, lakier do paznokci, bizuteria… co sie da tak teraz reklamuja…

 5. Niech ich szlag trafi za te szatańskie pomysły!!! Rodzic sam potrafi zatroszczyć się o zdrowie swojego dziecka, bez tej bandy pseudopomocników. Wiele rodzin uciekło z tego obłędnego systemu i tak płacąc tym cholerom haracz nie wiadomo za co. Chyba w podzięce właśnie dla nich ten pomysł. Dojrzeli lukę, którą chcą załatać.

 6. ,,Szef koncernu farmaceutycznego aresztowany pod zarzutem korupcji
  Policja federalna zatrzymała znanego miliardera, szefa koncernu farmaceutycznego Insys Therapeutics pod zarzutem korupcji lekarzy i szpitali.
  Prezydent Trump wytacza wojnę Big Pharmie, walczy o likwidację karteli narkotykowych i monopolu w służbie zdrowia
  Coraz więcej firm farmaceutycznych w tym producenci szczepionek, staje w obliczu kontroli prawnych gdzie wykrywane są nielegalne, nieetyczne praktyki powodowane chęcią zysku.
  Sami szefowie kierujący koncernami bez ogródek przyznają, że działają dla zysku nie dla dobra pacjentów”
  Źródło
  naturalnews.com

 7. Urzędnicy rządzą rodzicami, bo rodzice nie rządzą urzędnikami. Na dodatek Polacy uważają, że Polska ostoi się bez rodziców (= bez dzieci), natomiast bez urzędników się nie ostoi.
  Dzikie zwierzęta są mądrzejsze od ludzi!

 8. Wśród moich licznych ciotek znalazła się czarna owca tolerowana z powodu przedwojennego pielęgniarskiego wykształcenia, która swoją „troską” o rodzinę tak ją wykończyła, że stała się bardzo nieliczną.
  Stanowisko kierowniczki przychodni antyalkoholowej dało jej możliwość handlowania dziećmi. Wprawdzie udało jej się odebrać potomka tylko jednej siostrzenicy, ale cała jej nagonka na dzieci sprawiła, że wielu zrezygnowało z potomstwa.
  Wszyscy „obudzili się” za późno.
  W 1Kor 7 Paweł pozwala na żeniaczkę starym kawalerom ze swoimi dziewicami w wieku, kiedy one już nie mogą począć dzieci.
  Młodszym kawalerom pozwalał się żenić tylko w przypadku seksownego nieopanowania.
  A teraz dzieci służą zakładom farmaceutycznym i innym biznesmenom do się bogacenia.
  Wszyscy się budzą, lecz nie widzą po co.

 9. Witajcie,

  Normalnie nie oglądam gadzich Faktów, ale dzisiaj chciałam zobaczyć czy coś o spięciach na linii polski?? MSZ a ukraiński IPN pokażą- oczywiście ani słowa ale za to o oskarżeniach o molestowanie seksualne (oczywiście niewinnych) aktorów i polityków- przykłady podali rzeczywiście śmieszne.

  A do tego tadam:

  .https://www.youtube.com/watch?v=tIY-KN66Iqw

  komentarze na youtube – super.

  http://babyonline.pl/nowa-kampania-gis-u-o-szczepieniach,szczepienia-niemowlaka-artykul,23955,r1p1.html

  a do tego:
  .https://www.youtube.com/watch?v=9F0jOTu2Z44

  tu kometarze inne, ale za to znalazłam fajny artykuł, co NIK na temat GIS ma do powiedzenia:

  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-06-13/gdy-idziesz-do-apteki-rob-zakupy-bez-podniety-glowny-inspektor-sanitarny-spiewajaco-o-suplementach/

   1. TEN PIERDOLAMENTO POWINIEN BYĆ NATYCHNIAST ZWOLNIONY Z FUNKCJI, dlaczego to proste i pierwszy przykład, który zapodała LASZKA ❤
    reklamuje suplementy, a poniżej artykuł na tej samej stronie Polsatu:
    Substancje rakotwórcze, bakterie kałowe – to m.in. wykryto w suplementach diety. Wstrząsający raport NIK!!
    CO TEN INSPEKTOR ZATEM REKLAMUJE?!!

    "Bierna postawa organów państwa"
    ,,NIK zwraca także uwagę na problem oszukańczych praktyk, jakie stosują producenci i dystrybutorzy, którzy – kreując popyt – reklamują nierzadko suplementy jako równoważne produktom leczniczym.
    NIK wskazuje, że dzieje się to przy biernej postawie organów państwa i ostrzega, że taki stan może rodzić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów.
    Ustalenia kontroli wskazują, że w Polsce nie jest zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa suplementów diety. Organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo stosowania tych produktów nierzetelnie realizowały zadania związane z wprowadzaniem ich po raz pierwszy do obrotu.
    Nieskuteczny był także nadzór nad jakością zdrowotną suplementów diety, również w niedostatecznym zakresie prowadzono edukację żywieniową dotyczącą tych produktów.

    Brak działań, brak kontroli
    Główny Inspektor Sanitarny nie podjął, zdaniem NIK, wystarczających działań w celu wyeliminowania zagrożeń. Według stanu na 3 lutego 2017 r. 33 z kwestionowanych 38 suplementów diety nadal znajdowało się w sprzedaży internetowej i zawierało szkodliwe substancje.
    Także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy Inspekcji Sanitarnej w ograniczonym i niedostatecznym zakresie sprawowali nadzór nad reklamą suplementów diety. Minister Zdrowia zaś w ogóle nie podejmował działań w tym zakresie – twierdzi NIK w raporcie.
    Główny Inspektor Sanitarny nie monitorował reklam suplementów diety w mediach, a organy Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego tylko sporadycznie kontrolowały internetowy rynek tych produktów.
    Zalecenia Najwyższej Izby Kontroli

    Rynek suplementów diety w Polsce NIK ocenił jako obszar wysokiego ryzyka zdrowotnego, niedostatecznie zdiagnozowanego i nadzorowanego przez służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościowe. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na "konieczność objęcia tego obszaru przez Ministra Zdrowia szczególnym nadzorem, w celu wyegzekwowania od organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem suplementów diety realizacji wszystkich obowiązków wynikających z już obowiązujących aktów prawnych".

    Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli widzi potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych rangi ustawowej, dotyczących suplementów diety.
    http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-02-09/substancje-rakotworcze-bakterie-kalowe-to-m-in-wykryto-w-suplementach-diety-wstrzasajacy-raport-nik/?ref=series

    WARTO PODSUMOWAĆ- TEN WSTRZASAJACY RAPORT NIK-u powinien z automatu wykosić GIS-u!
    Jeżeli istnieje chociażby cień podejrzeń- a reklama lekarstw, szczepionek nie pozostawia złudzeń dla kogo pracuje GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY- zbyt dużo poświęca dla reklam, a zbyt mało czasu dla poprawy bezpieczeństwa żywnościowego- mówię tu w kontekście ostatnio podjętego tematu przez GRUPĘ WYSZEHRADZKĄ W TEMACIE GORSZEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW SPROWADZANYCH I SPRZEDAWANYCH W MARKETACH I NIE TYLKO!

    http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Bulgaria-minister-zdrowia-podal-sie-do-dymisji-po-skandalu-korupcyjnym,177943,2.html
    http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Rumunia-dymisja-ministra-zdrowia-po-skandalu-wokol-srodkow-do-dezynfekcji,161683,10.html

    „Nic nie wskazuje na zmianę w fotelu premiera. Przyszłość dwóch ministrów jest niemal przesądzona. Według źródeł Onet.pl chodzi o Andrzeja Adamczyka i Witolda Waszczykowskiego. Na liście do dymisji widnieją jeszcze nazwiska Anny Streżyńskiej, Konstantego Radziwiłła i Krzysztofa Jurgiela.

    Według Onet.pl, zmiany w służbie zdrowia pod kierunkiem Konstantego Radziwiłła nie idą tak szybko i sprawnie, jak chce tego Jarosław Kaczyński. Ponadto zapowiedziana jeszcze w kampanii wyborczej PiS likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia okazała się niemożliwa do zrealizowania w tej kadencji. Konto Radziwiłła obciąża także trwający protest lekarzy rezydentów, z którym resort zdrowia nie potrafi sobie poradzić.

    Onet.pl wskazuje, powołując się na swoje źródła, że zaczęły się już pierwsze przymiarki do wyboru nowego ministra.''

 10. Kochani mam do WAS prośbę –
  wsuwajcie codziennie witaminę D3 w ilościach powyżej 4000 jednostek .
  Wszystkie wiadomości z eteru są dołujące, nie poprawiają naszego nastroju, wprowadzają marazm i zwątpienie.
  Tak być nie może.
  Dobrą energię trzeba wzmacniać, więc wyłączcie TV , włączcie dobrą muzykę i nie zapominajcie się uśmiechać, nawet do siebie.
  Sława

 11. A JA MYSLAŁAM, ŻE NIE ODWAŻĄ SIĘ, ŻE TO MOŻE WYOLBRZYMIONA SPRAWA- FAKE NEWS, ale jednak:
  „Ministerstwo Zdrowia przyjmuje opinie o projekcie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Opinię taką może wysłać każdy, komu zależy na ukróceniu bezprawia koncernów farmaceutycznych w Polsce.
  O wspomnianej ustawie pisaliśmy w artykule:

  http://prawy.pl/60366-50-tys-zl-kary-za-nieszczepienie-sie-na-grype-juz-wkrotce-w-polsce-do-szczepien-kwalifikowac-ma-pielegniarka/

  Można się jednak zapoznać z jej treścią osobiście pod linkiem:
  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304556/katalog/12466351#12466351

  Tam również znajduje się adres skrzynki, na którą można zgłaszać zastrzeżenia (na ilustracji zaznaczone na fioletowo). Z zupełnie niezrozumiałych względów nałożono ograniczenie do 4 tys. znaków. Jeżeli to, co napiszecie, będzie zbyt długie, aby przeszło formularzem, to wyślijcie to mailem na adres opiekuna tego projektu ustawy:

  sekretariat.ep@gis.gov.pl, jako temat mejla podając: Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27-10-2017 r.)”.

  http://prawy.pl/60405-nie-pozostan-obojetny-na-szczepionkowy-terror-wyslij-do-ministerstwa-zdrowia-uwagi-do-projektu-ustawy-o-chorobach-zakaznych/

  1. Angela Merkel wypowiedziała się publicznie, że jest przeciwna przymusowym szczepieniom w Niemczech. Uważa, że każdy obywatel jej kraju jest samowystarczalny i powinien sam podejmować decyzje odnośnie szczepień siebie i swych dzieci.

   Podobne stanowisko przyjęły parlamenty krajów skandynawskich. Dzięki temu umieralność niemowląt i małych dzieci jest w Niemczech i Skandynawii znacznie mniejsza niż w Polsce. Analogiczna jest sytuacja z chorobami chronicznymi dzieci.

   Polska znajduje się wśród najbardziej medycznie totalitarnych krajów Europy, gdzie nadal stosuje się szczepienny terror, gdzie skorumpowani urzędnicy i sądy odbierają rodzicom prawo do podejmowania decyzji odnośnie zdrowia i życia swych dzieci. Skutki tego są tragiczne dla naszego narodu, bo tysiące polskich dzieci rocznie są przymusowo okaleczane lub zabijane toksycznymi szczepionkami. Nie nadrobią tych strat żadne zasiłki 500+.

   Wall Strepet Journal opublikował ostatnio procentową statystykę osób z każdego rocznika, które nadal żyją w USA. Poniżej załączam wykres [nie potrafię umieścić – MD] wykonany na podstawie tych danych, przedstawiający procent osób z różnych roczników, które już zmarły. Na szczególną uwagę zasługują roczniki urodzone w latach 2002-2009, w których zmarło kilka razy więcej dzieci niż w rocznikach wcześniejszych. Nie było w tym czasie w USA żadnych epidemii i nie ma danych wskazujących, że dzieci umierały z powodu chorób zakaźnych. Jedynym wytłumaczeniem tego dużego wzrostu zgonów dzieci jest to, że zostały one zabite toksycznymi szczepieniami.

   Zgony tych dzieci mogły nastąpić albo wkrótce po szczepieniach, albo w ciągu kilku lat po nich w wyniku ciężkich chorób poszczepiennych (nowotwory, astma, padaczki, zawały serca, udary, choroby autoimmunologiczne i inne). Za wcześnie wnioskować, że notowany spadek zgonów w rocznikach 2010-2014 oznacza, że szczepionki stosowane w tym okresie były bezpieczniejsze. Może to równie oznaczać, że mniej rodziców szczepi teraz swe dzieci, albo, że dzieci urodzone w tym okresie na razie chorują i mogą umrzeć w późniejszym czasie.

   Prof. Maria Majewska

  2. O tak – cały czas akcja, podpisy, petycje jedna za drugą – ile się da… Widzę co się dzieje na fb – w grupie stop nop. Jakiekolwiek urzędowe pismo ktoś dostaje – zdjęcie /wrzutka na fb- „pomocy” – i pojawiają się odpowiedzi. O to chodzi! 🔥💪

   Mam zamysł wypisać się z przychodni, bo niby po co tam jestem…

  1. Drodzy Rodzice, ze względu na długi wykład, posłuchajcie chociaż ostatnie 20 minut, fantastycznego wykładu p. Krzysztofa Karonia.
   Sława

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s