List otwarty Jerzego Zięby do ministra „zdrowia” w Zarządzie Polską w sprawie szczepionkowego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

<https://youtu.be/abtLvuivh_E

<https://youtu.be/y2De9Y8oinE?t=4m37s

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Data: 27.02.2018

Szanowny Panie Ministrze,

Ze względu na zainteresowanie, a przede wszystkim nieprzewidywalne konsekwencje dla Polski i społeczeństwa stosowania szczepień, list ten jest listem otwartym.

Mając na względzie zdrowie obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń Polaków, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Bezpieczeństwo szczepionek

W załączonym piśmie z dnia 16.02.2018, skierowanym do p. Karoliny Jeżewskiej, Pana wypowiedź brzmi: cyt. „…instytucje te dopuszczają szczepionki do użytku i sprzedaży na rynku, rejestrują je jako w pełni bezpieczne…” (gdzie zwrot: „instytucje te” oznacza urzędy znajdujące się pod Pana jurysdykcją).

Społeczeństwo amerykańskie od wielu lat domaga się od swoich urzędów, takich jak FDA czy CDC, przeprowadzenia prawidłowo wykonanych, zgodnie z tzw. „złotym standardem”, badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. Jak dotąd takich badań nigdzie na świecie nie przeprowadzono. Jak wiadomo, tylko tego typu badania, spełniające warunki „złotego standardu”, mogą być uznawane jako badania wiarygodne. Każdy lek, jaki jest wprowadzony do obrotu, musi spełniać tego typu wymagania. Szczepionki są zaklasyfikowane jako lek.

Z Pana słów „szczepionki są bezpieczne” wynika, że dysponuje Pan dowodami naukowymi w postaci badań klinicznych, przeprowadzonych zgodnie z zasadą „złotego standardu”, uprawniające Pana do użycia takiego stwierdzenia. W związku z tym, proszę o przekazanie wyników takich badań zarówno w kraju, jak i za granicą, ze wskazaniem, kto, gdzie i kiedy je przeprowadził oraz kto je finansował.

Podkreślam, że chodzi tutaj o WSZYSTKIE szczepionki, łącznie ze szczepionką przeciw wirusowi HPV. Zwracam uwagę Panu na to, że w Japonii przygotowywany jest pozew zbiorowy przeciwko producentowi tej szczepionki. Pozew ten spowodowany jest tragicznymi skutkami ubocznymi, jakie wystąpiły po podaniu tej szczepionki.

2. Szczepionki przeciw grypie

Ze względu na wprowadzanie tych szczepionek do obrotu w Polsce jako lek, bardzo proszę o przekazanie następujących informacji dotyczących:

2.1. Skuteczność szczepionek przeciw grypie

Zgodnie z zasadą dotyczącą każdego leku wprowadzonego do obrotu, przed jego wprowadzeniem warunkiem koniecznym jest określenie, na podstawie badań naukowych, jego SKUTECZNOŚCI. Bez spełnienia tego warunku, żaden produkt leczniczy nie może być wprowadzony do obrotu.

Zwracam tutaj uwagę na to, że skuteczność leku musi być wykazana poza wszelką wątpliwością w stosunku do placebo (substancja NEUTRALNA biologicznie i fizjologicznie) zastosowanego w grupie kontrolnej. Poza tym skuteczność leku musi być naukowo potwierdzona przed jego zastosowaniem u dorosłych czy dzieci.

W tym zakresie wnoszę o:

2.1.1. Przekazanie badań klinicznych, na podstawie których, została udowodniona SKUTECZNOŚĆ tej szczepionki PRZED zastosowaniem jej w Polsce w sezonie 2017/2018.

2.1.2. Co najmniej opisanie procesu przygotowania takich dokumentów dotyczących skuteczności szczepionek, jakie będą wprowadzone do obrotu w sezonie 2018/2019.

2.2. Bezpieczeństwo szczepionek przeciw grypie

Zgodnie zasadą dotyczącą każdego leku wprowadzonego do obrotu, przed jego wprowadzeniem warunkiem koniecznym jest określenie, na podstawie badań naukowych, jego BEZPIECZEŃSTWA. Bez spełnienia tego warunku, żaden lek nie może być wprowadzony do obrotu.

Zwracam tutaj uwagę na to, że bezpieczeństwo leku musi być wykazane poza wszelką wątpliwością w stosunku do placebo zastosowanego w grupie kontrolnej (substancja NEUTRALNA biologicznie i fizjologicznie). Poza tym bezpieczeństwo leku musi być naukowo potwierdzone przed jego zastosowaniem u dorosłych czy dzieci.

W tym zakresie wnoszę o:

2.2.1. Przekazanie badań klinicznych na podstawie których, zostało udowodnione BEZPIECZEŃSTWO tej szczepionki PRZED zastosowaniem jej w Polsce w sezonie 2017/2018.

2.2.1. Co najmniej opisanie procesu przygotowania takich dokumentów dotyczących bezpieczeństwa szczepionek, jakie będą wprowadzone do obrotu w sezonie 2018/2019.

2.3. Niezależnie od punktu 2.1 oraz 2.2 bardzo proszę o wyjaśnienie następującego tematu:

Szczepionki przeciw grypie zastosowane u Polaków, w tym kobiet w ciąży, w sezonie 2017/2018 nie były poddane jakimkolwiek badaniom dowodzącym ich skuteczności i co najważniejsze, nie przeszły przez jakiekolwiek badania dotyczące ich bezpieczeństwa.

Dowodem na to jest oficjalny dokument amerykańskiego FDA wskazujący na brak przeprowadzenia jakiegokolwiek procesu badań klinicznych, a w szczególności badań przeprowadzonych zgodnych zgodnie ze „złotym standardem”.

https://tinyurl.com/y73eqez5

Wprowadzenie takiego produktu leczniczego na rynek i jego faktyczne ZASTOSOWANIE, stanowi niekwestionowane narażenie zdrowia i życia polskich obywateli.

Związku z tym proszę o wyjaśnienie:

2.3.1. Na jakiej podstawie, bez jakichkolwiek badań, szczepionka ta została dopuszczona do podania jej Polakom, a szczególnie polskim dzieciom i kobietom w ciąży?

3. Szczepionki przeciw grypie jako eksperyment medyczny

Bez względu na Pana formalną odpowiedź na pytanie zadane w punktach 1 oraz 2 wprowadzenie szczepionki przeciw grypie, a w szczególności jej ZASTOSOWANIE u Polaków bez jakichkolwiek wcześniej przeprowadzonych badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa jest faktem DOKONANYM.

Przypominam, że ustalenie SKUTECZNOŚCI oraz BEZPIECZEŃSTWA każdego produktu leczniczego musi nastąpić PRZED jego wprowadzeniem na rynek i jego zastosowaniem.

W przypadku szczepionki przeciw grypie jej skuteczność, a w szczególności bezpieczeństwo, nigdy nie zostało wykazane PRZED jej zastosowaniem.

Zastosowanie preparatu leczniczego w ww. sposób jest oczywiście możliwe, ale tylko w ramach eksperymentu medycznego.

W związku z powyższym, podawanie preparatu leczniczego w postaci szczepionki przeciw grypie należy uznać za eksperyment medyczny. Powołując się na Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej o następującym brzmieniu:

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody,

proszę o przekazanie mi informacji, jak następuje:

3.1. Wykazania, że wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którym podano komercyjnie lub w ramach refundacji przez NFZ lub MZ szczepionkę przeciw grypie w sezonie 2017/2018 i w sezonach wcześniejszych, wyrazili zgodę na wzięcie udziału w tym eksperymencie medycznym PRZED podaniem im ww. szczepionki.

3.2. Przekazania bezwzględnie koniecznej w tym przypadku formalnej, pisemnej zgody komisji bioetyki na przeprowadzenie takiego eksperymentu.

3.3. Podania składu osobowego tej komisji.

3.4. Opublikowania deklaracji członków tej komisji o jakimkolwiek ich powiązaniu w sposób pośredni lub bezpośredni z przemysłem farmaceutycznym lub o braku takich powiązań (np. wynagrodzenia, granty, dotacje, finansowane wyjazdy na konferencje, szkolenia itd…).

Nie istnieją jakiekolwiek zweryfikowane dowody naukowe, oparte na fundamentalnej zasadzie „Evidence Based Medicine” oraz tzw. „złotym standardzie” przeprowadzania badań klinicznych, świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek, w szczególności szczepionek przeciw grypie.

Każdego lekarza w Polsce obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej, który w artykule 57.1 mówi:

„Lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo”.

W związku z tym wnoszę o:

Natychmiastowe wskazanie Naczelnej Izbie Lekarskiej na konieczność wszczęcia działań edukacyjnych w stosunku do tych lekarzy, którzy w sposób świadomy lub nieświadomy złamali lub łamią postanowienie Kodeksu Etyki lekarskiej, na który przysięgali.

Zwracam uwagę Panu, że Naczelna Izba Lekarska, na podstawie ww. artykułu Kodeksu Etyki Lekarskiej, ogranicza lub wręcz usiłuje odebrać prawo wykonywania zawodu wielu lekarzom leczącym pacjentów niezgodnie z procedurami lub stosującymi niedopuszczone do obrotu preparaty lecznicze.

4. Substancje toksyczne w szczepionkach

4.1. Niedawno opublikowany raport toksykologów włoskich (w załączeniu) jednoznacznie wykazał we wszystkich szczepionkach, jakie stosowane są w Europie, a więc Polsce też, obecność substancji toksycznych, których działanie może prowadzić do modyfikacji genetycznej oraz powstania chorób przewlekłych.

Ze względu na możliwość wystąpienia modyfikacji genetycznej (patrz: chemiczne substancje onkogenne w szczepionkach) u zaszczepionych dzieci, istnieje realne zagrożenie wystąpienia u polskich dzieci nieuleczalnych chorób o podłożu genetycznym. Co więcej, fakt ten powoduje możliwość powstania uszkodzeń genetycznych w przyszłych pokoleniach tych dzieci. Konsekwencje tego dla całego polskiego Narodu mogą być katastrofalne.

Naukowcy ci niezwykle konkretnie stwierdzają że: substancje te nigdy nie powinny znaleźć się w organizmie człowieka, w szczególności w organizmie dziecka.

Raport ten nie jest dywagacją, hipotezą czy podejrzeniem. Jest on konkretnym wykazaniem obecności tych substancji również w szczepionkach polskich. Ten niepodważalny, a jednocześnie przerażający fakt powoduje, że w imieniu społeczeństwa polskiego żądam podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zaprzestania procederu uszkadzania zdrowia społeczeństwa polskiego i jego przyszłych pokoleń.

4.2. W szczepionkach polskich wykryto również patogeny takie jak chlamydie, mykoplazmy czy też retrowirusy. Działanie tych patogenów również może prowadzić do modyfikacji genetycznej i wystąpienia nieznanych jeszcze chorób o podłożu genetycznym lub chorób przewlekłych, szczególnie z zakresu autoimmunoagresji.

Zwracam Panu uwagę na fakt, że np. gamma retrowirusy stanowią część obecnie rozwijanej broni biologicznej podobnie jak mykoplazmy i chlamydie.

W związku z tym, ze względu na niemożliwą wręcz do określenia wagę i ogromne ryzyko dla społeczeństwa polskiego, żądam, aby w trybie natychmiastowym wykluczyć z obrotu wszelkie szczepionki, w których wykryto np. gamma retrowirusy.

Jednocześnie proszę o natychmiastowe wskazanie niezależnego laboratorium mikrobiologicznego, które szczepionki polskie zbada w kierunku obecności tych toksyn lub patogenów.

Żeby nie obciążać budżetu państwa, zobowiązuję się do pokrycia kosztów zakupu szczepionek, które będą poddane analizie mikrobiologicznej.

Bardzo jednak proszę, aby nie kierować mnie do laboratorium, które:

4.2.1. Nie wykryło, pomimo prowadzenia badań, obecności retrowirusów czy mykoplazmy w szczepionkach polskich, chociaż inne laboratoria to wykryły.

4.2.2. Nie wykryło toksyn, które wykryli we wszystkich szczepionkach naukowcy, toksykolodzy włoscy.

4.2.3. Nie wykryło kilka lat temu w szczepionkach przeznaczonych dla Polaków śmiertelnie groźnych żywych wirusów tzw. grypy świńskiej, którą wykryło laboratorium w Czechach.

W związku powyższym wprowadzane do obrotu szczepionki jako produkt leczniczy nie odpowiadają wymaganym od szczepionek warunkom jakości.

Zwracam Panu uwagę, że obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, a w szczególności Art. 165. „Inne niebezpieczeństwa” Dz.U. 2016.0.1137, tj. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., wyraźnie wskazuje na to, że:

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: […]

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dodatkowo, ewidentnie łamana jest przyjęta w 2005 r. przez Unię Europejską tzw. Zasada Ostrożności, która mówi że:

„Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie, zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.

Ze względu na powtarzające się, a niczym nieuzasadnione, wypowiedzi osób Panu podlegających odnośnie bezpieczeństwa szczepień, niniejszym również zobowiązuję Pana do zapoznania się z materiałami dotyczącymi NIEBEZPIECZEŃSTWA szczepień przedstawionych tutaj:

https://vimeo.com/user75852809

Biorę pod uwagę to, że być może niektóre z ww. faktów nie były Panu znane. Od tej pory już Panu znane są.

W związku z tym, jako urzędnik państwowy, jest Pan prawnie zobowiązany do zawiadomienia właściwego urzędu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co wynika z przedstawionych powyżej faktów.

Bardzo proszę u udzielenie odpowiedzi tylko drogą e-mailową w terminie 30 dni.

Z poważaniem
Jerzy Zięba

[…]
Do wiadomości:
a. Facebook
b. YouTube
c. Prywatna lista email
d. Twitter

*

UWAGI KOŃCOWE

1.

Lekarz, wystawiając zaświadczenie, w którym poświadcza zdarzenie nieprawdziwe, naraża się na odpowiedzialność karną z art. 271 KK.

Przestępstwo fałszu intelektualnego polega na wprowadzeniu do autentycznego dokumentu nieprawdziwej treści mającej na celu „stwierdzenie okoliczności nieistniejących lub przeinaczeniu okoliczności faktycznych bądź też na zatajeniu takich okoliczności” przez osobę zobowiązaną do wystawienia dokumentu.

Zgodnie z art. 271 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, popełnia przestępstwo. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Przepis ten wprowadza odpowiedzialność karną za urzędowe poświadczenie nieprawdy. Sprawcą tego czynu może każdy funkcjonariusz publiczny – a więc także pracownik administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego (art. 115 par. 13 pkt 4 kodeksu karnego).

2.

Art. 157a. Uszkodzenie prenatalne

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.

Uwaga moja: podanie szczepionki nie jest działaniem leczniczym, koniecznym dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu dziecka.

3.

Art. 165. Inne niebezpieczeństwa

Dz.U. 2016.0.1137, t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: […]

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

4.

W 2005 r. Unia Europejska przyjęła tak zwaną Zasadę Ostrożności – zasada ta mówi że:

„Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie, zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe konsekwencje”.

źródło: https://jerzyzieba.com/s/Do-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-szczepionek-do-mediow-tkyp.pdf

38 myśli w temacie “List otwarty Jerzego Zięby do ministra „zdrowia” w Zarządzie Polską w sprawie szczepionkowego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

  1. Ten list otwarty Jerzego Zięby do polskiego „zarządu” jest dla zblazowanego i od wieków zahipnotyzowanego polskiego społeczeństwa

   absolutną

   rewolucją

   mentalną.

   Tej sprawy nie odpuści ani pan Jerzy, ani ja, ani tysiące świadomych Polaków. Ostrzegałem poprzedniego ministra chorób, że poleci (poleciał), ostrzegam i obecnego. Jeśli będzie nadal służył mafii medycznej, Słowianie nie odpuszczą i doprowadzą do jego jak najszybszej dymisji. Tak nieodpowiedzialny człowiek nie będzie sprawował w naszym kRaju tak odpowiedzialnej funkcji.

   1. po pierwsze:
    wyleci „nieodpowiedzialny”

    po drugie:
    zwolni miejce dla kogos GODNEGO (tylu RODakow w kRAJu i za granica wykonuje prace, w ktorych ICH talent i WIEDZA jest KRADZIONY i NISZCZONY na wszelkie sposoby… akurat wlasciwa praca dla RODaka czy RODaczki, ktorzy maja WIEDZE i CHARYZME… oraz DUSZE !

 1. to nie sa nieodpowiedzialni ludzie tylko okupujacy Polske rzad i z cala swiadomoscia czyniacy depopulacje z rownoczesnym zubozaniem Polakow. To gorzej niz germanizacj z rusyfikacja w 19 wieku. Kazdy z tych pajacow z Wiejskiej wie dokladnie po co tam jest i co czyni.

 2. Dużo dobrego się dzieje w polskiej Przestrzeni. No to teraz posłuchajcie tego 🙂 Napisałem wczoraj maila do dr Franca Zalewskiego odnośnie krypt pod Łysą Górą, oto odpowiedź.

  „Witam.

  Dziękuję za list panie Pawle.

  Zna pan temat, ja też zrobiłem rozeznanie.

  Działamy aktywnie w tym kierunku. Jak na razie koledzy zakładają fundację do uzbierania pieniędzy na badania. Wszystko jest kwestią czasu, formalności trochę trwają.

  Zbieramy chętne osoby do wzięcia udziału lub wsparcia finansowego. Działamy jawnie i dlatego chcę znać pana godność, możemy się spotkać. Chętnie podzielę się swoimi spostrzeżeniami i planami.

  Z uszanowaniem

  Franc Zalewski”

  Zobaczymy, w jaki sposób sprawy dalej się potoczą, ale im więcej chętnych do pomocy, tym lepiej. Rzućcie newsa w eter, niech się niesie, jeśli się dowiem czegoś konkretnego, jak można udzielić wsparcie, dam niezwłocznie znać 🙂

  1. Łysą Górę blokują Plejadianie, więc przy tym temacie spotykają się interesy obcych cywilizacji, którym bynajmniej nie zależy na pobudce Słowian – najpotężniejszej cywilizacji kosmicznej.

   Cywilizacje nam obce mają na razie nad nami przewagę technologiczną, a więc dużą łatwość blokowania pewnych spraw. Przy tym temacie łatwo więc nie będzie, ale temat drążyć trzeba, gdyż…

   „kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem”… 😀

   *

   Ważne, by – bez żadnej napinki – codziennie spokojnie robić swoje. A każdy tak naprawdę doskonale wie, co ma robić… 🙂

   1. Otóż to, dlatego im więcej kropli, tym kamień szybciej pęknie 😉 Mimo wszystko, tutaj bezpośrednio blokują to głównie „polski” rząd i KK, którym zapewne bardzo zależy, by sprawa nie ujrzała światła dziennego.

   2. Jedni i drudzy są pod bezpośrednią kontrolą Plejów.

    Piszę o tym wszystkim dlatego, by poszerzyć kontekst oglądu kwestii Łysej Góry. Bez tego kontekstu pewne sprawy mogą wydawać się nie do końca czytelne.

    *

    To nie „rząd”, jak mawia Jerzy Zięba, ale ZARZĄD. Jako Rada Nadzorcza państwa musimy za rok wymienić obecny ZARZĄD z typowo chazarskiego na bardziej przyjazny Słowianom (ideałem byłby typowo słowiański). Kropla drąży skałę…

 3. Wiesz, mimo wszystko myślę, że sprawę lepiej „ugryźć” od strony widzialnej (że tak to ujmę), bo 99,9% społeczeństwa na chwilę obecną nie uwierzy w teorie o Plejadianach, a samego autora tego typu rewelacji będzie kierować na badania psychiatryczne. Wydaje mi się, że ten temat – czyli zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich – zostanie na dobre i na poważnie ruszony dopiero po otwarciu Archiwów Watykańskich jako ostatni, dotyczący NWO-wskiego projektu, kiedy ludzkość dowie się już, że spisek istniał i będzie ciekawa, kto za tym stał tak naprawdę, a po schizmie pojawią się konkretne dowody. Ja osobiście jestem zdania, że jeśli Pleje są rzeczywiście rozwinięci i inteligentni, to nie ujawnią swego działania w momencie, kiedy będzie miał miejsce realny nacisk na ich ziemskich sługusów. To trochę tak, jak z grupami do zadań specjalnych – jeśli tajna grupa zostaje zdemaskowana, mocodawcy chowają głowę w piasek lub są niewidzialni.

  1. Oczywiście, że info o obcych cywilizacjach nie jest dla każdego, ale na tego bloga nie trafiają ludzie przypadkowi. To info jest skierowane do tych, dla których jest przeznaczone. A zaawansowane info musi zostać puszczone na przestrzeń, gdyż już coraz więcej Słowian zaczyna kumać, że to wszystko, co rozgrywa się na naszej przepięknej planecie (łącznie z dwiema rewolucjami i dwiema wojnami światowymi, z których druga jeszcze się nie zakończyła), to jest de facto wojna kosmiczna. KL Auschwitz to był w istocie kosmiczny eksperyment medyczny na Słowianach (sam Hitler był hybrydą, za którą stały konkretne obce cywilizacje).

   Podzielam, Pawle, Twój tok myślenia, że po ewolucyjnym wycofaniu się „sługusów” odejdą stąd również i ich mocodawcy.

   1. Gdzieś na youtube mignął mi filmik człeka o ksywce ‚Eter’, który twierdzi, że Zięba jest masonem i nazwa jego sklepu Visanto specjalnie podobna jest do Monsanto;((

   2. To jest jeden z byłych już kolegów niejakiego sanjayi, kolejnego króla Słowian i też łowcy agentów 🙂

   3. ” nazwa jego sklepu Visanto specjalnie podobna jest do Monsanto;((”
    No to klops !
    Kto, z kim, o co, po co ?
    Ratuuuuuuuuuunku !

 4. List otwarty Pana Jerzego jest genialny! WIELKIE PODZIĘKOWANIA za jego napisanie i rozpowszechnianie ❤

  ONI NIE LUBIĄ TAKICH PISM – wiem o tym doskonale! Na pismo odpowiadać pismem, aż do popełnienia błędu!

  Są tacy, którzy mówią! WOLIMY NIE WIEDZIEĆ! Myślą, że tym sposobem są poza ich zasięgiem – nic bardziej mylnego, bo to = NIEwola! Wolę NIE = NIEWOLA!

  Jak usłyszałam o chemtrails, już nie mogłam spoglądać w Niebo bez zdenerwowania i teraz do czego zmierzam:

  wiele rzeczy jest teraz ujawnianych, dlaczego teraz:

  otóż dostali ultimatum: maja ujawnić, boją się karmy!

  Zaczęli masową spowiedź złych uczynków, ale tylko dlatego, bo byli pewni, że tego nie ogarniemy, nie poskładamy, byli pewni, że emocje będą w przewadze: NA TO LICZYLI, bo poodcinani są bardzo wygłodniali! Bądźmy cierpliwi Kochani i w spokoju czekajmy na całkowite opuszczenie kurtyny!

  To, co niegdyś niewidzialne, wyrasta na naszych oczach! Już nie mogą spać spokojnie, a w marcu będą puszczać im nerwy! UWIDZIMY ICH PRAWDZIWE HYBRYDOWE TWARZE!
  Czekajmy spokojnie na ich upadek!
  Wiemy, co mamy robić! Emanować MIŁOŚCIĄ! Podnosić wibracje – wiem, że to trudne w obecnym czasie, ale da się!

  I jeszcze jedno, wspierajmy naszych morskich braci, bo jest i atak na te piękne istoty, dla nich też przygotowali wyhodowane szczepy wirusów: PARAMYKSOWIRUSY! ATAKUJĄ TYLKO WALENIE!
  http://fakty.interia.pl/brazylia-wirus-zabil-blisko-200-delfinow-video,vId,2479589

  1. Aż ciśnie mi się na usta powiedzenie „cierpliwość jest cnotą” – coś w nim jest, bo cierpliwość to cecha, którą mało który człowiek dzisiaj posiada. W tym zabieganym świecie wszyscy chcieliby wszystkiego od razu, a mamy do czynienia z pewnymi procesami, które nie zakończą się na pstryknięcie palców. Niestety, ale ludzie to w większości ignoranci – nie chce im się zastanowić i pomyśleć samodzielnie nad swoim życiem, nad otaczających ich światem oraz przyszłością. Dzisiaj w pracy spierałem się na argumenty z koleżanką, która twierdzi, że szczepienia są dobre. Znacie pewnie te wszystkie argumenty: „szczepionki wyeliminowały choroby”, „szczepionki są dobre dla dzieci, a rodzice, co ich nie szczepią robią im krzywdę” itd. Widać, że można do pewnego etapu wykonać pewną pracę, która pozwoli innym nakierować ich myślenie na właściwą drogę, ale jest pewien próg przez który oni muszą przejść sami. Bardzo podziwiam takich ludzi, jak David Icke, który wyskoczył z teoriami o Reptilianach, a przez miliony ludzi jest atakowany i traktowany jak upośledzony umysłowo. Czy przykładowo teraz badacze dziejów Polski starożytnej i ogólnie każdy, kto jawnie występuje przeciwko powszechnie przyjętym dogmatom. To świadczy tylko o tym, jak ludzie są związani ze strukturami matrixa, jak ciężko jest im się z tego wypiąć. Chciałoby się pomóc, przyspieszyć proces, ale jednak trzeba po prostu czekać i najwyżej służyć dobrym słowem tym, którzy już się przebudzili albo są na granicy.

   1. Tak, to wszystko jest procesem, tylko cierpliwi mogą pomóc w przebudzeniu. Doświadczyłem już w życiu wielu obelg, najwięcej za moimi plecami, bo wprost mało kto miał odwagę mi powiedzieć. Cierpliwość jest cnotą, kto traci cierpliwość, ten traci wszystkie cnoty przypisane człowiekowi. Pozdrawiam.

   2. Nie powinniśmy się przejmować aberracjami umysłów zaczadzonych obłędem matrixa 🙂

    Dla tych, którzy nie chcą utracić swojej energii (bo atak jest formą wampirycznego pozyskiwania energii), zasada jest jasna:

    NIE WCHODZIMY W INTERAKCJĘ Z OBŁĘDEM MATRIXA!

    Psy szczekają i sikają, a karawana Wielkiej Zmiany idzie dalej 😀

    Bierzmy przykład na przykład z mądrego pana Jerzego 🙂

    .https://youtu.be/OV0teLIIAUE

   3. Wiesz, może i racja, Bracie, ale trudniej jest, jak ten zaczadzony to rodzic czy bliski kolega, z którymi – chcąc nie chcąc – trzeba jakąś interakcję zachować. Przyznam się do czegoś, w sumie – wszak wszyscy my z tego samego miejsca wyszliśmy, to po co coś ukrywać. Od wielu już lat w kościach czułem, że ten świat mi nie odpowiada, nie rozumiałem dlaczego i zapłaciłem za to cenę zdrowia, nabawiając się nerwicy lękowej i myśli samobójczych, które do dziś od czasu do czasu mnie jeszcze nękają z powodu właśnie tej społecznej ignorancji, która bardzo źle na mnie działa. Chciałbym, chyba podświadomie, by to wszystko szybciej przebiegło, by inni dynamiczniej pojmowali pewne sprawy, byśmy szybciej zbudowali wspólnie Dobry Świat ale jest jak jest, a że me ciało jest już mocno wyczerpane ostatnimi latami, to jest trudno. No ale cóż – Lechita nie poddaje się, choćby było bardzo źle. Poza tym – wzmocniły mnie te wszystkie przykrości, które spotkały mnie ze strony innych i mnie samego, odczuwam w sobie coś, że ta energia wewnątrz mnie się do czegoś dobrego, większego przysłuży. Cieszę się, że tu trafiłem, bo dzięki TAWernie uwierzyłem, że ta walka ma głębszy sens, za co wielkie DZIĘKUJĘ dla Wszystkich 🙂

   4. „Dla tych, którzy nie chcą utracić swojej energii (bo atak jest formą wampirycznego pozyskiwania energii), zasada jest jasna:

    NIE WCHODZIMY W INTERAKCJĘ Z OBŁĘDEM MATRIXA!”

    Przypominac !
    Bo to na Czasie !

 5. Bardzo dziekuje Panu za „Jaja”, bowiem zda sie myslec, ze caly swiat jest juz ich pozbawieny, a teraz obzezaja swiatu mozg.
  Z szacunkiem,
  Gabriela

  1. „Bardzo dziekuje Panu za „Jaja”, bowiem zda sie myslec, ze caly swiat jest juz ich pozbawieny, a teraz obzezaja swiatu mozg.
   Z szacunkiem,
   Gabriela” 😀 👍 👍 👍

 6. Jeśli Minister nie odpisze na list otwarty J. Zięby, to oznacza ze trują i okaleczają Polskie dzieci i cale społeczeństwo, a taki czyn nie przejdzie im bezkarnie.

 7. A ja zawiadomiłem wrocławską prokuraturę o ludobójczych nowoczesnych wagonach. Jechałem z Warszawy- okien nie można było otworzyć (konduktor nie wiedział jak), klimatyzację złośliwie wyłączyli po zachodzie słońca. Brak nawiewu, brak tlenu, bo wagony są hermetyczne, automat zamyka ciągle drzwi do przedziału, gorąc ze 42 stopnie. Starsze osoby by tego nie przeżyły. Hermetyczne, blaszane pudło bez powietrza i tlenu!!! Pani z Białorusi powiedziała- dziadowska Polsza- u nich okna w wagonach się otwierają.
  Za parę dni -12.08.18 -nad Wrocławiem był nalot samolotów coś rozsypujących (dawno nie sypali, więc jest skala porównawcza). Pył w płucach, ciężko oddychać, nos zapchany jakby kurzem, w nocy nie można spać, bo bardzo ciężko oddychać- to też zgłosiłem do prokuratury, z dopiskiem, że pracownicy prokuratury też musieli to odczuć.
  Gratulacje dla Zięby!!!

  1. Tak, to jest sprawa dla prokuratury. W ostatnim tygodniu inni pasażerowie też informowali mnie o tego typu niehumanitarnych praktykach w „polskim” kolejnictwie. To podpada pod paragraf o zagrożeniu życia i zdrowia – szczególnie przy 40-stopniowych upałach wewnątrz.

   Stevan, mogę zrobić z tego komentarza wpis główny na blogu? TAW

 8. Wczoraj trafiłem na wpis Jerzego Zięby na FB, w którym z humorem pisał że Newsweek podał info że zakłada on partię polityczną, po czym pytał no i co z tym zrobić. Czyżby większy krok w kierunku o którym TAW pisał dawno temu?… 😉😀

   1. jeśli już będzie działał w tym kierunku powinnien się skontaktować z posłem Robertem Majką

 9. Na wzór „Lekarskiej gwarancji bezpieczeństwa szczepień” taką deklarację powinni podpisać parlamentarzyści głosujący za obowiązkiem szczepień, podaję formularz na wzór gwarancji lekarskiej:
  Parlamentarna gwarancja bezpieczeństwa szczepień

  Ja, niżej podpisany/poseł/senator/ imię i nazwisko)

  ………………………………………………………………..…………

  Zawód ………………………………

  Wykształcenie ………………………..…………………
  niniejszym oświadczam, że posiadam dobrą znajomość zarówno wszelkiego ryzyka,
  jak i korzyści płynących ze szczepionek głosując za obowiązkiem szczepień dzieci.
  Będąc świadomy/a, że szczepionki mogą zawierać następujące substancje chemiczne
  i biologiczne:
  * wodorotlenek glinu
  * fosforan glinu
  * siarczan amonu
  * amforecytyna B
  * tkanki zwierzące: mózgu królika, embrionów kurzych, nerek psich i/lub małpich,
  krew świńska,
  krew końska,
  * białka jaj kurzych i kaczych
  * surowicza albumina wołowa
  * płodowa surowica cielęca
  * hydrolizat kazeiny z trzustki wieprzowej
  * pozostałości białek MRC5
  * linia komórkowa VERO, z tkanki nabłonkowej nerek małpy
  * krwinki czerwone z krwi owczej
  * beta-propiolakton
  * formaldehyd
  * formalina
  * żelatyna
  * hydrolizowana żelatyna
  * glicerol
  * ludzkie komórki diploidalne pochodzące z abortowanych płodów
  * tiomersal/metriolat
  * glutaminian monosodowy (MSG)
  * neomycyna
  * siarczan neomycyny
  * czerwień fenolowa
  * 2-Fenoksyetanol
  * dwufosforan potasu
  * monofosforan potasu
  * polimyksyna B
  * polisorbat 20
  * polisorbat 80
  * sorbitol
  * fosforan tributylu
  niniejszym deklaruję, że wyżej wymienione substancje, po podaniu ich pacjentowi drogą iniekcji, nie stanowią żadnego zagrożenia dla jego zdrowia i życia.
  Oświadczam też, że zapoznałem/łam się z badaniami przeciwnymi, np. o tym, że tiomersal (związek zawierający rtęć), może wywoływać poważne uszkodzenia neurologiczne oraz immunologiczne i stwierdzam, że raporty te nie są wiarygodne.
  Wiem, że niektóre szczepionki okazały się być zanieczyszczone wirusem SV40,
  który jest przez niektórych badaczy wiązany przyczynowo z występowaniem
  chłoniaka nieziarniczego i międzybłoniaków u ludzi jak również u zwierząt doświadczalnych. Niniejszym gwarantuję, że szczepionki nie zawierają SV40 lub innych żywych wirusów.
  Gwarantuję też, że szczepionki nie zawierają żadnych tkanek/komórek abortowanych płodów ludzkich.
  Osobiście przestudiowałem/łam raporty zawarte w bazie danych niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS i oświadczam,
  że podanie szczepionek dzieciom jest bezpieczne.

  Miejscowość, data ………………………………………..………………..

  Podpis posła/senatora ……………………………………………………………..

 10. Kochani kim są ci osobnicy? Jakie mają prawo, aby nas zabijać? Zdaje sobie sprawę z tego, że oni po prostu śpią. To ich jednak nie usprawiedliwia. Mimo, iż w obecnej chwili przebudzenie jest dla nich czymś fikcyjnym uspieni(wiem o czym mówię, ponieważ byłem w tym stanie ponad 30 lat), również potrafią mieć moralne odruchy.

 11. Dlaczego Ci przestępcy jeszcze nie dostali dożywocia????Dlaczego?Bo są lekarzami?Co to znaczy …lekarz?Depopulator…Psychopata..Hybryda…Pozwalamy im na to by nasze dzieci cierpiały..dlaczego?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s