Nie było żadnego „chrztu Polski” w 966 roku. Pierwszy „chrzest Polski” w obrządku rzymskim odbył się bowiem 1 stycznia 845 r. za  króla Koszyszko herbu Kroy. Chrzest przyjęło wówczas czternastu lechickich książąt i możnowładców (wraz ze swoimi dworami, wojskiem i ludnością) mieszkających na terenach południowych Lechii, przy granicy z Morawami i Czechami (władca państwa wielkomorawskiego Mojmir I przyjął chrzest już w 818 roku).

„Chrzest Polski” w obrządku wschodnim (cyrylo-metodiańskim, „słowiańskim”) miał zaś miejsce w 874 r. za króla Ziemowita (syna króla Koszyszko).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty historyczne opisane w wielu kronikach polskich i zagranicznych, król Mieczysław zwany Mieszkiem nie mógł więc dokonać żadnego „chrztu Polski”. Watykańska religia, kolejne „polskie” rządy oraz „polscy” naukowcy od wielu, wielu wieków z premedytacją najzwyczajniej w świecie cię okłamują.

Kolejne fakty historyczne w postaci dowodów archeologicznych

potwierdzających fakt,

że w 966 r. nie mogło być żadnego „chrztu Polski”:

w 966 roku istniały już na terenie Lechii

liczne cerkwie chrześcijańskiego obrządku wschodniego (budowle przedromańskie)!

Jedynie niektóre z nich to m.in.:

 • cerkiew w Wiślicy – wraz z kadzią-chrzcielnicą i misą chrzcielną stanowiącą wsparcie dla ściany budynku (badania prof. Włodzimierza Antoniewicza z UW, 1954 r.);
 • cerkiew w Krakowie – pod kościołem św. Salwatora;

Romański kościół Najświętszego Salwatora – jedna z najstarszych świątyń Krakowa fot. skozk.pl

 • cerkiew w Krakowie – w rotundzie Marii Panny na Wawelu;
 • cerkiew w Gnieźnie – fundamenty pod katedrą;
 • cerkiew we Wrocławiu – fundamenty pod katedrą;
 • cerkiew na wyspie Ostrów Lednicki (Ostrów Lechicki) na jeziorze Lednica w Wielkopolsce;
 • cerkiew w Poznaniu – w katedrze wraz z trzema misami chrzcielnymi oraz dwoma aneksami bocznymi absydy (prothesis i diaconicon);
 • cerkiew w Przemyślu – szczątki katedry;
 • cerkiew w Krakowie na Wawelu – w fundamentach katedry Bolesława Chrobrego szczątki dwóch grobowców biskupów obrządku słowiańskiego (Prohora/Prokosza i Prokulfa?).

Pierwsze biskupstwo w Lechii w obrządku słowiańskim zostało założone w Wiślicy, a drugie w Krakowie, gdzie swą siedzibę mieli słowiańscy arcybiskupi. Arcybiskupstwo obrządku słowiańskiego przetrwało w Lechii ponad 150 lat.

Król Mieczysław zwany Mieszkiem zamienił wprowadzany stopniowo od czasów króla Ziemowita chrześcijański ryt wschodni na ryt zachodni, powracając do pierwotnego rytu rzymskiego z czasów pierwszego „chrztu Polski” z 1 stycznia 845 r. za panowania króla Koszyszko herbu Kroy.

Wprowadzanie chrześcijaństwa w Polsce było oczywiście wielowiekowym procesem z uwagi na silne przywiązanie Polaków Słowian do swojej rodzimej wiary oraz swojej rodzimej Ewangelii: Wiedy/Wedy/Wiedzy.

mieszko-IKról Mieczysław I zwany Mieszkiem. Fragment Jasnogórskiego pocztu królów Polski

chrobryKról Rzymu Bolesław I Wielki, zwany Chrobrym, wg Jana Matejki, XIX w. Portret ołówkiem, pokolorowany po śmierci malarza (FoKa/Forum)

TAW

Na podst. m.in.: Janusz Bieszk, „Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna”, Warszawa 2015.

Czytaj również:

Reklama

22 myśli w temacie “Nie było żadnego chrztu Polski w 966 roku. Król Mieczysław, zwany Mieszkiem, zamienił wprowadzany stopniowo na naszych ziemiach od czasów króla Ziemowita chrześcijański ryt wschodni na ryt zachodni, pozwalając sfeudalizować Polskę Watykanowi

  1. Jeszcze zyjemy.. chrztu nie wymyslili wyznawcy Jezusa, a na ziemiach polskich byl on duzo wczesniej, niz opisuje to artykul..

   1. Jaki jest sens zaprzeczać faktom:
    http://historia-polski.klp.pl/a-6158.html

    Można mówić o żydowskim, bandyckim rewolucjonizmie.a na jego historię składa się następująca sekwencja zdarzeń:
    – list rozwodowy opisany przez polskiego badacza antyku Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM;
    – powstanie judaizmu rabinicznego do walki z chrześcijaństwem;
    – reformacja;
    – destabilizacja na drodze przemian rewolucyjnych;
    – historycyzm Karola Maksa;
    – ŻYDOBOLSZEWIZM jako konsekwencja uznania przez judaizm rabiniczny, że od ateizmu jest gorsze chrześcijaństwo;
    – NEOMARKSIZM radykalizujący wczesne myśli Karola Marksa aby mógł zapanować CHAOS i NICOŚĆ;
    – EKONOMIA POLITYCZNA GLOBALIZMU,bazująca na EKONOMII ŻYDOWSKIEJ,to jest takiej,jak ją rozumiał i opisał Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na cywilizacje,w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA

    W myśl tej ekonomii realizowany jest proces handlowania wojną i pokojem, który doprowadził do WOJNY O PIENIĄDZ.Militaryzacja tej wojny na Ukrainie to wynik procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU, który przejął w działaniu rosyjski rasizm, do ŻYDOBANDERYZMU, który z polskiego punktu widzenia odwołuje się do bandyckich korzeni. Destabilizacja EUROPY WSCHODNIEJ ma swój określony cel wynikający z ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ.Nie można wykluczyć, że projekt polityczny JUDEOPOLONIA może być zastąpiony JUDEORZECZPOSPOLITĄ w ramach rozpadu Ukrainy.

   2. Kościół dostosował treść ST
    i błędnie interpretował go dla własnych celów,łącznie ze sfabrykowanym stwierdzeniem
    że Stary Testament przepowiada nienadejście Jezusa jako Chrystusa
    żydowskiego Mesjasza.

    Stary Testament to żydowska księga, napisana w oryginale
    w języku hebrajskim będąca antologią hebrajskiej literatury
    zarówno świeckiej jak i religijnej.

    Co więcej, jest to historia narodu żydowskiego na przestrzeni wieków, zapis dialogu
    pomiędzy żydami a ich Bogiem.
    Ten żydowski tekst został przywłaszczony przez Imperium Rzymskie.

    Dzięki misjonarskiej aktywności seryjnego mordercy Szawła z Tarsu
    ruch ten uznał że pewien żydowski rabin, stracony przez władze rzymskie,
    był w rzeczywistości bogiem
    (Ot tak,po prostu sobie uznali i koniec.
    Mieli władze więc mogli sobie uznawać co chcieli).

    To nie było niczym niezwykłym u Greków, oni
    traktowali wielu swoich starych herosów, takich jak Herkules czy Perseusz,
    jako boskich synów.

    Takie podejście nigdy nie występowało u żydów
    i było zupełnie obce w żydowskiej religii.

    Ten ruch ludzi wyznania niemojzeszowego, który w II wieku
    stał się Kościołem chrześcijańskim, uważał się za jedyny prawdziwy
    Izrael, który zawarł umowę z Bogiem natomiast prawdziwi żydzi
    reprezentowali fałszywy Izrael ponieważ nie rozpoznali Jeszuy jako Chrystusa.
    Odrzucili wynalazek/urojenie Rzymu.

    Dlatego są niewiele lepsi od „pogan”, którzy również nie rozpoznali
    jedynej prawdziwej religii wymyślonej w Rzymie

    Gdy tylko chrześcijaninie uzyskali polityczną władzę
    za rządów następców cesarza Konstantyna, zaczęli prześladować
    nie tylko „pogan”, ale i żydów.

    Ponieważ własny lud nie rozpoznał, że jakiś ukrzyżowany rabin Jeszua
    (jeden z wielu noszących to imię)
    wypełnia proroctwa dotyczące nadejśecia Mesjasza,
    znajdujące się w ich własnych świętych pismach
    Żydzi reprezentowali wszystkich tych, którzy w wymowny sposób odrzucają
    chrześcijańskie prawa (rzymskie neojudaistyczne wynalazki).

    Dawid był oddanym wyznawcą El Szaddai
    (to jest bóg biblijny, któremu służą judeochrześcijanie
    nie Jahwe. Jahwe jest bogiem wedyjskim, Rygweda Hymn 36)

    bóstwa opiekuńczego hebrajskich plemion, którego zgodnie z legendą
    Mojżesz spotkał osobiście na pustynnej górze Synaj.

    Bóg ten, przemawiając do Mojżesza z ukrycia za chmur, zapewnił że
    jest identyczny z El Szaddai, bóstwem opiekuńczym przodków
    Mojżesza, Abrahama, Izaaka i Jakuba.

    (Właśnie temu bóstwu służą na kolanach wyznawcy wszystkich odłamów chrześcijaństwa
    utworzonych w oparciu o rzymski neojudaizm.
    Bardzo to Polskie, bardzo rdzennie europejskie).

    El Szaddai/Ojciec/Pan, zawarł wtedy przymierze, czyli kontrakt/pakt
    z Mojżeszem, mówiący, że jeśli lud żydowski
    będzie czcił El Szaddai jako jedynego boga
    El Szaddai uwolni ten lud spod niewoli egipskiej
    i zagwarantuje mu własny kraj, mlekiem i miodem płynący – Kanaan,
    pomimo tego, że mieszkali już w nim Kananejczycy.

    (Kiedy to Słowianie byli w Egipskiej niewoli hm?)

    W żadnym wypadku El Szaddai (zwany dzisiaj Jahwe lub Ojciec lub Jehowa)
    nie twierdził że jest stworzycielem nieba i ziemi
    albo że jest jedynym bogiem we wszechświecie.
    Tak twierdzi Rzym.
    Przeciwnie, El Szaddai twierdził, że każdy naród posiada
    swoje opiekuńcze bóstwo, które reprezentuje jego interesy
    w niebiańskiej radzie.

    Tak więc Hebrajczycy nigdy nie byli monoteistami,
    ponieważ uznawali istnienie innych bogów, ale byli wyznawcami
    jednego boga, w tym przypadku „Jahwe”/El Szaddai
    z którym Mojżesz zawarł legalny kontrakt.

    Monoteizm rozwinął się wśród Hebrajczyków później
    jako rezultat kazań w VIII i VII w. p.n.e.

    Nawet w czasach Mojżesza i w przeciągu następnych stuleci
    wielu z Hebrajczyków pozostawało wiernymi rdzennym tradycjom/”pogaństwu”.

    Kiedy Dawid został królem Hebrajczyków, zdobył Jerozolimę,
    ufortyfikowane miasto Jebusytów, jednego z kananejskich
    plemion, i uczynił z niej nową stolicę.

    Sprowadził tu Arkę Przymierza i planował wybudować dla niej świątynię (2 Sm 6–7).
    Dokonał tego jego syn Salomon.
    Na dworze Dawida przebywał Natan, prorok El Szaddai
    oraz uczony kapłan Abiatar, który stał się królewskim historykiem.

    To właśnie on jest odpowiedzialny za powstanie Biblii,
    może też być autorem najstarszego dokumentu w tekście Biblii
    zwanego „J”, ponieważ konsekwentnie używa imienia Jahwe
    na oznaczenie hebrajskiego boga El Szaddai”.

    Celem tej oficjalnej historii było uprawomocnienie
    monarchii Dawida, ponieważ poprzednio hebrajskimi
    plemionami rządziły nie dziedziczne monarchie, ale wybierani
    sędziowie. Ta oficjalna historia miała pokazać, że wstąpienie na
    tron Dawida i jego dynastii stanowiło część boskiego planu,
    wypełnienie obietnicy danej przez Jahwe swemu narodowi.
    Od samego początku był to dokument przesycony ideologią polityczną.

    Jako dalszy element swojej strategii, Dawid zatrudnił kapłana
    Jebusytów, oddającego cześć El Eljonowi, staremu kananejskiemu
    bogu stwórcy i dziadkowi bogów, mającemu swoją świątynię
    w Jerozolimie, do rozpowszechnienia kananejskiego kultu świątynnego
    i zastosowania go w stosunku do nowo przybyłego El Szaddai.

    Dawid chciał świątyń i kultu, takiego jaki występował w innych
    cywilizowanych królestwach i miastach Bliskiego Wschodu.
    Ponieważ starsze bóstwo Jebusytów było uznawane przez Kananejczyków
    za stwórcę, strategia Dawida umożliwiła identyfikację
    El Szaddai z Bogiem Stwórcą, gdyż pierwotnie El Szaddai
    zdecydowanie nie był stwórcą nieba i ziemi.

    Sprytne posunięcie Dawida nadało nowego impetu
    “elszaddai ‘zmowi”/judeo-chrześcijaństwu w jego walce z wyznawcami Baala.

    Juda i mniejszość południowych plemion przebywała w Egipcie
    i została nawrócona przez Mojżesza na kult El Szaddai,
    ale północne plemiona w ogóle nie znalazły się w Egipcie
    czy też z Mojżeszem na Synaju.

    Dłużej zamieszkiwali Kanaan i tak samo, jak ich kananejscy sąsiedzi,
    praktykowali kult wysokiego boga Ela.

    Tak więc strategia Dawida zjednoczyła również plemiona północne z południowymi,
    a nawet Kananejczyków, w jednym państwowym kulcie, w którym El Szaddai
    został utożsamiony z najwyższym bogiem stwórcą Elem.

    W biblijnym tekście
    El jest nazywany Elohim, co po hebrajsku oznacza „bogów”,
    w liczbie mnogiej.

    Wariant tej historii, napisany na Północy, zwany
    dokumentem „E”, ponieważ imieniem boga jest tu Elohim,
    został później połączony z dokumentem „J”,
    tworząc rdzeń dzisiejszej Biblii.

    W późniejszych stuleciach pod wpływem kapłanów
    wiele zmieniono i dodano do tekstu.
    Podjęte przez Dawida działania, późniejsi prorocy i sam ewoluujący tekst Biblii
    wszystko to doprowadziło do rozwoju imperialistycznego monoteizmu
    wśród Hebrajczyków, czyli Żydow.

   3. ŻYDOBOLSZEWIZM – jeśli już to syjonizm.
    Żydzi to wyznawcy judaizmu, Tora zabrania im uznawania czegoś takiego jak państwo Izrael
    Izrael istnieje ponieważ tworzą go syjoniści
    Pseudo komunizm czyli bolszewizm/syjonizm, przywieźli do Rosji syjoniści wspierani przez USA
    „Komunizm”/bolszewizm nie powstał w Rosji

   4. Judaizm rabiniczny powstał dla zwalczania chrześcijaństwa.W historii żydowskiego,rewolucyjnego bandytyzmu był rozdział kiedy judaizm rabiniczny uznał,że od ateizmu jest gorsze chrześcijaństwo,stąd przekonanie Rosjan do historycyzmu głoszonego przez Karola Marksa.

   5. W szkole Cię okłamano: Na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie nic nie ustalano, a już na pewno nie ustalano, że Polska będzie w obozie wschodnim.

    USA zaplanowały rozbrojenie społeczeństw, by zapobiec buntom, dlatego w większości państw świata posiadanie broni jest nielegalne. Posiadać broń po wojnie mogły tylko USA, BCN/UK i ZSRR. W efekcie wynalezienia broni atomowej, układ ten zmodyfikowano. Po prostu uznano, że Ci co nie posiadają takiej broni w konsekwencji są zdemilitaryzowani.

    W szkole Cię okłamano: To nie Stalin wymyślił, że Polska będzie komunistyczna, a USA.

    USA planowało, by Polska była częścią ZSRR (jak np. Litwa czy Ukraina).

    http://wspanialarzeczpospolita.pl/2016/04/11/mit-drugiej-wojny-swiatowej/

   6. Izraelska gazeta „Maariv” z 21 lipca 1971 r. wyjawia końcowy sekret katyńskiej masakry.
    Wydra powiedział izraelskiej gazecie „Maariv” jak trzech sowiecko-żydowskich oficerów, którzy też byli świadkami zabójstw, powiedziało mu o mordowaniu. Zaznaczył, że dochowa tajemnicy przez cały czas, ale teraz chce ją wyjawić, nim umrze.

    Nazwał swojego informatora sowieckim majorem Joshua Sorokin, który przyznał się, że brał udział w masowych egzekucjach na początku wojny. Gazeta przytoczyła wypowiedź Vidry: „Żydowski major w tajnej sowieckiej służbie i inni oficerowie przyznali mi się, że okrutnie zamordowali 12 tys. polskich oficerów w lesie katyńskim po wybuchu II wojny światowej”.

    W drugim obozie pracy dwa lata później dwóch innych oficerów powiedziało, że brali udział w mordach. Wydra powiedział, że wierzyli w niego, ponieważ był Żydem.

    Jeden z oficerów, utożsamiany jako porucznik Aleksander Susłow, powiedział mu: „Chcę ci opowiedzieć historię mojego życia”. Tichonow (drugi oficer) i ja jesteśmy dwoma najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na całym świecie. Mordowałem »polaczków« moimi własnymi rękami. Zastrzeliłem ich.”

    Kto mógł mordować Polaków?
    Zamordować 15 tys. niewinnych to potworne zadanie, nawet dla najbardziej zatwardziałych oprawców. Stalin zwrócił się do szefa Sowieckiej Tajnej Policji, Żyda Ławrientija Berii. Oni dyskutowali o masowym mordzie i zdecydowali, że to zadanie wykona dominująca grupa żydowskiego aparatu bezpieczeństwa.

    “Władze niemieckie udzieliły wsparcia syjonistycznym obozom szkoleniowym i kibucom organizowanym na terenie III Rzeszy (było ich kilkadziesiąt, działały do roku 1942, powiewały nad nimi dumnie „Gwiazdy Dawida”), Gestapo służyło wszelką pomocą żydowskim emigrantom, a dzięki tak zwanemu układowi o transferze przekazano z Niemiec do Palestyny około 70 milionów dolarów, co miało wielkie znaczenie dla ekonomicznej stabilizacji żywiołu żydowskiego na tym obszarze.”

    „Także Związek Polaków w Niemczech zoształ przez władze III Rzeszy znacznie szybciej zdelegalizowany niż organizacje syjonistyczne. A jego działacze podlegali represjom i eksterminacji w czasie, gdy w Niemczech nadal legalnie działały żydowskie organizacjenadal wspierane przez władze III Rzeszy.
    Pisząc o II wojnie światowej z polskiego punktu widzenia pamiętać powinniśmy i o masowej kolaboracji Żydów z władzami ZSRR – czyli z żydo-bolszewikami, a zwłaszcza z żydowską NKWD.
    Przypomnę tym miejscu, że prezydent Putin ostatnio przyznał fakt ogromnej „nadreprezentacji” Żydów we władzach żydo-bolszewickiej ZSRR u zarania jej dziejów”

    Przy czym, pamiętając o ilości Żydów w elitach i aparacie terroru III Rzeszy, można by to ludobójstwo, ten holokaust nazwać zbrodnią żydo-hitlerowską.

    “żydowskiego pochodzenia lub spokrewnieni z żydowskimi rodzinami byli: fuehrer i kanclerz Rzeszy Adolf Hitler; jego zastępcy: minister Rzeszy Rudolf Hess i marszałek Rzeszy Hermann Goering; Gregor Strasser, dr Josef Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank i Heinrich Himmler; ministrowie Rzeszy von Ribbentrop (który niegdyś wypił bruderszaft ze słynnym syjonistą, zmarłym w 1952 roku pierwszym prezydentem Izraela Chaimem Weizmannem) i von Keudell; gauleiterzy Globocznik (tępiciel Żydów), Jordan i Wilhelm Kube; wysocy funkcjonariusze SS Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski i von Kaudell II; bankierzy i sponsorzy Hitlera przed 1933 rokiem Ritter von Stauss (wiceprzewodniczący Reichstagu) i von Stein; feldmarszałek i sekretarz stanu Milch, podsekretarz stanu Gauss; starzy towarzysze partyjni Hanffstaengel (szef biura prasowego NSDAP dla prasy zagranicznej (późniejszy doradca Roosevelta) i prof. Haushofer”.

    „Brzeziński opisuje Ukrainę(…) jako istotne „pomniejsze” państwa,
    które MUSZĄ być zarządzane przez Stany Zjednoczone”

   7. Mezamir czesc prawdy ale to syjonisci z wall street przejely usa ostatecznie w 1913 roku i za pieniadze nieswiadomego podatnika usa dokonali myku rewolucja w Rosji topiac ja w morzu krwi. To nie byla walka obywateli amerykanskich z rosjanami a walka gangu syjonistow z wall street z innym gangiem okupujacym Rusinow. To byla intryga szatana przeciw czlowieczenstwu i slowianom ale nie wciagaj w to obywateli usa,ktorzy do dzis sa nieswiadomi tego co sie stalo. Idac dalej to korporacja usa po 1913 jest podkorporacja matki watykanskiej ,ktora dala autoryzowanie syjonistom na zarzadzanie usa i jego aktywami.Zydzi w tej sytuacja sa tylko atrapom ,ktorej nie wolno nawet zaczepic slownie.

  1. Wiele rzeczy pomyliłeś ! W Księdze Jaszara, która została napisana znacznie wcześniej niż Księga Wyjścia, to wcale nie Jehowa przekazuje Mojżeszowi ( i nie na górze Synaj, tylko na górze Horeb, obecna nazwa Sarabit al-Chadim ) prawa i przykazania. W rzeczywistości w ogóle nie ma tam mowy o żadnym Jehowie tylko o Jetro. Nowe prawa, jak głosi Księga Jaszara, zostały przekazane Mojżeszowi i Izraelitom przez Jetro, Najwyższego Kapłana Midian i Pana Góry, co czyniło go generalnym zarządcą świątyni synajskiej. Pan Góry (lub Ten Wysoki) tłumaczy się na hebrajski jako El Szaddai ( gigant – patrz rewers starszego 100 frankowego, szwajcarskiego banknotu ), co ma szczególne znaczenie, jako że było to imię, które Mojżesz usłyszał, kiedy poprosił Pana, aby ujawnił, kim jest. Pan rzekł: “Jam jest, który jest. Jestem ten, którego Abraham zwał El Szaddai – Wielki”. Ostatecznie “Jam jest, który jest” stało się po przetłumaczeniu imieniem Jehowa, lecz jak podaje Księga Jaszara (co również potwierdza Księga Wyjścia, jeśli czyta się ją właściwie) ów Pan nie był wcale bóstwem ! Był to, pełna nazwa Jetro El Szaddai, wielki wulkan i Mistrz Rzemiosł świątyni Hathor ( potomek Kainą ).

 1. Uważam że nieoceniony pan Bieszk zapomniał o jednym ważnym aspekcie. O nienieckiej manii wielkosci i nieomylności.
  W roku 922 Otton I został koronowany na cesarza Rzymu. Od tego momentu każdy naród przyjmujacy wiarę chrześciańska stawał sie poniekad podległym jemu. Dlatego dla niemców niewygodne jest uznanie faktu przyjecia chrztu w Wisnicy w 845r Wtedy nie wystepuje podległość niemcom gdyz chrztu udzielił czeski biskup Ołomuńca
  Nie na darmo niemcy w hymnie mają słowa Deutchland Deutchland uber ales – niemcy niemcy ponad wszystko

 2. „Pierwszy „chrzest Polski” w obrządku rzymskim odbył się bowiem 1 stycznia 845 r. za króla Koszyszko {…}”
  „Kolejne fakty historyczne w postaci dowodów archeologicznych
  potwierdzających fakt, że w 966 r. nie mogło być żadnego „chrztu Polski” {…}”
  by wpis mial rece i nogi, w jednym i drugim przypadku konieczne by bylo chocby prztoczyc linki do zrodel, ktore te tezy potwierdza.
  Tymczasem tylko w drugim przypadku przytacza Pan prace prof. W. Antoniewicza z UW, 1954 r. dla jednego kosciola.
  Jakie dokumenty potwierdzaja przytoczone daty i obiekty?
  Temat dla mnie jest nowy i wielka checia poznam fakty, ktore to potwierdzaja.

  1. Obszerne, szczegółowe bibliografie do tematu znajdują się na końcu książek:

   1) Janusz Bieszk, Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna, Wyd. Bellona, Warszawa 2015.

   2) Janusz Bieszk, Królowie Lechii i Lechici w dziejach, Wyd. Bellona, Warszawa 2017.

   Nie ma ani jednego źródła historycznego w postaci kroniki, które by rozpoczynało dzieje Polski/Lechii od Mieszka I.

   Serdecznie pozdrawiam
   TAW

 3. Ręce opadają czytając te wywody pseudo profesorów. Wybujała fantazja graniczy z abstrakcja. Coś gdzieś dzwoniło ale gdzie i kiedy?

  1. Jakich niby pseudo profesorów? Z najznamienitszych uniwersytetów na świecie? 😀
   Wszystkie badania genetyczne i archeologiczne też są wyssane z palca? 😀
   Nawet poczet królów Lechickich przed Mieszkiem I to też jest pewnie skucha? Prawdopodobnie jakiś lewacki bohomaz. 😀
   Książki są poparte pancernymi bibliografiami z całą masą odnośników, które można samemu sprawdzić wedle uznania. 😀

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s