jasnogorski poczet krolow i ksiazat polskichPoczet Królów Wielkiego Imperium Lechitów z klasztoru na słowiańskim miejscu mocy – Jasnej Górze
poczet-krolow-lechiiJasnogórski Poczet Królów i Książąt Polskich (fot. innemedium.pl)

slavic-kingdom-lechina-empire

europe_east_roman_empire

bieszk_slowianscy-krolowie-lechii

Jest to pierwsza publikacja w polskiej historiografii na temat organizacji władzy i funkcjonowania Lechii, czyli starożytnej Polski, zwanej inaczej Imperium Lechitów, Scytią Europejską lub Sarmacją Europejską. Na podstawie ponad 50 kronik i materiałów źródłowych, polskich i zagranicznych, oraz 36 starych map cudzoziemskich autor opracował, po raz pierwszy, poczet słowiańskich królów lechickich w okresie od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e. Dokonał także opisu terytorium Lechii, jej gospodarki, handlu, budownictwa miast, grodów, portów oraz żeglugi, transportu i bitych monet lechickich, a także głównych wojen i bitew, pominiętych dotąd.

Powyższe odkrycia były ściśle związane z wynikami najnowszych badań genetycznych Ariów – Słowian, przeprowadzonych w laboratoriach polskich i zagranicznych w latach 2010-2013, według których my Polacy, Ariowie – Słowianie zamieszkujemy tutejsze ziemie od 10 700 lat.

Potwierdziły to również ostatnie odkrycia polskich archeologów na terenie grodów, miast, osad obronnych i grobowców, wybudowanych przez naszych przodków Ariów – Prasłowian na terenie obecnej Polski.

https://ksiegarnia.bellona.pl/?c=ksiazka&bid=8116

***

POCZET KRÓLÓW LECHII

1. Król Sarmata

Panował w roku 1800 przed naszą erą. Po przybyciu na nasze ziemie został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim. Był Aryjczykiem – Sarmatą pochodzącym z Persji – ziemi ludzi szlachetnych „Airy-an” (dziś Iran). Jako wielki i szanowany wojownik wprowadził szlachetne normy i zasady co było zalążkiem pierwszej państwowości na naszych ziemiach. Sarmaci słynęli z trzech rzeczy: wartości bojowej, jazdy konnej i prawdomówności – których to według Herodota uczyli od małego swoje dzieci.

Od Króla Sarmaty pochodzą nazwy z owego okresu: Sarmacja, sarmacki, Góry Sarmackie (dziś Karpaty), Morze Sarmackie (dziś Bałtyk), Ocean Sarmacki (dziś Morze Północne), Sarmaci. Istnienie Sarmacji potwierdzają między innymi liczne mapy sporządzane w okresie rozrostu Imperium Rzymskiego.

Król Sarmata zmarł w I połowie XVIII wieku przed naszą erą. Jeszcze do zaborów szlachta doskonale wiedziała i powoływała się na swoje sarmackie, szla-chet-ne, rzecz jasna pochodzenie. Trzy i pół tysiąca lat świadomość tego w narodzie przetrwała!

2. Król Kodan

Panował około 1700 roku przed naszą erą. Był założycielem miasta portowego u ujścia Wisły Kodan (póżniej Codanum, dziś Gdańsk). Potwierdza to także powyższa mapa Pomponiusza Meli oraz inne źródła,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomponiusz_Mela

gdzie miasto te nosi nazwę Codanovia. Półwysep Helski był jak widać wówczas zbiorem wysp a nie półwyspem, co jest dodatkowym dowodem na starożytność tego zmapowanego w starożytności rejonu i autentyczność Kroniki Prokosza. Kodan tradycyjnie dla ówczesnych zwyczajów był stolicą Sarmacji.

3. Król Lech I Wielki

krol-lech

Panował w latach 1729-1679 przed naszą erą. Był wnukiem króla Sarmaty. Panował 50 lat i według kronikarzy był bardzo waleczny, gdyż wojował z wieloma narodami, znacznie poszerzając granice Lechii.

Nazwa Lechia pochodzi oczywiście od nazwiska tego króla, jak również nazwa Lechici (poddani króla Lecha) lub Laszki – kobiety – poddane króla Lecha.

Lech oznacza jednocześnie, pana, władcę, króla – stąd obecnie słowo „Państwo” – „kraj szlachetnych panów”. Król Lech I został patriarchą królestwa znanego później jako Lechia, Lechistan, Lehestan. Lech I wprowadził system organizacji władzy poprzez rycerstwo. Nominowani na rycerzy nosili nazwę szlachta (z lacha) co oznaczało, że rycerze są towarzyszami broni króla/Lecha z nadania pana tej ziemi. Ustanowił też prawo, że kandydat na króla musi pochodzić z powszechnie szanowanego rodu szlacheckiego (z Lacha), czyli być rycerzem i mieć ukończone 25 lat.

Stolica Lechii była wówczas w Gnieźnie i tam zmarł założyciel wielkiej starożytnej dynastii lechickiej, która przetrwała ponad 3000 lat – do śmierci króla Kazimierza Wielkiego. Od niego wywodzi się też oczywiście nazwa Polachy – potomkowie Lachów, czyli dzisiejsi Polacy.

4. Król Filan

Panował w latach 1679-1649 przed naszą erą. Był synem Lecha I Wielkiego i według Kroniki Prokosza panował 30 lat. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Filania (dziś Finlandia), ponieważ król Filan podbił i zhołdował tę ziemię.

5. Król Car

Brak dokładnych danych na temat lat jego panowania, gdyż żyd wyrwał kartkę, handlując w swym kramie. Około 1550 roku przed naszą erą król Car założył miasto Carodom, gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę (późniejsza nazwa to Carodonum, a dziś dzielnica Stradom w Krakowie). Miasto było na drugim brzegu Wisły dokładnie naprzeciwko dzisiejszego Wawelu. To święte dla Słowian miejsce zostało później splugawione i w miejscu tym obecnie stoi jakiś kościółek, co uniemożliwia badania archeologiczne.

6. Król Lasota

Znana jest tylko data jego śmierci: 1479 przed naszą erą. Był potomkiem króla Lecha I Wielkiego.

Rządził w Carodomie – ówczesnej stolicy Lechii. Mieszkał na Wzgórzu Lasoty, nazwanym tak oczywiście od jego imienia. Na wzgórzu tym pochowano później króla Kraka, usypując kopiec. Nazwa tego wzgórza przetrwała niezmieniona od 3500 lat!

7. Król Szczyt

Zaczął panować w 1482 przed naszą erą. Król ten wybudował nad Morzem Sarmackim (Bałtykiem) miasto Szczyt (dziś Szczecin), gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę, w której sprawował rządy. Miasto powstało około 1450 roku przed naszą erą. Co ciekawe, według watykańskiego dokumentu „Dagome Iudex” niemal 2500 lat później Mieszko I także po raz drugi przeniósł stolicę do Szczecina – było to w roku 957 naszej ery.

Badania archeologiczne zlokalizowały ruiny starożytnego miasta – portu z XV wieku przed naszą erą oraz ślady świątyni słowiańskiej na Wzgórzu Zamkowym. W sumie w tym mieście były trzy słowiańskie świątynie – po jednej na każdym wzgórzu.

8. Król Alan II

Zmarł w 1272 roku przed naszą erą. (Dwustuletnia „luka” w okresach rządów niewątpliwie zostanie kiedyś wypełniona – najprawdopodobniej królem Alanem Pierwszym, skoro są dane, że panował Alan Drugi). Według aż pięciu różnych kronik król Alan II został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim ze względu na swoją wartość.

9. Król Wandal

Panował około 1272 roku przed naszą erą. Był najstarszym synem króla Alana II i został wybrany na króla na wiecu słowiańskim. Panował nad wszystkimi plemionami Ariów – Słowian zamieszkującymi wówczas Lechię: Wandalami, Indoscytami, Scytami, Sarmatami – mówiącymi oczywiście jednym wspólnym prasłowiańskim językiem. Od nazwiska tego króla Wisłę zaczęto nazywać Wandala.

10. Król Lech II Chytry lub Lis/Listyg

Panował w latach 336-323 przed naszą erą. Zasłynął pokonaniem Aleksandra Macedońskiego, który po pokonaniu Ilyrii i Panonii zapragnął podbić Lechię. Przysłał do Carodomu (Caraucas, Krakowa) posłów z żądaniem hołdu i okupu. Posłowie zostali przez Lechitów zabici, co „obraziło majestat” Aleksandra, tak więc w „celu ukarania sprawców” poprzez Morawy wkroczył do Lechii. Spustoszył ziemię śląską i krakowską, i sam starożytny Kraków. Napisał nawet do swojego nauczyciela Arystotelesa mało skromny list:

Ażeby troskliwości twojej o powodzenie nasze nie trzymać w niepewności, donosimy ci, iż nam się bardzo dobrze wiedzie przeciwko Lechitom. Sławne miasto ich Caranhas [Kraków] zwane, potężniejsze walecznością Rycerzów niżeli zamożnością w bogactwie, warowniejsze sztuką niż położeniem, i inne przyległe zawojowaliśmy szczęśliwie.

Do wyparcia wojsk macedońskich walnie się przyczynił wódz wybrany na czas wojny – wojewoda Lech, który zorganizował tak skuteczną obronę, jak i udane kontrataki, że najeźdźca odstąpił. Za zasługi na polu bitwy na wiecu został wybrany na króla Lecha II Chytrego – przydomek pochodzi od sprytu, jakim się wobec znacznie liczebniejszego wroga wykazał, kiedy aż do stanu kompletnego wyczerpania wodził wojska macedońskie po bagnach, stepach do chwili, aż sami się wycofali, nie mogąc znieść dalszych trudów wyprawy. Wojewoda Lech zasypywał studnie, wycinał sady, budował na rzekach tamy, zmieniając ich bieg, organizował zasadzki tak uporczywie, że widmo śmierci z głodu skłoniło Aleksandra Macedońskiego do wycofania armii [pierwszy polski partyzant 😉 – przyp. TAW].

11. Król Polach

Panował w latach 231-188 przed naszą erą. Z kronik Narkosza, Warmisza oraz Prokosza wiadomo, że został wybrany na słowiańskim wiecu i panował 43 lata. Nosił królewską czapkę i berło należne prawomocnie wybranym władcom Lechii.

12. Król Lisz

Nie wiadomo, kiedy panował. Wiadomo tylko, że był wnukiem króla Polacha.

13. Król Posnan

Nie wiadomo, kiedy panował. Wiadomo tylko, że on także był wnukiem króla Polacha. Założył miasto Poznań i przeniósł tam tradycyjnie stolicę Lechii.

14. Książęta Sandomir, Lublin, Lubusz

Nie wiadomo kiedy panowali, ale wiadomo, że założyli miasta Sandomierz, Lublin i Lubusz.

15. Król Lech III Ariowit/Ariowist

krol-lech-III

Panował w latach 74-25 przed naszą erą. Ariowit był królem Ariów – Słowian a jego nazwisko oznacza dosłownie pan, władca, pasterz Ariów. Ariowit długo walczył  o Galię (dziś Francja) z wojskami Juliusza Cezara i na jego wniosek został w 59 roku przed naszą erą uznany oficjalnie przez senat Starożytnego Rzymu za króla i przyjaciela Rzymu – zapewne po zakończeniu wojny lub podczas traktatów pokojowych. W tamtym okresie słowo „Germania” oznaczało „sąsiada” lub „brata”, a nie jak dzisiaj „Niemca”, i w wyniku zmagań z Cesarstwem Rzymskim po 14 latach panowania w Galii utraciliśmy na pewien czas podbite przez Rzym te ziemie. Po zaciętych walkach w czasie 10 letniej kampanii jaką toczył w Galii, a zwłaszcza po trzech przegranych bitwach stoczonych ze Słowianami Juliusz Cezar zaoferował Lechowi III Ariowitowi starszą siostrę Julię na żonę wraz z Bawarią w posagu, ale pod warunkiem zawarcia pokoju i wstrzymania ataków Słowian.

Juliusz Cezar pamiętał, że podczas tej kampanii jego wojska zabiły dwie poprzednie żony naszego króla w Galii. Król Lech III przystał na to poślubił Julię i podarował jej w prezencie ślubnym ziemię serbską – część podległego mu Imperium Lechitów. I tak oto Lechici wkroczyli do Rzymu jako oficjalni Przyjaciele Rzymu zaakceptowani przez rzymski senat. W wyniku tej małżeńskiej umowy Bawaria od 56 roku przed naszą erą należała do Lechii.

Od tamtej pory bawarskie miasto Vindelicum  [dziś Augsburg – przyp. TAW] nazywane było miastem Lecha.

Po śmierci Cezara w 44 roku przed naszą erą (którego zamordowanie zorganizowali żydzi, których wypędził z miasta, zakazując im lichwy) w senacie toczyły się spory i naciski o wyrwanie Bawarii wraz z miastem Lecha z rąk Lechii.

16. Król Awiłło Leszek IV, Uznany

Panował w latach 25 przed nasza erą – 34 naszej ery [a więc w czasach Jezusa – przyp. TAW]. Ten pół Słowianin, pół Rzymianin był synem króla Lecha III Ariowita i Rzymianki królowej Julii Caesaris Major – czyli siostrzeńcem Juliusza Cezara. Jego największym wyzwaniem było utrzymanie w Lechii Bawarii, którą Rzym oczywiście razem z miastem Lecha usiłował odebrać i ponownie włączyć jako prowincję do swojego imperium.

I tak w 9. roku cesarz August Oktawian wysłał armię w celu zdobycia miasta Lecha. W ciężkich walkach dosłownie cały legion rzymski razem z generałami, pretorem i trybunem wojskowym, został do nogi wybity przez Słowian. Miejsce tej klęski położone dziś w centrum miasta nosi obecnie nazwę Perleich (Perdito Legio – zniszczony legion). Równina ciągnąca się obok miasta nazywa się Lechfield (Lechowe Pole) a sama rzeka do dziś nosi nazwę Lech. W tym samym roku Rzym stracił jeszcze kolejne trzy legiony wycięte w pień wraz z dowództwem przez koalicję Słowian z Imperium Lechitów oraz plemion celtycko-galijsko-normańskich.

To w tych walkach Lechici zdobyli rzymski sztandar z orłem białym. Dowódcą Ariów – Słowian który wciągnął Rzymian w słynną zasadzkę w Lesie Teutoburskim był słowiański książę Arminiusz. Był Ariem – Słowianinem a nie Germanem jak go w późniejszych czasach ogłosił kłamliwie zaborca niemiecki. (Niemcy do dziś stawiają mu pomniki i na siłę zniemczają jego imię Arminiusz na „Herman”).

Trzy lata później w roku 12 naszej ery cesarz August zdobył jednak i zniszczył miasto Lecha i zmienił jego nazwę na Augusta Vindelicorum (dziś Augsburg). Z nazw historycznych z tamtego okresu ocalały do dziś jeszcze: Lechrain (Region Lecha), rzeka Lech, Lechfall (wodospad na tej rzece) i Lechschlucht (przełom na rzece Lecha), Lechbrucke (most Lecha), Lechenhausen sud, ost, west, (dzielnice Augsburga), Lechkanale (kanał Lecha) oraz Lechradweg (sieć ścieżek rowerowych Lecha).

Droga przez Alpy przez miasto Lecha została nazwana przez Rzymian Via Julia na cześć żony króla Lecha III. We Włoszech zachowała się też marmurowa płyta nagrobna z I wieku ufundowana przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza o treści „Na pożegnanie, Awiłłowi Leszkowi, Tyberiusz Klaudiusz, grób ten z czterema framugami, na osiem urn popielnych, jeszcze za życia jemu jedynie dla zaszczytu, na zupełną własność oddał” (CAVILLO LESCHO TI CLAVDIVS BVCCIO COLVMVIARA III OLL VIII SE VIVO A SOLO AD FASTIGIVM MANCIPIO DEDIT).

17. Król Wisław I

Panował w latach 35-91. Rządził Lechią ponad 50 lat i od jego nazwiska zmieniono nazwę Wandalu na Wisłę.

18. Król Witosław

Panował w latach 91-127. Był synem króla Wisława i pojął za żonę Armenię pochodzącą z Gotlandii.

19. Król Alaryk I

Panował w latach 127-162. Był synem króla Witosława i pojął za żonę Wellę z Kolina (dzisiejszej Kolonii).

20. Król Dieteryk

Panował w latach 162-201. Był synem króla Alaryka I i pojął za żonę księżniczkę Dianę z Trewiru (dzisiejszy Trier).

21. Król Teneryk

Panował w latach 201-237. Był synem króla Dieteryka i pojął za żonę księżniczkę Wignonę.

22. Król Heldwiryk

Panował w latach 237-292. Był synem króla Teneryka i niestety strony z opisem tego króla zostały z Kroniki Prokosza wyrwane.

23. Król Wizymir Budowniczy

Panował w latach 292-340. Był synem króla Heldwiryka i wybitnym lechickim władcą na którego polecenie Nakorsz Warmisz spisał swoją kronikę. Miał kilka żon. Walczył z Gotami, Szwedami i Duńczykami – zdobył i zajął Jutlandię. W jednej z bitew wziął do niewoli syna księcia Jarmaryka oraz córki króla duńskiego Sywarda I. W roku 340 założył miasto Bukowiec (dzisiejsza Lubeka) oraz rozbudował i nazwał miasto Wizymierz (dzisiejszy Wismar). Rozbudował także starożytny Kodan (dziś Gdańsk) wybudował w nim port i skład kupiecki na cały wschodni region. Podczas jego panowania stolicą Lechii był Wizymierz.

24. Król Mieczysław

Panował w latach 340-386. Za jego rządów w Lechii nastąpił taki dobrobyt i przyrost ludności słowiańskiej, że wystąpiło przeludnienie i produkcja żywności zaczynała być niewystarczająca. Duża część Ariów – Słowian przygotowała się i wyruszyła w poszukiwaniu nowych ziem do zasiedlenia. Byli to Scytowie, Suewowie, Wandale, Burgundowie, Alanowie i Goci. Dotarli do dzisiejszej Francji i Hiszpanii zakładając tam słowiańskie królestwa. Król Mieczysław pojął za żonę księżniczkę Bulgę z Trewiru (dzisiejszy Trier).

25. Król Radgoszcz

Panował w latach 388-394. Był starszym synem króla Mieczysława. Był zadeklarowanym wrogiem Rzymu i religii chrześcijańskiej. Zaplanował wielką wyprawę Słowian na Italię w celu obalenia cesarstwa rzymskiego. W późniejszych latach Słowianie czterokrotnie Rzym zdobywali i plądrowali.

26. Król Witosław II

Panował w latach 394-405. Był młodszym synem króla Mieczysława i przy akceptacji wiecu słowiańskiego przejął władzę od ustępującego dobrowolnie brata Radgoszcza. W roku 405 ogromna armia ponad 200 tysięcy Ariów – Słowian na czele z bratem króla – wojewodą Radgoszczem przekroczyła Alpy i wkroczyła do Italii, gdzie wybuchła panika. Ludność chroniła się za murami miast a niewolnikom wstępującym do armii automatycznie dawano wolność. W roku 406 Radogoszcz został jednak wzięty do niewoli podczas oblężenia Florencji, a jego woje złożyli wówczas broń. Jego zabito, a większość wojowników wymordowano lub sprzedano do niewoli. Nielicznych wcielono do armii rzymskiej.

27. Król Corsico

Panował w latach 405-454. Był synem króla Radgoszcza i panował w Krakowie. W 413 roku zorganizował i poprowadził wyprawę Słowian do Galii. Zarówno on jak i jego syn zaginęli w Galii – prawdopodobnie zginęli lub zostali uwięzieni przez Rzymian.

28. Król Wisław II

Panował w latach 477-486. Rządził w Lechii przez 9 lat i pojął za żonę księżniczkę Adelę z Saksonii.

29. Król Alaryk II

Panował w latach 487-507. Był synem króla Wisława II i pojął za żonę księżniczkę Teodorę.

30. Król Alberyk II

Panował w latach 507-526. Był synem króla Alaryka II i pojął za żonę księżniczkę Silrilię. On także przyczynił się do rozwoju i wzrostu potęgi Lechii.

31. Król Jan

Panował w latach 526-566. Był synem króla Alberyka II i pojął za żonę Eufenię. Za jego rządów Imperium Lechitów osiągnęło swój szczyt rozwoju i potęgi militarnej oraz terytorialnej. Imperium rozciągało się od Renu na zachodzie aż po Wołgę na wschodzie. Od Bałtyku na północy aż po Adriatyk i Morze Czarne na południu.

32. Król Radgoszcz II

Panował w latach 566-613. Był synem króla Jana i pojął za żonę Albertinę. Kontynuował wielkie dzieło swojego ojca i utrzymał potęgę Imperium Lechitów.

33. Król Wisław III

Panował w latach 613-652. Był synem króla Radgoszcza II. W czasie jego panowania doszło do podziału i wyodrębnienia się Słowian Południowych: Morawian, Słowaków, Czechów, Karyntian oraz Słoweńców, którzy po wyborze własnego króla Samona powołali państwo Samona. Te nie wykształciło nigdy żadnych struktur państwowych i przetrwało zaledwie 35 lat – do śmierci króla Samona po czym zniknęło z areny dziejów.

Bezkrólewie w latach 652-659

Po śmierci króla Wisława III nastąpił siedmioletni okres bezkrólewia do czasu wybrania na wiecu słowiańskim władzy zarządzającej Imperium w formie:

Dwunastu Wojewodów – po raz pierwszy – panowało w latach 659-694

Na wiecu pod Gnieznem wybrano do rządzenia Lechią 12 wojewodów reprezentujących 12 prowincji Imperium. Każdy z nich mógł w swoim województwie mianować urzędników, zwoływać wiece i podejmować decyzje wewnętrzne. W przypadku wrogich najazdów 12 wojewodów wybierało spośród siebie dwóch najlepszych dowódców biegłych w rzemiośle wojennym: hetmana i jego zastępcę. Ich zadaniem było przeprowadzenie mobilizacji rycerzy Lechitów, odparcie nieprzyjaciela oraz zabezpieczenie granic przed wrogiem. W początkowym okresie rządy wojewodów były prawidłowe, stanowione prawo słuszne i zrozumiałe, jednak z czasem poczucie władzy, bezkarności i szukanie korzyści własnej zamiast dobra ogółu, prowadzić zaczęły do konfliktów.

Kronika Prokosza tak podaje: „Uprzykrzywszy sobie Polacy prędko Arystokracyą – to iest rząd wielu Panów – znowu się do Monarchii, to iest iednego panowania Męża, iak było z wieku, powrócili. W Gnieźnie tedy, po długim tey rzeczy rozmyśle Roku stworzenia świata 4649 zdodnymi głosamy obrany iest od Polaków za Pana”.

34. Król Krak I

krol-krakus

Panował w latach 694-728. Był jednym z wojewodów, spośród których na prawomocnym wiecu słowiańskim został wybrany królem Lechii za waleczność, prawość i ogromne doświadczenie w prowadzeniu udanych wypraw wojennych. Panował w Carodomie, który rozbudował po lewej stronie Wisły i nazwał od swojego imienia Krakowem. Na wzgórzu zbudował gród i nazwał go Wawelem. Zorganizował sądy, ustanowił sędziów w każdej dzielnicy Lechii. Podporządkował i zhołdował oderwane wcześniej ziemie tak zwanego państwa Samona, ponownie włączając je do Imperium Lechitów.

W walnej bitwie pokonał Franków nad Dunajem. Walczył też z Sasami broniąc zachodniej granicy. W Kronice pisze: „Franków rozgromił. Węgrów odepchnął. Rzymianów od granic odstraszył. A Sasów zwyciężył powtórzonymi fortunnie utarczkami”. Miał kilka żon, a z nimi dwóch synów i córkę.

Po śmierci został pochowany na Wzgórzu Lasoty (kopiec Kraka). Nigdy nie zbadano dokładnie tego kopca, a prace archeologiczne przerwano nagle bez ważnego powodu.

Prowadzone przez doc. Józefa Żurowskiego w latach 1934-1937 prace archeologiczne w Kopcu króla Krakusa I. Przekopano zaledwie 4% podstawy kopca, a docent Żurowski „nagle zmarł” w trakcie tak przełomowych dla dalszych dziejów Polski prac (fot. wikipedia)

35. Król Krak II

Panował w latach 728-733. Był synem króla Kraka I zaaprobowanym przez słowiański wiec. Panował tylko pięć lat, ponieważ został zamordowany z zazdrości przez młodszego brata Lecha, który przekupił zbira jakiegoś i zamordował brata na polowaniu a później twierdził że Krak II zginął w wypadku. Podobnie jak jego ojciec został pochowany w kopcu. Nigdy nie zbadano archeologicznie tego kopca.

36. Król Lech V Zabójca

krol-lech-V-zabojca

Panował w latach 733-735. Objął tron w Lechii po uzyskaniu zgody wiecu słowiańskiego. Z łatwością okłamał wszystkich sztucznymi łzami, jakoby jego brat zbytnio się zbliżył do rannego niedźwiedzia i ten go strącił z konia, a potem zabił. Spreparował nawet fałszywych świadków tego zdarzenia. Panował dwa lata, nim jego zbrodnia wyszła na jaw w wyniku zeznań leśniczego, który widział morderstwo. Przez radę starszych wiecu słowiańskiego został skazany na karę śmierci przez rozerwanie końmi, jednak jego siostra Wanda wybłagała dla niego wygnanie z kraju. Wypędzono go w 735 roku i słuch po nim zaginął.

37. Królowa Wanda

krolowa-wanda

Panowała w latach 735-740. Kronika pisze: „Wendą dla osobliwey nazywana była urody i piękności, któremi iako wędką ryby serca do siebie przypatruiących się ciągnęła kawalerów”. Książę Markomanów wysłał do niej posłów aby ją nakłonić do małżeństwa jednak Wanda wolała być królową Lechii niż żoną księcia Markomanów i odmówiła. Obrażony odprawieniem posłów książę stanął z wojskiem u granic Lechii ale Wanda go pokonała w krótkiej batalii i ze wstydem musiał powrócić do ziemi swojej.

Wanda z wojskiem dumnie powróciła do Krakowa, oddała ofiarę swoim bogom i z całym rynsztunkiem na koniu się do Wisły rzuciła dla zachowania panieństwa, które poświęciła słowiańskim bogom.

Milę od Krakowa jej ciało wyłowiono i została tam pochowana ze wszystkimi honorami na wyniosłym wzgórzu, gdzie na wieczystą pamięć polskiej bohaterki usypano mogiłę. Tego kopca także nigdy nie zbadano.

Dwunastu Wojewodów – po raz drugi – panowało w latach 740-760

Po tragicznej śmierci królowej Wandy ponownie zapanowało bezkrólewie. Dwunastu wojewodów podobnie jak poprzednio początkowo panowało zgodnie, lecz później nastąpił okres wzajemnych sporów i waśni co prowadziło także do niepokojów wśród ludności w poszczególnych dzielnicach. Ponieważ zaczęło to prowadzić również do najazdów Markomanów, Sasów i Prusów zwołano wiec w Gnieźnie, na którym wybrano na króla jednego z wojewodów.

38. Król Lech VI Przemysław

Panował w latach 760-780. Był królem odważnym, przemyślnym (sprytnym) i walecznym. Nad Sanem wybudował gród Przemyśl, gdzie przeniósł stolicę Lechii. Na zachodzie walczył z najeźdźcami frankońskimi Pepina Krótkiego, na południu wygrał wojnę z Morawami. Poskromił Sasów nad Łabą jeszcze jako wojewoda i odzyskał zagarnięte tereny i miasta. Po sukcesach militarnych stał się tak sławny, że sąsiedzi zaprzestali najazdów. Jego jedyny syn okazał się kaleką niezdolnym do sprawowania władzy królewskiej.

39. Król Lech VII

Panował cztery godziny 6 października 780 roku. Po śmierci Lecha VI wiec słowiański zadecydował o przeprowadzeniu zawodów o koronę króla Lechii spośród szlacheckich rycerzy, którzy mieli ukończone 25 lat. Pod Krakowem na drewnianym posągu bóstwa słowiańskiego umieszczono insygnia królewskie – historyczną czapkę i berło króla Polacha. Wyścig do posągu wygrał Leszek – jeden z możnowładców. Okazało się jednak, że wieczorem poprzedniego dnia rozkazał rozsypać na trasie wyścigu żelazne szyszki co sprawiło, że konie konkurentów poraniły sobie kopyta i nie dotarły do mety tak szybko jak jego koń, który był podkuty.

Kiedy oszustwo się wydało ucztujący już król został zatrzymany, osądzony i jednomyślnie skazany na rozerwanie końmi. Wyrok natychmiast wykonano i tak panowanie króla Lecha VII trwało tylko od godziny 9:00 do 13:00. W lechickiej tradycji pozostał jedynie po tym królu praktyczny zwyczaj podkuwania koni i noszenia butów z podkówkami.

40. Król Lech VIII

Panował w latach 780-800. Był drugim w wyścigu do posągu więc automatycznie został królem Lechii. Rządził z Krakowa. Był władcą łaskawym, pokornym i kochającym sprawiedliwość. Był także waleczny i skutecznie toczył wojny z Prawęgrami, Morawami i Sasami, którzy najeżdżali ziemię myszyńską (dziś Meklemburgia) oraz luzacką (dziś Holzacja). Wprowadził zwyczaj szkoleń rycerskich dla młodzieży organizując wysokie nagrody w konkursach, turniejach i pojedynkach, które wręczał osobiście tym, którzy zwyciężyli.

41. Król Lech IX Waleczny

Panował w latach 800-824. Tron w Krakowie objął po ojcu przy akceptacji wiecu słowiańskiego. Przerósł ojca dzielnością, podbojami i sprawnością rycerską. Umocnił Imperium Lechitów całkowicie podporządkowując ziemie pomorskie nad Morzem Sarmackim (Bałtykiem), włącznie ze wszystkimi grodami pomiędzy miastem Brzemię (dziś Brema) aż po Kodan (dziś Gdańsk). W okresie jego panowania w skład Imperium Lechii wchodziły: Bohemia (Czechy), Morawy, Słowacja, ziemie prawęgierskie oraz Ruś Kijowska aż po rzekę Don i Nowogród.

Król Lech IX walczył z Karolem Wielkim.

Prawęgrów wyzwolił od płacenia haraczu Włochom i Grekom. Wysyłał jednocześnie gratulacje Karolowi Wielkiemu za jego sukcesy na polu walki w Hiszpanii przeciwko Arabom. Zawsze uczestniczył osobiście w wojnach i bitwach na obrzeżach Imperium i przeważnie zwyciężał. Był niezwykle sprawnym administratorem.

Za jego panowania nigdy więcej wojska Karola Wielkiego nie odważyły się wkroczyć na terytorium Imperium Lechitów.

Na rok przed śmiercią zwołał wiec w Gnieźnie, na którym zaproponował i uzyskał zgodę na podział Lechii z dotychczasowych 12 na 20 dzielnic, zarządzanych przez książąt lechickich – jego 20 synów.

42. Król Popiel I

krol-popiel-I

Panował w latach 824-830. Był najstarszym z dwudziestu jeden synów króla Lecha IX. Po odebraniu uroczystej przysięgi na wierność od 20 młodszych braci został zaakceptowany na wiecu słowiańskim na króla Lechii. Przeniósł stolicę z Krakowa do Kruszwicy, gdyż obawiał się najazdów ze strony Karola Wielkiego. Kronika podaje że był tchórzem, żarłokiem oraz kobieciarzem. Cnotę miał jedną gdyż był bardzo łagodny i łaskawy dla poddanych, lecz uciekał od problemów i wojen. Imperium funkcjonowało tylko dzięki jego braciom. Zmarł na serce w roku 830.

43. Król Popiel II

krol-popiel-II

Panował w latach 830-840. Był synem Popiela I. Na zwołanym w Gnieźnie wiecu został wybrany na króla decyzją dwudziestu stryjów – książąt dzielnic Imperium Lechitów. Miał tylko dwanaście lat kiedy obejmował rządy więc przydzielono mu doradców. Po ojcu odziedziczył skłonność do ucztowania i rozpusty. Wśród żon miał kilka księżniczek – czeską, ruską, saską oraz lechicką. Oprócz saskiej wszystkie pozostałe były pogankami. Księżniczka saska Ryksa została specjalnie przygotowana i wysłana przez ojca i dwór Saksonii oraz władze kościelne do Popiela aby zniszczyć słowiańskie, niepodległe i niezależne od nikogo Imperium Lechickie – od 2 tysięcy lat nieujarzmione i niepodbite przez nikogo.

To czego nie udało się dokonać Persom, Rzymianom, Bizancjum i Frankom, saska księżniczka zrobiła. Przez kilka lat Ryksa urabiała króla Popiela II sącząc nienawiść do jego stryjów. Zdominowała całkowicie pozostałe żony i władcę Lechii. Dopięła swego, kiedy podczas uczty otruła wszystkich jego dwudziestu stryjów – książąt wszystkich dzielnic Imperium. Było to niewyobrażalnie podłe ze strony chrześcijańskich władz Saksonii. Takiej zbrodni jeszcze nigdy wcześniej nie było na naszej ziemi. Ta katastrofa była możliwa także z powodu rozprężenia, arogancji i braku czujności ze strony książąt.

Według wielu kronik to jeden z książąt sąsiadujących z Saksonią, dał się przekonać i polecił królowi Popielowi księżniczkę Ryksę za żonę. Po ujawnieniu zbrodni wśród rycerstwa nastąpił szok a potem ogólny bunt ludności.

Król Popiel II wraz z żoną morderczynią i dziećmi (dwóch synów i córka) uciekł do Kruszwicy, gdzie zostali zabici przez rozwścieczone tłumy. Tylko trójka starszych synów zbiegła na ziemie pomorskie. W tym samym czasie czekający na sygnał od Ryksy, że dwudziestu książąt już nie żyje, książę Saksonii ruszył ze swoim wojskiem na ziemie Imperium Lechitów. Nawet na wieść że zabito jego córkę Ryksę oraz jej dzieci – jego wnuki – najazdu nie przerwał. Widocznie liczył się z tym i miał to wkalkulowane w realizację spisku.

W czasie kiedy w Lechii trwała żałoba na Imperium runęli: Niemcy znad Renu i Wezery, Litwini, Łotysze, Jadźwingowie i Roksolanie. Ponadto po nieurodzajnym lecie wylała Wisła, zapanował głód i część ludności wymarła zamykając tragicznie okres nieudolnych rządów Popielów. Za jego panowania miały miejsce pierwsze chrzty w Lechii w obrządku słowiańskim. O tych chrztach oficjalni historycy całkowicie milczą.

Bezkrólewie w latach 841-842

44. Król Koszyszko, Piast

krol-piast-koszyszko

Panował w latach 842-862. W maju 841 roku zwołano wiec w Kruszwicy na który zjechali się także rycerze i krewni pomordowanych książąt ze wszystkich dzielnic Imperium. Przybyli też ocalali synowie i krewni Popiela II. Narady i kłótnie ze znienawidzonymi powszechnie potomkami Popiela trwały, a Imperium zaczęło się rozpadać, bo dzielnice zachodnie za Odrą zaczęły nawiązywać kontakty z księstwami niemieckimi.

Dopiero na wielkim wiecu rok później, zgodnie z prawem i obyczajem wybrano na króla szlachcica, rycerza, zarządcę dworu królewskiego – nazywanego piastunem – doświadczonego i rozważnego „urzędnika” Koszyszko herbu Kroy.

Starał się uspokoić sytuację w pomorskich i zachodnich dzielnicach, ale tamci synowie Popiela wyłamywali się z powinności wobec króla. Dopiero jak poślubił ich córki i siostry książęce, ustały wszelkie wojny domowe i rozboje.

Podczas jego panowania 14 książąt 1 stycznia 845 roku przyjęło chrzest w obrządku rzymskim w dzielnicach południowych, nie chcąc być ofiarami napadu ze strony Czechów i Morawian, którzy przyjęli chrzest już w 818 roku.

Rok później, w 846 roku, król wschodniofrankoński Ludwik Niemiec najechał zbrojnie Wielkie Morawy, „odwiedzić” Czechów i „poznać” nowo ochrzczonych Lechitów. Czesi go tak rozgromili, że ledwo uszedł z życiem.

Po jego kolejnej wyprawie w roku 855 misjonarze zostali ostatecznie wypędzeni z Ołomuńca i Wielkiej Morawy. O tych chrztach nie ma nawet wzmianki we współczesnych źródłach historycznych.

Król Koszyszko oprócz Rzepichy miał jeszcze kilka żon, z którymi miał dwóch synów i trzy córki. Zmarł w 862 roku.

45. Król Ziemowit, Reformator

krol-ziemowit

Panował w latach 862-892. Wybrano go na króla na wiecu słowiańskim. Tolerował na obszarze Lechii rozwój chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego (cyrylo-metodiańskiego). Miał charakter wojownika, był dzielny i zahartowany na wojnach, w których się zaprawiał jeszcze jako książę – syn króla Koszyszko. Nie narzekał na niewygody, jadał proste potrawy, a z alkoholu pił tylko piwo.

Był hojny i szczodry. Nagradzał odwagę i sukcesy na polu walki. Prawie wszystkie bitwy wygrał. Dbał o lud i wojsko, które zreorganizował, unowocześnił i dozbroił. Utworzył stanowiska dowódców – dziesiętników, setników i tysięczników. Wprowadził dyscyplinę i wydzielił drużyny. Zorganizował od początku piechotę, jazdę lekką i jazdę pancerną.

Ustawił strażników wojskowych nad granicami Lechii. Powołał kasztelanów na zarządców grodów, a starostów na zarządców miast oraz rajców miejskich. Na jego rozkaz pozakładano wsie służebne – leżące przy grodach, w których produkowano broń, pancerze, żywność, wytapiano stal, hodowano konie i gromadzono zapasy dla wojska. Takich wsi utworzył w Lechii ponad tysiąc. Brał udział w trzech wojnach i podjął działania zbrojne przeciwko dzielnicom Lechii, które oderwały się za czasów nieudolnych Popielów oraz bezkrólewia. Najechał i zhołdował Wielkie Morawy.

W roku 880 król Ziemowit najechał, złupił i odzyskał zagrabione Pogórze Karpackie. Podbił też i zhołdował plemiona Prusów, odbierając im Mazowsze i dwie córki pruskiego księcia – jedną wziął dla siebie, a drugą oddał hetmanowi w nagrodę za zwycięstwo. Założył szkołę dla rycerzy. Zmarł w 892 roku i nie zdążył odbić ziemi krakowskiej, pomorskiej i kaszubskiej oraz prowincji zachodnich między Wezerą a Odrą.

46. Król Wrocisław

Panował w latach 892-896. Po objęciu tronu udał się na zjazd władców do Hangesfeld w 892 roku. W Kronice Prokosza brak kartek z opisem panowania tego króla, ale w rocznikach bawarskich ten zjazd tak jest opisany: „Ten Arnuff (król wschodniofrankoński) wczesną wiosną podążył ku południowej granicy Bawarii, a na miesiąc maj (892 roku) zarządził wspaniały zjazd królestwa w Hangsfeld. A jako że Swiętopełk wzgardził przybyć na niego, uznano go za wroga państwa. Wzięli zaś w tejże radzie udział: Wrocisław, odległej Polski władca, a także Kurszana król Węgrów, którzy do tych pór po niepewnych siedliskach w Sarmacjii Europejskiej się błąkali. Posłowie przyrzekając wszystkie swoje siły przeciwko Swietopełkowi, jeśliby dano im niby za żołd ziemie, jakie zbrojnie zajmą”. Wyprawa uderzyła i po spustoszeniu Wielkiej Morawy król Wrocisław wrócił do Gniezna. Podczas kolejnej wyprawy na północ, aby podporządkować Lechii Kaszuby i Pomorze, zginął w zasadzce w roku 896.

47. Król Lech X Dzielny

Panował w latach 896-921. Po nagłej śmierci brata wstąpił na tron po aprobacie wiecu słowiańskiego. Tak jak jego ojciec był chrześcijaninem obrządku słowiańskiego. Postanowił pomścić brata i przygotował wyprawę wojenną na Pomorze i Kaszuby złożoną z dwóch armii. Pierwsza pod rozkazami hetmana Starży herbu Topór, dostała się w okrążenie Pomorzan, Kaszubów i sprzymierzonych Sasów, lecz w krytycznej chwili nadeszła druga armia dowodzona przez króla Lecha X. Niemal wszyscy zbuntowani książęta zginęli – reszta dostała się do niewoli. Król Lech darował im życie, ale przeszedł i podbił po kolei wszystkie ich ziemie, pomorskie, kaszubskie, zachodnie aż do Łaby i je zhołdował. Zarządził trybut, który będą co roku płacić, i zażądał ich synów jako zakładników oraz przysięgi na wierność.

Po powrocie do Gniezna złożył podziękowania bogom słowiańskim i chrześcijańskim, gdyż uczestniczył w ceremoniach obydwu religii. W późniejszym okresie uwolnił i odesłał do domów większość zakładników, którzy mu wierność przysięgali. Wszyscy w czasach jego panowania słowa dotrzymali.

Król Lech X nie utrudniał akcji misjonarskich – kolejne cerkwie wyrastały w Lechii. Do dziś o tym obrządku się nie wspomina nawet słowem, mimo iż są dowody archeologiczne, że cerkwie znajdowały się w Wiślicy, Krakowie, Gnieźnie, Wrocławiu, Ostrowie Lednickim, Poznaniu, Przemyślu, na Wawelu.

We wszystkich przypadkach cerkwie zostały później zburzone (ocalały jedynie fundamenty), a na gruzach wzniesiono katedry i kościoły.

Innym dowodem wcześniejszego chrztu Lechii jest list – skarga arcybiskupa Theotmara z Salzburga z 900 roku do papieża, że cały wschód (Małopolska, Śląsk, Wielkopolska) jest już ochrzczony przez uczniów Metodego i w związku z tym bawarscy misjonarze obrządku rzymskiego nie mają co robić.

W roku 904 król Lech X odzyskał podczas rozpadu Wielkiej Morawy Małopolskę z Krakowem, która powróciła do Lechii. Odzyskał Pomorze i ziemie zachodnie między Łabą i Odrą. Król zmarł w Gnieźnie w 921 roku. Miał dziesięć żon, trzech synów i córkę. Umarł stosunkowo młodo i nie zdążył trwale i żelazną ręką na nowo skonsolidować ledwie co odzyskanego Imperium Lechitów. Za jego panowania powstało państwo niemieckie z połączenia księstw: Saksonii, Turyngii, Szwabii, Bawarii oraz Lotaryngii.

48. Król Ziemomysł

krol-ziemomysl

Panował w latach 921-957. Zaakceptowany przez wiec słowiański wstąpił na tron w 921 roku w Gnieźnie. Był władcą sprawiedliwym, mądrym, łagodnym i hojnym. Dbał o lud i państwo. Nie był niestety zdobywcą ani pogromcą. Gdyby był taki jak jego ojciec historia wyglądałaby inaczej. On także uczestniczył w ceremoniałach starej i nowej religii.

Nie zdołał mocno zjednoczyć odzyskanych przez ojca dzielnic w jeden sprawy organizm państwowy i w konsekwencji za jego rządów pogłębił się proces podziału Ariów – Słowian na Słowian Zachodnich i Wschodnich. Książęta dzielnic zachodnich wciąż pamiętający potworną zbrodnię z czasów Popiela II bardziej skłaniali się do Niemiec niż Lechii.

Król Ziemiomysł nie miał odwagi powtórzyć kampanii swojego ojca i wymusić u Słowian siłą jedności w działaniu. W tym czasie Niemcami rządził agresywny król Henryk I, który natychmiast zaczął realizować „Drang nach Osten und Slawen” – Marsz na wschód i Słowian. W 928 roku zaatakował ziemie serbskie. Jego chrześcijańskie armie wycinały w pień kobiety i dzieci. Na zagrabionych ziemiach przejmował słowiańskie grody i miasta oraz stawiał nowe – które musieli utrzymywać podbici Słowianie.

W nastepnych latach zostały najechane ziemie pomorskie, myszyńska (Meklenburgia), wizymirska, lunieńska z miastami słowiańskimi: Arkona, Radgoszcz (Radegast), Roztoka (Rostock), Bukowiec (Lubeck), Bugbór (Hamburg), Wizymierz (Wismar), Dziewiń (Magdeburg). W roku 936 król saski Otton I zaatakował ziemie pomorskie aż do Odry.

Saski margrabia Geron najechał ziemie południowe. W roku 937 Geron wezwał trzydziestu słowiańskich książąt na spotkanie, podczas którego upił ich i kazał wymordować! Po raz drugi Sasi – chrześcijanie dokonali potwornej zbrodni, po tym jak otruli dwudziestu książąt Lechii w Gnieźnie. Odpór Nemcom w owym czasie mogli dać wyłącznie zjednoczeni pod jednym sztandarem Słowianie nie podzieleni na Wschodnich i Zachodnich i jest tak aż do dzisiaj. Wybuchały co prawda przeciwko Niemcom powstania jednak wszystkie zostały stłumione.

49. Król Mieszko I

mieszko-I

Panował w latach 957-992. Jako słowiański król objął władzę po wiecu.

Przyjął niesławny, ale osławiony chrzest – czyli tak naprawdę tylko przeszedł z obrządku cyrylo-metodiańskiego na rzymski – co zdegradowało go z roli niepodległego króla do księcia zależnego od kościoła i papieży.

Natychmiast wydał rozkaz zburzenia cerkwi i wybudowania na ich miejscu katedr i kościołów.

Siedem żon zamienił na jedną – chrześcijankę – Dąbrówkę, którą najlepiej chyba opisuje Kronika Czeska z XI wieku:

Roku pańskiego 977 umarła Dąbrówka Niecnotliwa i stara Baba. Gdy ją Xiążę Polski zaślubił, zrzuciła czepiec i iakoby Panienka przypięła sobie na głowę wieniec, co było wielkm szaleństwem i wszeteczeństwem.

W 979 roku Mieszko I rozbił i zadał olbrzymią klęskę wojskom cesarza Ottona II. Cesarz został całkowicie pokonany. Mieszko I zdobył wówczas taką sławę, że gratulowano mu w całej Europie. Przeniósł stolicę do Szczecina, a swoje Państwo oddał pod „opiekę” papieżowi i państwu kościelnemu, pragnąc je „uchronić” przed Niemieckim Cesarstwem Rzymskim.

Ta „opieka” trwa do dziś (konkordat = 1% dochodu Narodu Polskiego idzie co roku dla Watykanu), „ochrona” również trwa nieprzerwanie

(tylko niemieckie firmy oraz media mogą normalnie w Polsce funkcjonować – polskie są zarzynane podatkami, przepisami oraz gospodarczo).

I to tyle pocztu – reszta jest znana ze szkoły, gdzie niemieccy nauczyciele napisali dla nas miłe, bo krótkie, podręczniki do historii.

autor: Baca

Całość czytaj na:

http://innemedium.pl/wiadomosc/prawdziwa-historia-cz-iii-co-jest-slowianin

prokosz_kronika-polska

http://ksiegarnia-armoryka.pl/Kronika_Polska_przez_Prokosza_w_wieku_X_napisana_Prokosz.html

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium

*fotografie poszczególnych królów z „Jasnogórskiego pocztu królów i książąt polskich”: pinterest.com/kasiavisueel

Bonus – wywiad z Januszem Bieszkiem o cywilizacjach kosmicznych na Ziemi:

Czytaj również:

Reklama

555 myśli w temacie “POCZET KRÓLÓW LECHII, czyli Kościół w Polsce od 1050 lat ukrywa przed Polakami, że jesteśmy starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18. wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie…

 1. Ciekawe, że podróżujący w I w n.e. bursztynowym szlakiem do Bałtyku Rzymianie nie słyszeli o imperium Lechów. Ale ktoś tu się interesuje takimi szczegółami? Masakra…

  1. Autora artykułu można zasadniczo porównać do „ekologów”, którzy uwierzyli w swoje marzenia i próbują ludzi do nich przekonywać. Ciekawe, że nikt tego mocarstwa nigdy nie odnotował. Nie ma o nim wzmianki ani w źródłach wschodnich, ani zachodnich. W źródłach rzymskich, germańskich czy scytyjskich powinna się chociaż wzmianka pojawiać. No, a najlepszy dobrobyt państwa jest w momencie gdy przez Europę przewiało hunów?

   Wielu rzeczy nie wiemy. Analiza genów podobno prowadzi do wniosku, że Celci, Frankowie, Germanie przechodzili przez istniejące już ziemie słowiańskie – czyli byliśmy wcześniej. No, ale chyba nie byliśmy zbyt silnymi organami państwowymi (wiele mniejszych plemion) skoro wszyscy przechodzili przez nasze ziemie jak im się podobało.

   Zasadniczo, tam gdzie czegoś nie wiadomo wymyśla się teorie… ale takie bajdurzenia to już przesada. Nie znamy dokładnie dat z początku poprzedniego tysiąclecia – a tu co do roku wszystko wypisane 3000 lat wstecz? Bez żartów.

   Piszę tylko dlatego, żeby ktoś łatwowierny nie uwierzył w takie bajki – bo bzdura się rozniesie wśród mniej wykształconej części społeczeństwa.

   1. igtu sie mylisz jest duzo zapisów w kronikach rzymski , arabski i wczesnie w perskich

   2. Słuchaj panie Podpis… Bywałeś kiedyś na forach i stronach wyznawców religii ‚UFO’? Ten artykuł się niczym od tych stron nie różni, więc żadne argumentacje nie zadziałają. Raczej polecam fora typu historycy.org (Są długie dyskusje o Słowianach, pochodzeniu etc), gdzie wypowiadają się ludzie wykształceni, a nie miłośnicy teorii spiskowych.

   3. Słuchaj no panie efe dzięki tym pańskim historykom niedlugo w podręcznikach bedzie napisane ze polacy to nazisci a banderowcy to bojownicy o wolność i w ogóle anioły.

   4. Zobacz, na You Tube, filmiki na temat prawdziwej historii Polski, Pawla Szydlowskiego, znajdziesz tam potwierdzenie tego co tu jest napisane…

   5. przechodzić przez czyjeś ziemie a zamieszkiwać je to całkiem co innego. Zastanawiałem sie też kiedyś skąd Celtyci są . Skoro całą prawie dzisiejszą Wielka Brytanię zamieszkiwali Piktowie , a nowo przybyli zajmowali tereny W.B. od zachodu to znaczy że są przybyszami. okazuje sie że anglicy maja w swoim DNA , DNA mamutów , oraz że są bardziej spokrewnieni z Egiptem . Ci co dzisiaj żyją w Egipcie nie maja nic wspólnego z tymi co budowali piramidy.

   6. Są dwie możliwości ..W Bajki można wierzyć lub nie wierzyć . Ale my Polacy jesteśmy nauczani Historii w szkołach tylko tej Chrześcijańskiej . A więc od 966 roku . Mieszko I nie pojawił się nagle w roku 966 i zapragnął przyjąć wiarę chrześcijańską też nagle . Do wszystkiego dochodzono na pewno ewolucyjnie . Mieszko I przyjął wiarę chrześcijańską z wyrachowania Politycznego a nie dlatego że nagle nawrócił się na chrześcijaństwo , zresztą są dowody na to że pomimo tego że przyjął chrześcijaństwo potajemnie pozwalał na obrządki pogańskie w początkowej fazie swoich rządów po chrzcie . To że to są bajki opisane przez megalomana to nie przeczę . Ale historia przecież nie zaczęła się w 966 roku po Chrystusie . W tamtym czasie na ziemiach Polskich istniało państwo silne które było w stanie obronić swoją niezależność skoro istniał niezależny książę z którym można było wejść w układ . A więc historia nie zaczyna się w 966 roku , w 966 roku tylko historia zmienia kierunek i dawne czasy zostają zatajone przez mnichów którzy napływali na tereny ochrzczone i wszelkie zapiski jakie wtedy istniały zostały zabunkrowane i wywiezione do Watykanu skrzętnie ukryte archiwa książęce zostały wyczyszczone i została napisana nowa historia w którą podbity lud Lechitów miał się uczyć przez lata chrześcijańskie już tej Historii chrześcijańskiej poprawnej nie pogańskiej .To nawet nie było zrobione z wyrachowania , ale to jest ta poprawność papieży katolickich , że trzeba ochronić dusze aby nie żyły w grzechu , to zrobiła moralność chrześcijańska . Ukradziono nam historię przedchrześcijańską przynajmniej taką jaką maja ludy bliskiego wschodu .

   7. Polska (Lechia – przed katolicka nazwa Polski) ma dość dobrze udokumentowaną historię przez średniowiecznych kronikarzy. Polska – Lechia występuje także w Biblii. Ma już min. 3000 lat.
    Księga Sędziów 15:9
    „Wtedy Filistyni wyruszyli i rozbili swoje namioty w Judzie, a robiąc wypady, docierali aż do Lechi. (10) Pytali ich mieszkańcy Judy: Dlaczego nas atakujecie? A oni odpowiedzieli: Przyszliśmy, żeby pojmać Samsona i postąpić z nim tak, jak on postąpił z nami. (11) Wtedy około trzech tysięcy mieszkańców Judy udało się do jaskini skalnej w Etam i powiedziało Samsonowi: Czy ty nie wiesz, że Filistyni teraz nami rządzą? Coś ty zrobił? A on odpowiedział: Postąpiłem z nimi tak jak oni ze mną. A oni na to: (12) Przychodzimy, żeby cię związać i oddać w ręce Filistynów. Rzekł im Samson: Przysięgnijcie mi tylko, że nie zamierzacie mnie zabić.
    (13) Odpowiedzieli mu: Nie, chcemy cię tylko obezwładnić i oddać w ich ręce, ale nie zamierzamy cię zabijać. I związawszy go dwoma nowymi powrozami, wyprowadzili go z jaskini skalnej. (14) Kiedy przybył do Lechi, Filistyni na jego widok zaczęli wznosić radosne okrzyki. Wtedy duch Boga zawładnął nim, a powrozy, którymi był skrępowany, stały się nagle jak spalone włókna lniane i opadły z jego ramion.
    (15) Znalazłszy szczękę oślą, jeszcze świeżą, chwycił ją i zabił tysiąc mężów. (16) I powiedział Samson: Przebiłem ich oślą szczęką, oślą szczęką zabiłem ich tysiąc. (17) Wypowiedziawszy te słowa, odrzucił oślą szczękę, a miejsce owo nazwano Ramat-Lechi.

   8. „cerkwie” i wszystko jasne 😀 Nasi „bracia” hehe rosjanie jak widać maczali swoje paluchy w tej debilnej teorii 😀

   9. Tak, Lechia w Starym Testamencie jest wymieniona kilkakrotnie. Na określenie Słowian Biblia używa też pojęcia „lud Północy”.

   10. Ta książka to ponury dowód upadku cywilizacyjnego i ciemnoty czasów sarmackich, popularność jej zaś w czasach obecnych – dowodem powtórnego upadku szkolnictwa w latach naszego poddaństwa City Of London

   1. Nie podbili głownie przez to że germanie pokonali rzymian w lesie Teutoburskim i rzymianie dali sobie spokój z Germanii i pewnie dlatego nie podbili Słowian

   2. Widać ,że bazujesz tylko na zaklamanym podreczniku do historii z kl. 1 gimnazjum,a poza tym to wlasnie nie germanie tylko w wiekszosci polaczone plemiona wandalow gotow pokonali tam rzymian…

   3. Wandale i Gotowie w lesie Teutoburskim ? XD
    Człowieku, zmień dilera, albo bierz połowę 😀

  2. Biblia – Księga Sędziów: 9 Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie, najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do Lechi.

  3. a co z tablicą „C.Avillo Lescho…” z pierwszego wieku? Wisi w muzeum i tego nie zmienisz 🙂

   1. Haczyk jest taki, że ta tablica o żadnym „Leszku Awille” nie mówi…

  4. To ciekawe skąd w języku perskim wzięła się nazwa Polski jako Lahestan/lehistan jeśli nic takiego nie istniało. W języku tureckim zresztą też.

   1. Naucz się perskiego, usiądź w tamtejszych archiwach i bibliotekach na jakieś 50 lat, to na pewno przy swoich zdolnościach znajdziesz to słowo, które będzie określało jakieś nieznane ludy i terytoria.

   2. Słowo Lech oznacza „Pana” i jako takie funkcjonuje na terenie praktycznie na terenie indoeuropejskim.

  5. Dawno nie czytalem smieszniejszej bajki. Mozna wysunac wniosek ze autor nienawidzi i niemcow i zydow. Powalilo mnie zamordowanie Cezara przez Zyda i to ze wyrwana kartka z dziennika przez Zyda pozbawia nas istotnych wiadomosci. Ciekawy jestem jakie ziolo ten czlowiek pali i jak czesto.

   1. Też mnie to rozbawiło z tym Cezarem . Natomiast z tymi wyrywanymi kartkami to fakt autentyczny.

   2. Myślę, że Szanowny RK jest tak zaczadzony suplementami wiedzy w rodzaju piśmiennictwa „GW” i publicystyki TVN, że skoro Wielki Adam Szechter vel Michnik niczego na temat starożytności lechicko- słowiańskich wybiórczo nie obwieścił no to natchniony i wszystko wiedzący umysł RK ma wielki powód do obarczenia wszelkich innych koncepcji a nawet wyników badań na powyższe tematy, mianem bajek. Trochę wysiłku intelektualnego by się przydało drogi RK.
    Pozdrawiam

   3. te posraniec idz zrobic dobrze jakiemus obrzezanemu przyszla tutaj zaraza judeochrzescijanska i slowianie zeszli z drzew a za ta zaraza bracia sw JPII ze swoja lichwa

   4. Z twoich wywodów wychodzi że jesteś żyd lub niemiec a to tylko historia

  6. Ciekawe jest to, że Wielkie Imperium Rzymskie poruszało się po wyznaczonych szlakach do Bałtyku, by handlować, aby dostać bursztyn… A to oznacza, że skoro podbili Wyspy Brytyjskie, to dlaczego handlowali z „dzikusami” bursztynem… Chyba łatwiej jest podbić dzikusów, bo i bliżej i mieć bursztyn na swoją własność zamiast handlować z dzikusami… masakra…

   1. Józef Flawiusz opisuje czasy Cesarstwa Rzymskiego dosyć dokładnie. Między innymi napisał, że od Renu na wschód armia cesarska nie wchodziła, bo żyje tam bardzo waleczny naród i bardzo się go boją. Napisał, że są tam bezkresne bory. A chciałam jeszcze dodać, że Józef Flawiusz ze swoim adopcyjnym ojcem pływał do Anglii po cynę, z której później już w Judei lub Rzymie wytwarzano mosiądz. Historia jest piękna…. Ktoś tam w swoich komentarzach mocno najeżdża na Żydów… Nie wie, że jesteśmy jednym z 12 zaginionych pokoleń żydowskich. Na znalezionych glinianych tabliczkach glinianych jest opisana historia budowy wieży Babel. Pan Bóg nakazał Noemu po potopie rozejść się i zaludnić całą ziemię. Ale oni stwierdzili, ze jest tam tak ładnie, że nie będą wędrować. Tu zbudują swoje miasta. Zbudowali wieżę na cześć Pana Boga, stąd Bab- El, czyli Góra Boga.
    Gdy Pan Bóg pomieszał im języki, rozgonił ich po świecie, jedno z plemion powędrowało na północ. Wędrowali tak długo, aż przybyli do podnóża góry, którą nazwali również Góra Boga, a chodzi tu o Waw- El.

  7. Nie będę się zanadto rozpisywać. Nie jestem historykiem, ale to o czym czytam (nie tylko tu) w różnych źródłach pozwala mi być „uwalniającym się” od dotychczasowo serwowanej historii Polski. Te dotarcia do utajnionych źródeł przez wielu dziś napawają mnie dumą. Teraz kilka moich rzeczy po przeczytaniu Waszych sporów.
   1) pas żyznych nizin w Europie Środkowo-Wschodniej nie mógł być, na zdrowy rozsądek, pasem niczyim przez dziesiątki wieków, a był opanowanym na pewno przez kogoś silnego, bo inaczej padłby łupem imperiów i o tym z pewnością pochwaliliby się wrodzy kronikarze;
   2) a propos Dyjamentowskiego – urodził się w 1694 roku, a kolumna Zygmunta z przedstawianym tu napisem o numerze króla została postawiona w 1643-44r r. Dyjamentowski coś sfałszował?;
   3) według mnie hipoteza Pana Szydłowskiego, że końcówka imion -sław i nazwa „Słowianie” pochodzi od „sławy” jest kontrowersyjną aczkolwiek możliwą. Sądzę że określenie „Słowianie” pochodzi od starosłowiańskiego „slov” czyli „teren wodnisty”, z bagnami, może i żyzny, ale na pewno nizinny. Imię np. Mieczysław tłumaczę sobie jako „Miecz z krain nizinnych”, „Miecz Słowianin”;
   4) legendę, że myszy zjadły Popiela uważam za prawdziwą. Dlaczego? Bo w obszarze Lechii była ziemia myszyńska (dziś Meklemburgia), o którą toczył boje Lech VIII. Widocznie wśród otrutych musiał być widocznie stryj Popiela z ziemi myszyńskiej, którego (stryja) rodzina w zemście najechała na Kruszwicę i zabiła królową Raksę wraz z jej dziećmi (może i ich spożyli?!) 😉 ;
   5) uważam zupełną rozdzielność barw naszej flagi państwowej od godła! Wpierw zaistniała ta pierwsza bardzo, bardzo dawno temu. Przypuszcza się, że Arianie przybyli na lechickie tereny z Persji. Jestem zdania, iż owi Arianie wpierw dotarli do Egiptu. Tam opanowali jego dolną część. Potem zajęli górną i zjednoczyli w jedno państwo. Dopiero stamtąd część plemion perskich przeszła na nasze tereny przynosząc ze sobą barwy narodowe. Znalazłem w internecie wygląd nakrycia głowy faraona zjednoczonego Egiptu (zapraszam do Wikipedii – tzw. PSZENT). Górna część, biała (hedżet) jest w kształcie butelki (obrys terenu po obu stronach Nilu), dolna część, czerwona (deszeret) w formie przekręconego lemiesza (lub nieodwróconej łopatki). Ten kształt wskazuje na dokladną drogę, jaką przebyli Arianie perscy do Egiptu i jaki teren zdobyli w pierwszej fazie podboju. Pamiętajmy, że ziemie perskie odznaczały się barwą czerwoną. Dawna nazwa Zatoki Perskiej to Morze Czerwone. Jest jeszcze w nakryciu spirala czerwona (habet) ukazująca przejęcie władzy w Egipcie Górnym. Te barwy biało-czerwone zostały przeniesione stamtąd wraz z wędrówką Arian persko-egipskich na tereny Lechii i tamże przejete jako flaga. Rzecz z godłem – denar Mieszka I wskazuje nie na orła, a, jak o tym obejrzałem w jednym z filmów dokumentalnych, na pawia. Został on zastąpionym przez orła białego po nadaniu symbolu tego drugiego Lechitom, a czarnego Frankom przez Cesarstwo Rzymskie (nie pamiętam dokładnie kogo).
   Arianie – Słowianie musieli istnieć na terenach Imperium Lechickiego! Pozdrawiam.

   1. Człowiek bez własnych koncepcji w sprawach najwyższej rangi jest jak ćma cofająca się w poczwarkę.

   2. Jak już kiedyś któryś z internautów zaproponował, dla przykładu na jakieś tam „bzdury”, można wziąć sobie flagę Iranu, odedrzeć pas zieleni symbolizujący islam i otrzymamy kopię barw Polski, nawet z orłem tylko, że czerwonym, bo Persja była utożsamiana od starożytności z tym kolorem. Pozdrawiam.

   3. W dzisiejszym Iranie jest aż 25% Słowian:

    Tak, rządziliśmy aż tam. Douczcie się, chłopy, a potem się wymądrzajcie.

   4. ad Romana/ Te dane w niczym nie kolidują, jeśli wziąć pod uwagę taką oto sytuację: Nastąpiła ekspansja Słowian „na świat” m.in. do Indii i w kierunku Mezopotamii. Ci biali wymieszali się z czerwonymi (Prapersami), przyjęli barwy wspólne i po jakimś czasie nastąpił exodus powrotny tejże mieszanki (Ariów) do ojczyzny. Droga mogła być krętą, a przy okazji zachowali flagę.Cóż w tym dziwnego?

  8. ZGADZA SIE !
   Weszlam na ta strone,jak zwykle zupelnie przez przypadek, poniewaz tam gdzie czytalam obszerny artykol bardzo interesujacy oparty na faktach Historycznych o sfingowanej Bitwie pod Grunwaldem, ktorej w ogole nie bylo …
   .. nie tak jak nam to przedstawiano przez lata – same wymysly czysto zydowskie, zeby cos nam obrzydzic i na cos innego tak napalic, zebysmy sami za tym latali z zadartymi ogonami !!
   Kapitalny opis calej historii rycerstwa i wpisy, ktore ta Historie poswiadczaja tak jak ten tutaj:
   .https://youtu.be/j-PPYGsFZ3U

   JAK TO ZYDZI POTRAFIA ZROBIC Z POLAKOW IDIOTOW !
   Chyba nikt na swiecie nie potrafi tak po mistrzowsku klamac i to komus wcisnac – jak jego wlasne przemyslenia, na ktore przez zupelny przypadek sam wpadl …do tego stopnia, ze wolalby sobie
   sam odgrysc wlasny reke, jak dac sobie cos powiedziec i przestac w to wierzyc niczym nowa Matke Boska …
   Predzej bedzie pluc grysc i kopac kazdego, kto osmieli sie go od tego odwiesc z czystej milosci i litosci. Po czym na wzor tych najwiekszych debili pojawily sie niebieskie literki, na ktore mozna bylo kliknac – co uczynilam i znalazlam sie znowu u was…
   … wlasnie tutaj.

   dobranoc

  1. Polskie badania na temat Imperium Lechitów i jego historycznych władców tak naprawdę dopiero się rozpoczynają. To co obserwujemy teraz w polskiej przestrzeni, to dopiero pierwsze kije w mrowisko (właściwie: żmijowisko 😉 ). Do czasu wyjaśnienia kwestii zdejmuję więc portret „Mieceslausa I”. Już dziś widać, że autor jasnogórskiego pocztu nie trzyma się chronologii, choć słowa tego sam używa w tytule dzieła. I tak np. Lecha V Zabójcę umieszcza PO obu Popielach, Piaście i Ziemowicie, choć ten – wg „Kroniki polskiej” bp. Prokosza – panował PRZED nimi.

   Ale spokojnie, Śpiący Rycerze Starożytnej Lechii właśnie się budzą i zbadają wszystko bardzo dokładnie:
   epoka po epoce,
   wiek po wieku,
   rok po roku,
   dzień po dniu,
   godzina po godzinie…

   Już teraz nic nam nie umknie, bo „lew się budzi – i już więcej nie zasypia”…

   Dotarcie do źródeł w każdej chwili jest możliwe, bo „rękopisy nie płoną”…

   Rękopisy nie płoną…

   Kronika Akaszy (bank danych Przestrzeni) jest bowiem kroniką wszystkich kronik… 🙂

  2. Mieczysław i Mieszko to różne imiona o różnym pochodzeniu. Imię Mieczysław pochodzi od oręża, Mieszko od niedźwiedzia. Mieszko nie był żadnym Mieczysławem, mieszkowa drużyna pochodziła z północy, co widać o broni licznie odkrywanej choćby w Ostrowie Lednickim, jego imię też wiąże się ze zwierzęciem, wzorem północnej tradycji. Imię Bjorn znaczy dokładnie to samo, co Mieszko i pewnie w ten sam sposób było nadawane.

   1. Ciekawe,jeśli Mieszko pochodzi od niedźwiedź,to po rosyjsku brzmiało miszka,Misza -Michaił,a po polsku Michał.

   2. W zasadzie masz trochę racji .To teoria prof Jagodzińskiego ? Tylko nie wiem jakim cudem z Pruso zrobiono Truso? Co do Mieszka -Mieczysława Miszko vel Mesico po Wandalijsku dosłownie Niedźwiedź ,a zatem to przydomek Mieczysława, ponieważ chadzał on w szubie- niedźwiedki z którą mało kiedy się rozstawał.Bez znajomości kultury i obyczajów ,,polskiej ” ziemi ciężko jest o prawdziwe historie .Co do oręża .Jakim cudem na terenie Polski znajdowane są tysiące mieczy vel wikińskich na terenie Skandynawii to poj.sztuki.Podobnie z piecami hutniczymi? Dodatkowo żelazo ,,polskie” zachowane w doskonałym stanie -skandynawskie bardzo złym? Ponad to na ich terenie odkryto sporo domostw ,,słowiańskich”-sławońskich u nas ich budownictwa nie ma , jedynie pochówki – ,,łodzie Valhalli .”

   3. Nie bylo imienia Mieczyslaw, poprawne imie to MIECISLAW, ten ktory lieci slawe, roztacza slwe; U Slowian imiona byly zapisem szlachetnych cech lub darow ducha, umyslu, osobowosci. Nikogo by nie nazwano osoba „Slawiaca Miecze”.
    Niestety z wiekami „Mieczyslaw ” zaczal straszyc zamiast Swietlistego i madrego Miecislawa.

 2. Przecież to jest 150 lat… Cyt. „Panował w latach 1729–1879 przed naszą erą. Był wnukiem króla Sarmaty. Panował 50 lat”.

   1. Dziecino Ajwen : 1879 pne do 1729 pne – to wedlug ciebie 50 lat? Hahaha 🙂

   2. Ajwen…zgadza się.
    Do Dar: po co ci sarkazm…wystarczy, że nie potrafisz liczyć 🙂

   3. Lech z Głogowa ma rację. 50 lat byłoby, gdyby podane było 1929-1879 (20+30), a tak jest 150 lat (70+80). Matematyka działa tak samo w obie strony, przed naszą erą i w naszej erze.

   4. To jest nowe pokolenie – przemądrzałych, wszystko wiedzących półdeb[…].

    Lata przed naszą erą liczą się do roku 0 gamonie. Więc pne liczy się od większości do zera. Czyli od 1879 – 1729 ( idąc w strone roku zero) daje 50 lat.
    Masakra z tymi imbe[…].

   5. „Lata przed naszą erą liczą się do roku 0”
    Grzesiek, sam jesteś gamoń 🙂 Nie ma roku 0, jest 1 p.ne. i potem 1 n.e., tego już w podstawówce na historii uczą.

  1. Lepiej obejrzyj uważnie oba filmy. Zwłaszcza w kwestii szemranej działalności pana Loelhöffela von Löwensprung, znanego w Polsce jako Lelewel…

   O równie szemranej, antysłowiańskiej działalności Wikipedii można by napisać niejedną współczesną kronikę…

   1. czyli co uważasz że to nie jest prawda?
    „Przybysław Dyjamentowski znany był powszechnie jako fałszerz dokumentów historycznych, zajmował się tworzeniem fałszywych genealogii rodów magnackich i fikcyjnych źródeł opisujących najstarsze dzieje Polski”

 3. Poczet z klasztoru z Jasnej Góry, który wybudowano w XVII wieku a sam poczet pochodzi z XVIII, więc jest to dzieło fantasy, nie można źródeł tak młodych lub sfałszowanych typu kroniki z epoki romantyzmu brać odnośnie starożytności czy w ogole jako źródło wiedzy historycznej, do tego Janusz Bieszk popisał się całkowitym brakiem wiedzy, nie wie jakie były różnice między ludami starożytnymi, w jakich kulturach żyli ci ludzie, w jakich mowili językach, jak je widzieli i opisywali Rzymianie, i tak wrzucił nam władców Gockich z typową dla ludów i języków germańskich (a znamy język gocki) końcówką -ryk, do tego cała masa jakichś innych zmyślonych władców.Tak się zastanawiam skąd się biorą tacy bajkopisarze i jak wielkie kompleksy muszą mieć, że wymyślają takie rzeczy. Polska ma piękna i chwalebną historię średniowiecza i nowożytności, naprawdę nie ma potrzeby wymyślania sobie historii starożytnej.

  1. Piękną historię? Chyba na głowę upadłeś człowieku. Co może być pięknego w ponad 1000letnim, powolnym upadku państwa polskiego ,za którym stoi jawnie watykan i jego kościół, który zniszczył już nie jedną cywilizację. Jednak z nami, Słowianami ma problem i piękne jest jedynie to, że nie udało mu się to do dziś, choć czci jego judaistyczną religię tak wielu mieszkańców Polski. Powinieneś być wdzięczny, że są ludzie, którzy próbują chociaż poskładać do kupy tą naszą zakłamaną historię. A może badania archeologiczne dowodzące naszej historii i badania genetyków dowodzące słowiańskiego-aryjskiego kodu dna to też nie prawda twoim zdaniem? Tak bardzo wierzysz hitlerowcom,żydom(a raczej syjonistom) i kościołowi w ich wersję zdarzeń? Ogarnij się trochę i pozwól swojemu mózgowi działać. To do wszystkich podobnych tobie niedowiarków się tyczy.

   1. niestety proces się udał i dziś polacy wierzą w to że najstarsze kopce były sypane w 7w naszej ery a w 8 wieku słowianie wzieli się z niewiadomo skąd w europie. kupy nie trzyma się to wszystko. na dodatek nasz genotyp wyraźnie wskazuje że jesteśmy ludem który nie napłynął na te tereny i pomimo wielkich migracji nadal nasz gen pokazuje kto ma racje co do dziedziczenia polskich ziem. czytam komentarze gdzie ludzie mówią o fałszerstwie i bzdurach ale nikt nie zajrzy do kronik i listów zza granic polski. znajmoy turek, wykształcona osoba opowiadał mi o tym jak w szczątkowych zapiskach nazywano polskę (Wielka Lechia, Kraj Lecha) i dlaczego turcja nie poparła rozbioru polski. zacznijcie myśleć macie setki dowodów w samej polsce ale jesteście ślepi.

  2. Oj Seth! Gdybyś tak chciał trochę ruszyć zmurszałym umysłem to może jednak coś byś załapał. Tak na początek proponuję przestudiować Roczniki Długosza i spróbować znaleźć odpowiedź co w nich, tj. Rocznikach, niepokoiło jezuitów a potem zająć się także kronikami starszymi (średniowiecznymi), których mam wrażenie Sethunio nie zna. A pan Bieszk tak ostro przez Pana Setha potraktowany nie zasługuje na to. Mimo wielu braków warsztatowych ożywia brawurowo potrzebę badania tych obszarów naszych dziejów, które podejmowali już historycy dawni – W. Surowiecki, A. Bielowski, T. Miller, a także współcześni – choćby Piotr Makuch.
   Pozdrawiam i zalecam wstrzemięźliwość w zarzucaniu w tej kwestii komukolwiek owego bajdurzenia…

   1. Dokładnie, od czegoś musimy zacząć. Wspaniale, że są ludzie, którzy badają, dociekają, skoro historycy i archeolodzy świadomie ignorują samoczynnie narzucające się wnioski. Pan Bieszk wziął sprawy w swoje ręce, za nim pójdą następni, może to wymusi na badaczach zrewidowanie wiedzy na temat naszej przeszłości i stopniowe odkłamywanie naszej historii.

   2. Dan Brown też jest super historykiem? Przecież obaj stworzyli „dzieła”, które z rzeczywistą historią mają niewiele wspólnego. Dawno nic mnie tak nie ubawiło jak umiejscowienie naszej Lechii na terenach opisywanych przez ST to już mistrzostwo świata. Taa gościu z jednej strony neguje kk, którego wiara w pewnym stopniu opiera się na ST a za chwilę, jakby naigrywając się z samego siebie, podaje go jako autorytet. Prawdopodobnie jakieś w miarę silne księstewka mogły istnieć ale żeby zaraz imperium. A świstak siedział i zawijał wszystko w sreberka. Ludzie zejdźcie na ziemię.

   3. Słowo „imperium” rzeczywiście jest mylące, gdyż to lechickie było imperium nie w gadzim, absolutystycznym babilońsko-egipsko-rzymskim sensie (dwór, administracja urzędnicza, aparat przemocy bezpośredniej wobec własnego ludu), lecz było imperium demokratycznym: to sam lud obierał na Wiecu jednego z kilkunastu wojewodów (szefów plemion) na głównego stratega obrony. Wybór wodza naczelnego odbywał się bowiem jedynie w przypadku zagrożenia militarnego. W okresach pokoju prowincjami Lechii „zarządzali” wojewodowie, gdyż wówczas nie było najmniejszej potrzeby utrzymywania „dworu”, „kancelarii królewskiej” czy „państwowej administracji”.

    Wielka Lechia była więc imperium w sensie imperium militarne, tzn. Kontynent Słowian Nie Do Zdobycia, Mieszkańcy Kontynentu Nie Do Podbicia 🔆

    Gadom udało się nas zdobyć dopiero technologią mind control: tysiącletnim zmasowanym programowaniem religijnym.

 4. 9 Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie, najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do Lechi.

  1. Nie wypowiadam się na temat zawartości merytorycznej postu, ale stwierdzenie: jako…znałem historyków, których wiedza powodowała zażenowanie.

  2. Nie jestem historykiem, ale lekkie zażenowanie również poczułam. Jednak bardziej podziw dla takiej fantazji, żeby w ogóle stworzyć taką stronę !!

   1. no to szkoda że nie zadała sobie choć trochę trudu aby to zweryfikować .

   2. To niech pani przeczyta ” 3000 panstwa Polskiego” Tadeusza Millera !!!

    i jeszcze „Ziemia gromadzi prochy” Dostepne na internecie. Mozna tez sobie pobrac i wydrukowac.

    Proponuje to zrobic, ladnie oprawic i podarowac w prezencie na SZCZODRE GODY czyli obecne Boze Narodzenie czy tez Gwiazdke.
    Od GWIAZDORA znaczy Zaroastry. Zaro Astir. Astir w greckim znaczy GWIAZDA 😉 😉 😉

    U ludow polnocy swietowano dary, ktore rozdawal DADZBOG inaczej SZCZODRY BOG wlasnie w SWIETO SZCZODRYCH GODOW.

    GRECY ten zwyczaj tez szanowali pod postacia APOLLONA Hyperborejczyka, ktory co 19 lat lecial na swojej STRZALE (tzw. Strzala Apollona) do Hyperboreii, a gdy wracal na Olimp, rozdawal prezenty
    Legendy mowia, ze zrzucal te dary lecac po niebie 😉 co to przypomina??? Ano Dziadka Mroza na saniach z renami, ktory sobie jedzie po niebosklonie i wiezie ludziom prezenty.

    Pani Karolino, niech sie Pani nie „zenuje” tylko czyta mitologie…i taka tez ksiazke ;” Arkona , grod Swietowida” 😉

 5. Czemu numery na wizerunkach królów nie zgadzają się z podaną chronologią, np. Lech V ma numer 13, a ponoć panował przed Wandą z numerem 4?

 6. Kto był autorem kroniki prokosza?
  Przybysław Dyjamentowski znany był powszechnie jako fałszerz dokumentów historycznych, zajmował się tworzeniem fałszywych genealogii rodów magnackich i fikcyjnych źródeł opisujących najstarsze dzieje Polski. – cytat z wikipedii. Dlatego te wszystkie bzdury można spuścić z wodą w toalecie.

  1. MaciekL – a co uważasz że na terenach przed chrztem Polski nic nie istniało , A tu nagle w 966 roku jest Książę partner do zawarcia umowy politycznej . Przecież ówczesne cywilizacje nie powstawały w jednej chwili do powstania księstwa działo to się ewolucyjnie . Nie chce mi się wierzyć że istniało Cesarstwo Rzymskie , a na wschód od cesarstwa nic nie istniało . Po prostu mamy historię nauczaną w szkołach tą chrześcijańską , a historia przedchrześcijańska jest zatajana . A historia która się przedarła przez świadomość Polaków ta przed chrześcijańska jest tłumaczona jako legendy i opowiastki ludowe , ta o królu Popielu , ta o Kraku , ta o Wandzie .Jest to marginalizowane i obśmiewane …. Taka jest Prawda ……..!

   1. W szkole średniej na historii uczyłem się o trzech poprzednikach Mieszka I, opisanych w kronice Galla Anonima których istnienia się obecnie nie kwestionuje, oraz o hipotetycznym istnieniu księcia Goplan Popiela którego następcą był pradziad Mieszka. Proces jednoczenia Polan i Wiślan, rola państwa Wielkomorawskiego i możliwy chrzest Wiślan w obrządku wschodnim oraz inne wydarzenia sprzed panowania Mieszka to kwestie słabo wyjaśnione ale badane i niepodlegające jakiejś wielkiej tajemnicy. To że ty edukacje historyczną zakończyłes na podstawówce gdzie uczyłeś sie tylko o Mieszku jako pierwszym królu który wziął się znikąd nie znaczy ze wszyscy ograniczyli sie tylko do tego poziomu.

  2. MaciekL a słyszałem już może, że większość antycznych źródeł może być nie prawdziwa? Historycy spierają się praktycznie o wszystko. Nawet czy imiona są prawdziwe. Historia jako taka powstała u Rzymian i Historycy Rzymscy starali się udowodnić szlachetne pochodzenie danego Rodu. Czy wierzycie w te brednie o pochodzeniu od Venus albo od Marsa?
   Są podejżenia, że po spaleniu Alexandrii i spustoszeniu Konstantynopola oraz Rzymu niewiele z dzieł antycznych tak naprawdę pozostało. A to co pozostało mogło być fałszowane przez mnichów. Dziwi nie spójność wielu źródeł i ciągłe powoływanie się na inne źródła, które nie istnieją. Historia wczesnośredniowieczna pełna jest takich spraw jak „Lorcher Fälschungen”. To co nam pozostało to kroniki Franków i Sasów, którzy nie pałali do nas Słowian miłością i podawali historię na swoją korzyść. Przecież dopuszczali się pefidnych zbrodni i oszust gdy powstawała Marchia Wschodnia.
   Z jakiegoś powodu Słowianie albo nie pisali, albo ich pisma się nie zachowały. Hitler czy Lenin też kazali palić niewygodne im dzieła. Tylko za ich czasówy zachowały się one w bibliotekach zagranicznych. Dlaczego nie postawić więc tezy, że również w tym wypadku wszelkie pisemne kroniki Słowian zostały spalone a przekazy ustne zakazane. Tą osobą mógłby być Mieszko i jego Syn Bolesław. Może mieli coś do ukrycia, a może taka była cena za Przyjęcie Nowej Wiary. Nie jest to podobne do zachowań Słowiańskich książąt Łużyckich i Odoran? Nie długo potym jak powstała Marchia przybrali niemieckie nazwiska i zwyczaje – dlaczego? Dlatego, że wraz z przyjęciem Religii i języka mogli uczestniczyć w zniewoleniu własnego ludu narzucając mu feudalny porządek. Dzięki temu zapewnili sobie dochody na jakie wcześniej nie mogli liczyć.

   1. Oczywiście, że o to chodziło. System egalitarny został zniszczony przez wybranych na wiecach książąt, wbrew woli ludu. Lud się buntowal, ale siłą został stłamszony przez nowych władców, którym spodobał się feudalny system, jaki obejrzeli sobie na zachodzie. Do tej pory musieli dbać o lud, bo była demokracja i mogli stracić wszystko przy okazji następnego wiecu. I nadarzyła się okazja, żeby przy pomocy nowej wiary i obcego rycerstwa wybić demokrację z głów ludu. Żeby tego dokonać, trzeba było zniszczyć pamięć.

   2. No wlasnie, ma Pan racje. O tym jest „Stara Basn”; O buncie WOLNYCH SLOWIAN przeciw okupantom i sprzedanym „ksiazatkom”, niestety…mial ow Popiel zone,nie Slowianke…

    A w poemacie „Lilla Weneda” ksiaze w pewnym momencie mowi do swojej tez nie slowianskiej zony „Pani, krew masz chyba…ZIELONA” – tak pisze J.slowacki;

    proponuje lekture „Lilli Wenedy”, wiele tam przeslania…

  3. …”Chciałbym także obalić koronny zarzut, że to niby-fałszerz dokumentów, niejaki Przybysław Dyjamentowski (1694-1774) napisał kronikę Prokosza w XVIII w., co potwierdzał skwapliwie historyk Joachim Lelewel. Ale jest to zarzut chybiony i całkowicie bezpodstawny, ponieważ pierwszy komentarz do wspaniałej kroniki Prokosza pochodzi już z połowy XVI w., z czasów panowania króla Stefana Batorego, o czym tenże komentator pisze. Komentarz drugiego komentatora pochodzi dopiero z XVIII w. Kronika Prokosza wydana w 1825 r. zawierała obydwa komentarze. Tak więc dla mnie to właśnie Joachim Lelewel, pracujący pod zaborami, którego rodzina pochodziła z Austrii o nazwisku Loelhöffel, był niewiarygodny (…) Ponadto kronikę Prokosza potwierdzają i uwiarygodniają ostatnie odkrycia archeologiczne starożytnych osad obronnych i megaksylonów oraz wyniki najnowszych badań genetycznych z lat 2010-2013 (….)”
   cytat z „Słowiańscy królowie Lechii” J. Bieszk.

 7. dziwnym zbiegiem okoliczności „fałszywa” kronika Prokosza w interesujących nas fragmentach pokrywa się z innymi niepolskimi kronikami 🙂 dlaczego „zażenowani” „poważni” historycy uznają dzieła Kadłubka czy Długosza czy inne kroniki w części za science fiction czy fantasy a w zakresie np. opisu bitwy pod Grunwaldem za wiarygodne źródło? Czy naprawdę byli aż tak zakompleksieni żeby wymyślić jak Tolkien czy Howard jakiś przedhistorycznych Conanów czy Aragornów? To bez sensu albo ktoś zmysla albo spisuje historię 🙂

  1. Podłączam się pod pytanie – jaki klucz stosujecie, wy specjaliści edukowani w mowie i piśmie, podczas doboru waszych źródeł? To trochę tak jak z zatwardziałymi katolami (którzy notabene biblię widzieli po okładce na półce, co ją dostali na komunię), którzy – kiedy biblia potwierdza ich wersję wydarzeń – to POWAŻNE ŹRÓDŁO HISTORYCZNE. Za to z chęcią wykreśliliby 3/4 starego testamentu, bo się nie klei – ale że nie mogą, to zasłaniają się „słowem bożym” czy tam „interpretacją”. Bawi mnie to!

   Polscy historycy, o ile czujecie się Polakami (tj. stłamszonymi potomkami dumnych, wolnych ludzi) – wyleczcie swoje kompleksy niższości!

   1. Kronika Prokosza jest pisana polszczyzną XVII wieku a w X wieku tak nie pisano i to już ją dyskwalifikuje jako źródło. W przeciwieństwie do was turbolechici historycy badają takie książeczki od strony piśmiennictwa, źródło twórczo itd… Są opracowania krytyczne do tych kronik ale taki ignorant jak ty nie próbuje zadać sobie trudu aby zajrzeć do takich opracowań tylko wierzy w te brednie o „Lichii” które wypisał fałszerz Dyamentowski.

   2. Czytelnik, nie mogę bezpośrednio odpowiedzieć do Ciebie;

    moje pytanie było natury ogólnej, nie wiem skąd wniosek że uczepiłem się Dyamentowskiego 🙂 ale lubię patrzeć jak uczeni w mowie i piśmie zbulwersowani przeżuwają ćwikłę i nieomal opluwając monitor brandzlują się swoim warsztatem historyczno-histerycznym!

    Pozdrawiam!

   1. Gdzie są dowody w postaci dokumentów z tamtej epoki czy wykopalisk, że takie imperium istniało i że 10 tysięcy lat temu istnieli Słowianie? Jeśli tak, to jakim językiem się posługiwali? Prasłowiański język jak wiadomo powstał wiele tysięcy lat później. Poza tym, kto koronował tych wszystkich królów i jakie tereny owe imperium zajmowało? Z kim walczyło? Póki ktoś nie odpowie merytorycznie na te pytania, nie mogę uznać, że ten artykuł ma cokolwiek wspólnego z prawdą.

 8. Ale niektórych małych ludzi boli, że Polska zwana zamiennie Lechią przez wielu kronikarzy, ma bogatą historię zakłamywaną i tuszowaną przez propagandę rzymsko-katolicką.
  Na szczęście świadomość Polaków – Słowian budzi się, co nie podoba się jahwinistom i niemieckojęzycznym kłamczuszkom.

  1. To nie „malych ludzi” boli, ale agentow „tamtych” z innym dna…czasami to nawet nie agenci tylko biedaki oszukane przez wieki…

 9. Z pomocą Swarożyca nasze Imperium powstanie jeszcze z popiołów, a ziemia od Damaszku po Szpicbergen zadrży pod kopytami bojowych ogierów! Ogniem i żelazem odbierzemy to, co nasze i przywrócimy wielkość zapomnianym kurhanom przodków! Chwała Wielkiej Polsce!

 10. Oj widze że pejsateria się rozchocholiła i kadzi wbrew oczywistej i okazanej tutej prawdzie. To już Zapije do żydospryterri chazarskiej – nawet Homer pisał w Illiadzie o rzeczach dla was pejsiaki do końca niezrozumiałej. Polak – Lach dumny jest z artikla i go krzewi dla poetyczcko czystej satysfakcji bycia Lachem !!! Bo patriotą jest a ataki przeprowadzają zezłoszczone obszczymury z tela-vivy i tym podobne POmioty bydlęce oświńskich ryjach (czemu nie cierpiąwieprzowiny ? Bo nie są kanibalami !!!! hahahaha !) Szacun dla autora !!!!!

 11. Kosiacki to nawet nie jest POlskie nazwisko – Kosiaccy pochodzą od handlarza końmi Chaima Kosiarmana, któren w 1921 r. ożenił się z perukarką Ryfą BenLevi z Wąbrzeźna. Kosiarman vel Kosiacki trudnił się podrabianiem koni i był notowany w aktach komisariatu powiatowego Policji Państwowej z powodu podrobienia muła poprzez jego przemalowanie i podklejenie uszu i próby sprzedaży tegoż jako konia stępaka. Kosiacki jest prowokatorem aszkenazyjskim na żołdzie Bnai Brith, ktory chce się wkupić w łaski patriotów poprze rzekome demaskowanie chazarskich trolli. A potem wyda patriotów okupantowi. Precz z prowokatorami!

 12. Dobrze wiadomo o fałszowaniu historii, dlaczego by nie założyć że nie sfałszowano i naszej? Bo przeszkadzało to wielu. Bo historia, w której w ogóle istnieje imperium słowiańskie, nie jest im na rękę. Ktoś powie „nie ma dowodów”, „nikt nic nie pisał o Imperium Lechitów”, a co jeśli takich dowodów się pozbyto? Brak dowodów to nie są dowody przeczące. Coś może na rzeczy.

   1. @MM,

    Syreny istnieją.

    Udowodnię Ci to.

    To bardzo rozwinięte duchowo morskie istoty.

    Będzie o tym wpis, gdy ludzkość bardziej dojrzeje, bo na razie przestrzeń niegotowa na przyjmowanie wielu tego typu wieści.

    Ale Słowianie i tak szybciej od innych cywilizacji ogarną ten temat.

   2. Syreny istnieja na innym poziomie rozumowania, trzeba przejsc z rozumowania materialnego na duchowe. Jak widze spory powstaja bo rozumowanie jest na innych plaszczyznach, z innego punktu widzenia. To tez sprawa historii, ze odcieto nas od ducha ktory istnieje i zaczyna sie przejawiac.

 13. Niestety daty są podane za Bieszkiem. Przyjął on za punkt wyjścia erę żydowska, a powinien 4000 r. p.n.e. Wg Prokosza Polak panował od 470 p.n.e.

 14. Dziwne ze nie w szkole ucza nas od Mieszka i wmawiaja ze Popiel i Wanda to bajki a nie legendy. Komu na tym zalezy?

  1. Komu na tym zalezy? No przeciez to jasne! OKUPANTOM, tym od cial, tym od ekonomii, tym od DUSZ i tym takze od DNA.

   Bo to sa rozne poziomy okupacji…ze nie wspomne o umysle.

   Ale…energia czasow sie zmienila i …PROCHY ZGROMADZONE W ZIEMI PRZEMAWIAJA.

   Ziemia gromadzi WODE, a WODA PAMIETA

 15. zdumiewające ,że tylu ludzi daje wiarę już nie tylko spekulacjom ale zwyczajnym bzdurom , 3000 lat jednej dynastii ? :)))) to szukanie na siłę jakichś szczególnych walorów słowiańszczyzny zaczyna już być śmieszne , tym bardziej ,że nawet nikomu już się nie chce topić Marzanny czy malować jajka , a to właśnie jest ważne , a nie uleganie „przemyśleniom” fantastów

  1. Malowanie jajek, chodzenie po wsiach i miastach z Gaikiem Maikiem, chodzenie z Turoniem itd; Jest WAZNE, ARCY WAZNE, bo rozbudza Energie PRZODKOW, Energie MOWY i SYMBOLU.
   Ale…odkrywanie PRAWDY DZIEJOW tez jest wazne.

   „Gaiku Zielony, pieknie przystrojony niesiem cie z radoscia od domu do domu” 😉

 16. Od Sarmaty do Nyi była 1. dynastia
  Od Szczyta 2. dynastia
  Od Wiendala 3. dynastia
  Potem Panowali Wandale
  4. dynastia potomkowie Polaka
  5. dynastia Herule
  6. dynastia Krakusi
  7. dynastia Popiełidzi
  8. dynastia Piastowie

 17. WŁADCY LECHII

  HELISSA I ?-2078
  SARMATA 2078-2025
  HELISSA II 2025-1964
  LECH I 1964-1918
  FILAR 1918-1888
  HISTUL 1888-1878
  ALAN I 1878-1820
  HANKIZ 1820-1785
  ENAK 1785-1755
  NYA królowa 1755-1721
  ERCZYN i NYA 1721-1717
  SZCZYT I 1717-1705
  SZKAN 1705-1669
  PAN 1669-1617
  REZALA 1617-1587
  ALAN II 1587-1534
  WIENDAL 1534-1489
  NIEGO I 1489-1475
  SLAWA I 1475-1435
  MARPIZ 1435-1408
  LEL 1408-1389
  LUNA królowa-wdowa 1389-1385
  ŁADA 1385-1332
  JERUM 1332-1323
  HILZA 1323-1288
  HILEK 1288-1260
  CHARPAT 1260-1222

 18. WŁADCY LECHII cz.2

  JATERZ 1222-1181
  BABA 1181-1155
  OSECH 1155-1137
  KREMPEK 1137-1115
  GALGAN 1115-1082
  YTYMIR 1082-1042
  BILECH 1042-1014
  SZCZYT 1014-989
  CAR 989-970
  WAWAL 970-934
  NIEGO II 934-913
  PLYSSA 913-886
  SLAWA II 886-?
  Slawa udał się do Ilyrii, a w kraju władzę przejęli Wandalowie
  RADBOG ?-857
  GINGORAN 857-835
  ROMIR 835-817
  WIENTYMIR 817-781
  GISL 781-761
  LUDEGAR 761-729
  GLODOSWENT 729-701
  GERAD 701-670
  CHALUPAO 670-645
  MILIBOR 645-624
  SCHALKO 624-594
  CHRONIAK 594-554
  GOSTWIN 554-539

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium/

 19. WŁADCY LECHII cz.3

  KOMAREK 539-513
  WIENDYSL 513-494
  SWATOPOL 494-484
  MAZYK 484-470
  Mazyk został pokonany przez Polaka, który wrócił z Ilyrii
  POLAK 470-427
  ?
  LECH II ok. 336-po 323
  LISZ ?-?
  POSNAN ?-?
  SANDOMIR ?-?
  LUBLIN ?-?
  LUBUSZ ?-?

  Od Lecha Ariowita już jest dobrze podane za Bieszkiem

 20. Między Polakiem a Lechem II, czyli między 427 a 336 p.n.e. panował KRAKUS, który w 390 p.n.e.

  1. jeśli Krakus w 390 zdobył Rzym , w takim razie co zdobył w tym samym czasie i miejscu celtycki wódz Brennus ?bo gdyby ten Krakus go uprzedził , to nie miałby już czego zdobywać a jednak każdy normalny historyk wie ,że Celtowie w tym czasie „rządzili ” w tej części Europy

   1. Informacje o Krakusie który zdobył Rzym w 390 p.n.e. podał Paweł Szydłowski na YouTube. Natomiast lista władców Lechii która podałem pochodzi z rękopisów Przybysława Dyjamentowskiego. w tych rękopisach podał spis Piastów od 470 n.e. Więc albo sam wszystko wymyślił, albo spisał wszystko od Prokosza, Wojena i Kagnimira. Raczej rękopisy to jego brudnopis, a Kronika Prokosza to jedno z jego fałszerstw. Szkoda że nie zdążył napisać Kroniki Wojena. To dopiero byłyby bajki

  1. Tak, chodzi o Słoniomira III Spasitiela. Wsławił się on tym, że zastawił nad Notecią pułapkę na kontyngent sześciuset tysięcy słoni bojowych, które Czandragupta Maryja wysłal na podbój Macedonii. Woje Słoniomira zgodnie z jego planem mieli wystraszyć pancerne kolosy płachtami z bielonego płótna, a ponieważ brakowało w jego krainie materiału, ich żony i córki poświęciły w bitwie własną bieliznę osobistą. Ponieważ akurat wiele z nich przeżywało trudne dni, to nad hufcami lechickimi załopotało bialo czerwone płótno. Na pobojowisku Słoniomir zarządził, aby te właśnie barwy złożyły się na sztandar przyszłego imperium. Sam król jednak nie dożył dni dalszej chwały, zmarł bowiem niedługo po bitwie. Lechiccy kronikarze podają dwie wersje jego śmierci – zatrucie słoniną albo mord jaki popełniły na nim niewiasty poirytowane utratą bielizny, której dużą część zniszczono w czasie walk. Następcą Słoniomira był Icchak I Finkelsztajn, syn poczęty przezeń podczas pobytu nad Renem z walkirią Rebeką.

   1. Biało czerwone barwy wzieły się od barwienia płótna rudami wszędzie dostępnymi w Polsce.

   2. Człowieku skąd ty takie bzdury bierzesz. Idź do biblioteki i zacznij czytać książki , zostaw internet.

   3. Po co tu przychodzisz trolowac? Nic juz w zyciu milego nie masz??? zadnych przyjaciol? Przychodzisz na blogi , ktore nie sa dla ciebie zrozumiale. Poziomem ducha nie dorastasz, to po co tu smiecisz???

 21. Swietna argumentacja Turbosłowian.

  „A jakie źródło historyczne???”

  Paweł Szydłowski powiedział na YouTube

  prawdziwy #rakcontent

  1. „Turboslowian” mhmm, mhm 😉 Ile Panu Michnik placi za komentarze? Pojedynczo czy na pensji?? Oto metoda michnikowszczyzny: ignorowac, a jak sie nie da , to osmieszac…straszyc juz nie maja czym, bo taki by byl etap nastepny.

 22. tylko smyxx zauważył, że Brennus zdobył Rzym a nie Krakus Szydłowskiego. Chociaż ciekawsza jest sprawa z Lechem III. Według Bieszka to Ariowit, a według Szydłowskiego to Pomponiusz Wielki. I komu tu wierzyć 🙂 A może wszyscy władcy starożytnej Europy to Lechici. Tak Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Dariusz, Kleopatra, Budda, Salomon to też Polacy.

 23. Jak dla mnie fajny AAR (opowiadania na podstawie gier). Kilkutysięczna grupa ludzi, pracowała przez wiele lat nad historią świata/Europy/Polski. Przez tyle lat dochodzą do jednego ważnego wydarzenia, jak np. odkrycie grodów starożytnych czy innych artefaktów. Tu zaś autor podaje dokładne daty, w jakim okresie ‚rządzili Ci władcy’. To już jest absurd. Daty, miasta, stolice – a gdzie są źródła danych?

  Poczytałem sporo komentarzy. Nie jestem osobą wierzącą, ale wszędzie widzę hasła „to wina Watykanu”. Watykan nie istniał przed naszą erą. Więc co mieliby tuszować? Ktoś tu nienawidzi bardzo kościoła i chce jak najbardziej ich atakować. Na forum widzę fanatyzm, który widziałem niejednokrotnie pod kościołem 🙂

  Co do Rzymian, ich Cesarze uznali, że Cesarstwo już wystarczająco się rozwinęło. Wolało okupować Egipt, który był wielkim krokiem do Indii niż ziemie słowiańskie, skąd brali tylko bursztyny. Rzymianie poszli tam, gdzie widzieli większy dochód.

   1. Ale tu panie Einstein chodzi o rok 966 , już Watykan istniał i miał władzę Absolutną , kiedy zaczęto chrystianizować Ludy Pogańskie nad Wisłą . Przed 966 rokiem jak by nic nie było nic nie istniało , nawet w szkołach ucząc dzieci Historii na lekcjach uczy się dzieci że Państwo Polskie powstało w 966 roku . Coś na kształt , Wygnania Adama i Ewy z Raju . Przed 965 rokiem Polska nie istniała nic nie było pustka i nagle w 966 roku Pojawia się Partner i to Książę władający nie jakimś tam jednym ludem ale państwem zorganizowanym mającym miasta i wsie Mieszko I , to śmiem wątpić żeby to powstało w ciągu roku . Kraków nie wybudowano ot tak sobie w ciągu kilku miesięcy na uroczystość Przyjęcia Chrztu , więc trzeba zakładać że miasta i zorganizowana władza na ziemiach Polskich istniała wcześniej jeszcze na kilkaset lat wcześniej przed 966 rokiem . Mieszko I przyjął chrzest wcale nie z Pobudek Religijnych , Dobrawa była piękną księżniczką Czeską ale była chrześcijanką i za nic w świecie nie chciała Poganina za Męża . Po drugie bardzo jest to Podejrzane że nie ma żadnego dokumentu , relacji , kronikarza , czy też jak to wówczas było handlarzy którzy wędrując przez nieznane tereny spisywali kroniki , ale to żadnych relacji wcześniejszych od roku 966 . Więc jeżeli Watykan nie usunął Archiwów książęcych to Kto to zrobił . Książęta panujący w Krakowie mieli swoich kronikarzy aby panowanie Księcia nie szło w zapomnienie opisywali , co tam książę bohaterskiego lub mądrego dla ludu swojego uczynił .Wiem że książęta niektórzy wówczas zwłaszcza ci przysposabiani do Wojny , byli nie piśmienni .Ale ci do Polityki bywali też wykształceni co widać po 966 roku .

 24. Jedyna sensowna książka o dziejach przedkatolickich Polski do „Wstęp krzyczny do dziejów Polski” Augusta Bielowskiego. Nie twierdzę że to prawda, ale ma to jeszcze sens. Natomiast Prokosz itp. bajki to bujda na resorach. Czy tylko ja sprawdziłem rękopisy Dyjamentowskiego, aby znaleźć pełną listę królów Lechii? Czy inni wstydzą się przyznać, że Prokosz to dzieło tego oszusta? Jeżeli Szydłowski nie wierzy katolickim kronikóm to czemu je cytuje

 25. Ten obraz jest plastyczną kopią litografii Benoita Farjata z 1702, tam jeszcze były opisy każdego władcy

 26. Gdyby istniało takie imperium to chyba oczyiwste , że kroniki byłyby pełne tekstów o nim. Przecież każdy by się pochwalił, że udało mu sę podbić czy ujarzmić takie imperium

  1. oczywiście, że by się pochwalił, GDYBY mu się udało 🙂
   a skoro się nie udało, nie ma się czym chwalić…
   dopiero zdradą nas wzięli Panie i tym się chwalą – ochrzcili, pogaństwo z ciemnoty wydobyli, zorganizowali i wyuczyli, hahaha
   wiekową sromotę w zapomnienie skryli

 27. No niesamowite!! Autor z kolei chyba nie pojmuje koncepcji „tajemnicy”. Organizacja mająca największe wpływy na świecie: Watykan tak dobrze pousuwał zapiski o imperium lechitow, że po 5000 lat historycy amatorzy je wynajdują przy pomocy internetu. Jeśli tak to spartaczył to ja nie wiem jakim cudem rządzi od 2000 lat.

  1. czy moglibyście dokładniej podawać datę ? Kościół Katolicki istnieje ok. 1700 lat i powstał wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego czy tam podziałem na część wschodnią i zachodnią

 28. Historie piszą zwycięzcy.
  Nie przegrani – rozebrani kilka krotnie przez sąsiadów i Żydów od środka.

  Co do niektórych zwolenników historyków ” poważnych ” zachowujecie sie tak samo jak ludzie nim Kopernik udowodnił swoją teorie.
  Nie wierzycie, nie potraficie nic udowodnić, a ujadacie jakby ktoś z was skore zdzierał.
  Nadmienię jeszcze ze w gronach poważanych historyków znajdziemy takie ewenementy ( w tym przypadku osoby żywe, chyba ludzie ) które twierdza ze państwo żydowskie miało niegdyś super mocarstwo na terenie południowej Azji. Do tej pory nie znaleziono tam nawet śladu po guziku, a glejty służące do oznakowania kupców przerobili na symbole ich szlachty.
  Dlatego fajnie jest miec swój mózg i samemu szukać źródeł ( nie w internecie, bo nie ma jak ich zweryfikować )
  Niektórym jednak starczy filmik na YouTube albo czyjś komentarz do uznania nowej teorii.

  Ps. Zydki ujadające pod artykułem, napiszcie cos sami, udowodnijcie cos. I na Boga, nauczcie sie pisać po polsku !
  Coraz słabiej wykręcacie kota ogonem

 29. Jeżeli istniało potężne Imperium Lechitów, to czym można wytłumaczyć wędrówkę ludów? Dumni „Lechici” zostali pokonani przez Hunów? No i dlaczego z potężnego imperium w 966 zostały tylko skrawki? Cała ta historia jest niespójna, pozbawiona dowodów i ahistoryczna.

  1. Oczywiście, że o to chodziło. System egalitarny został zniszczony przez wybranych na wiecach książąt, wbrew woli ludu. Lud się buntowal, ale siłą został stłamszony przez nowych władców, którym spodobał się feudalny system jaki obejrzeli sobie na zachodzie.Do tej pory musieli dbać o lud, bo była demokracja i mogli stracić wszystko przy okazji następnego wiecu. I nadarzyła się okazja żeby przy pomocy nowej wiary i obcego rycerstwa wybić demokrację z głów ludu. Żeby tego dokonać trzeba było zniszczyć pamięć.

 30. WŁADCY LECHII cz.4 według Dyjamentowskiego
  PIAST 470-490
  ZIEMOWIDZ 490-521
  WROCISŁAW 521-527
  LESZEK I 527-548
  ZIEMOMYŚL 548-586
  LESZKO II 586-610
  NIEGISLAW 610-655
  SPYTYGNIEW 655-683
  LESZKO III 683-717
  BOLESŁAW 717-738
  ZIEMOWIDZ II 738-763
  PRZEMYŚL 763-793
  LESZKO IV 793-820
  LESZKO V 820-838
  ZIEMISŁAW 838-880
  KAZIMIR 880-900
  LESZKO VI 900-921
  ZIEMOMYSŁ 921-957
  MIESZKO I 957-992

  1. Dyjamentowski był fałszerzem wynajmowanym do tworzenia rodowodów i dowodów arystokratycznego pochodzenia. Nie wymieniałbym go jako wiarygodne źródło informacji.
   Poza tym „władca Lechii” jest tytułem równie ważnym co wódz mniejszego plemienia Jaćwingów.

   1. ARYJ STU KRATNY -arystokrata. Znaczy czlowiek o wysokim POZIOMIE DUCHOWYM. To obcy wymyslili jakas niby arystoktacje by zniewalac prawowitych mieszkancow tej ziemi;

    zadnej, w obecnym perwersyjnym tego slowa znaczeniu” arystokracji” u Slowian nie bylo.ARYSTOKRACI to ludzie o WYSOKIEKIE ENERGII, wysokich wibracjach, mogacy leczyc ciala i dusze innych, to np. Jezus, to ,Kaplani Arkony, Arkaimu, to podlaskie szeptuchy!!! Tak, tak.
    ARYJAN znaczy w sanskrycie : uduchowiony, szlachetny; godny…teraz chyba jasne kto jest , a kto nie jest arystokrata.

    U POLAKOW byli rycerze, wszelkie tytuly w stylu „hrabia” itp. to tytuly nadane przez zaborcow ZA ZDRADE POLSKI I NARODU. rody czy raczej „wyrodki”, ktore sie szczyca tytulami ksiazat , to potomkowie zdrajcow…no coz , prawda bywa bolesna.

    tylko Wisniowieccy i kniaziowie ruscy zachowali tytuly ksiazat, bo po przejsciu na katolicyzm z kniaziow zostali ksiazetami. ZAMOJSKI tytulu „ksiecia” , ktory mu chcial dac cesarz Austrii- ZABORCA,nie przyjal i odpowiedzial, ze w POLSCE u Braci szlacheckiej wszyscy sa sobie rowni…dokladna wypowiedz w liscie do cesarza mozna sobie znalezs na necie…

 31. Przecież Codanovia to nic innego jak łacińskie kaleczenie nazwy Skandynawia, a Stradom to nie jest urobiona nazwa od Carodomu, tylko prędzej podobna by była to Straconej Wioski. 😉

 32. 4 części Spisu władców Lechii podałem według rękopisów Dyjamentowskiego i są one że sobą spójne. Dziwnie wcześnie datował Piastów. datącja od Sarnaty jest zbieżna z Kronika Prokosza, tylko że tu są wszyscy władcy a u Prokosza tylko kilku jest wymienionych. Sam się zastanawiam czy to prawda. raz jestem pewien że to bajki a potem odkrywam coś i zmieniam zdanie. Przepraszam jeśli kogoś uraziłem wcześniej, ale nie wiem co sądzić o Lechii.

  1. Czy ta fotografia Lecha Wielkiego jest prawidłowo przypisana, bo lecz I w poczcie to inna postać.
   Nie wiem czemu wypowiedzi są takie krytyczne. Nasza historia nie zACZYNA SIĘ OD mIESZKA i, HISTORIA ŁACIŃSKIEGO PODDAŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TAK. pRAWDOPODOBNIE mIESZKO BYŁ JUŻ OCHCZONY Z OBRZĄDKU WSCHODNIM bo jak wiadomo Cyryl i Metody dokonał tego w Wiślicy 110 lat wcześniej i nie wierzę, że nie ochcili władców. Należy przeczytać książkęw której są teksty i materiały źródłowe potwierdzające te tezy, m.in tablica nagrobna ofiarowana władcy Sarmatów przez Cesarze rzymskiego Claudiusza, oraz mapy i kroniki nasze i zagraniczne. To , że wymazuje się to z naszej świadomości to jest element walki ideologicznej. Istnienie tego pocztu u Paulinów (wspomniane w książce) potwierdza, że może nie było kronik pisanych w czasach słowian (lub nie przetrwały niszczone jak te święte Dęby), a obraz ocalał cudownie jako dzieło sztuki. POstępowanie wobec naszej śłowiańskiej przeszłości jest elementem niszczenia naszej tożsamości i wynaradawiania (głównie germanizacji). Zawsze dziwiło mnie dlaczego i co oznacza Lechfeld,miasto Lech, rzeka Lech w dalekiej Bawarii. Niemcy nie stworzyli takiej nazwy bo u nich Munchen, RegensburgNurnber ,ale Lech? Jest też książka Zakazana archeologia i tak opisywane są działania „naukowe” które odrzucają znaleziska nie pasujące do wcześniejszych teorii bo nagle w danym miejscu gdzie ludzie podobno pojawili się 100 tyś lat temu jest kośc ludzka sprzed 200tyś lat. To jej po prostu nie ma!!! I tak tworzy się historię, cała nauka poza ścisłymi dziedzinami jest w większości oszustwem i bałaganiarstwem.

 33. Pytanie i odpowiedź:
  „Skoro przodkowie Polaków byli wielkim imperium, potężniejszym od Rzymu, to dla czego nic o tym nie wiadomo, przecież dopiero wtedy by było mnóstwo informacji na ten temat – a nie ma – więc to wszystko wielka bujda”

  Jak się dobrze poszuka to się znajdzie jakieś informacje, nawet i w PŚ wspominają o nich. W dziejach ludzkości nic do końca nie jest prawdą, ale wszystko może być możliwe. Kiedyś śmiali się że nie istniał Babilon, bo przecież niemożliwym było, że tak duże imperium mogło istnieć, a nie pozostawiło po sobie żadnych śladów. A teraz? Teraz jest o nim pełno i uznaje się za fakt autentyczny że jednak istniał. Tak samo mogło być i w tym przypadku, wraz z tysiącami innych.

  Pseudonaukowiec zachowuje się jak dzieciak, drwiąc i wyśmiewając się z teorii, które w jego nieobiektywnym widzeniu wydają się dziwne. Prawdziwy badacz podchodzi sucho do badań i uznaje każdą możliwość, stara się ją udowodnić, podważyć, zaprzeczyć, bada czasy i historię i stara się oszacować słuszność, prawdę, fałsz i prawdopodobieństwo.

  1. W owym czasie prawdopodobnie nie było papieru i powstawała na tyle mało kronik i publikacji (później w czasach chrześijańskich mnisi coś tam pojedyńczo skrobali, a książka kosztowała kilka wiosek), że chrystianizujący nawracacze na nową wiarę bez problemu zniszczyli wszystko przez kilkaset lat (wszak nie od razu byliśmy katolikami- i nawet poźniejsi od Miedszka władcy mieli bunty wyznawców światowida). A jednak obraz ocalał bo miał wartość artystyczną. Na pewno w przepastnych watykańskich magazynach jest całą nasza historia, tylko skoro ruscy nam nie oddają naszych akt to czy Watykan będzie lepszy?

 34. Lech Wielki to wg pocztu LACHVS I, a LECHVS to Lech syn Kraka. Na tym obrazie po Lechu Wielkim kolejnym władcą jest Krak a po nim kolejno jego następcy.

 35. zastanawia mnie jedno patrząc na komentarze o różnych frontach. dlaczego my polacy wierzymy w to że francuz który nie podpisał się swoim nazwiskiem pod tak znaczącym dokumentem historycznym (pod swoją spuscizną/dziełem itd). za to ignorujemy kilka poskich kronik bo mamy do czynienia z historią przewyższającą nasza wyobraźnię. dodatkowo mamy też wzmianki i jak i solidne informacje w wielu kronikach na całym swiecie. system nauczania wpajał nam że piramidy zbudowali ludzie w 20 lat (czyli 1 blok skalny ładowany na dźwig w 2,5min a bloki najcięższe ważące setki lub blisko tys ton pewnie obeliks wrzucał na górę?) wpajali nam że mór chiński, ta najdłuższa budowla jest tworem zbudowanym by chronić chiny przed dzikusami a jednocześnie nikt nie potrafi wytumaczyć dlaczego otwory strzelnicze są do wewnątrz w stronę chin, jak i budowa baszt. ktoś wspomniał że niedługo będziemy się nazywać faszystami i to my budowaliśmy obozy zagłady, bo? bo gdzies w izraleu protestują żydki wrzeszcząc przed ambasadą o tym że wybiliśmy 3mln ich braci. https://www.youtube.com/watch?v=2j1V878kWPg kopiec kraka według dost powszechnych info miał być usypany w 7 wieku jak pamiętam a słowianie przybyli z gwiazd zapewne w 8 wieku? a w 10 wieku nagle bardzo się liczymy że zachód czy pd chcą z nami układów i danin (rzym)? więc albo ludzie są tak tempi że nie powinni się wypowiadać albo są to tylko wynajęci hejterzy którzy jak dobrze wiemy walczą ciężko o to by w naszym kraju dezinformacja gubiła nas wszystkich jak przez ost wieki w których wymazywano pamięc o przodkach. w 19 wieku żył polak(niech mnie ktoś sprostuje co do nazwiska) który miał kolekcje 2tys monet bitych przez niechrzescijańskich władców polski. na jednej stronie było godło a na drugiej land/ziemia będąca w posiadaniu imperium. nie pamiętam dokładnie ale była chyba tam wzmianka o ziemiach wschodnich niemiec, nie spodobało się to zaborcy z wschodniej strony jak i zachodniej. monety zostały przejęte i przetopione. takich dowodów było setki tysiące. dziś mamy ich dość sporo ale jakimś cudem nikt nie chce wykładać pieniędzy państwowych na odkrywanie tajemnic. mam wrażenie że nawet koronny dowód istnienia imperium nie zrobi na niektórych wrażenia. być może potrzeba samemu pogrzebać w ziemi jak nasi grzybiarze którzy znaleźli miecze z brązu datowane na 3000lat… jestem cienki w te klocki ale wiem jedno, nie ufam systemowi edukacji bo oparty jest na 200 letnim procesie zatajaniu naszej historii, tak własnie robili w czasie zaborów i komuny, przecież to oczywiste że nie wyniszczysz narodu który ma patriotów. wymaż historię za zginą patrioci i to właśnie dziś robią. tylko uczciwi przyznają mi racje

 36. Szanowni Państwo.
  Proponuję spojrzeć na temat całościowo.

  1) System edukacji do chwili obecnej ciągle obniża poziom nauczania. I jest zwyczajnie kontynuacją systemu narzuconego przez naszych okupantów od choćby II WŚ, którym to okupantom raczej nie zależało na tym abyśmy byli narodem dobrze wyedukowanym po dziś dzień.
  2) Proponuję najpierw zapoznać się z książką ” Zakazana Archeologia” współautorstwa: Michael A. Cremo, Richard L. Thompson, aby zrozumieć co się dzieje ze znaleziskami ” out of place” i ich odkrywcami.
  3) Chrześcijaństwo wybiło na terenach Europy około 60 mln ludzi, często żywcem na stosie. I to właściwie tylko za odmienne poglądy. Jeśli nie miało dla nich wartości życie milionów ludzi, to i historia przez nich spisana raczej traci na wartości. Pokazali na czym im zależy a papier jest cierpliwy.
  4) Badania DNA, każdy kto ma choć odrobinę zdrowego rozsądku, będzie w stanie połączyć kropki.
  5) I chyba najważniejszy punkt:
  Szanowni Państwo- po przeczytaniu całego internetu na temat naszych dziejów wyłania się pewien obraz. Że kraj lub imperium jest jak statek, kapitan może być tylko jeden.
  Kiedy Kapitan szanuje załogę, załoga kapitana, załoga szanuje załogę to mamy dobrobyt, dostatek, bezpieczeństwo i dumę. Wszyscy jesteśmy różni od siebie, a pradzieje naszych przodków ukazują, że kiedy panowało poszanowanie wzajemne różnicy w poglądach, kiedy u steru był JEDEN mądry i odważny kapitan, to byliśmy potęgą.

  Zwracam się do Was z prośbą. Szanujmy swoją odmienność. Wszyscy płyniemy tym samym statkiem.
  Zasada, dziel i rządź, zbiera okrutne żniwo w naszym wspaniałym kraju.
  Naukowcy za wszelką cenę nie przyznają się do błędu, to jest nienaukowe.
  Poszukajcie proszę informacji jak na naszym ” statku ” za pieniądze obcej bandery, „polacy” ( celowo z małej litery ) Trollują nas!! Przestańmy z nimi polemizować, ponieważ to jest kopanie się z koniem, bez sensu. Oni za pieniądze mają nas podzielić.

  Jeszcze możemy to naprawić. Wichrzycieli, za burtę ( intelektualną ).
  Zamiast się kłócić, wyciągnijmy wspólny mianownik.

  Pozdrawiam.
  Członek załogi.

 37. Przyznam, że nie przeczytałem całości tekstu. Ale pojawiła się u mnie myśl, iż oczekuje się niekiedy od chwalebnej przeszłości, praktycznych korzyści. Tworząc nowe wartości wobec współczesnych, trzeba zachować kontakt z otaczającym światem, który też kiedyś będzie „tylko” historią, – oby dobrze o nas świadczącą.

 38. „Brak dokładnych danych na temat lat jego panowania, gdyż żyd wyrwał kartkę handlując w swym kramie. Około 1550 roku przed naszą erą król Car założył miasto Carodom, gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę”. W XVI wieku p.n.e. były już źródła papierowe? Ciekawe….

  1. handlujący starymi księgami. W mojej rodzinie też była stara ksiega z zapiskami i tłumaczeniem (notatkami). Ukrywana z pokolenia na pokolenie jak opowiadał dziadek. Z treści mam w pamieci tylko strzępy i nie chcę komentować ale muszę przyznać zbieżnosć. Została skradziona w latach 80 i podejrzewam że zniszczona.

   1. Dobrze, że historia zapamiętała, iż był to Żyd…
    Ukrywana, powiadasz… Bo naprzemiennie tropiło ją NKWD i Gestapo a wcześniej Ochrana a jeszcze wcześniej św Inkwizycja… Dnia nie było, żeby nie kręcili sie obok domku Twoich przodków…:)

 39. I mam się szczycić, że pochodząc z kraju o takiej „historii” teraz mam za „wladcę” Jarosława skarlałego? Kto i kiedy dał ciała, że z takiej potęgi zostal taki mały kraik?

 40. Drodzy Państwo,
  po co te niemądre swary?
  Proponuję, aby do każdej informacji zawartej w tekście dodać odnośnik bibliograficzny, czyli źródło – także do informacji o komentarzu księgi Prokosza z czasów Batorego.
  Wówczas będzie możliwa weryfikacja tych informacji, w miejsce strzępienia języków. Zbadajmy to w sposób naukowy.
  Piszę poważnie, więc jednocześnie proszę o poważne (do końca) potraktowanie tematu. Jeśli znajdą się osoby chętne do podania źródeł bibliograficznych oraz ich weryfikacji, podam swój adres mailowy, aby stworzyć forum, które podejmie się zbadaniem całego zagadnienia. Co Państwo na to? czekam i pozdrawiam poraj

 41. nie mogę patrzeć na to jak religia katolicka i neożydowskie kraje europejskie są nazywane chrześcijańskimi , konflikt pomiędzy chrześcijaństwem a islamem , ci co tak piszą chyba nie mają zielonego pojęcia co to takiego jest chrześcijaństwo

 42. Sami sobie zobaczcie i odpowiedzcie sobie . W krajach protestanckich takich jak Niemcy , Marcin Luter , Holandia , Szwecja , Dania , Norwegia ,,Szwajcaria , Luksemburg , Monaco , jest wysoki poziom życia , poszanowanie własności , poszanowanie dla prawa , Tam gdzie nie sięga ręka Watykanu . Ludzie żyją i szanują się zarabiają . Tam gdzie sięga ręka Watykanu kraje są biedne pomimo corocznego przyrostu PKB , gospodarka niby się poszerza i powiększa , a bieda jest ciągle taka sama .Historia jest zakłamywana , fakty są podawane tylko te związane z chrześcijaństwem i kościołem . Nie ma rzetelnych opracowań historycznych przedchrześcijańskich czasów i dziejów , Tak jak by Ludów Żyjących na ziemiach Polskich przed 966 rokiem nie było , albo jak by te szczepy wioski czy miasta nie istniały . Oczywiście przeczą temu wykopaliska choćby w Biskupinie które pokazują że jednak jest coś na rzeczy , legendy i przekazy pokazują że coś się działo tylko nie ma woli tego dochodzić .

 43. na maksa 🙂 ciekawe że nawet źródeł jakichkolwiek tych „kronik” nie podano :)) ale ludzie łykają bo śnią o potędze wielkich słowian… kraj kompleksów normalnie

  1. Do strzelba77… nie wiem co ty łykasz, ale to tylko twoja ignorancja zdaje się, nie pozwala ci na rzetelne „rozprawienie” się z tematem. Kroniki wraz z kronikami np. Długosza zostały w ramach digitalizacji udostępnione przez Biblioteki… nic tylko czytać, szukać info, krytycznie myśleć i wyciągnąć wnioski… a to z kompleksami raczej wspolnego nic nie ma. Pozdrawiam.

 44. DLA IGNORANTÓW KOMENTATORÓW.
  Zapoznajcie sie z całą zawartością książki pana BIESZKA – wskazuje pełną chronologie wydarzeń, z władcami panującymi w omawianych/opisywanych czasach – wraz ze źródłami, na których bazował.

  Zeby było smieszniej – większość tych źródeł jest zagraniczna – gdyż POLSKIE zostały zniszczone przez kościół katolicki na przełomie ostatnich 2000 lat oraz wszystkich zaborców naszej ziemi – dlatego BRAK wzmianek zarówno historycznych jak i religijnych w tym zakresie gdyż te co pozostały – zostały przez „naukę” uznane jako fałszywe – choć potwierdzają te uznane za fałszywe, właśnie te zagraniczne w swoich kronikach jak i mapach – dostępnych w internecie.

  Lechitów nazywano różnie: SUEVAMI, SCYTAMI, SKLAVENAMI, SARMATAMI, LECHAMI, LACHAMI, LECHSAMI, VANDALAMI i GERMANAMI – każde językowo odmienne mocarstwo na swój sposób – określając TĘ SAMĄ HAPLOGRUPOWO ludność nazywaną w chwili obecnej jako SŁOWIAN.
  A największy dowód dostarcza nam ARCHEOLOGIA, która potwierdza prócz badań wykopaliskowych również badaniami genetycznymi – obecność naszych PRZODKÓW od 10 700 lat na tych właśnie ziemiach.

  Należy się w tych rozważanaich zastanowic nad następującym pytaniem: KTO KORZYSTA NA TYM, ŻE O LECHITACH OFICJALNIE NIC NIE WIADOMO??

  Odpowiedź w tym cąłym wywiadzie z Januszem Bieszkiem:

  OFICJALNA NAUKA MUSI ZREWIDOWAĆ SWOJE POGLĄDY I ZAAKCEPTOWAĆ FAKTY, PRZED KTÓRYMI TRZEBA PRZESTAĆ UCIEKAĆ I Z PEŁNĄ KONSEKWENCJĄ ZMIENIĆ SWÓJ PARADYGMAT W ODNIESIENIU DO UDOKUMENTOWANYCH ZAPISÓW HISTORYCZNYCH ORAZ ODKRYTYCH BADAŃ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH.

 45. Starożytna Lechia to przyszcz. Skoro „Ukraińcy” (oczywiście ostatnio) udowodnili, że jako państwo istnieją od 3 tysiąclecia przed naszą erą! Przyjemnie bajek słuchać. Na dobranoc nawet poczytać sobie. Tylko my już nieco za starzy jesteśmy. Poza tym ma żdnych badań potwierdzających te rewaelacje. No a już ten Aleksander Macedoński i jego przegrana z Lechtami, to pewnie mistrzostwo świata. To że szlachta polska wywodziła swoją historię jao rasy panów od starożytnych Sarmatów z Persji, to znana i stara śpiewka. Ale żeby to odgrzewać to już przesada.

 46. Więc UDOWODNIJ, że to brednie. Zadaj sobie pytanie – czemu nie ma żadnych oficjalnych kronik z przed czasów Mieszka? Bo komuś zależało żeby takowych już nie było. Obalanie z góry jakiejś teorii bez dowodów jest o wiele głupsze niż teoretyzowanie.

 47. Tak się przyglądam mapie Pomponiusza i zastanawiam się czy Codanovia to na pewno Gdańsk, skoro Vistule mamy po prawej stronie, półwysep Helski powyżej, Albis (Łaba) po lewej to Codanovia wypada gdzieś po środku. Tak ja napisał wcześniej to Skandynawia i inne wyspy a nie Gdańsk.

 48. Historia jest po to, aby uczyć się, między innymi uczyć się jak postępować, bazując na popełnionych wcześniej błędach.
  To kim byliśmy, jest dla mnie w tej chwili mniej ważne. To hipotezy zresztą, bez znaczenia.
  Wiele wskazuje na to, że raczej dużo się nie nauczyliśmy. Obecna sytuacja Polski na to wskazuje. Jako państwo prawie nie istniejemy, a jako naród spadliśmy bardzo nisko.
  I co mi z mojego drzewa genealogicznego w takiej sytuacji. Nic !!!
  Dyskutować, spierać się , przekonywać, że ja mam rację, a inni są głupi, to nasza specjalność. Róbmy tak dalej. Obudzimy się z ręką w nocniku.

 49. „Miasto było na drugim brzegu Wisły dokładnie naprzeciwko dzisiejszego Wawelu. Te święte dla Słowian miejsce zostało później SPLUGAWIONE i w miejscu tym obecnie stoi jakiś kościółek co uniemożliwia badania archeologiczne.”
  splugawione? autor się zdecydowanie zagalopował

 50. A mnie dziwi, że tak ogromna liczba ludzi się tu wypowiada, i prawe 90 % się nawzajem dyskredytuje i oskarża i obraża nawzajem. Artykuł powstał pewnie z zamyśleniem by obudzić w Polakach siłę i jedność a my jak zawsze umiemy wszystko zaprzepaścić brakiem zrozumienia, szacunku i dyskusji na poziomie.

  Nie dowiemy się na 100% jak było, bo historię tworzyli ludzie i ich pobudki, spisywali ją również ludzie ze swoimi ludzkimi ułomnościami. Historia może dać jedynie wąski pogląd na to co się działo i tak jak dziś słowa każdego człowieka (polityk, lekarz, prawnik nauczyciel) trzeba rozpatrywać pod wieloma względami i celowością ich wypowiadania tak i historii nie można brać jednomyślnie. Dzielmy się poglądami i wersjami wydarzeń, a im większą paletą możliwości będziemy dysponować tym lepszy obraz nam się ukarze – lecz róbmy to wspólnie jako Polacy. Już nie raz sama historia pokazała, że właśnie przez takie waśnie i kłótnie skończyły się dla nas przykro.

  Jak dla mnie – osoby nie wykształconej w dziedzinie historii i jedynie poszukującej różnych ciekawych wersji historii do skompletowania – ta wersja o cesarstwie Lechitów jest bardzo budująca moją tożsamość słowiańska. I bardzo mi miło pomyśleć o sobie, jestem częścią takiej cywilizacji.

  Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań(nie tylko w internecie).

 51. Nie można (?) niestety komentować artykułu z 14 list „Kamienie wołać będą, Francuzi uczyć będą śpiących Lachitów ich własnej historii… Francuski grafik Benoît Farjat…”

  ten komentarz dotyczy wpisu 14 List
  gdzie można znaleźć polskie tłumaczenie łacińskich wpisów towarzyszących wizerunkom naszych królów? czy pokusił się ktoś (i podzieli się:) o przygotowanie broszurki pdf zawierającej treści artykułu, wizerunki królów, tłumaczenia, zestawy mapek, poczet Królów Lechii z komentarzami,itd. – do samodzielnego wydruku po pobraniu. nawet w ograniczonym zakresie niestety ale wtyczka Print „miętoli” treść artykułu 🙂

 52. Wymazana historia Slowian nie przesadza o tym ,ze nie dojdziemy do prawdy.tylko pozostalo pytanie komu zalezalo na tym.Slowianie maja wady ,ktore wykozystali inni do swoich celow.

 53. Wy się kłócicie o przodków, a w niedzielę biskupi ogłoszą Jezusa królem Polski.

  Oczywiście nie będzie to ten Jezus, który 2000 lat temu nauczył ludzi uzdrawiać chorych, odpuszczać grzechy, rozmnażać żywność i wypędzać w czeluść złe duchy oraz dał ludziom moc do czynienia tego,
  BO BISKUPI TEGO JEZUSA NIE ZNAJĄ !
  Raczej chodzi o kogoś zwanego Jezusem w 1Kor 5,4-5, który z rozkazu Pawła wydał jego ucznia szatanowi na zatracenie ciała.
  Jeśli jest to powtórka historii z czasów „Świętej” Inkwizycji, to wiadomo, co nas czeka.

 54. Ludzie co za bzdurna dyskusja .Były tu plemiona ale plemiona a nie imperium z królami szlachcicami itd .blablabla
  Jesteśmy Polakami i możemy byś z tego dumni .
  -Pobiliśmy Krzyżaków ,
  – Zdobyliśmy Moskwę ,
  -Okupowaliśmy Sztokholm
  -Zatrzymaliśmy Turków pod Wiedniem ,
  -Nie złamały nas Rozbiory.
  -Zatrzymaliśmy Rosję Sowiecką ,
  -Broniliśmy się najdłużej we wrześniu 39r
  -Zdobyliśmy Montecasino,
  -Rozpracowaliśmy Enigmę
  -Zatrzymaliśmy Komunizm w 1980 prawie bez rozlewu krwi.
  – W 30 lat zmieniliśmy szare blokowiska w Piękny Kraj.
  Naprawdę nie musimy wymyślać wyimaginowanych królów aby byś dumnymi ludźmi z podniesionymi głowami.
  Pozdrawiam

 55. Prawda jest taka, że historię piszą zwycięzcy czy nam się to podoba czy nie, jesteśmy oszukiwani przez tych, którzy chcą byśmy myśleli tak jak oni chcą i byli jak najbardziej zniewoleni i podlegli.

  1. Dlatego przebudzeni powinni zakładać blogi, by poszerzać strefę Świadomości.

   Manipulatorzy doskonale wiedzą, że to już koniec Epoki Kłamstwa. I kiedy słowiański Lew dobudzi się już do końca, oni pokornie ucichną. Teraz kwiczą na cały chlew, bo czują już koniec żeru na słowiańskiej wielkoduszności.

 56. Co do symbolu Lwa, to nie zawsze sie kojarzy ze Slowianami…niektore inne kultury tez sobie te lwy przypisaly jako symbol…

  budza sie Slowianie

  1. Bo Lew to Moc!

   Polska jest od starożytności, a więc dużo przed innymi „cywilizacjami”, podpięta pod Moc Lwa. Tylko na poziomie świadomości Polacy o tym zapomnieli i to się strasznie skarykaturyzowało. Przykładów żal podawać. Ale Polska jest od zawsze podpięta pod archetyp Lwa. A Lew to Kreacja, Świadomość, Godność, Wielkoduszność, Odwaga, Hart Ducha, ale przede wszystkim… Władza Serca (a tego inne „cywilizacje” jeszcze długo nie zaczają).

   1. U Slowiam tez silny archetyp to WILK, co nie wyklucza LWA.

    WILK jest GODNY, SOLIDARNY, OPIEKUNCZY, ODWAZNY, SPRAWIEDLIWY, to wilczyca w wielu podaniach uratowala dzieci LUDZKIE i to nie tylko ta rzymska…wbrew „opowiesciom” o kapturku…ale tu o „inne wilki” chodzilo…
    WILK to Towarzysz Welesa, Zewanny – Dziewanny

   2. Czemus???”murarze”niewolni i tym podobni tez sobie te Lwy przyswoili…ze nie wspomne o pewnej „ksiazce”(czyzby mysleli, ze kradnac symbole, ukradna tez moc ???), w ktorej pelno nawiazan do LWA…

   3. TY, który to napisałeś, jesteś naprawdę wyjątkową Osobą – dziękuję Ci bardzo za te tak mądre słowa

   4. a jak się odnieść do legendy że to wilk ( wilczyca) uratowała romusa i remulusa? czyli rzymian? słowianie ratowali ?

 57. Ciekawe jak obraz z czasów Stanisława Augusta (a więc gdy historia dopiero raczkowała i kiedy bezkrytycznie przyjmowano wszystkie wiadomości z kronik) może być dowodem na cokolwiek? Zresztą nie dziwię się, że ten poczet nie jest znany, bo to zwykły bohomaz, na którym poza kilkoma wizerunkami reszta jest wizją malarza. To samo tyczy się do pozostałych postów z serii „prawdziwy poczet polskich władców”.

 58. W dotychczasowych komentarzach brakuje mi ogólnego zakwalifikowania działań spiskowców przeciwko naszemu narodowi. Wobec tego spieszę z własnym uzupełnieniem tej encyklopedycznej białej plamy, a czy się przyjmie, zależy tylko od Was. Oto definicja:

  Chrzanizm [CHRZeścijańska, Acz Niemiecka, Indoktrynacyjna Zmowa Mocarstw]
  – system oparty na idei chrzanologii, niemoralnej taktyki polegającej na świadomym, perfidnym, wielowiekowym współdziałaniu elit w celu wymazania pamięci historycznej u Polaków alias Lachów alias Sarmatów ze szczególnym naciskiem na dezinformację we wszystkich dziedzinach nauk humanistycznych i polityczno-teologicznych.

  😉 Cd. …a nawet matematyczno-fizycznych i przyrodniczych! (przypis niewchodzący do hasła)
  Przykłady:
  – sprowadzenie Pramacierzy do zera bezwzględnego;
  – ustalenie limesów dla zbioru głów, symboli i rąk do walki;
  – implozja śladów cząstki boskiej naszych protoplastów;
  – nadprzyrodzone wysychanie źródeł;
  – występowanie fal z bałwanami na czele, itp.

  Czołem Waszmościom Paniom i Panom! 🙂

  1. PS. Przed „Czołem…” powinienem zakrzyknąć „O, zgnozo!”

   PS.PS. chrzanizm [pol. chrzan, gr. logos (słowo)]
   Kolokacja:
   – chrzanić od rzeczy (łżeć)
   Wyrazy pokrewne:
   – chrzanist/-a, /-tka (wyznawca chrzanizmu)
   – chrzaner (dający się robić w konia chrzanizmowi)
   – chrzanerwetter! [parafraza] (schrzanienie)
   – chrzandobylski (ten, który tylko z chrzanizmu dobywa informacje)
   – [kontrparafraza powiedzenia „chrzanu nie przetrzesz, baby nie przeprzesz”]
   „chrzan przetrzesz, układy przeprzesz”

   Uśmiechnij się, już dziś będzie lepiej!

   1. ERRATA
    Tak, wiem poniewczasie, zrobiłem błąd – po PS.PS. winno być „chrzanologia”. Przepraszam! Za to dorzucę Antonim: – chronologia; i Hiperonim: – korzenioplastyka. 🙂 Cześć!

 59. Po 1. Nie wierzę ,że przed Mieszkiem I na naszych ziemiach nic nie było oprócz małych skupisk ludności (brak państwowości) . 2. Dlaczego nigdy tu nie wjechali Rzymianie ? „Po co tam pójdziemy , tam tylko lasy ! Wydepczemy ścieżkę do Bałtyku , pozbieramy bursztyn na plaży i wracamy ” 3. Nawet Aleksander Wielki poszedł na wschód a nie na północ . „Tam nie idę , bo tam biją i za zimno a jeszcze przez góry trzeba iść ” 4. Skoro był tu ktoś na tyle silny , by nie wpuścić Rzymian to kto „Mongoły” ? 5. To ,że żyli tu dużo wcześniej Słowianie (pod różnymi nazwami ) to fakt oczywisty . Spierać się można jedynie w kwestii kto jak się nazywał i jak długo rządził .
  Tu jeszcze taka ciekawostka :
  https://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2015/01/sowianski-napis-sprzed-2500-lat.html

 60. Tajemnica mickiewiczowskiego imienia „czterdzieści i cztery”, według mojej koncepcji, rozszyfrowaną ostatecznie!
  Na początek kilka wyjaśnień.
  a/ Mickiewicz był nieprzeciętnym erudytą i znał kabałę. Nie ma u niego przypadków, wszystko jest obmyślonym planem w twórczości;
  b/ miał dostęp do historycznych kronik Prokosza i Dyjamentowskiego, zapewne na Litwie i/lub w Dreźnie. Cytat ze wstępu do tłumaczenia „Elegii” rabina Schossburga przez Xawerego Korczaka Branickiego:
  „Adam Mickiewicz, z którym żyłem w wielkiej przyjaźni, powiedział mi kilkakrotnie: „Mój ojciec z Mazurów, matka moja Majewska z wychrztów, jestem więc na pół LECHITĄ, na pół Izraelitą… i tym się szczycę!”;
  c/ wywyższał znaczenie znanych mu, namacalnych dla każdego dowodów staropolskości przy jednoczesnym byciu ich strażnikiem, by wróg natychmiast ich nie zniszczył;
  d/ sprawa króla Wodzisława (między Ziemowitem a Lechem X Dzielnym), wymienionego w poczcie za Panem Januszem Bieszkiem – z przytoczonego fragmentu roczników bawarskich nie wynika, że był królem. Na zjeździe w Hangsfeld jest wymienionym jako władca odległej Polski. A dlaczego? By przy tak ważnym dla sprawy spotkaniu nie umniejszyć Wrocisławowi statusu i splendoru jako księciu wśród koronowanych głów: Arnuffem (wymieniony jako król) i Kurszaną (ten tudzież jako król). Dopiero dalsze szczegóły jego dokonań (już poza cytatem) określają go nieświadomie jako króla. Moim zdaniem był „tylko” księciem i nie powinien być zaliczonym w poczcie samych KRÓLÓW Polski. Rzecz z pozoru błaha i nieistotna, ale nie dla mnie;
  e/ o starym prasłowiańskim obrzędzie „dziady” każdy powinien przeczytać nawet w Wikipedii;
  f/ cytat z „Dziadów cz. I”, jakby żywcem stworzony na potrzeby „Dziadów cz. III.” (zresztą użyty przez Mistrza Andrzeja Wajdę jako motto do Jego fimu „Młodzi Czarownicy”):
  „Mędrce dawnych wieków
  Zamykali się szukać skarbów albo leków
  I trucizn – my niewinni młodzi czarodzieje
  Szukajmy ich, by otruć własne swe nadzieje.”,
  interpretuję tak: z trzech świętych męczennic Wiary, Nadziei, Miłości, córek św. Zofii Rzymskiej, (proszę przeczytać nawet w Wikipedii) Mickiewicz rzuca propozycję wyeliminowania z własnego życia nadziei pokładanej tylko w katolickim Bogu (powiedzenie: Nadzieja matką głupich). Pozostawia wiarę (w przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) i miłość (do Ojczyzny, w zgodzie);
  g/ przez (już wieki) próbowano rozszyfrować tę największą zagadkę w literaturze polskiej podsuwając przeróżne pomysły (namawiam do poszukiwań), a to z tego powodu, iż pytany autor odpowiadał zawsze wymijająco lub podsuwał ciekawskiemu byle rozwiązanie np. że niby to on sam;
  Przejdźmy do meritum. Dlaczego w utworze występują dwa podobne do siebie fragmenty z imieniem „czterdzieści i cztery”
  1. „Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!
  Wskrzesiciel narodu,
  Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
  A imię jego będzie czterdzieści i cztery.”

  „Nad ludy i nad króle podniesiony;
  Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;
  A życie jego – trud trudów,
  A tytuł jego – lud ludów;
  Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
  A imię jego czterdzieści i cztery.” ?
  (przytaczam je, by zaoszczędzić czytelnikowi odszukiwania)
  Ponieważ PIERWSZY opowiada o stanie frustracji Polaków po klęsce wojsk napoleońskich i wlewa otuchę w ich serca nawiązując do pradawnych przodków (wiersz trzeci: matka – dawna, obca ojczyzna Sarmatów – napływowego ludu znanego w ówczesnym świecie jako bardzo waleczny). DRUGI służy do potwierdzenia słów z pierwszego informując o istniejących śladach dawnej historii Polski na wyciągnięcie ręki (wiersz pierwszy – Kopiec Lasoty w Krakowie [tu zauważmy interpunkcyjny średnik i przywiedźmy położenie kopca NAD stołecznym społeczeństwem Krakowa oraz miejscem siedziby królów przez wieki, a także określenie kolumny [w Warszawie] poświęconej komuś pochodzącemu ze Szwecji (wiersz drugi – godło tego kraju), kontynuacja tego wiersza mówi już o postaci mesjasza, o którym wielu rozprawiało; Trzeci wiersz to wzloty i upadki POLSKIEGO NARODU, wiersz czwarty – NARODU WYBRANEGO! Piąty wiersz – NARODU z konieczności na emigracji, który nie utracił woli walki o niepodległość i prawdę. Proszę zwrócić uwagę na różnicę w wierszach przedostatnich obu cytatów – słowo „będzie” – zastosowane w pierwszym przypadku, by zwiastować nadejście tajemniczej postaci wybawiciela.
  Teraz sprawa imienia. Tu z pomocą przyszedł mi Poczet Władców Polski według Pana Bieszka (serdecznie dziękuję i pozdrawiam!). Otóż dlaczego imię posiada spójnik „i”? Jeśli przyjąć „linię startową” od Mieszka I w tył, CZTERECH jego poprzedników (pomijając właśnie Wrocisława „tylko” księcia) było domniemywanymi i dopuszczalnymi przez chrzanologię (odsyłam do mojego innego komentarza) królewskimi przodkami Mieszka I od Piasta poczynając Ta CZWÓRKA to jest drugi, oddzielony spójnikiem „i” człon imienia. Co z pierwszą tegoż? Ano, policzmy wstecz królów (I TYLKO KRÓLÓW!) pomijając Sandomira, Lublina, Lubusza, Posnana i Lisza jako „tylko” księciów. Docieramy do… KRÓLA SARMATY! (czyli idealnie cały poczet się zmieścił!) Przypadek? To teraz z innej beczki. Nigdy nie mogłem zrozumieć kolejności pisania przez Mickiewicza „Dziadów”. Aż do dziś. Ta kolejność to częścci: II, IV, III, I (ta ostatnia to zbiór niezwiązanych ze sobą scen, która traktowana może być jako zarówno rozpoczynająca cykl, jak i go kończąca (historia kołem się toczy), uważana za niedokończoną i wydana dopiero po śmierci Wieszcza. Te cyfry rzymskie przetransponujmy na arabskie w takiej samej kolejności: 2, 4, 3, 1 i usuńmy przecinki. Uzyskujemy liczbę 2431. Ja przyjąłem ją jako ilość lat. Gdy odejmiemy od niej rok rozpoczęcia rządów przez Mieszka I. w Polsce (957 r. ne.), otrzymamy 1474 – ilość lat o ile musimy cofnąć się od przyjętych przez chrzanizm narodzin Chrystusa. W poczcie Pana Bieszka natrafiamy na okres panowania króla LASOTY! Zaraz, aj jak się nazywa jego grób, kopiec w Krakowie? Nie pamiętam… 😉 Król Lasota nastąpił po królu CARZE! Jakże to wymowne! Ale ktoś może mi zarzucić jednostronność w wyborze pocztu. No, tak, przejdźmy do pocztu Dyjamentowskiego. Tu natrafiamy na końcówkę rządów króla NIEGO, a następcą był SLAWA. Razem dają określenie: NIEGO SLAWA! (pasuje do „jego sławy” jak ulał!).A do kogo, do jakiej postaci? Kto może być tym jedynym Wskrzesicielem? Zapewne ten, który „SAM BEZ KORONY” i „NAD LUDY I NAD KRÓLE PODNIESIONY (cytat drugi, wiersze drugi i pierwszy).
  I tu rozwiązanie zagadki: DUCH NARODU !
  (Sprawę opisałem tak, by KAŻDY odbiorca mógł pojąć o co mi chodzi. Pozdrawiam.

  1. Zapomniałem nazwy kopca, zapomniałem o Panu Waldku! Szczerze dziękuję za poczet Dyjamentowskiego na tej stronie i pozdrawiam!
   Przy okazji dorzucę kilka wyrazów do „chrzanizmu”:
   – chrzandydat (nie muszę tłumaczyć)
   – chrzanolecie (x-lecie według kalendarza chrzanologicznego np. powstania państwa polskiego)
   – chrzanty (pieśni np. religijne o niestworzonych rzeczach)
   – chrzanony (bzdury, jak androny)
   – chrzanbonurek (też nie będę tłumaczyć)
   – chrzanerstwo (chwalenie się, że się wie bzdury)
   – chrzandemia (choroba wywołana wiarą w to, co twierdzą naukowcy-chrzaniści)
   Cześć!

 61. To ciekawe (mam nadzieję). Nazwa „Amazonki” sąsiadująca na mapie Pomponiusza Meli wcale nie musi oznaczać kobiety bez piersi (dla ułatwienia strzelania z łuku) jak to interpretuje łacinka i greka, bowiem jest takie słowo w jednej z odmian gwary śląskiej „amajza” , które oznacza mrówkę, a ta jest robotną, obrotną, gospodarną i waleczną. Jakby to brzmiało w uszach Greka, czy Włocha – Amajzonka (kobieta-mrówka)… Czyżby Amazonki ze wscodu przybyły na tereny Śląskie? Po charakterach jestem na TAK!

 62. W odniesieniu do mapy z okładki książki Janusza Bieszk:
  1. rzeka „VISTVLA” czy aby nie jest to Vistula czyli obecna Wisła ? innej tam nie ma więc…
  2. a zgodnie z treścią artykułu „Codanovia” to obecny Gdańsk
  3. jak wiemy Gdańsk „ma” rzekę, a dziwnym zbiegiem okoliczności nie ma tam narysowanej rzeki, jest daaaaleko po prawej stronie. Czy jest możliwe przeoczenie tak dużej rzeki? nie sądzę!!!
  4. więc wyspa Codanovia prędzej to Skandynawia niż Gdańsk
  5. „niuch, niuch…” śniedzi mi tu ściemą szytą grubymi nićmi.

  Pozdrawiam

 63. To chyba ciekawe. Było sobie kiedyś miasto Zuarin – dziś w Niemczech (Meklemburgia) pod nazwą Schwerin (poch. z j. połabskiego „zverin” [„zwierzyniec”], a także związane z imieniem „Swaróg”). W języku polskim rekonstruowane jest jako Zwierzyn, Skwierzyn, Swarzyn. Nazwa miasta Zuarin została zapisana po raz pierwszy w 1018 r. Czas Vikingów. Teraz spójrzcie na oryginalną nazwę Szwecji – Sverige („ge” po szwedzku znaczy „dany, dane(komuś) [w sensie „poddan-y/-i/-e”], dawać). Byliśmy Panami Szwecji! A ówczesna Szwecja składała się ze Szwecji (środkowej), Skanii (na południu Skandynawii) i Norwegii. Poza tym oryginalna nazwa Finlandii to Suomi lub Suomen. Język fiński z rodziny ugrofińskiej jest bardzo skomplikowanym gramatycznie (ma od 15 do 20 przypadków!, nawet sami Finowie nie wiedzą dokładnie ile), odmian tegoż języka jest wiele, ale nikt nie używa literackiego, tylko potoczny. Końcówkę w nazwie Suomi/Suomen można wywieźć od słowa „mme” (nasz, nasi), a „Suo-„, gdyby było skrótem od nazwy „Słowianie”, to… Nazwa Wysp Alandzkich (po szwedzku Aland) są dowodem na bytność tutaj Alanów! Cóż więcej dodawać!

 64. Na mapie Pomponiusza Meli przy Vistuli (Wiśle) widnieje napis Belcae i jest to nazwa plemienia. Może pochodzić od Bałtów lub od słowa „bełkot” czyli niezrozumiała mowa. Istnieje na tejże mapie bardzo podobne określenie przy rzece Renus (Ren) – Belgae. I to można wyprowadzić od grodu królewskiego Bełżec lub plemienia Bełżan. Na w/w mapie jest jeszcze wyspa Thule. Właściwie powinien być to skrawek Półwyspu Skandynawskiego. Zerknąłem na pierwiastek Tul z tablicy Mendelejewa i przeczytałem z Wikipedii: Pierwiastek promieniotwórczy, bardzo cenny i bardzo drogi, bo rzadko występujący w przyrodzie, odkryty przez szwedzkiego chemika i geologa Per T. Cleve’a, który nadał mu miano Thule – nazwy mitycznej wyspy na krańcu świata, ale i najwcześniejszej nazwy Skandynawii (co widać na mapie). Pierwiastek wykorzystywany jest w przenośnych aparatach roentgenowskich i… laserach półprzewodnikowych (czy był potrzebny kosmitom?). Jednakowoż czy to miano nie pochodzi z języka starosłowiańskiego… bo „tuł” to rozbójnik (mniemam, że morski, bo w owym czasie w Skandynawii nie było chyba co rabować). A tuł to Wiking.

 65. Na już wcześniej wspomnianej mapie jest określenie „Hermiones Tones” i „Cimbri” u wyspy Codanovia., z którymi miałem dużo kłopotów. „Hermiones” to stare imię Hermiona, a „tones” – dźwięki, ale po „zajadłym” szukaniu znalazłem określenie „spodziewać się niespodzianki”. I tłumaczę to tak: plemię, po którym można spodziewać się wszystkiego. Cimbri natomiast wywodzę od słowiańskiego „cymper lub cumper” tj. zabawy zapustne, biesiadne, które były obchodzone w Dzień Przedduszny (nie Zaduszny!) czyli przed dniem 1go listopada. Można też „Cembri” wywieść od słowa „cembrować” (strpol. cemrować, które pochodzi ponoć od staroniemieckiego „zimmeren, zimmer”, w co nie chce mi się wierzyć ze względu na lata – chyba było odwrotnie), a co oznacza „umacniać brzegi studni, rzeki”. Nazwa rzeki Albis z wyrażenia „in albis” – fałszywe nazwisko, wskazuje na rzekę szaloną, zdradliwą, fałszywą. Jest to określenie nasze „Piana”, nad którą (sic!) leży miasto Anklan. To wiąże się z jeszcze jedną nazwą grodu, polskobrzmiącą Lehe, które weszło w skład jako dzielnica do miasta Bremerhaven.Tyle na teraz Wasz dociekliwy sanitariusz!

 66. Zajmę się wyrazem grzecznościowym „Pan/-i” oznaczającym też boga z koźlimi rogami. W starożytnych Grecji i Rzymie słowo „panteon” (ze strgrec. „pan” – ogół, wszystko, cały i theo – bóg, bogowie) – miejsce, świątynia wszystkich bogów. Te panteony odznaczały się w starożytnej architekturze OKRĄGŁYM kształtem. Transponuję więc „panteon” na okrągły stół bogów. A to prowadzi nas do jeszcze jednego znaczenia „pana” – koło, okrąg. Jeśli sobie przypomnimy, że na terenach lechickich znaleziono najstarszy na świecie rysunek koła (w urządzeniu zwanym wóz) można mniemać, że Słowianie byli wynalazcami koła. Stąd potem „Panonia” – ich europejska kolebka (czytaj: okrągły pępek [świata?]) i zarazem kraina wszystkich plemion lechickich ze swoimi bogami. Pozdrawiam PAŃSTWA! Zaglądnijcie czasem na http://www.jacekgrap.wordpress.com

  1. Gratuluję założenia bloga! I właśnie o to chodzi, Panowie Sz-Lach-ta, zakładajmy blogi, dzielmy sie swoimi rozpoznaniami z naRODem, poszerzajmy Strefę Wolnego Słowa (dopóki nam netu nie zamkną; wtedy rozwiniemy Czucie oraz Intuicję) 😀 TAW

  2. Prosze zwrocic uwage, w ktorych RODach slowianskich jest symbol KOLA w HERBIE… nie brac pod owage „doczepiencow” z XVI I XVII wieku itd.

   1. 😉 myszka „sama” jakos tak zapisala …mialo byc „uwage” wyszlo oWAGE…nie brac pod „Wage”… znamienne…

 67. Zainteresowałem się imieniem lechickiego króla Kodana. Trochę to trwało. Nazwy „kodan” niestety nie znalazłem w żadnym przeszukiwanym przez siebie polskim czy łacińskim słowniku tłumaczeniowym i etymologicznym. Mogę tylko spekulować za Panem Pawłem Szydłowskim (skąd dawna nazwa rzeki Odry – Gothal lub Guthal), że Kodan mógł być Godanem (tu możliwa nazwa „Gdańsk”) lubo Gothanem czyli czlowiekiem znad Odry, Gotem. Ale jest zwierzę „koczkodan” (hist. od „kocz/koc” – skórka [ozdoba] futrzana noszona w Polsce przy ubiorze [kiedyś opłaty sądowe były wnoszone w ogonach gronostajowych, łasiczych, kunich i lisich zamiast pieniędzy, w zależności od statusu sędziego rozpatrującego], a „kodan” z wł. „coda” – ogon), co czyni możliwym widzieć w imieniu króla „Tego, który chodzi obwieszony kitami”. Czuwaj!

 68. Mój wywód nazwy przodków Polachów: Spoglądam na mapę Pomponiusza Meli z I w. n.e. Widzę w niej wiele niedoskonałości kartograficznych. Cenię ją jednak za informacje na niej zawarte. Przeczytajmy nazwę plemienia najbardziej wysuniętego na płn.-wsch. „Arimphaei” czyli Arimowie (czy też ARIMICI, bo np. Elemowie = Elemici, Scytowie = Scyci itp.). Według Hezjoda (ur. od 850 do 700 r. p.n.e.[!!!], ale bliżej tej drugiej daty!) kraj Arimów (z jaskiniami [!]- Ural?), poświadczony w „Iliadzie” lokalizowanym był w Cylicji lub na końcu świata (patrz: mapa Pomponiusza Meli [!]). Jak brzmiałaby nazwa plemienia pochodzącego od Arimitów? Z Arimitów – w polskiej wymowie potocznej „Sarimitów” (!), a stąd już tuż, tuż do… SARMATÓW (!) „Sarmaci” – tak transponowano usłyszaną wymowę słowiańską u Greków.
  Dalej idąc tym tokiem myślenia – Scytowie. W języku staropolskim „szczyt” to tarcza, obrona, wierzchołek budowli, ale w starosłowiańskim mogło mieć znaczenie (i prawdopodobnie znaczyło) ochronę terytorium dzięki pobliskim górom, szczytom, naturalnej zaporze. Potem dopiero przeszło to na tarczę. A więc z zasłyszanym przez Greków słowie „szczyt” (nie do wymówienia przez nich) znajdujemy uproszczenie do „scyt”. Plemię, które pochodziło z gór (Uralu) tak zostało przez nich określonym (chciałoby się zaśpiewać: Gór Uralu, czy Ci nie żal?…!).
  Według mojego widzenia oba (!) plemiona Sarmatów i Scytów pochodziło na pewno od Arimitów, bowiem wcześniej tereny zauralskie, jak i samego Uralu należały do nich. Według mnie Amazonki (patrz: moje „ciekawostki cz. I), których było „mrowie”, też się do nich wliczały. Tak objawia nam się zalążek IMPERIUM LACHITÓW.
  Patrząc dalej: „kupy” (czytaj: armie – też od nazwy Arimów) tych czterech plemion napierały na zachód Europy (druga ich część poszła na południe – czytaj „Armenia” od Arimitów – do Persji, a potem do Indii i Pakistanu [rozmawiałem z kilkoma wykształconymi Pakistańczykami i są przekonani, że ich rdzenny naród pochodzi z Persji]).
  Wodzowie tylko albo raczej każdy wojownik miał prawdopodobnie tarczę oraz włócznię, którą się podpierał jak kosturem zwanym lachą. Czyli Lachici to „Ci, którzy opierali się na broni, która zasługiwała na podziw”. Myślę, że ten oręż musiał mieć niespotykany wygląd, jako że stał się przeniesionym do słownictwa jako późniejsza nazwa nacji Lachów. Nie wiem, nie jestem fachowcem od historii wojskowości, lecz po prostu mam przeczucie. Ostrze spisy może było z jasnej odmiany lśniącego brązu w kształcie pioruna (skojarz z Perunem)?. Oto nadchodzi boskie, nieustraszone wojsko arimskie z cudowną (wynalezioną przez nich?) bronią!. Mówimy przecież o epoce brązu, a przecież „miedzi ci u nas dostatek”, cynę prapolacy mogli sprowadzać od siebie z kolebki (Uralu) i są dowody archeologiczne, że na terenach polskich metalurgia była na wysokim poziomie. Coś w geście przekazania Bolesławowi I Wielkiemu włóczni św. Maurycego przez Ottona III może być jeszcze bardziej symbolicznego niż dotąd nam się przedstawia (!!!).
  Ale Lach może też, w innej mojej wersji, od „łachy” pochodzić (łacha – starorzecze wypełnione stojącą wodą i wysychające, mokradła, z których nasz pas nizin był słynnym) czyli Lach – „mieszkaniec podmokłych terenów”.
  W procesie postępu utworzono w społeczności warstwę uszlachetnioną, do której należeli późniejsi wojewodowie (czytaj w pocztach) i woje co bardziej waleczni i bogatsi, z których Wiec plemienny (rodzaj sejmu) wybierał króla.
  „Szlachta” bowiem niewątpliwie od „Z Lachii” się wywodzi. Stało się to przed panowaniem króla Lecha I., bowiem inaczej mielibyśmy „szlechtę”. Potem, gdy władca przyjmował imię własne, zmienił nieznacznie Lacha na Lecha, by odróżnić określenie pospolitego członka imperium od określenia siebie czyli osoby wybitnej. Stąd Lechici to już kolejna nazwa naszych – Ludzie Lecha lub Imperium Drużyn Lecha, a następnie IMPERIUM LECHII. Pozdrawiam.

  1. Proponuję słowo LACH czytać i „od końca” i po „arabsku”… wtedy mamy LA czyli ich al (PAN) – i CH jakie pewnie jest pokręconym zapisem sylaby OM bo to OM jako A i nie tylko po całym bliskim wschodzie jest rozpowszechnione…..

   Inną możliwością czytania CH i też poprawną to ta sama jaka się zachowała w słowie JARY-ŁO. JARY znaczy święty (JARY => HARY => HORY). ŁO czyli WO wskazuje na pokręcony zapis czegoś co na tarczach rycerstwa ukazywano jako NIEDŹWIEDZIA albo OMEGĘ a co symbolizuje SWAROŻYCA (zresztą słowo al-Lach poprzez kontekst historyczno-mitologiczny też na niego wskazuje)…… Zresztą pierwszy Lach wrócił DOKŁADNIE z al-LACHOWANIA Azji Mniejszej po wojnie by tu objąć władzę.

   Notabene mit o JARYLE zastępującym JARYŁE (czyli Swarożyc zastępujący w obowiązkach Swaroga) czyli starym św Mikołaju ustępującym pola młodszej swojej wersji pochodzi z czasów napaśći żydów( wtedy jako afroazjatów) na Egipt w 3150 pne…. I właśnie ów fakt obrony Egiptu przed tymi LUDOŻERCAMI i ich yahwe (rysowanym jako KROKODYL Sobek) zapoczątkował owo JARY-łowanie bo wtedy też stary (HARY, HORY) Jaryło zostawił ziemię pod opieką młodszej wersji samemu ulatując ku gwiazdom.

   Także tańce panien wokół ogniska zostały zapoczątkowane tamtym zwycięstwem nad DEMONAMI (asurami w mitach) czego zresztą one same nie mogły ścierpieć (zwłaszcza iż JUŻ wtedy ślubowały WYRŻNĄĆ WSZELKICH SŁOWIAN) że aż ów yahwe (gonggong w mit chińskiej) ROZWALIŁ orbitę ziemi sprowadzając na nią i potop i dodatkowe 5 dni.

 69. Panie Adofie Kudliński, majorze, ma Pan zupełną rację! Na poparcie Pańskiej wiedzy powiem, że, według mnie, nasz wieszcz Juliusz Słowacki pozostawił o tym obiekcie ważną dla pokoleń Polaków informację w swojej „Lilli Wenedzie”! Przedstawię dwa cytaty:

  „Te wróżby sieje czarownica młoda i piękna, co na łysej górze ma wykopany loch, podobny gniazdom rzecznych jaskółek.”
  „Co? A co z chmurami przymierze? A piorun posępny, złoty, Co stoi jakby na straży U wejścia groty? […] I ty nie ufasz w tę straż?”

  Moją interpretację i rozszerzenie zamieszczę już wkrótce na swoim, ciągle zmieniającym się blogu http://www.jacekgrap.wordpress.com w Ciekawostkach II. Zapraszam zainteresowanych i pozdrawiam ściągając czapkę z głowy, którą chylę przed Wami.

 70. Te wszystkie niedowiarki co nie wierza w to co jest tu napisane za to wierza w biblie i ze jezus istnial chociaz tez jakos nie ma o nim zadnych dokumentow.

 71. Kodan… Tu bardzo prawdopodobne chodzi bardziej o Kopenhage niż o Gdańsk… Po słowacku właśnie tak się określa te duńskie miasto.

 72. Mam pytanie do Pana Jacka Grapa.
  Jak się ma pojęcie Lechii sięgającej daleko poza Ural do lansowanego przez Rosjan pojęcia Wielkiej Tartarii, ewentualnie pochodzenia nazwy Rasa – Rassienia – Ruś – Rosjanie ?
  Jest to na filmikach, których link załączam:
  http://davidicke.pl/forum/tajne-terytoria-starozytna-chinska-rus-t14726.html
  http://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_wielka_tartaria_napisy_pl_video.html

  Czy nazwy te nie są w jakiś sposób tożsame, a łączy je rasa białych ludzi – panów i bogów ?

  Pozdrawiam

 73. To tak jak z odkryciem Ameryki przez Kolumba :)))
  Od dawna wiadomo, że to nie on ją odkrył i tak samo jest z Lechitami i ich Imperium.
  Mogą sobie katolicy skakać te swoje salta a prawdy i tak nie zmienią a to właśnie ich kościół zniszczył naszą historię a ich agent Gall Anonim napisał ją jak chcieli i swoje zrobili też zaborcy.
  My nie jesteśmy żadnymi rzymskimi katolikami bo to narzucona siłą i obca nam kultura a Słowianami z bardzo bogatą starożytną historią.
  Jest na to wystarczająco dużo dowodów aby uznać to za prawdę historyczną, że Imperium Lechitów istniało.
  Potwierdzają to również 10 letnie badania genetyczne prof. Grzybowskiego i my Słowianie jesteśmy tu od 10 700 lat !!!!
  Odkrycia archeologów w Polsce również to potwierdzają.
  Wszystko jest dostępne i można się zapoznać z kronikami. mapami itd……
  Żadna czarna sutanna tego już nie przykryje.
  Amen

  1. Podaj chociaż trzy dowody, że imperium istniało i nie pisz głupot. Nie podpieraj się też prof. Grzybowskim, który sam twierdzi że genetyka nie rozwiązuje kwestii kulturowych i językowych.

   1. Jak jesteś leniwy i Ci się nie chce to Twój problem.
    Dowód jest na to o wiele więcej niż na to, że istniał Jezus a masz je w zasięgu ręki więc po nie sięgnij 🙂

 74. Rzekomym lenistwem innych zasłaniasz swoją niewiedzę. Nie chcę „o wiele więcej”. Podaj trzy. Chyba na tyle Cię stać.

  1. Przeczytaj sobie wszystkie wpisy a znajdziesz ich więcej niż trzy.
   I tak to właśnie jest z ignorantami bo nawet jak by im wszczepił to do mózgu to i tak nic nie zobaczą ale za to plamy na szybach, chodnikach i drzewach widzą zaraz jako Jezusa.

  2. 3000 tysiace lat panstwa Polskiego. Tadeusz Miller

   Polskie Runy Przemowily. Winnicjusz Kossakowski

   Ziemia gromadzi prochy.

   Czy tez :
   Polakow dzieje bajeczne Pana Lysiaka, ktorego przedstawiac nie trzeba 😉

   Aha, odkrycia archeologiczne w okolicach Suraza, ale…ktos wiekszosc wykopalisk „gdzies” powywozil…jak tez w czasie II wojny sw. setki skrzyn z Puszczy Bialowieskiej…ciekawe co tam bylo ???

   1. Cała Puszcza Białowieska to nasz Narodowy Święty Gaj. Dlatego masoneria rękami PiS-u wydała na niego wyrok.

    Wg mego czuja rola i działania tam nazistów też były w jakiś sposób z tym związane. Projekt Göringa i praca Lutza Hecka nad odtworzeniem tura były, moim zdaniem, jedynie przykrywką dla jakiejś większej „ezoterycznej” operacji…

    Na szczęście Święte Gaje są w sposób specjalny energetycznie zabezpieczone przed profanacją.

   2. Swieta Puszcza Slowian na szczescie jest Chroniona…Uffff…mozna oddychac spokojniej…

    w Afryce, Credo Mutwa o tym wspomina, „tamci” zniszczyli niektore z GAJOW SWIETYCH…

   3. To raczej są opowiastki i fantazje , chciało by się w to wierzyć . Chociaż wykopaliska w Biskupinie pokazują że jednak zorganizowane życie już istniało , musiał w takim grodzie ktoś rządzić , musiało być wojsko bo był Biskupin ogrodzony palisadą miał przed palisadą fosy . A jak wiadomo są to wykopaliska z VI wieku naszej Ery . Więc coś jest na rzeczy , tyle tylko że ze strony kościoła nie ma woli tego drążyć . Watykan nie ma w tym żadnego interesu . A jak wiadomo w Watykanie wszystko co nie przynosi dochodu lub splendoru , władzy , dla Watykanu jest pomniejszane i pomijane .Historia jest fałszowana pewne fakty nie wygodne pomijane , tak działa z historią każdy najeźdźca , tu się nie ma co dziwić . A wiara Katolicka jest narzucona nam siłą . Nie chce mi się wierzyć w to że przed narodzeniem Jezusa wszędzie dookoła nas istniały państwa , np. Waleczni Dakowie , na obszarze dzisiejszej Rumuni i Bułgarii , Cesarze Rzymscy Narodu Niemieckiego Hunowie którzy podobno się pojawili ze stepów wschodnich i jakiś czas zajmowali tereny dzisiejszej Serbii , a u nas na naszym terenie tylko były lasy i puszcze i nikt tych terenów nie zajął dla siebie . I nagle w 966 roku pojawia się Mieszko ze swoimi Wojami jak jakiś Kosmita zajmuje tereny wokół Wisły i śle listy do Papieża . A gdzie ciągłość dynastyczna tego już nie ma za to są jakieś legendy opowiastki i fantazje .

   4. Już za rok-dwa wszyscy Polacy się przekonają, że to nie są bajki… 🙂

 75. Odpowiedź Panu Sarmataxowi. Troszkę to trwało, ale proszę wybaczyć, brakowało mi czasu na obejrzenie podesłanych filmików. Do dzieła (działa) więc: tak jak wspomniałem w swoich poprzednich artykułach na terytorium Uralu, według mnie, utworzyłaq się grupa praczłowiecza bez jakiegokolwiek powiązania z „homo” afrykańskim! Ural stanowi idealną bazę „pierwszych” ze względu na m.in. posiadanie wielu jaskiń, które naturalnie stwarzały warunki siedzib. Nie zostaną one niestety odkryte póki władze Rosji interesują się bardzo w sposób militarny tym terenem (pamiętacie tragedię wyprawy tam grupy młodych ludzi?). Z tych gór, które śmiem twierdzić, były kolebką Słowian,plemiona ówczesne, tamtejsze zaczęły rozchodzić się wzdłuż zyznego pasa ziemi Euroazji na wschód i potem na zachód.Tak, jak to określali późniejsi kartografowie na podstawie posiadanych przez siebie informacji (dziś już nieistniejących), Arimowie – protoplaści Scytów i Sarmatów, wpierw stworzyli, nazwę to, Imperium Syberyjskie, które prawdopodobnie sięgało Chin (tu nie ma nic zdrożnego z domniemaniem Rosjan). Natomiast jestem zdania, że Centrum Słowian przez długi czas utrzymywało się przy północnej części gór Ural (Sarmaci Królewscy na prezentowanej wcześniej przeze mnie mapie Ptolemeusza. To, co osiągnęli owi, nasi Dziadowie było rozpowszechnianym we wszystkich plemionach pokrewnych. Docierało także na Syberię. Określenie „Rosjanie”, według mnie, wzięło się od strpol. „rosić” w sensie „poddawać słomę lnianą lub konopną obróbce wstępnej, dla oddzielenia włókna od części zdrewniałych rośliny” (za PSJ). Jakież to piękne – znów LEN! Chcę zauważyć, że „Rosja” do „Rusi” (na którą się powołują w udostępnionych przez Ciebie filmach) ma się tak, jak pięść do szczęki. Rosja powstała później niż Ruś właściwa (dziś Ukraina i Białoruś) Trzeba sobie zdać sprawę, że słowiańskie plemiona z zachodniej strony Uralu przesuwały się w kierunku środka Europy pozostawiając miejsce dla tych azjatyckich pobratymców, którzy także udawali się w tym kierunku i zasiedlali opuszczone połacie. Tak Rosjanie dotarli do okolic dzisiejszej Moskwy. Wtedy to wmieszali się w nich Skandynawowie, którzy założyli gród i utworzyli społeczność państwową. Ta mieszanka podbiła Ruś (Właściwą). WTEDY TO ROSJANIE PRZEJĘLI OD RUSINÓW JĘZYK I PISMO CYRYLICKIE! Rosjanie na pewno posiadali swój jakiś niedoskonały dialekt i jako krewni Słowian runy podobne do sarmackich (stąd znaki na chińskiej ceramice). Teraz chcę zwrócić Ci uwagę, na to co masz przed oczami od początku. Dlaczego uważam, że Rosjanie nie mogli być prarodzicami Słowian? Otóż dowodzi temu sama nazwa państwa „Rosija”. W każdym innym kraju nazwa języka , który jest oryginalnym dla danego narodu, odnosi się BARDZO DOKŁADNIE do nazwy państwa np. Polska – j. polski, Deutschland – deutsch, España – español, England – English, France – francaise itd., tylko nie w ROsji – rUskij jazyk! Po prostu to język wzięty od Rusi Właściwej! Oni przybyli na tereny wschodniej Europy i zostali „zmodyfikowanymi” przez Wikingów. Posiadają gen słowiański, bo wywodzą się ze wspólnego pnia z nami, ale mają kompleks Lachitów, dlatego próbują nas wytępić od kilkuset lat (jak nie od tysięcy, ale na pewno nie prości, zwykli Rosjanie). gdy obejrzałem podesłane przez Ciebie filmiki, zauważyłem, że na każdym kroku używają określeń związanych z Rusinami, a powinni przynajmniej mówic o sobie „Rosini”. Gdy ujrzałem kapłana prawosławnego z długą brodą tłumaczącego, że BARBARZYŃCY, jako określało się Rosję, to naród dziki bez zasad, zachciało mi się uronić łzę. „Barba” to przecież BRODA, a plemię to „ludzie BRODACI”. Słowo „rasa” jako źródłosłów użyte przez narratora dla wywiedzienia „ruskich” to bzdura. W oryginale piszą przecież „ROsija”, a nie „RAsija” (tak tylko wymawiają). BOŻE TY MOJ! Pozdrawiam i dziękuję za podsunięcie ciekawego tematu.

  1. Odpowiedź dla Pana Zbigniewa z Chojnic:
   Podaje Pan, że Biskupin, cyt: ” A jak wiadomo są to wykopaliska z VI wieku naszej Ery „.
   Pozwolę się z Panem nie zgodzić.

   „Gród biskupiński został wybudowany na wyspie jeziornej (obecnie półwysep) o powierzchni około 2 hektarów, już w połowie VIII wieku p.n.e. (ok. 738 roku p.n.e.) Wedle badań, gród zamieszkiwany był do okresu V wieku p.n.e., gdy nagle opustoszał..”
   http://www.histurion.pl/historia/starozytnosc/art/biskupin.html

 76. Jakoś nie potrafię zastosować wiedzy historycznej w codziennym życiu.
  Może dlatego, że historyczne księgi opowiadają prawdę lub fałsz o życiu różnych władców, a ja nikogo tak nie wyróżniam. Dzielę ludzi tylko na płcie, wiek, gdy to do czegoś potrzebne – na wykształcenie, wiedzę, a głównie: na mi życzliwych i nieżyczliwych.
  Wiedza prawdziwa i fałszywa o poczynaniach władców mi w tym nie pomaga.
  Zresztą wadcy tylko paraliżują poddanych.
  Chyba najtrafniej obrazuje to opowieść o Janku muzykancie.

 77. Polecam również Piotra Makucha, który w swojej książce
  ” Od Ariów do Sarmatów Nieznane 2500 lat historii Polaków” próbuje odmitologizowywać starożytną historię Polski.
  W swojej książce podkreśla, że pewna część Słowian, prawdopodobnie warstwa panująca, pochodzić mogła od irańskich Sarmatów. Podaje, że do tej konkluzji doszedł wcześniej Tadeusz Sulimirski – jeden z najwybitniejszych w świecie znawców historii i kultury Scytów i Sarmatów. Trudno dociec przyczyn, dlaczego nie wykorzystano do tej pory w szerszym zakresie prac Tadeusza Sulimirskiego.
  Autor pisze: ” Rzadko zwraca się uwagę na to, że krytyka sarmatyzmu została sformułowana głównie przez żywioły wrogie Polsce: państwa, które dokonały rozbiorów naszego kraju. Potem systemowo wyśmiewała też sarmatyzm nauka radziecka i związana z nią nauka okresu po II wojnie światowej. Wyraźnie działaniom tym przyświecał nie cel naukowy, a polityczny, który polegał w tym przypadku na likwidacji najbardziej żywotnej idei politycznej Polaków. ”

  Ta ideologia, również obecnie trwa, a pozbawieni tożsamości historycznej Polacy są łatwi do sterowania.

  Autor, w posumowaniu opracowania pisze: ” Nie sposób wobec … ogromu danych przejść obojętnie i nie wykorzystać ich do kształtowania własnej wiedzy i światopoglądu historycznego oraz budowy wizerunku Polski i Polaków w świecie…. … obraz, jakiego inne nacje mogłyby nam pozazdrościć. Obraz Scytów i Sarmatów, czyli, jak ich określa Herodot: najszlachetniejszych z ludzi”.

  1. // obraz, jakiego inne nacje mogłyby nam pozazdrościć. Obraz Scytów i Sarmatów //……………..wreszcie ktoś ujawnia prawdziwe przesłanki dla promocji idei „wielkiej Lechii” , teraz należy się spodziewać „fali ” podań o polskie obywatelstwo bo tylko ono zapewni chociaż namiastkę „sarmackich korzeni ” , a te jak wiadomo , mają dzisiaj tak wyjątkowe znaczenie ,że czynią nas elitą pośród wszystkich innych , innymi słowy , wreszcie zdominujemy ponownie nie tylko pół Europy ale cały świat

  2. Czytałem tą książkę i wszystko wskazuje na to, że autor ma rację co do wpływów perskich, a właściwie scytyjskich i niepodważalnych sarmackich, na tereny dzisiejszej Polski.
   Żywioły wrogie Polsce wyśmiewają nie tylko Sarmatów, ale i Wandalów. Uważani są oni za Germanów przez tych historyków, którzy patrzą na nich od strony Cesarstwa Rzymskiego, ale tak naprawdę był to jeden z ludów aryjskich – protosłowiańskich, który zajmował tereny centralnej i południowej Polski już zanim pojawiły się wpływy celtyckie i tego świadomość mieli Polacy w I Rzplitej powołując się na nich z dumą. Kiedy I Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, jej przyszli grabarze dołożyli wszelkich starań, aby zohydzić wszystko co mogło budować dumę jej mieszkańców. To też wyrok zapadł na Wandalów i o ile dobrze pamiętam termin „wandalizmu” pojawił się podczas masońskiej rewolucji francuskiej w XVIII w. A co do złupienia Rzymu, to co prawda wywieźli co się dało, ale go nie zniszczyli. W owym czasie Rzym był już dość mocno zrujnowany przez wcześniejszych najeźdźców.

 78. Można by się nieźle uśmiać, gdyby nie to że ludzie piszą te banialuki na poważnie. „Półwysep Helski był jak widać wówczas zbiorem wysp a nie półwyspem” – na tej mapie nie widac nawet płw Skandynawskiego a co dopiero mówić o jakimś Helu?! ale czytajmy dalej – „co jest dodatkowym dowodem na starożytność tego zmapowanego w starożytności rejonu” – że cooo? widoczne na mapie wysepki (być może Hel a może Rugia czy Uznam i Wolin a może Borholm 🙂 ) są dowodem na starożytność regionu, brawo! Najlepszym dowodem na starożytność regionu są góry Świętokrzyskie pochodzące z bardzo starego fałdowania, dużo starsze niż Alpy :D. czytamy dalej „…i autentyczność Kroniki Prokosza” czyli te wysepki na mapie dowodzą autentyczności tejże niby-kroniki, bravissimo! bo? bo w kronice też pisali o wyspach??? Autora tego tekstu czeka wielka kariera w polityce. Tyle głupot w jednym zdaniu i wszystko mądrze brzmi. Acha i jeszcze ten „zmapowany region” – za dużo informatyki, za mało zdrowego rozsądku. Podsumowując, my jako Słowianie w szczególności Polacy na prawdę nie mamy się czego wstydzić jeśli chodzi o naszą historię (tę, prawdziwą!) na tle innych nacji i nie musimy zmyślać tych andronów, żeby się podbudować.

 79. Nie ośmieszajcie się. Mapa przedstawiająca „Lechina Empire” jest ewidentnym fałszerstwem – powstała przez nieudolne pokolorowanie na niebiesko drugiej z map, pokazującej „Slavic Peoples”. Inne kroje czcionek, inne linie rzek, a przede wszystkim inne tło (papier). Nawet bez powiększania to widać.

 80. To dopiero by było , Imperium Sarmatów od Morza czarnego , do Morza Adriatyckiego , od Morza Bałtyckiego do Morza północnego , no ktoś miał fantazję . I nic o tym nie ma w historii a jedynie są jakieś opowiastki i legendy . A takie malutkie imperium Cesarstwa Rzymskiego ma opisaną historię i to jak opisaną . he he he

  1. Nasze lachickie kroniki pisane trzema alfabetami znajdują się w Tajnym Archiwum Watykańskim. Jest tam też pełna dokumentacja ludobójstwa dokonanego na Lachitach przez Watykan. Wszystko zostanie ujawnione, cierpliwości.

   1. Czas już najwyższy! A to zmiecie totalnie obecny rząd, a wybory 2019 roku nazwane zostaną wyborami tysiąclecia.

   2. Ja mam nadzieje, że Watykan upadnie albo przynajmniej podupadnie do grudnia 2018. Dla mnie to sprawa osobista. Myślisz, Tawie, że do tego czasu wydarzy się coś znaczącego?

   3. Od Ciebie samej dużo tu zależy. Masz przecież rodzinę (każdy z nas ma), która wspiera finansowo projekt Watykan. Nie pytaj mnie, Z NIMI pogadaj, ICH zapytaj, dlaczego przedłużają w czasie istnienie tego gadziego projektu…

   4. Nawet wczoraj byly rozmowy na ten temat, problem w tym, ze to co mowie to dla nich totalne bzdury niczym nie poparte a to nie zaden gadzi projekt a boski.

 81. Starożytne ruiny odkryte w Szczecinie? Żyje tam od urodzenia, znam cały Szczecin i nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o takich ruinach. Same bzdury…

 82. Jedni chcą , by Kościół głosił „ewangelię” napisaną po Chrystusie przez faryzeusza Pawła, inni, by opowiadał, co było w Polsce przed Chrystusem.
  A kto ma głosić Jego Ewangelię = dobra nowina o możliwości tworzenia raju na ziemi?
  Dotychczas żaden Kościół tego nie robił.

  1. Witam Krystyno
   Ty znasz najlepiej biblię z wszystkich gości na tym blogu. Możesz napisać gdzie wg Ciebie urodził się Jezus? Na Krymie? To tam jest ziemia święta nie w Izraelu?

 83. Historia sprawia wrażenie lekko podkoloryzowanej. I dziwić się, że nam nie wierzą… Moim zdaniem „potęga” Imperium Lechitów trwała tak trochę do upadku Rzymu, a potem malały wpływy w Azji i ostatecznie tak w pierwszej kwadrze średniowiecza Lechia zajmować mogła obszar mniej więcej taki, co I Rzeczpospolita (co nie ubliżając i tak dawało największe państwo ówczesnego świata). Czytając ten artykuł miałam wrażenie, że aż do Popiela Lechia była gigantyczna i obejmowała pół świata, co z perspektywy innych źródeł historycznych byłoby totalną bzdurą.

  Zaznaczam też, że jestem zwolenniczką teorii, ale właśnie – nie biotę tego za czystą prawdę, a za teorię, która jest niezwykle prawdopodobna. Wielkim żalem wypełnia się me serce, gdy czytam wypowiedzi osób uważających Lechistan za bajki i brednie. Zwłaszcza wobec tak wielu dowodów rzeczowych.

 84. Dzisiaj pierwszy raz znalazlem sie na tej stronie… duzo czytalem- wszystko ladnie , pieknie ale zastanawia mnie jeden bardzo wazny szczegol…. DLACZEGO W LOGU STRONY NASZ PIEKNY ORZELEK TRZYMA LEWO SKRETNY KOLOWROT KTORY JEST SYMBOLEM NOCY I MAGII, EMBLEMATEM STRASZLIWEJ BOGINI KALI – HINDUSKIEJ BOGINI CZASU I SMIERCI ktora sz kultora slowianska nie ma absolutnie NIC wspolnego… Nasza swarzyca ma ramiona w prawo ……

   1. Do Mieszka Starego wszystkie, bite w Polsce monety, te, które zawierają zwierzęta- symbole, posiadają wizerunki patrzące w prawo, tj. tam skąd pochodzimy. Od tegoż króla jest odwrotnie – na lewo, tam, gdzie „pragniemy” dążyć za sprawą chrystianizacji.

   1. Moja Babcia Krecila Kolowrotem…i nawet ja w 2 – 3 lata probowalam…
    Nawet chwila…a sie stalo…

 85. Arkono Kochana

  Muszę Ci jakby o czyms opowiedzieć

  Jakieś z 2-3 tyg miałam sen nie pamiętam go całego ale chyba to co najważniejsze tak….

  Sniły mi się dwie postaci w osobie męskiej , jeden z nich powiedział do mnie , że zrobili to co mieli zrobić i odchodzą ..
  Moja reakcja była dziwna : zapytałm ich dlaczego to robią dopiero ich znalazałam a oni odchodzą , na to popatrzyli się na siebie z tym wiesz takim uśmiechem a mnie pozostawili bez odp

  I nagle zaczełam im się przyglądać byli jakby złoci ? smukli a jednocześnie czułam w nich siłe co mnie zaś zdziwiło bo mieli jakby niemęskie ciała w sensie żadnych tam muskułów , sześciopaków od czasu do czasu widziałam przebiegającą? pulsującą? natomiast jakby żyłe
  Spojrzałam na jego twarz i zbaczyłam twarz aktora (którego gry nie lubię ) drugiego nie pamiętam , skupiłam się wiec na tym aktorze czemu on ? i przypomniało mi się grał w takim filmie
  ZIELONA LATARNIA…

  Postanowiłam wpisać w google i wyskoczyło mi

  Zielona Latarnia – Szmaragdowi Wojownicy ….?

  I jeszcze znalazłam to ….Chodzi mi o sam obrazek …..

  https://mistykabb.files.wordpress.com/2016/10/zielona-agentka.jpeg?w=350&h=219

  Co tu jest grane …? A serce mi wali jakby miało zaraz wyskoczyć ….

 86. http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4498/szmaragdowi-rycerze-niebo-w-plomieniach

  a wczoraj jak spojrzałam w niebo było pomarańczowe mówię do mamy spójrz jakby ktoś tam ogień rozpalił … wiedziałam, że coś to znaczy ale nie wiedziałam co ….

  Mam wrażenie, że to jakiś obłęd …. Arkono a Ty, Ty nazwałaś mnie Szmaragdowa i przebiłaś się do mnie tak subtelnie i delikatnie a zarazem niczego nienaruszając …

  Przepraszam z tego wszystkiego zapomniałam Was uściskać 🙂 więc ściskam :):3

 87. Naprawdę ktoś w to wierzy? Faktycznie nasz naród jest aż tak ciemny? Kompleks niższości rozumiem ale żeby aż takie banialuki łykać. Powiedzmy sobie szczerze koleś naczytał się Dana Browna i albo sam w to uwierzył i teraz chce przenieść podobne dyrdymały na rynek Polski albo, co bardziej prawdopodobne poczuł zarobek. I taki z niego historyk jak z końskiego ogona wahadło. Co smutniejsze takie fajne wydawnictwo schodzi na psy. Żeby było jasne nie jestem żadnym lewakiem, powiakiem czy nowoczesnym tylko Polakiem patriotą, przy tym historykiem.

  1. Witam,
   od kiedy Pan datuje pobyt ludów Słowian-Sarmatów – Lechitów- Scytów, czy przypisanych przez Rzymian jako Germanów tj. wszystkich plemion plemion słowiańskich, w Europie.
   Byłabym wdzięczna za odpowiedź.

  2. Masz kompleks niższości? Smutne, ale pewnie można coś z tym zrobić. Z kolei u mnie duma z kilkutysięcznej aryjskiej ojczyzny – ale co istotne – także duża wdzięczność dla przodków za to, ze dali tyle z siebie, ile mogli. Bo choć ich państwo się rozpadło, to przecież się odbudowuje. A to jest możliwe nie tylko dlatego, ze my tego chcemy, ale i dlatego, że przodkowie zostawili także dobre owoce swej pracy, którymi dziś się posiłkujemy. Nawet, jeśli mniej przez księgi, a więcej przez serca. Pisać, że Polacy mają kompleks niższości albo też – jak czytam nieraz – tak piękna i bohaterską historię, że nie powinni sobie już dopisywać mitycznej, starożytnej to… Cóż, historyku, wszystko jest kwestią interpretacji – ta zaś jest odbiciem dwóch rzeczy: nastawienia i prywatnej każdego z nas Ścieżki Poszukiwania. Jak to jest z tą interpretacją, niech posłuży ten przykład; król Batory napisał w liście o wyekwipowaniu husarzy – „zaś skrzydła dla postrachu nieprzyjaciela wedle upodobania każdego”. I te słowa są cytowane przez zwolenników teorii, że husaria nie stosowała skrzydeł w boju jako argument ją wspierający (!!🙈). Serio?! Ja rzekłbym, że to mówi coś wprost przeciwnego! 😁 Nie, historyku, polska historia (nowożytna) jest tak epicka i chwalebna, że nie musimy śni mieć kompleksów, ani nic dopisywać, natomiast odpisywać także nie. Nie wyrzucę kilku tysięcy inspirującej historii moich przodków w mgły zapomnienia, tylko dlatego, że jest to niewygodne i zbyt trudne dla wielu historyków. Powiem ci co myśle: pierwsza powinność historyka – gdy pojawia się nowa teoria, źródło, pogląd, BADAJ, chwyć za topór odwagi i ruszaj w pole, bo weryfikacja dziejów ojczyzny jest twoim dozgonnym obowiązkiem, który sam powziąleś! Historyk nie powinien być schowanym w jednolitym, charyzmatycznym jak łańcuch rowerowy, szeregu. Historyk powinien mieć odwagę poszukiwacza i determinację Indiany Jonesa, być Wolnym Strzelcem. Oto jakich historyków wypatruję na widnokręgu. Wierzę, że nadchodzą.

   1. Drogi Czciborze,
    pan „historyk-realista”, przedstawił się Nam kim jest pisząc, zacytuję:

    „Powiedzmy sobie szczerze koleś naczytał się Dana Browna i …..teraz chce przenieść podobne dyrdymały na rynek Polski albo, co bardziej prawdopodobne poczuł zarobek. I taki z niego historyk jak z końskiego ogona wahadło”.

    Tobie Czciborze serdecznie dziękuję za Twój mądry wpis.

    A dla wszystkich historyków-archeologów, podających się za polskych patryotów, powtarzam za Tobą mądre zalecenie:
    „…BADAJ, chwyć za topór odwagi i ruszaj w pole, bo weryfikacja dziejów ojczyzny jest twoim dozgonnym obowiązkiem, który sam powziąłeś! ”
    Słava!

   2. Ja naprawdę uważam się za patriotę i mnie również ucieszyłby fakt gdyby okazało się, że my Lechici jesteśmy ludem tak starożytnym. Tego zresztą akurat nie neguję ale neguję możliwość istnienia aż tak rozległego imperium lechickiego. Mnie też zawsze zastanawiał fakt, że Rzymianie, którzy zdobyli tyle świata i w tak odległych krajach nie pokusili się nawet o poważniejszą próbę zajęcia tych dobrych ziem. W każdej legendzie tkwi ziarno prawdy ale na Boga nie wierzmy domorosłym pseudo naukowcom, którzy nie dość, że nie mają odpowiedniego wykształcenia to jeszcze nie mają żadnych realnych podstaw do prawdziwości swoich tez. Wiem że kk wiele zafałszował ( osobiście do niego nie należę) i wiele fałszuję ale niby jakim cudem mógłby zafałszować tak bogatą i d£ugą historię. Czysta logika tej niestety fantastom brak. A koleś po prostu czeszę kasę na ludzkiej naiwności i chęci wiary; nie on pierwszy, nie ostatni.

   3. Co do kompleksu niższości problem tkwi w tym, że zamiast wziąć się do roboty teraz non stop rozpamiętujemy jacy to byliśmy potężni kiedyś. Natomiast jeśli chcemy uczyć się historii od panów J.B. czy P. Sz. to równie dobrze możemy się jej uczyć od np R.E. Howarda (ten od Conana) itp.

   4. ”problem tkwi w tym, że zamiast wziąć się do roboty” – otóż, wraca kwestia interpretacji jako własnego odczucia i oceny sytuacji – my wzięliśmy się do roboty. 🙂 Czy można naprawiać teraźniejszość, by zyskać znakomitą przyszłość, BEZ rozpoznania, przeanalizowania i zrozumienia przeszłości? Twierdzę, że nie. Tym bardziej, że zaglądanie w przeszłość WYCIĄGA nas z pajęczyny fałszywej rzeczywistości, a to jest: braku właściwego mniemania o sobie, braku właściwej oceny własnych mocy, i wreszcie – braku zdolności rozpoznania prawdziwego wroga.
    Co do Howarda, który pisał o Hyperborei, Hyrkanii i był jedynym w swoim rodzaju wizjonerem światów. Kto tam wie, czy jeszcze czegoś ciekawego nie dowiemy się o mistrzu Howardzie. 🙂

 88. Historyku Realiście wspomnę moje słowa: ani Zygmunt Gloger, ani Oskar Kolberg, ani nawet Heinrich Schliemann, Nicola Tesla i in. nie mieli wykształcenia w kierunku, w którym dokonali dzieła. To wskazuje na niedoskonałość wyuczonych naukowców. „Księdzem (a raczej jak dawniej „kniężem” jak podaje A.Bruckner) trzeba się urodzić”, a dzielenie się swoimi myślami z innymi za pomocą wydrukowania książki (ileż On mógł za nią dostać? – widocznie, aż tyle, że u innych wywołuje zazdrość, niestety). Napisz też taką o Jego „głupotach”, wtedy będzie to pojedynek szlachetny. A ogon koński spełnia u zwierzęcia bardzo ważną funkcję: odgania od much (jak ręka) i dlatego też się waha. Jest to proste jak krowi ogon lub jasne jak dupa anioła.

  1. To może król Sarmata był w prostej linii potomkiem Kulla Atlantydy? Przecież Howard, jeżeli już o nim mowa w swojej „Erze hyboryjskiej” wogóle nie wspomina o Słowianach, a wręcz w innym miejscu podkreśla, że jego „historii” nie należy traktować poważnie. Ciężko się z Wami dyskutuję, podejrzewam podszyw autora/ów owych wypocin lub środowiska z nimi związanego. Z drugiej strony nie dziwi mnie zażarta obrona tego stanowiska, bo z przykładu dajmy na to grupy od kk wiemy, że jeśli się coś komuś wmówi to nawet, jeśliby na 100% udowodnienić, że nie mają racji nic to nie da. Akurat przykład Schilemanna nie był trafiony, bo to przecież właśnie turboSłowianie najbardziej negują jego odkrycie. Zresztą tenże i inni opierali się na pewniejszych podstawach niż dajmy na to p. J.B. Moim skromnym zdaniem, niezależnie od tego czy jesteśmy ludem tak starożytnym czy nie, jest to klasyczny skok na kasę; wystarczy popatrzeć na wykszta£cenie choćby w/w pana-ekonomista; po prostu wyczuł na czym można zarobić. Myślałem, że jesteśmy mądrzejsi od Amerykanów, wśród których wielu łyknęło bez popitki wymysły Dana Browna; pewnie zaskoczyło to samego autora, który stworzył swój tekst tylko w celach rozrywkowych. Podobnie, przypuszczalnie było z L.R. Hubbardem i innymi oszołomami. Sama Bellony nigdy nie była wydawnictwem stricte naukowym; zresztą tam też przyznano się, że idą raczej na ilość niż na jakość. W końcu wydawcy też muszą z czegoś żyć, a przy spadającym poziomie czytelnictwa wydaje się ile można. Początkowo myślałem, że książki J.B. to coś z pogranicza fantastyki czy legend. Może gdyby autor podkreślił, że jego rewelacje są tylko przypuszczeniami i nie traktował ich jako pewnik, zostałby poważniej potraktowany. Tekst z wahadłem mnie powalił, przyznaję aczkolwiek zwierzęta ogoniaste raczej nie używają ogonów jako wahadła i na tym polega sens porównania. Jak już pisałem nie neguję tego, że Słowianie byli kimś więcej niż się powszechnie uważa ale bez przesady. Poza tym co innego nauka (chociaż historia jest nauką otwartą) i logika, co innego fantastyka i klasyczny skok na kasę. Pozdrawiam.

   1. Swojego czasu naziści też próbowali na siłę udowodnić światu, że Niemcy są rasą wyższą, po pierwsze z chęci pozbycia się kompleksów z powodu przegranej pierwszej wojny światowej, po drugie z chęci uprawomocnienia zwykłego ludobójstwa.

   2. Historyku-realisto
    jak możesz porównywać tęsknotę za wiedzą, którą nam tak szczelnie zamknęli, a której celem było pozbawienie Polaków-Lechitów tożsamości, z hitlerowskim nazizmem.
    Kto ty jesteś.

   3. Odpowiedź do P. Elizy. Polakiem ( chociaż już niemałym) a zarazem historykiem realistą ( w tym wielbicielem slawizmu ale tego autentycznego); i dlatego dążę do poznania prawdy ale nie tej, którą wciska nam zarówno kk jak i pseudonaukowcy pokroju J.B. czy P. Sz. Wiedzy należy poszukiwać owszem ale u wiarygodnych źródeł. Tymczasem środowiska naukowe traktują owe wymysły, jak poważne niebezpieczeństwo, ponieważ ze zwykłego skoku na kasę rodzi się pseudohistoria, która może wyrządzić o wiele większą szkodę niż poprzednie zakłamania. Z prostej przyczyny, bo ludzie chcą w to wierzyć ( Wielka Lechia fajna idea dla każdego patrioty; niestety daleka od prawdy), zwłaszcza w dzisiejszych, ciężkich czasach. Natomiast chęć udowodnienia, że jest się czymś lepszym może skończyć się tak jak w przypadku Niemiec; dlatego podałem ten przykład. Na marginesie uważam, że możemy być dumni z tej udowodnionej historii. Abstrahując mamy tu do czynienia z próbą robienia kasy na ideologii, co samo w sobie jest kupieckim i podłym podejściem do sprawy.

   4. A tak wogóle nie zastanawia Was sama tylko forma wypowiedzi panów „historyków” J.B. i P. Sz.?

   5. „Wiedzy należy poszukiwać owszem ale u wiarygodnych źródeł.”
    —————-
    A jakie zródła historyku, sa dla ciebie wiary/godne? ( osobiscie, to bardziej wolę wiedziec niz wierzyc).
    Czy te, które były/sa pod kontrolą watykanu, czy wrecz odwrotnie, szukac prawdy o nas u jego przeciwników ?
    Jesli ja miałbym sie bawic w detektywa historii, to odwiedziłbym miejsca, gdzie watykan i jego „straszny brat” nie miał nigdy dostepu np. jakies kraje muzułmanskie.
    I dlaczego z taka stanowczoscią twierdzisz, ze twoja wersja jest bardziejsza. Historyk z „otwartą przyłbicą” raczej nie powinien z automatu negowac wersji oponenta, tylko dlatego ze ma do niego uprzedzenia(mniej lub bardziej słuszne moralnie), ale dogłebnie zapoznac sie z jego zródłami (moze juz to zrobiłes) i przedstawic swoje, podajac dowód na to, ze to własnie one sa prawdziwe.
    Bo poki co, to jest słowo i jego potencjalne zródła ( patrz wyzej) przeciwko tylko twemu słowu.
    Nie oczekuj, ze „słowo” przyklepane przez „elity” tego swiata i tysiace razy powielone, beda bardziej przekonywujace dla wolnych ludzi i umysłów.
    Powtarzam, jesli masz bardziejsze zrodła, to sie nimi pochwal. Na pewno znajdą sie tu osoby, które przyjrza sie nim z uwaga i ustosunkuja sie do tresci, jak i ich autorów.

 89. Na pewno nie „Kronika Prokosza” albo quasi historyczny traktat Wincentego Kadłubka. W tej kwestii jutro napiszę więcej. Zresztą cały czas powtarzam, że nie tylko w wiarygodności źródeł tych oponentów tkwi problem ale przede wszystkim w przygotowaniu merytorycznym i wiarygodności ich samych (brak jakiegokolwiek warsztatu itp). Zresztą ich błędy zostały w wielu miejscach już wyeksponowane, więc tym nie będę się tu zajmował. Ciekawi mnie natomiast jedno; dlaczego te rewelacje ujrzały światło dzienne po sukcesach Dana Browna w USA, a nie wcześniej? Nigdy nie będę poważnie traktował tych tekstów dopóki pozytywnie nie odniesie się do nich jakiś autorytet naukowy z tej dziedziny.

  1. To proste może i nie istniało nic wielkiego przed 966 rokiem na terenach dzisiejszej Polski , a Mieszko pierwszy ( był naprawdę pierwszy ) był tylko lokalnym Księciem . Ale skoro był Księciem to wcześniej musiało też istnieć Księstwo zorganizowane . Bo żeby zawierać umowy , podpisywać pakty musi być zorganizowana centralna władza , ktoś odpowiedzialny za te umowy . Inaczej nie ma sensu podpisywać umowę jak nie ma na danym terenie zorganizowanej władzy , wojska , nie ma hierarchii społecznej .A to wszystko już w 966 roku istniało . Dlaczego absolutnie nie wiadomo nic na temat czasów wcześniejszych , bo jakoś nie chce mi się wierzyć że nie zapuszczali się tu na te tereny kupcy i nie handlowali towarami , a wiadomo że z takimi taborami kupców wędrowali też żołnierze w ramach ochrony karawany , pisarze , naukowcy i pospolici włóczędzy . Na pewno są gdzieś jakieś opisy . To dziwne że nie ma takich opisów w literaturze a jest całkowita pustka dziura jak by nic nie istniało przed 966 rokiem .

  1. nie wiem gdzie mi umiesci ten komentarz, ale chodziło mi o artykuł, nie o wypowiedz Historyka Realisty. Panie redaktorze.. a cóż to za ogromna luka przez 1000 lat, w czasach przed naszą erą…? co to bezkrólewie, czy co sie stało..?

   1. Tutaj jest wersja Pocztu Królów Lechii zaproponowana przez Janusza Bieszka w jego książce „Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna” (Wyd. Bellona, Warszawa 2015):

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/08/22/poczet-krolow-lechii-wersja-janusza-bieszka/

    Badania nad Polską starożytną dopiero się rozpoczęły, więc każdy badacz może przedstawić własną wersję, która z czasem będzie doprecyzowywana. W każdym razie nie istnieje ani jedno źródło historyczne, które by dzieje Lechii rozpoczynało od Mieszka.

   2. bo mamy oszukany kalendarz na tysiąc lat – matematycy prof. Fomienko i Nossowski na Youtube ukazują to jasno.
    Niezależnie od tego – najpierw należy dokonać korekty wszystkich pojęć używanych w językach świata zanim będziemy łączyć zapis brzmień rdzeni słownych z ich semantyka, czyli znaczeniem. Np. Lechia/Lechy/ Lachy to hiberyzm od oryginalnego brzmienia Ljelia/Ljeljada/Iljada/ Ljeli/Ljeluja. Zastanówmy się więc najpierw np. dlaczego niektórzy mówią ‚halo’, zamiast ‚alo’, albo dlaczego mamy tak różne brzmienia jak Alina, Halina, Galina, Kalina, które są jednym i tym samym imieniem, tylko inaczej zapisanym, a dopiero potem będziemy w stanie rzeczowo analizować teksty historyczne. Brzmienia rdzeni słownych użytych w przekazach historycznych są wciąż żywe w językach tej planety i wskazują na źródło ich pochodzenia bez potrzeby szukania odniesienia w kolejnych interpretacjach autorskich. Owszem, należy w tym celu zastosować algorytm skanujący całą informację lingwistyczną i weryfikujący wszystkie rdzenia w oparciu o wszelkie inne dane. Póki co, nasza cywilizacja nie dorobiła się jeszcze takiego narzędzia, pomimo olbrzymiej bazy informacyjnej na Internecie, a bez tych rozstrzygnięć żadne narracje autorskie mają, niestety, zerową wartość naukową i nie wnoszą niczego oprócz kolejnej dozy emocji do naszych przemyśleń.
    Oto zadanie stojące przed badaczami Słowiańszczyzny i Polskości, tudzież historii całej ludzkości w ogóle.
    Życzę sobie i wszystkim dużo zdrowia i powodzenia na tej drodze, bo tylko ona wiedzie ku PRAWDZIE, czyli jak słychać, PARA WEDZIE, dosłownie WIEDZY NIEBIAŃSKIEJ/NIEZRÓWNANEJ.

 90. Fajnie ,że się pojawiłeś Historyku bo faktycznie jakby wszystko zaczyna się mieszać poczekam na twój dalszy wpis .

  To że Słowianie byli-są cóż taka bajka znana RUS CZECH I POLAK. Na pewno każdy ją zna jednakże jacy byliśmy na prawdę ? oto jest pytanie.

  Nawiązełeś do Nazistów ja teraz troszkę poruszę coś co mnie wertuje od jakiegoś czasu .

  Mianowicie Rosja jesteś historykiem jeśli coś napisze źle proszę popraw mnie , odkąd ja pamiętam zawsze(obecna Rosja) chciała wrócić do swojego mocarstwa.

  I oto mamy taką sytuację :

  Filmik Arona tu bardzo pozytywnie odebrany , który mówi że albo Polska z Rosją albo ech ….

  Kolejna rzecz to co się dzieje w Polsce szczepionki i tym podobne dzieci… kto poruszy dziś serce? jeśli nie krzyk , ból , zagrożenie dziecka ? to jest wielka siła manipulacji … przykre ale prawdziwę i nie twierdzę, iż nie jest to prawdą (trucie).

  I teraz mamy dobrego wujka …. patrzecie na niego … dobra sytuacja polityczna aby coś wykorzystać ? hym tak to mnie trapi od jakiegoś czasu .

  Z jednej strony Niemcy -Islam a jakby nam coś uciekało .

  A teraz z innej beczki -SCHEMATY

  kiedyś gdy ktoś coś mówił głośno mówiono tak – BÓJ SIE BOGA ,
  SPALISZ SIĘ W PIEKLE .
  potem doszło -NIE JESTEŚ POPRAWNY POLITYCZNIE
  teraz mówimy -JESTEŚ ZŁODZIEJEM ENERGII

  widzicie schemat ?

  I nie twierdzę że energii nie ma ,ale jest też kościół i polityka.

  Co prawda nie na temat ale pozwolę sobie już przy tej wypowiedzi dopisać -OBRAŻANIE
  Odnośnie filmiku nie oddamy cenej energii słowian .

  Pisanie prawdy nie jest obrażaniem codziennie są wywożone kobiety na przymusową zaznaczam PROSTYTUCJE.

  gdybym miała iść drogą OBRAŻANIA musiałabym napisać tak :
  Oświecony cytuje „pierdolone cyborgi”
  2 filmik gdyby nie ja byłbyś nadal MAŁPĄ błądzącą w internecie.
  Nie chciałbyś takie „kobiety” za żone…. to mnie poruszyło i …. tu przemilczę.

  To prawda nigdy nie wiemy kto jest kim do końca, ale mnie nie interesuje życie osobiste rządzących .
  Cywile i ich krzywda na dzień dzisiejszy owszem i w ….. mam jaka ta osoba ma energię zupa się znajdzie i miejsce przy stole bo moje oczy są szeroko otwarte , uszy słyszą a serce rozumie.

  Czy chciałabyś aby ktoś ci powiedział co widzi czy czuje ? a co w tym złego ? Od kiedy to stało się nieprawidłowością ?

  Owszem reakcje są różne, ale ja bynajmniej potem siadam i się zastanawiam czy aby może jakaś osoba nie miała racji , i albo ją przyznaję albo pozostaje przy swoim zdaniu nadal.

  I to w sumie tyle i aż tyle .

  Pozdrawiam Was Kochani

  Arkono ja Ciebie również ale to już wiesz przecież :3

  1. a i jeszcze jedno MATERIALIZM gdy śpisz w oborze bo nie stać cię na dach …. moment to są zwykłe podstawy życia na chwilę obecną.

  2. Oczywiście w każdej legendzie tkwi źródło prawdy, jak już pisałem. Osobiście zawodowo zajmuję się tylko historią wojskowości; slawizm traktuję bardziej jako dodatek z racji słowiańskiego pochodzenia. Oczywiście, że każdy kraj chcę odzyskać utraconą potęgę; przecież mieliśmy takie przypadki i w naszej historii-np. „bunt” Żeligowskiego, chociażby. Oczywiste jest również, że kk i inne podobne instytucje wiele fałszują dla własnej wygody i dla potwierdzenia ugładzonych teoryjek (powtarzam: historia jest nauką otwartą i niewiele kwestii można przyjąć za pewnik; aczkolwiek historii często pomaga logika, a w tym przypadku po prostu jej nie ma). Tylko nie da się wszystkiego sfałszować; przykład proszę bardzo- zajęcie Kremla w 1610. Gdyby carska Rosja się utrzymała pewnie próbowano by wmówić światu, że czegoś takiego nie było, z kolei Rosja komunistyczna wykorzystała ten fakt, żeby wyeksponować słabości Rosji carskiej. Jak by nie było Rosjanie do dzisiaj nam nie mogą darować, że jesteśmy jedynym narodem, który u nich rządził. Nie zrozum mnie źle; ja wierzę, że my Słowianie jesteśmy ludem starszym niż się powszechnie uważam i że mieliśmy swoje „5 minut” w historii ale bez przesady. Gdy powstaje jakaś teoria pierwsze co powinien zrobić historyk to zbadać od kogo te informację pochodzą. Niestety wg. mnie i nie tylko obaj w/w panowie do wiarygodnych źródeł omawianych teorii nie należą. Ok zgodzę się, że było w historii wielu historyków czy archeologów amatorów, którzy dokonali rewolucyjnych odkryć ale ci ludzie prowadzili poważne badania, posiadali rzetelny warsztat pracy. Kończąc napiszę jeszcze raz; proszę nie wierzyć we wszystko, co się nam wmawia, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie.
   Co do koncernów farmaceutycznych, zgadzam się, tym bardziej, że mam w rodzinie i wśród znajomych sporo osób ze środowiska aptecznego.
   Serdecznie pozdrawiam

   1. „Nie zrozum mnie źle; ja wierzę, że my Słowianie jesteśmy ludem starszym niż się powszechnie uważam i że mieliśmy swoje „5 minut” w historii ale bez przesady”

    Dziękuję zaTwój wpis , nie rozumiem Cię źle wszyscy szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania , i mamy do tego pełne prawo.
    Jeśli przestaniemy zadawać sobie pytania nigdy nie znajdziemy właściwej drogi.

    Problem jest chyba taki ( na moje oko) ,iż posiadamy tyle naukowców, a każdy kolejny podważa nauki poprzedniego .
    Kolejny schemat .

    Ze swojej perspektywy powiem tak w moim świecie nie ma podziałów , polityką zawsze się brzydziłam ale taki czas ,że i o niego zahaczyłam . Historia to przeszłość która z jednej strony nie pozwala nam iść dalej ,a z drugiej najwidzoczniej jest potrzebna . Ja to rozumiem bo przechodzę coś takiego i na poznawaniu historii i w życiu osobistym. Pełen pakiet 🙂

    Szukam hymm odpowiedzi dlaczego są takie podziały między nami Słowianami ?i nie Tylko bo wiesz ja bardzo pragnę zobaczyć ten świat o którym mówi Taw….

    I chyba znalazłam odp oprócz tego co jest tu pisane niejednokrotnie , zaznaczam to moje zdanie subiektywne tylko i wyłącznie , nie ma wielkości… poprzez nią robią się podziały ….

    te nieuważne słowa …. które mogą być uważne …

    Nie mów do innych Małpo bo znajdziesz skutek odwrotny
    Nie mów do innych Cyborgu bo znajdziesz skutek odwrotny

    Wybudzanie się jest procesem ciężkim ja jestem świadoma, iż nadal jestem w letargu i szukam drogi do przebudzenia . Bo zasnełam na własne życzenie by zrozumieć….

    Niech każdy sam przeanalizuje te słowa: To wy robicie podziały .
    Dlatego nie ma jedności , to moje zdanie oczywiście .

    W moim świecie nie ma Bogów , ich stworzono by pozbyć się odpowiedzialności za siebie .
    W moim świecie nie ma podziałów , bo one po prostu nie istnieją.
    W moim świecie nie ma wrogów , bo wrogów posiadają ci co muszą walczyć.
    W moim świecie jest tylko próba zrozumienia nim odejdę w ciszę.

    Ale jak widać historiia ważna jest też .
    Co do Logiki Historyku 🙂 teraz ja proszę cię pięknie nie zrozum mnie źle … wyjrzyj za okno i napisz w pełni szczerze, że ona w ogóle istnieje .:)
    Czekam na Twoje historyczną wiedzę .

    Pozdrawiam serdecznie .

 91. „Nigdy nie będę poważnie traktował tych tekstów dopóki pozytywnie nie odniesie się do nich jakiś autorytet naukowy z tej dziedziny.”
  I się nie odniesie. Po co mu stawianie na szali swojego stopnia? Stoisz w kolejce po pomysł albo ryzyko? To świadczy o podporządkowaniu prawidłom, a te są narzędziem do prostowania butów (czytaj: obcasa). I tu nie chodzi o łapanie za słówka, a za wyświetlenie przekonań oraz brak twórczych koncepcji co do „pastwiska, które jest zadrutowanym kolczaście, a może skrywać bydlęce gówna sprzed 10 tys. lat „.

  1. Oczywiście, że nie bo by się tylko zbłaźnił. Za chwilę będą nam wmawiać, że naprawdę Krak zabił smoka wawelskiego.

   1. A skąd pewność, że smoki nie istniały? 👀👀 Nie zastanawia cię obecność smoków w przekazach tylu różnych kultur? Negując smoku rozumiem, że z logiczną konsekwencją negujesz wszystkie inne stworzenia, których nie opisują naukowe pisma? I dalej: wykluczasz odkrycie czegokolwiek nowego: zwierzęcia, rośliny, innego tworu natury, bo dziś o nim nie wiemy, nie potwierdzają go naukowcy? A może dopuszczasz myśl, że smoki istniały, były po prostu jakimś gatunkiem dinozaura, jaszczurki, tylko nie dopuszczasz myśli, że lechiccy woje mogli takie coś ubić? Ale dlaczego nie? Bez urazy, ale każdego człowieka, który zaznacza, że jest realistą, odbieram jako dość bojaźliwy umysł, nieco obsesyjny na punkcie /nie/narażania reputacji. Mówiąc inaczej umysł „myślący” dyktowanymi schematami, a nie własną, niczym nie skrępowaną galopadą. Nic osobistego, historyku. Ale czy widzisz różnicę między kolumną wojsk kroczącą wąwozem, a kroczącą wyżyną? 😉

 92. Dobra odpowiedź (Szewczyk Dratewka ) ale teraz na poważnie. Pisałem, że historia jest nauką otwartą ale do pomocy historii mamy oprócz nph również logikę. Oczywiście, że mogły zostać jakieś pozostałości po poprzednich epokach (tym bardziej, że w dzisiejszych czasach wierzy się w yeti itd. ; istnieje przecież krypto zoologia kolejna pseudonauka, która zajmuje się gatunkami wymarłymi lub legendarnymi). Każda mitologia ma istoty nadprzyrodzone itd. ale, zauważ, że w każdej różnią się one; więc podobieństwa słowiańskiej z innymi, w przypadku smoka akurat nie znajduję. Poza tym nawet dzieci wiedzą, że różne postacie historyczne dodawały sobie ważności poprzez wymyślanie tego typu czynów bohaterskich. Jednak cały czas chodzi mi o to, że te tzw. odkrycia nie zostały przekazane przez ludzi wiarygodnych. Co więcej z tego co pamiętam (poprawcie mnie, jeżeli się mylę) sama Bellona reklamowała pozycję pana J. B. jako historię alternatywną, więc o czymś to świadczy. Niestety wielu , jak w przypadku Dana Browna, potraktowało to na poważnie; faktycznie obnaża to poziom historii uczonej w szkołach; no cóż łudzę się, że sam jestem w tym lepszy. W samym tylko necie przytaczana jest cała masa dowodów, które dementują tę tzw. teorię o imperium lechickim. W tym wszystkim nie chodzi tylko o zawężony umysł ale o czystą logikę. Rozumując w przeciwny sposób równie dobrze można uważać, że turboSłowianie nie mają racji i np. Jezus Chrystus faktycznie był synem Boga. Jeżeli otrzymam autentyczne dowody na to, że się mylę, gotów jestem wystosować autorom omawianych tekstów przeprosiny.

  1. Doszedłem do wniosku, że mity greckie nie zostały stworzone przez Greków (Pragreków) a Atlantydów. Na to wskazywałyby mity greckie o tytanach i tytanidach w mojej interpretacji określając obszar atlantyckiego imperium (opis wysp). Na Atlantydzie znajdowało się centrum tegoż państwa z koloniami. Powiedzmy OLIMP. A teraz:

   “Imperium Polskie” = gr. (wym.) Polonikija Θokratorija ⇒ łac. Imperium Poloniae “Polak” = łac. Poli ; “biegun” = gr. polos ⇒ łac. polus (pol. pot. [nie “polonus”!] określenie Polaka –włóczęgi po świecie, bez domu [a jeśli zatopionej Atlantydy, kraju poprzedniego zamieszkania?]) ; łac. Polus Imperii = “Imperium Biegun” ; w skrócie po łacinie brzmi POLIMP ⇒ P.OLIMP ⇒ (cokolwiek by nie znaczył ten skrót “P.” [sic!]) OLIMP !!! POLONICA OLIMP !!!
   Zapraszam na mój blog http://www.jacekgrap.wordpress.com artykuł o odnalezieniu Atlantydy.

   1. Haha !!!!!!! następny ciąg : chuć – kurva – pieniądze – bank – deficyt budżetowy = PiS Ale macie pojebane w ŁBACH !!!!!

  1. Puknijcie się wreszcie w głowy i zacznijcie myśleć-to nie boli. Przestańcie też fałszować tą biedną historię i tak już wiele doświadczyła. I weźcie się do uczciwej roboty, jeśli faktycznie tak kochacie ten kraj.

   1. Puknijcie się wreszcie w głowy i zacznijcie myśleć-to nie boli.

    Owszem boli 🙂 kochanego życia.

   2. dO wYBITNEGO rADOGOSTA: uczciwą pracę wykonuję niestety na uchodźctwie, bo mi rządy Rzeczpospolitej nie oferują pracy godnie wynagradzanej (a i ze względu na mój wiek – w bardzo ograniczonym zakresie). Jestem tu jednym z najlepszych (sic!), z czego ja i, zdaje się, moi współpracownicy, Polacy, jesteśmy dumnymi. Pomagam finansowo własnej rodzinie, która przebywa w Polsce, a moja pasja, tu uwidaczniana, jak najbardziej wymagająca myślenia, ma na celu otwarcie oczu innym, z jeszcze zasklepiającym „na” gipsem, betonem i podsunięcie im tematów do własnych przemyśleń, rozmyśleń, zastanowienia. Podjęcie prób rozwinięcia Ich własnej inwencji w swoim myśleniu. Co kończy dowód na moją miłość do matczyzny-ojczyzny Polski i tam zmęczonego narodu Polaków przez „kluby” finansowe, bezsensowne prawa, „święte” plansze ze schematami za pancernymi szybami i w ramach z cementu, dominujące a tłamszące dogmaty wiary, rogatki „naukowe” dla pospólstwa itp. I pozdrawiam „jak zwykle, niezwykle serdecznie”!

 93. Poczet ok byc moze i prawdziwy ale troche Autora ponioslo i widac duza nielonsekwencje …
  Patrzac na obraz jest jasne ze kolejnosc jest od lewej do prawej od pierwszego rzedu w dol …zatem Rwanda jest 3cia a nie 25ta …..

  1. Naprawdę ktoś wierzy, że istniał jakiś król Filan, który zhołdował Finlandię? Na logikę Ruscy, którzy mieli bliżej w XX wieku ledwie tego dokonali, a i tak zagarnęli tylko wyspy na M. Bałtyckim; jeden z wielu abstrakcyjnych przykładów tych bzdur. Przecież sama Bellona wydając te wypociny podkreśliła, że jest to historia alternatywna…alternatywna (czym zachowała resztki honoru), co samo mówi przez siebie. A autor po prostu zwietrzył zysk i zaczął te swoje kocopoły traktować jako naukę. I tyle. A drugi idiota/psychol Szydłowski i jemu podobni, którzy nie wiadomo zresztą skąd się nagle wzięli dorabiają do tego pseudoideologię. Naprawdę ogarnijcie się, nie możecie być aż tak tępi. Sory za ostre słowa ale to już zaczyna być niebezpieczne.

   1. Co do legendy o smoku wawelskim i Skubie… Ja tłumaczę sobie ją w ten sposób: smok – to zagrożenie (nawiązuję tu do mojej „Atlantydy…”). Mieszkał w grocie pod Wawelem. Na zamku trzeba było chodzić w ustronne miejsce i to nie raz dziennie. Powiedzmy, że miano jakąś dziurę, przez którą spadały fekalia do groty. Wszystko było w porządku do czasu, kiedy obniżył się poziom Wisły i woda przestała wymywać nieczystości. Te wydzielały trujące, łatwopalne opary (jak każde szambo), które groziły wysadzeniem zamku w powietrze. Poza tym „zapachy” przedostawały się do pomieszczeń mieszkalnych, gdzie co wrażliwsze, młode białogłowy mdlały z tego powodu. Nie wiedziano jak temu zaradzić. Znalazł się jednak pewien mieszkaniec grodu o imieniu Skuba, który skonstruował a la bombę ze skóry baraniej, gdzie wsypał łatwopalną siarkę i pewnie coś jeszcze innego, tajemnego (jak każdy młody chłopak i dzisiaj eksperymentuje). Wysadził nią część brzegu Wisły tworząc rów tak, by woda dotarła do groty. Tak też się stało. „Smok po uczcie farszem” opił się straszliwie wody i „pękł”. Piękna historia, prawda? 😉 Wiem, Krakowianie mnie znienawidzą… Przepraszam!

   1. „Kto był ostatnim królem Polski?” ———– Car Mikolaj zamordowany z rodzina w 1917?

 94. Tytuł mający chyba tylko zaspokoić ego carów, bo przecież Polski już nie było, jakim więc cudem mogli być władcami nieistniejącego już
  państwa?

 95. Naprawdę nie wiem czemu ma służyć takie ogłupianie ludzi, chyba tylko mamonie, ewentualnie popularności, a ludzie pokroju Bieszka, Szydłowskiego i innych oszołomów (u których być może zaczyna się alzheimer lub coś tego typu) robią sobie po prostu z Was jaja, trzepiąc przy tym niemałą kasę. Ktoś, kto przynajmniej częściowo używa mózgu w życiu się na te bzdety nie nabierze. Apeluję o trochę przyzwoitości.

  1. Są różne wersje Pocztu Królów Polski. Badania na ten temat dopiero startują. W tym wpisie badacz Baca zaproponował – jako pierwszy Polak po wiekach – zaproponował swoją wersję. Dołączył do nie go Janusz Bieszk, proponując swoją wersję Pocztu:

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/08/22/poczet-krolow-lechii-wersja-janusza-bieszka/

   Badania w Polsce na ten temat dopiero startują, każdy może zaproponować swoją własną – popartą własnymi badaniami – wersję Pocztu Królów Lechii.
   W miarę wypływu dokumentów z tajnych archiwów (w tym głównie z Tajnego Archiwum Watykańskiego) te badania będą z roku na rok korygowane i ujednolicane.

   Polacy RODacy Słowianie,

   zamiast marudzić,

   nienawidzić

   i się zżymać,

   NACISKAJCIE NA SWOICH BISKUPÓW –

   – niech otworzą wreszcie Tajne Archiwum Watykańskie!

   Tam są dowody na starożytność i świetność

   Wielkiego Starożytnego Imperium Lechitów.

   https://wp.me/p3gTpd-4b0

  2. Panie Historyku , czy ci tak zwani ” wiarygodni historycy ” nie mogą być kierowani przez rządzących tym światem, którym było by bardzo nie na rękę żeby cała prawda wyszła na jaw? Jak wyjaśnisz że wszelkie próby archeologiczne na kopcu Wandy i Kraka nie dochodziły do skutku bo kościołowi się to nie podobało, dlaczego Watykan ukrywa księgi historyczne i nie ma zamiaru ich ujawnić? Dla dobra ludzi ich nie ujawnia? Bzdury! Trzymają łapę na wszystkim razem z Niemcami , USA i Izraelem. To oni rządzą tym światem , czyli Żydowska Masoneria i to im najbardziej zależy na tym żeby trzymać ludzi w ciemnocie, a w tym przypadku nas Polaków. Przejrzyj na oczy i popatrz kto ma banki, lotniska, drukarnie, telewizje i inne środki masowego przekazu, może zrozumiesz że podają nam do wiadomości tylko swoją prawdę, tylko ich historia jest właściwa i tylko ich historycy i uczeni są wiarygodni. Jesteśmy manipulowani od wieków

  3. Drogi panie skąd pomysł że ktoś z kogoś robi sobie jaja?Może warto byś poczytał na tema naszych przodków i naszego kraju w literaturze zagranicznej i więcej się dowiedział na ten temat a nie pyszczył że ktoś coś tu wymyśla.

  4. Jeb się historyku realisto. Oglądam wiele materiałów w necie na temat zakazanej historii i na kanałach tv niezależnych i wszystko mi się składa jak puzzle w całość ale idiotom to trudno pojąć i dlatego są podatni na lewackie ideologie.

 96. Proszę Cię bardzo, Sleszu, przynajmniej nację „polacy” pisz z wielkiej litery, a dzisiejsze ścieżki rowerowe w Augsburgu mogły być wstecz wydeptanymi przez Lechitów duktami – tak wiele razy tam uczęszczali, że aż Niemcom wryli to w pamięć.

  1. sorry, że trochę nie w temacie…

   kryptowaluty w Polsce stanowią ogromne zagrożenie. Nie, nie kryptowaluty – a podatek o czynności cywilno-prawnych.

   Będzie rzeź, jeśli się nic z tym nie zrobi.

   Podatek CC… zmusza do zapłaty od zakupu kryptowalut ogromnych kwot.

   Będzie rzez w Polsce.

   Afera Amber gold „to pikuś”.

   Ludzie się nie wypłacą z tego podatku. Będą wyprzedawane całe mienia, całych rodzin … swoisty armagedon finansowy.

   Jeśli nic z tym nie zrobimy, to w parę miesięcy staniemy się żebrakami. Cały naród, bo finanse Polaków są naczyniami połączonymi.

   całe rodziny będa sprzedawać majątki i dobra, żeby zapłacić ten podatek. W ciągu paru miesięcy Polacy stracą bardzo dużo, jeśli w porę się nie obudzą.

   Starożytna Lechia była kiedyś, a historia pisze się teraz ….

 97. Nie czytam komentarzy – bo mam własne zdanie. Artykuł ciekawy, ma odzwierciedlenie wśród polskich legend. Zastanawia mnie tylko fakt, że na portretach władców Polski z Częstochowy jest inna chronologia niż w artykule…

 98. W Warszawie na zamku królewskim w Pokoju Marmurowym są wizerunki królów Polski. Zaczyna się od wizerunki Chrobrego ale przednim jest spis władców Lechickich przed Chrobrym…
  Odwiedźcie go wirtualnie:
  http://www.ai360.pl/panoramy/85,103.html
  Niewyraźnie ale ja tam byłem fizycznie i mam lepszej jakości zdjęcia. W spisie: LECHUS I , XII PALATINI, CRACUS, LECHUS II, VENDA, XXII PALATINI (deja vu?) , LESCUS I, LESCUS II, LESCUS III, POPIEL I, POPIEL II, PIASTUS, ZEMOVITUS, LESCUS IV, ZIEMOMISL,” MIECISLAUS PRIM ” XPIAN”

 99. Kochani, miło się czyta taką megalomanię stosowaną. Jedna rzecz, którą musicie dopracować: 1.Obie siostry Cezara już nie żyły w czasach, gdy walczył z Galią, albo o najmniej były za stare na małżeństwa. 2.Oktawiusz wygłosił słynną mowę na pogrzebie jednej z nich, gdy miał 12 lat ( jego babci). r
  Po 3 ! ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW RZYMIAN Z OBCYMI NIE BYŁO TOLEROWANE, BO WIĄZAŁO SIĘ Z UTRATĄ OBYWATELSTWA.

  Musicie się bardziej, ludzie postarać.

 100. GEORGE I ZYDZI……..
  WRACAMY DO PIASTA I BASTA. OD MIESZKA PIERWSZEGO (966) ZYD JEZUS NISZCZY POLSKE DO CNA (Czytaj EWANGELIE SW. JANA 4:9 PLUS 4:22 oraz SW.MATEUSZA 10:34) .
  U.S.A. bylo i jest bardzie j przewidujace, bowiem prawodastwo ugruntowuje nie na Bogu Zydow, lecz PRZYRODY i w tym obszarze rowna ludzi miedzy soba. W tym aspekcie zeznania Swietych Jana i Mateusza uznaje za nie miarodajne (Czytaj DEKLARACJE NIEPODLEGLOSCI oraz Art.VI.3, a nastepnie Art.I DODATKU do KONSTYTUCJI U.S.A. ) Wspolczesny Izrael NIE POSIADA KONSTYTUCJI.
  Od czasow Kazimierza Jagiellonczyka , 1447, Mojzeszowici w Polsce zeruja na sfalszowanym STATUCIE KALISKIM, ktory zabrania dawanie ziemi Zydom w zastaw. (Czytaj PRZYWILEJ ZYDOWSKI BOLESLAWA I JEGO POTWIERDZENIA, Biblioteka Warszawska, 1880, tom I, str. 426-442.)
  WRACAMY DO PIASTA KOLODZIEJA, TEGO KTORY W ROKU 940 NIE CZEKAL NA ZBAWIENIE PRZEZ ZYDOW BY NIM MANIPULOWALI.
  (Nie drwij z Mateusza, ani z Jana, Chrystus mowi do nich, nie do siana!)
  ZYDY PODBIJAJA SWIAT JEZUSEM!!!!
  George Washington
  ( in Maxims of George Washington by A. A. Appleton & Co.)

  „They (the Jews) work more effectively against us, than the enemy’s armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in… It is much to be lamented that each state, long ago, has not hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness of America.”
  George Washington

 101. Wiekszych bzdur nigdy nie czytalem.
  Panie Histeryku:
  1. Nie ma jak pomieszac Lechie ze Slowianami
  2. To co bylo za pierwszej cywilizacji a po tzw potopie sie nie miesza razem.
  3. Wanda nie byla krolowa ani krolem byla boginia!!!
  4. Lech mial zone Marie, ktora kosciol przeinaczyl na Maryje-czarna madonne.
  5. W Lechii nie bylo krolow i krolowych
  6. Lechia byla i jest niematerialna
  7. Wielka wojna z najezdzcami – Drakonianami ok 1mln lat temu spowodowala upadek cywilizacji.
  8. Lech jest pradem swiadomosci, a Maria jest jego forma materialna czyli mamy LeMurie!!!!
  9 Corka Lecha i Marii jest ATLANTYDA. Jeden wymiar ponizej.
  10. Lech byl Bogiem bo mial potencjal do tworzenia, a jego zona byla bogini Maria a ich dzieci byly LeMurianami.
  11. Dla kogo pracujesz??? podejrzewam Iluminati, bo nie nawidzisz zydow…..
  I tak to sie kolo historii kreci i kreci i szamba sie dolewa dolewa dolewa do nieswiadomych ludzi.

  Po zniszczeniu LeMurii Wasz Pan i wladca JEhova ukradl wszystkie artefakty i dobral sie do Atlantydy, po zniszczeniu Atlantdy zaczal tworzyc swoj swiat z gowna i stali, ustawil swojego pociotka Szatana na strazy i zamknal wszystko w kapsule zwanej Ziemia. I tak to wyglada. Co wy tam wygrzebiecie z tej ziemi to i tak zostalo stworzone przez Jehove……

 102. [22.09.2018] Dzisiejszy artykul Najwyższego Czasu……
  ————————————————————
  „Już wiadomo skąd pochodzą Polacy! Jesteśmy potomkami potężnego ludu, twórców starożytnych cywilizacji”

  „Nie jesteśmy „uboższymi krewnymi”, lecz nową cywilizacją, w twórczy sposób adaptującą dorobek cywilizacji łacińskiej. Nie musimy naśladować Francuzów, Niemców czy Włochów – jak wmawiają nam różni „oświeceni” doradcy – prof. Mariusz Kowalski”

  „Najnowsze badania genetyczne w połączeniu z niedawnymi odkryciami archeologicznymi sprzyjają powstawaniu nowych koncepcji dotyczących dziejów cywilizacji. Niedawne odkrycia wykazały, iż Ariowie, którzy założyli cywilizacje indyjską i irańską oraz stali się symbolem przewagi cywilizacyjnej Europejczyków, nie tylko wywodzili się z ziem polskich (ze społeczności, która 3000-2500 lat przed narodzeniem Chrystusa wytworzyła kulturę amfor kulistych), ale również pod względem genetycznym najbliżsi byli dzisiejszym Polakom.”

  https://nczas.com/2018/09/22/juz-wiadomo-skad-pochodza-polacy-jestesmy-potomkami-poteznego-ludu-tworcow-starozytnych-cywilizacji-2/

 103. Piękna historia dla 99,90%Polaków -Ariow -Lechitow-Lachow nieznana.
  Te ciągle powstania,walki o wolność, kulturę, to umiłowanie do ziemi ojczystej skądś wynika.
  Tylko naród wielki o takiej historii może to robić.
  NIE WOLNOŚĆ ZAPOMNIEC O HISTORII POLSKI PRZED CHRZTU Z 966r.
  Został wymazany naród i jego historia z 18 wieków jego bogatego istnienia.
  Ujawnić tajne archiwa watykańskie ,a póki co rozpowszechniać powyższą wiedzę.
  Jak to robic?Odczyty,spotkania, programy tv,książki ale tanie.
  Ciekawe ze inne narody znają historie polski lepiej niż my sami.
  SŁAWA WIELKIEJ POLSCE!!!!

 104. Jestem w trakcie zapoznawania się z hipotezami na temat Lechii. Jestem eksploratorem od kilkunastu lat, trafiały mi się różne monety, od cesarstwa rzymskiego zaczynając ( głównie I,IIw. ne), Polskie zaś od XIw. Czy ktoś mi może wyjaśnić, czemu nie trafiłem monet Popiela, czy innego króla przed Bolesławem Chrobrym???
  Mam świadomość że daty na monetach pojawiły się dopiero w XVIw, ale jest jeszcze tytulatura w legendzie monety.

   1. Czyli monety które masowo znajduje, które są przypisywane Kazimierzowi Jagiellońskiemu, Warneńczykowi, Jagiełło czy Olbrachtowi są 500 lat starsze niż mi się wydaję.
    Nie sądze bo kontekst moich znalezisk, czyli większe nominały, wskazują raczej na wyżej wymienionych emitentów

   2. Musimy pamiętać, że wszelkie, dotyczące prawdziwych korzeni Narodu polskiego badania archeologiczno-numizmatyczne były i są do dzisiaj bardzo skrupulatnie ukrywane przez naszego tradycyjnego babilońskiego okupanta – Kościół katolicki. Dopiero w 2019 r. sprawa lekko drgnie w tej materii i zaczną powoli wychodzić z wielowiekowego ukrycia nasi Śpiący Rycerze, wyjmując ze swych ust szmaty, które im ongi zatknięto…

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2018/10/25/wawel-zaklamany-jan-kochanowski/

    .https://youtu.be/gv_HIBg9z-s

 105. Znaleziska grupowe, czyli wyżej pokazane denary Jagiellońskie, z półgroszami Jagiełły (tytulatura) w jednym garze wyklucza tą teorię, a znaleziska na kopcu mogły tam równie trafić 500 lat później….

 106. TAW napisał : „Musimy pamiętać, że wszelkie, dotyczące prawdziwych korzeni Narodu polskiego badania archeologiczno-numizmatyczne były i są do dzisiaj bardzo skrupulatnie ukrywane przez naszego tradycyjnego babilońskiego okupanta – Kościół katolicki. Dopiero w 2019 r. sprawa lekko drgnie w tej materii i zaczną powoli wychodzić z wielowiekowego ukrycia nasi Śpiący Rycerze, wyjmując ze swych ust szmaty, które im ongi zatknięto…”

  No ok, ale my hobbyści jesteśmy niezależni i nic nie wskazuje na to by istniało mennictwo polskie przed Chrobrym, argument w postaci pokazanych wyżej denarów Jagiellońskich jest bezbronny i łatwy do obalenia…

  1. Robimy nadal swoje, ale nie tylko od nas wszystko zależy. Robiąc nadal swoje, musimy też spokojnie czekać na stopniowe ujawnianie kolejnych ukrywanych artefaktów i na solidne badania w temacie. Na razie wiemy jedno: Lechia istniała na długo przed Mieszkiem.

   „Lechowie jeszcze za czasów narodzenia Chrystusowego znakomitymi byli bohaterami, kiedy sam cesarz rzymski jednemu z nich i jego należącym, grobowiec ten poświęcił; i że tak Prokosz, jako też Mateusz Cholewa bynajmniej nie błądzą, kiedy sławę naszych Lechów na tysiąc lat w tył, niżeli pospolicie przyjęto, odnoszą”

   – Tadeusz Wolański, „Tadeusza Wolańskiego odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego”, Poznań 1843.

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=154643

   Kościół katolicki ma wiedzę, że kurhan króla Krakusa I skrywa w sobie DOWODY NA STAROŻYTNOŚĆ POLSKI.

   1. No niestety taka argumentacja nie przekonuje mnie do tych hipotez…
    Pomijając zarzuty o zatajanie i manipulacje (tych zależnych), na Naszych wielkopolskich polach my niezależni hobbyści nie trafiliśmy przez te kilkadziesiąt lat na nic co by mogło podważyć wpajany Nam dotychczas „poczet królów Polski”

    Pozdrawiam i czekam na następne dowody…

   2. „W trzeciem stuleciu – według świadectwa spółczesnego Metodyusza – były u Sławian w używaniu małe blaszkowe monetki z lwem. Dziwny trafunek, że właśnie podobne brakteaciki z lwem nieraz w Polsce już wykopywano, z których posiadam stęplów rozmaitych cztery. Mają one napis samarytańskiemi literami bardzo wyraźnie: Mieszko król polski”

    Tadeusz Wolański, „Tadeusza Wolańskiego odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego”, Cz. 1, Poznań 1843, s. 9.
    http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=154643

 107. Nigdy o takich nie słyszałem i nigdy takich nie widziałem.
  Chętnie bym zobaczył choć skan, rysunek takiej monety. W Naszym środowisku nie spotkałem się choć raz z takim odkryciem

  1. Dlatego napisałem, że robiąc swoje, czyli nagłaśniając pewne ważne kwestie, musimy spokojnie jeszcze trochę poczekać. Kolekcja Wolańskiego jest gdzieś ukryta – i na 100% zostanie ujawniona.

   Dziękuję, Belhior, za zwektorowanie mojej energii w ciekawą dla nas wszystkich stronę… 🙂

   1. Odkrycie mennictwa polskiego od X w w dół z tytulaturą władców przed chrztem Polski na pewno było by niepodważalnym dowodem na hipotetyczną Lechię 🙂

   2. „Jest logiczne, że Lechia – jak wynika z powyższych prezentacji – dobrze zorganizowana, wraz z rozwiniętym budownictwem, produkcją surowców i towarów, transportem morskim, rzecznym i lądowym oraz handlem wewnętrznym i zagranicznym, musiała posiadać własny pieniądz, bity w kraju, i posiadała!

    Potwierdził to Tadeusz Wolański, polski badacz, archeolog, historyk i ekspert-numizmatyk, a także wielki polski patriota, który prowadził badania i je publikował, z zagrożeniem życia, w bardzo trudnym okresie – pod zaborami w XIX wieku.

    Był posiadaczem sławnej, dużej biblioteki oraz kolekcjonerem starych medali i monet słowiańskich – znanym i uznanym w środowisku europejskich badaczy i kolekcjonerów. […]

    Odkrywał, wynajdował i gromadził medale i monety królów słowiańskich, a szczególnie lechickich i polskich. Również książąt ruskich i litewskich, informując o znaleziskach Cesarsko-Rosyjską Akademię Nauk w Petersburgu. Swoją pracą zaskarbił sobie uznanie i poparcie cara i Rosji oraz dzięki temu przetrwał ataki naukowców zaborcy niemieckiego oraz Kościoła rzymskiego w Polsce, który w 1853 roku ogłosił jego księgi jako zakazane i spalił na stosie za urzędowania prymasa Leona Przyłuskiego (1845–1865). […]

    W ciągu 30 lat zebrał 2739 sztuk brakteatów i monet królów lechickich i polskich, które od niego odkupił ówczesny rząd za kwotę 16 000 złotych polskich dla zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego! Zbiór został wywieziony w 1832 roku do Petersburga i w późniejszych wojnach uległ rozproszeniu i częściowemu zagubieniu.

    Niepełny spis wczesnośredniowiecznych monet z kolekcji Wolańskiego znajduje się w opracowaniu Stronczyńskiego. […]

    Wolański zyskał ogromne uznanie i poważanie w carskiej Rosji, i także później, właśnie za swoją prosłowiańskość i podkreślanie starożytnych korzeni Słowian oraz roli, jaką odegrali w dziejach Europy. I miał całkowitą rację.

    Nadal, w obecnych czasach, wydaje się na nowo jego książki i opracowania w Rosji, ale nie w Polsce, gdzie jako zasłużony badacz, archeolog, numizmatyk i patriota nawet nie jet wymieniony w Encyklopedii PWN (patrz na przykład lata 1982, 2005) – dlaczego?!

    Według Wolańskiego królowie sarmaccy wytłaczali monety już od I wieku p.n.e.!

    W swoich zbiorach posiadał m.in.:

    – monety królów sarmackich, od I wieku p.n.e. do III wieku n.e. – 23 szt.,
    – brakteaty (blachmony), słowiańskie z lwem, od III wieku – 4 szt.,
    – brakteat szeroki, króla Kraka I, wyraźnie oznaczony „Craccus”, od VII wwieku, 1 szt. (ale był on znajdowany także w Czechach),
    – solidy i brakteaty bite za Lecha IX (współczesny Karolowi Wielkiemu), Ziemowita, Ziemomysła i Mieszka I – 163 szt.,
    – brakteaty srebrne, małe i cienkie z wizerunkami bogów Perkuna, Światowita, Trygława, Radgoszcza i in., wybijane do czasów Mieszka I.

    Wolański także podaje, że w miasteczku Witkowo pod Gnieznem wykopano dużo brakteatów, w tym króla Ziemomysła i króla Mieszka I. Również w Kruszy Zamkowej, największym mieście i emporium handlowym starożytnej Lechii, odkryto lechickie monety z zapisem alfabetycznym.

    Według niego znajdowano również złote, amuletowe brakteaty ze znakiem swastyki. Taki wykuty znak znalazł również na kamieniu zewnętrznym południowej ściany kościoła w Kruszwicy, który został rozbudowany z dawnej świątyni pogańskiej.

    Swastyka (swarzyca) była świętym znakiem Ariów-Słowian jako „przynosząca szczęście”.

    Należy podkreślić, że król Mieszko I bił swoje denary jako słowiański król Lechii, a także później, po przejściu na wiarę chrześcijańską w obrządku rzymskim, łącząc dawną wiarę aryjsko-słowiańską – uwidocznioną na rewersie – z nową wiarą rzymską, uwidocznioną na awersie (patrz denar Mieszka I w internecie).

    Na rewersie bowiem jego denar zachował wygląd starej monety aryjskiej z równoramiennym krzyżem z czterema kropkami w jego kątach, umieszczonym w kole, symbolizującym kult życiodajnego boga Słońce (Swaroga), otoczonym czterema swastykami (swarzycami). […]

    Na awersie natomiast, zapewne zamiast podobizny Mieszka I, uwidoczniono rzymski krzyż na kopule budowli (kapliczki) zamkniętej w kole i z napisem MISICO na obwodzie monety.

    W powyższym opracowaniu, oprócz wyżej wymienionych lechickich monet, Wolański wymienia wiele własnych odkryć dotyczących starożytnej Lechii i jej królów lechickich, które potwierdzają prawdziwość kroniki Prokosza i króla Lecha jako patriarchy Lechitów”.

    Janusz Bieszk, Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna, wyd. Bellona, Warszawa 2015, s. 248–252.

 108. Będę się jednak upierał, że to „bull szit”, artykuły i inne słowo pisane w tym temacie zupełnie się nie zazębia ze znaleziskami w Naszym środowisku eksploratorów. My szukamy na terytorium całej Polski i po za nią, jest Nas tysiące i nigdy w swej kilkuletniej przygodzie poszukiwacza nie natknąłem się na mennictwo starsze niż Chrobrego. Jednocześnie denary cesarstwa rzymskiego: Trajana, Piusa, Aureliusza, Sewera, Wespazjana, Faustyn starszej i młodszej są bardzo popularnym znaleziskiem. Więc w całej tej Waszej historii jest coś nie tak. I podkreślam, że my jesteśmy zwykłymi ludźmi z niezwykłym hobby i od nikogo nie zależymy.

 109. Bardzo ciekawe informacje.Przekazałem dalej znajomemu Niemcowi bo był przekonany że to Niemcy byli wcześniej na naszych ziemiach.

 110. Do tych niezmiernie ciekawych informacji o Państwie Lechitów chcę dodać i tę Lechici są wymieniani w jednej z najstarszych Ksiąg w Biblii (Ks. Sędziów 15:1-20, Biblia Tysiąclecia) (9) Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie, najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do Lechi. (14) Gdy tak znalazł się w Lechi, Filistyni krzycząc w triumfie wyszli naprzeciw niego, ale jego opanował duch Pana, i powrozy, którymi był związany w ramionach, stały się tak słabe jak lniane włókna spalone ogniem, a więzy poczęły pękać na jego rękach. (17) Gdy przestał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat-Lechi. 19) Wtenczas Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, tak że wyszła z niej woda. (Samson) napił się jej i wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło En-Hakkore. Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego.

 111. To musi byc wazne wydarzenie, skoro dwa razy zawiesil mi sie komputer i zniknal caly tekst.
  —————————————-
  Cmentarzysko wojów sprzed dwóch tysięcy lat odkryto w powiecie gorzowskim. Sensacyjne znalezisko odsłoniły powyrywane przez silny wiatr w ubiegłym roku drzewa. Obszar cmentarzyska może obejmować nawet kilka hektarów. W pobliżu mogą znajdować się także pozostałości osady. To dopiero początek wyjaśniania zagadki tego miejsca – przyznają pasjonaci historii.

  W kwietniu ubiegłego roku artefakty, które odsłoniła ziemia zauważył poszukiwacz zrzutów poroży.

  Pojechaliśmy zobaczyć to miejsce. Nie wierzyliśmy w to, co zobaczyliśmy. W dziurach po drzewach, między korzeniami, leżały trzy umba, dwa imacze, grot włóczni, nóż i kości. Wszystko wskazywało na to, że w tym miejscu może znajdować się miejsce pochówków ciałopalnych z I-III wieku naszej ery. O odkryciu natychmiast poinformowaliśmy pracowników Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim – mówi eksplorator, Dariusz de Lorm.

  Na początku listopada rozpoczęły się dalsze badania. Kolejne znaleziska potwierdzały pierwotną tezę, że chodzi o zabytki archeologiczne, które mogą mieć blisko dwa tysiące lat. W czasie prac udało się odnaleźć ostatecznie trzy kompletne pochówki oraz jeden niekompletny.

  Odnaleziono kolejne umbo (okucie środka tarczy), imacz (uchwyt do tarczy), nóż, grot włóczni oraz rytualny, pogięty miecz. W glinianym naczyniu odnaleziono także prochy pochowanych osób. Wstępne datowanie potwierdziło, że chodzi o pochówek z pierwszego wieku naszej ery.

  Badania wciąż trwają. Zdaniem eksploratorów teren cmentarzyska może obejmować nawet kilka hektarów.

  https://gazetalubuska.pl/archeologiczna-sensacja-w-powiecie-gorzowskim-odkryto-cmentarzysko-wojownikow-sprzed-2-tys-lat-moze-zajmowac-powierzchnie-kilku/ar/13691068

  https://fakty.interia.pl/lubuskie/news-cmentarzysko-wojow-sensacyjne-odkrycie-sprzed-2-tysiecy-lat,nId,2700604

  https://www.rmf24.pl/foto/zdjecie,iId,2612460,iAId,312979

  https://polskatimes.pl/archeologiczna-sensacja-w-powiecie-gorzowskim-odkryto-cmentarzysko-wojownikow-sprzed-2-tys-lat-moze-zajmowac-powierzchnie-kilku/ar/13691068?najnowsze&fbclid=IwAR0AimeWmKT0RCkmkzfAj2nfn2XFAo339-DWE0xwSKUQZps0wI4REQY7kKk

 112. Jestem z jednej strony zaszczyconym, gdy ktoś określa mnie mianem „turbosłowianinem”, z drugiej nadaje się temu znaczenie pejoratywne, wręcz oszołomskie czy szowinistyczne. Walcząc z tym drugim informuję, co wygrzebałem w „Słowniku etymologicznym języka polskiego” prof. A.Bruecknera:
  Wyraz „trabant” – cześniej ‚drabant’ od ‚drab’ = drabina; ‚przedrabować włosy’ = przetrząsnąć je, przeczesać; ‚drabliwy język’ = prędki w mowie;
  JEST TO JAK NAJBARDZIEJ SŁOWO POLSKIE! Mało- i białoruskie, morawskie (pominę przykłady – do wyczytania) pochodzą z j.polskiego. „Drab/draba” – żołnierz pieszy, dziś wyzwisko określająca ‚nicponia’. „Drabować konia” = kłusować go podczas jazdy, ale i ‚nielegalnie łowić’. Nawet nasz średniowieczny „drabarz” też o wielbłądzie (!), czyli zwierzu jucznym.
  Podsumujmy:
  – ‚drabina’ – szczeblowy kierunek kariery;
  – ‚przedrabować, – przetrząsnąć, uczesać, uporządkować na swój sposób (?);
  – ‚drabić/drablić’ – szwargotać;
  – ‚drab’ – grabieżca, kłusownik;
  – ‚drabarz’ (potem ‚tragarz’) – ciura.
  Jak to ostatnie, według mnie, tak był traktowanym za służącego, jeńca, niańkę i podobnie każdy, kto należał do plemienia Nieńców, którzy spróbowali targnąć się w przeszłości na majestat systemu ustrojowego Ogów, (J)Ariów, co zapamiętanym było przez ich potomków – Scytów. Ale i Nieńcy (potem, według mnie, Niemcy) nie zapomnieli ‚upokorzenia’ (ale przecież nie uśmiercenia czy wygnania, bo byli krewnymi). Zaprzysięgli zemstę, którą widzimy zakorzenioną do dziś.
  Ang. „a target” = cel, u W.Doroszewskiego znajdujemy: ‚satelita/księżyc; żołnierz należący do straży przybocznej monarchy lub jakiegoś dostojnika; samochód marki Trabant (nm. ‚Trabant’ [nie znaczy, że to źródłosłowie])’. Ale to sugeruje, że straż przyboczna dostała zezwolenie na rabowanie… I te znaki Księżyca w zachodnich herbach… „Czarnogłowych” też rozszyfrowałem, ale nie wszystko na raz. Rozdzielenie tychże, bo nie byli blondynami (co poniektórzy tak twierdzą), czytaj o naszym królu Władysławie IIIcim Warneńczyku, jest straszną bzdurą… Pozdrawiam Wszystkich!

 113. Bardzo ciekawa historia nigdy ,nigdzie nie spotkałam się z takimi wiadomościami dziękuję za udostępnienie i bardzo mi przykro z tego powodu że manipuluje się prawdą historyczną i tak od dawna było to stosowane powinniśmy znać prawdę choćby nawet bolesną ale prawdziwą wiadomość.Dziękuję i pozdrawiam:)

  1. Kto czyta, nie błądzi.. Ale kto czyta to GÓWNO, niech się nie dziwi, że mądrzy ludzie będą go nazywać idiotą. Ale skoro LEHJA IstŃAuA tO f tAKjIM RAźE imPErJÓm HWAN f KorEJi tesz istńauo

 114. Wedlug Artura Lalaka Sarmaci, to Chazarowie, a Chaldejczycy i Scytowie, to Slowianie. Sauromati/Savromati po grecku = oko jaszczurki, po lacinie Sarmati. Po czym rozpoznac, ktore polskie rody szlacheckie maja przodkow chazarskich? Po herbach. Herby chazarskie maja zazwyczaj barwy niebiesko-zolte, choc nie jest to regula i ozdobione sa m.in. takimi motywami jak piora, polksiezyc/polksiezyce, podkowa, pentagram.
  W zamierzchlych czasach Chazarowie mieli w zwyczaju w sprzyjajacych okolicznosciach wybijac w pien cala ludnosc narodu wsrod ktorego mieszkali, nie oszczedzajac kobiet i dzieci (Afryka Polnocna). Od razu na mysl przyszla mi UPA. Sadze, ze wiekszosc ciemnowlosych Ukraincow nosi w sobie geny Chazarow, a juz szczegolnie ci agresywni i nienawistni. Co za „zbieg okolicznosci”! Ukraina ma flage niebiesko-zolta.

  **A jednak „mialam nosa”, bo sie kiedys zastanawialam nad zwiazkiem Sarmatow i Scytow z Chazarami. A.L. uwaza, ze Scytowie, to Slowianie. Dziwne o tyle, ze Scytowie przedstawiani sa jako bruneci. Moze to mieszanka Chazarow i Slowian?

  Moi drodzy, to juz teraz wiemy komu nasi przodkowie musieli odrabiac panszczyzne i od kogo dostawali baty za najmniejsze nawet „nieposluszenstwo”.
  .https://www.youtube.com/watch?v=nUzQ8Te5wjo&t=63s

   1. To skad sie wzielo „oko jaszczurki” i dlaczego Sarmaci sa przedstawiani jako bruneci? Scytowie zreszta tez. Owszem, mozna to wytlumaczyc tym, ze czesc Slowian jest wymieszana z Persami, ale te herby mnie zastanawiaja. Z pentagramem tez jest jeden; przynajmniej ja sie natknelam na jeden.

   2. Z herbami to inna sprawa, rzeczywiście wielu przechrztów kupiło sobie szlachectwo, co nie było w końcu takie trudne, zwłaszcza że nasi „władcy” też kolaborowali, z kim się tylko dało.

    „Oko jaszczurki” trzeba badać, ale nie wydaje mi się ono etymologią słowa „Sarmata”. Raczej wywodziłbym je od „Matka Sara”…

   3. Tu chodzi o herby rycerskie, a te chyba trudno bylo kupic. Bardziej liczyly sie zaslugi na „placu boju” niz dukaty.
    No, ale nie wyklocam sie, tak sie tylko glosno zastanawiam.

    Mati po grecku znaczy oko.

   4. Ale numer. Mati znaczy oko. Tak zwracam się do mojego syna Mateusza. Nieźle. Pozdrawiam. Pochmurno i lekki deszcz w Lublinie. Jerzykom nie przeszkadza to w polowaniu na komary i inne drobne owady…..

  1. Szanowna Pani,
   Kolor włosów i oczu jest tu myślę sprawą drugorzędną. Sam Artur Lalak wspomina że Chińczycy mówili o nich „czarnogłowi” , a jak wiadomo w Chinach trudno spotkać blondyna. Prawdopodobnie chodzi tu o coś zupełnie innego . Może ta ” czarność” dotyczy czegoś dla nas niedostrzegalnego np będzie to kolor radiestezyjny lub ma odniesienie do filmu ” Oni żyją”
   Pozdrawiam
   Jeszcze jedno – nie mam ciemnych włosów ani oczu.

 115. Słowo „Sarmata” może pochodzić od „s-ar-mati”. Chyba łatwo się to kojarzy z „z aryjskiej maci”.

  Jestem wielki wielbicielem literatury tego typu, niekoniecznie muszę się ze wszystkim zgadzać i we wszystko wierzyć, jednakże jedno jest pewne – historia Słowian została ostro zniekształcona na rzecz Niemców, którzy wprowadzili swoją własną wersję chrześcijaństwa i ją nam narzucili. Prawda jest taka że odłam wschodni nie jest bez powodu nazywany „ortodoksyjnym”. Pozdrawiam serdecznie i zalecam wszystkim by mieli w tej kwestii otwarty światopogląd – mało wiemy na ten dość kontrowersyjny temat i nie jest łatwo stwierdzić co było prawdą. Można jednak śmiało stwierdzić że dawni Ariowie pozostawili swoje ślady praktycznie wszędzie w Europie i Azji i obecnie jesteśmy świadkami łączenia brakujących kawałków tej skomplikowanej układanki.

   1. Droga Laszko. Słowianie to potomkowie cywilizacji Vinca, a Vinca to mieszanka R1a oraz staroeuropejskiej haplogrupy I2a. Nasi Vincanscy przodkowie byli swietnymi zeglarzami i nie tylko Srodziemnomorze do nich nalezalo, stad nasze geny w wielu czesciach Europy i nie tylko Europy znajdujemy.

 116. Wolakow teorie spiskowe. Moje nazwisko ma 600 lat i pochodzi od spolszczonych niemieckich rycerzy von Oppeln, ktorzy przeszli na sluzbe krolow polskich i zaczeli cywilizowac ziemie na Wschod od Odry. Gdyby nie tacy jak oni, to tzw Lechici dalej chodziliby (pozbawieni genitali) w kieratach calej Europy sprzedawani jako tania sila robocza zamiast wolow czy oslow a tzw Lechitki (te ladniejsze) robily za kurtyzany.
  Gdzie macie archeologiczne potwierdzenie na te bzdety????

   1. TAW, widzę, że prawy-sierpowy masz opanowany… 👊🏼🤛🏼🤛🏼👏🏼👏🏼👏🏼

   2. Oczywiście z ukłonami dla Ciebie, Dziarska nasza Lechitko, bo to właśnie od Ciebie mamy tu tę bokserską rękawicę, która w podobnych, jak ten, przypadkach tylko czeka gotowa do użycia… 😀

  1. A moje nazwisko bylo wymienione w Mahabharacie, ale nie robię z tego wielkiego halo. Jestem dumna z rodu i pichodzenia, ale wolę sama zarabiać na swoją opinię bez powolywania się na Bóg wie kogo.Dzialam na swój wlasny rachunek i dla dobra innych ludzi.A moim przodkom wieczna pamięć i chwała

  2. ” W czasopismie Nature, ukazał się bardzo ciekawy artykuł Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a. Mówi on o odkryciu nowej wersji haplogrupy R1a1 – R1a1a7. Naukowcy oceniają, że na terenie Polski istnieje ona od ok 10.700 lat, czyli od chwili stopienia się lodowca. Jest to jeszcze jedno potwierdzenie, że Polska jest spadkobierczynią najstarszej cywlizacji na Ziemi.”
   http://chrobacja.prohosts.org/

   https://nnka.wordpress.com/2012/07/24/laura-knight-jadczyk-portale-organiczne-pl/#comment-6166

 117. Szanowny panie…zaś moje Nazwisko RODowe pochodzi od czasów AZTEKÓW i jest datowane na 800 rok.. nie legitymuję się zaszczytnym Nazwiskiem RODowym nigdzie…

  Człowiek…Serce……Tutaj się jest i Teraz i To się liczy…

  Podpowiem za ANTHONYM De MELLĄ………….
  cyt…”Bądż Wolny od Opinii Innych Ludzi…Pozdrawiam………

   1. „Idziemy na boso w stronę przeznaczenia”.

    Bo bose chodzenie nie tylko Nas, ale wszystko wokół zmienia.
    No bo jak jeden z drugim zobaczy bosego łazęgę, najpierw się uśmiechnie, potem zastanowi, wyciągnie wnioski i sam zacznie boso „łazić” 😀😀

    Od zarania dziejów nasi praojcowie całymi niemal dniami bosęgowali i jak podają stare kroniki, nigdy ciężko nie chorowali, gdyż przez bose stopy soki uzdrawiające do ciał swoich wciągali.

    My na razie w bosęgowaniu jesteśmy jeszcze w powijakach, ale wici zostały zapuszczone, czekać tylko, jak szewcy i markety z butami zbankrutują, czego ja im nie życzę wcale. 😀😀😀

 118. Ha , a ja właśnie parząc sobie kawę rano ( niech będzie że to już rano ) dzięki Wiaterkowi ogarnęłam iżżżżżż ja już mam hektary lasu ! bo do lasu to ja chodzę z własnymi nasionkami 😀 ha

  Dobrego Dnia Wszystkim

 119. „TAW, widzę, że prawy-sierpowy masz opanowany… 👊🏼🤛🏼🤛🏼👏🏼👏🏼👏🏼”
  Ooo Laszko, Ty się znasz 😀 Czuję, że w kopnięciach, poczynając od low kick, też jesteś ostra babka. Przydałby mi się taki sparingpartner jak Ty 😀 😉 Podejrzewam, że po treningu z Tobą, to bym siał postrach pod każdą szerokością geograficzną 😀
  Pewnie dałabyś mi w kość , ale sądzę, że byłoby warto.
  Później byś gadała znajomym, że stworzyłaś potwora 🤣 😀 😜

  1. Vikingu, w tym życiu to tylko teoretycznie, choć gdybym spotkała inne osoby, gdybym poszła trochę inną drogą, gdybym dokonała innych wyborów, to pewnie tak, bo w środku jestem wojowniczką, na zewnątrz też, ale niespecjalnie w sporcie, nie wytrenowaną. Często myślę, że moje wnętrze nie całkiem zgrywa się z moją ziemską powłoką. Nie chodzi mi o typ urody czy sylwetkę. Po prostu wewnętrznym czuciem widzę coś innego niż w lustrze i czasem sama się dziwię, że to, co w lustrze, tak z tym w głowie i sercu nie pasuje.

   1. Laszko, jeśli masz duszę Wojowniczki, to mnie to rajcuje 😉
    Kobieta może być bardzo kobieca, wrażliwa, pełna wdzięku, a jednocześnie być w duszy Wojowniczką. Wcale nie musi trenować sztuki walki. Gdybyś coś trenowała, to nie wiem, czy bym chciał z Tobą na ringu się mierzyć. Gdybyś zalotnie spojrzała, to prawdopodobnie bym już leżał na deskach 😀 😉 😜
    Podobno u Scytów, kobiety były często Wojowniczkami.

 120. Chwila, chwila. Jest tu pewna mała niezgodność, może mi ktoś tu wytłumaczyć? Lata panowania króla Lecha II Chytrego są IDENTYCZNE z datami panowania Aleksandra Wielkiego… a mowa o tym że zasiadł na tronie za to że pokonał Olka Wielkiego… no to jak mógł Lech go pokonać skoro Olek skończył w 340 roku p.n.e. 16 lat, gdy doszedł do władzy to był 336, czyli miał 20 lat. No jakby nie patrzeć z Macedonii do Lechii jest kawałek drogi więc wątpię by cała akcja rozegrała się w niecały rok.

  1. Jesteśmy dopiero na samym początku badań. To są dopiero wstępne hipotezy.

   Tutaj Janusza Bieszka wersja pocztu władców Lechii:

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/08/22/poczet-krolow-lechii-wersja-janusza-bieszka/

   To nie są wersje ostateczne, badania będą trwały przez najbliższych kilkanaście lat, gdyż w międzyczasie udostępnionych zostanie mnóstwo archiwów, m.in. Biblioteka Arkony oraz znajdująca się w Tajnym Archiwum Watykańskim Biblioteka Aleksandryjska 🔆

   Przy periodyzacji Dziejów musimy uwzględnić mnóstwo dodatkowych czynników, np. tak zwany czas widmowy, czyli manipulację naszym kalendarzem.

   1. Rozumiem, dziękuję za odpowiedz 🙂 w sumie równie dobrze daty panowania Lecha nie muszą być prawdziwe, lub daty panowania Aleksandra też zostały przerobione, tak jak do dzisiaj nie mamy pewności jak zmarł. Jedni mówią że na malarię, inni że się zapił a inni że ktoś go zatłukł.

   2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Hedeby
    Słowianie,Lechici pływali do Grecji,Aten!
    Hedeby było ważnym targiem i portem. Już w IX w. słyszymy o przybyszach z fryzyjskiego Dorestadu, z wybrzeży norweskich. Adam Bremeński pisał w XI w., że „z portu tego mają zwyczaj wypływać statki do Słowian lub do Szwecji, lub Sambii aż do Grecji”. Ważny szlak żeglugi prowadził wtedy wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku przez Wolin do Nowogrodu na północnej Rusi.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Truso
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Samona
    Reaktywowany po raz któryś ,,Merkuriusz Polski”tym razem przez ciekawego oraz kontrowersyjnego zwłaszcza w Zielonej Górze Adama Fularza
    Wiele ciekawych rzeczy o Lechii,i przedchrześcijańskiej historii Polski
    http://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/
    https://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/kategoria/historia
    https://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/list-w-sprawie-odkryc-archeologicznych-na-terenie-rzekomej-osady-lub-miasta
    https://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-wspolczesna/redakcja-merkuriusza-zwrocila-sie-do-ipn-o-pomoc-w-zbadaniu-lokalnej-legendy-z
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Benesz#Opowie%C5%9B%C4%87_o_zamku_w_Niedzicy
    https://www.czasbochenski.pl/portal/felietony-opinie/andrzej-benesz-kim-by/15218/
    http://www.pieniny.com/pl/io308/legenda-o-testamencie-inkow-i-skarbach-w-jeziorze-titicaca
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Merkuriusz_Polski_Ordynaryjny
    https://books.google.pl/books/about/Polska_w_czasach_antycznych.html?id=i7nIBgAAQBAJ&redir_esc=y
    https://www.press.pl/tresc/51429,agencja-prasowa-merkuriusz-polski-konczy-dzialalnosc
    https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,20172655,fularz-wyjezdza-z-miasta-chcialem-drazki-do-podciagania-a.html?disableRedirects=true

 121. Przykro to stwierdzić, ale cała ta litania władców nie ma sensu w kontekście, który się jej przypisuje. Nie było żadnych takich władców Lechii, choć sama Lechia (nazwa była jednak inna) jest faktem. Zespół tych rzekomych władców bowiem występuje z nieznacznymi modyfikacjami również u innych ludów. A to oznacza, że stanowi dziedzictwo znacznie starsze. Analiza PIE podstaw słowotwórczych prowadzi do zaskakujących wniosków.

 122. Siedziba królów Polski. Spektakularne odkrycie w Gnieźnie

  Archeologowie odkryli w Gnieźnie fragment przedromańskiej budowli. Znajduje się przy Kościele Św. Jerzego na Górze Lecha. To pozostałość po rezydencji pierwszych władców Polski. Znalezisko pochodzi z przełomu X i XI wieku.

  .https://video.wp.pl/siedziba-krolow-polski-spektakularne-odkrycie-w-gnieznie-6425758715197057v
  https://www.wprost.pl/historia/10251802/unikatowe-odkrycie-w-gnieznie-tego-typu-relikty-sa-rzadkoscia-w-polsce.html

 123. Dzięki Kalinko.. podobnie w Wiślicy …wybudowano kolegiate na… wcześniejszej Budowli Kamiennej…

  Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą sprzed IX wieku, gdy była ona centralnym ośrodkiem państwa Wiślan. W tym mieście Kazimierz Wielki ogłosił w 1347 r. statuty wiślickie…..
  Normy prawne oparte były na polskim prawie zwyczajowym.

  Szukam starszych wieści o osadnictwie w Wiślicy.

  Po złupieniu przez Szwedów trudno o pierwotne artefakty..
  http://tamar102a.blogspot.com/2017/03/nie-byo-zadnego-chrztu-polski-w-966-r.html

   1. Z Łysomic niedaleko do Pigży, a tam lądowało UFO i kosmici buszowali w zbożu.

 124. Ktos byl? Jakie wrazenia?
  ——————————-
  Polskie Stonehenge

  „Na Kaszubach, niedaleko wsi Węsiory znajduje się jedno z zagadkowych miejsc w Polsce – kamienne kręgi. Naukowcy uważają, że są pamiątką po Gotach, inni uważają, że powstały znacznie wcześniej.
  Polskie Stonehenge, jak mówią niektórzy o kamiennych kręgach, znajdziemy 1,5 km od wsi Węsiory, na północnym brzegu Jeziora Długiego, w malowniczej Szwajcarii Kaszubskiej. Co prawda polski odpowiednik nie jest tak okazały, jak ten celtycki, jednak robi duże wrażenie i przyciąga ciekawskich, o czym świadczy duża liczba przyjeżdżających tu osób.”
  https://turystyka.wp.pl/polskie-stonehenge-sa-tacy-ktorzy-widzieli-zjawiska-paranormalne-6145241641097345a

 125. Czyżbyśmy żyli na szczytach gór?
  Podziemna struktura geologiczna Polski. O Lubelszczyźnie i Roztoczu tez jest. Film co prawda nie nowy, ale warty obejrzenia.
  —————
  &