jasnogorski poczet krolow i ksiazat polskichPoczet Królów Wielkiego Imperium Lechitów z klasztoru na słowiańskim miejscu mocy – Jasnej Górze
poczet-krolow-lechiiJasnogórski Poczet Królów i Książąt Polskich (fot. innemedium.pl)

slavic-kingdom-lechina-empire

europe_east_roman_empire

bieszk_slowianscy-krolowie-lechii

Jest to pierwsza publikacja w polskiej historiografii na temat organizacji władzy i funkcjonowania Lechii, czyli starożytnej Polski, zwanej inaczej Imperium Lechitów, Scytią Europejską lub Sarmacją Europejską. Na podstawie ponad 50 kronik i materiałów źródłowych, polskich i zagranicznych, oraz 36 starych map cudzoziemskich autor opracował, po raz pierwszy, poczet słowiańskich królów lechickich w okresie od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e. Dokonał także opisu terytorium Lechii, jej gospodarki, handlu, budownictwa miast, grodów, portów oraz żeglugi, transportu i bitych monet lechickich, a także głównych wojen i bitew, pominiętych dotąd.

Powyższe odkrycia były ściśle związane z wynikami najnowszych badań genetycznych Ariów – Słowian, przeprowadzonych w laboratoriach polskich i zagranicznych w latach 2010-2013, według których my Polacy, Ariowie – Słowianie zamieszkujemy tutejsze ziemie od 10 700 lat.

Potwierdziły to również ostatnie odkrycia polskich archeologów na terenie grodów, miast, osad obronnych i grobowców, wybudowanych przez naszych przodków Ariów – Prasłowian na terenie obecnej Polski.

https://ksiegarnia.bellona.pl/?c=ksiazka&bid=8116

***

POCZET KRÓLÓW LECHII

1. Król Sarmata

Panował w roku 1800 przed naszą erą. Po przybyciu na nasze ziemie został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim. Był Aryjczykiem – Sarmatą pochodzącym z Persji – ziemi ludzi szlachetnych „Airy-an” (dziś Iran). Jako wielki i szanowany wojownik wprowadził szlachetne normy i zasady co było zalążkiem pierwszej państwowości na naszych ziemiach. Sarmaci słynęli z trzech rzeczy: wartości bojowej, jazdy konnej i prawdomówności – których to według Herodota uczyli od małego swoje dzieci.

Od Króla Sarmaty pochodzą nazwy z owego okresu: Sarmacja, sarmacki, Góry Sarmackie (dziś Karpaty), Morze Sarmackie (dziś Bałtyk), Ocean Sarmacki (dziś Morze Północne), Sarmaci. Istnienie Sarmacji potwierdzają między innymi liczne mapy sporządzane w okresie rozrostu Imperium Rzymskiego.

Król Sarmata zmarł w I połowie XVIII wieku przed naszą erą. Jeszcze do zaborów szlachta doskonale wiedziała i powoływała się na swoje sarmackie, szla-chet-ne, rzecz jasna pochodzenie. Trzy i pół tysiąca lat świadomość tego w narodzie przetrwała!

2. Król Kodan

Panował około 1700 roku przed naszą erą. Był założycielem miasta portowego u ujścia Wisły Kodan (póżniej Codanum, dziś Gdańsk). Potwierdza to także powyższa mapa Pomponiusza Meli oraz inne źródła,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomponiusz_Mela

gdzie miasto te nosi nazwę Codanovia. Półwysep Helski był jak widać wówczas zbiorem wysp a nie półwyspem, co jest dodatkowym dowodem na starożytność tego zmapowanego w starożytności rejonu i autentyczność Kroniki Prokosza. Kodan tradycyjnie dla ówczesnych zwyczajów był stolicą Sarmacji.

3. Król Lech I Wielki

krol-lech

Panował w latach 1729-1679 przed naszą erą. Był wnukiem króla Sarmaty. Panował 50 lat i według kronikarzy był bardzo waleczny, gdyż wojował z wieloma narodami, znacznie poszerzając granice Lechii.

Nazwa Lechia pochodzi oczywiście od nazwiska tego króla, jak również nazwa Lechici (poddani króla Lecha) lub Laszki – kobiety – poddane króla Lecha.

Lech oznacza jednocześnie, pana, władcę, króla – stąd obecnie słowo „Państwo” – „kraj szlachetnych panów”. Król Lech I został patriarchą królestwa znanego później jako Lechia, Lechistan, Lehestan. Lech I wprowadził system organizacji władzy poprzez rycerstwo. Nominowani na rycerzy nosili nazwę szlachta (z lacha) co oznaczało, że rycerze są towarzyszami broni króla/Lecha z nadania pana tej ziemi. Ustanowił też prawo, że kandydat na króla musi pochodzić z powszechnie szanowanego rodu szlacheckiego (z Lacha), czyli być rycerzem i mieć ukończone 25 lat.

Stolica Lechii była wówczas w Gnieźnie i tam zmarł założyciel wielkiej starożytnej dynastii lechickiej, która przetrwała ponad 3000 lat – do śmierci króla Kazimierza Wielkiego. Od niego wywodzi się też oczywiście nazwa Polachy – potomkowie Lachów, czyli dzisiejsi Polacy.

4. Król Filan

Panował w latach 1679-1649 przed naszą erą. Był synem Lecha I Wielkiego i według Kroniki Prokosza panował 30 lat. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Filania (dziś Finlandia), ponieważ król Filan podbił i zhołdował tę ziemię.

5. Król Car

Brak dokładnych danych na temat lat jego panowania, gdyż żyd wyrwał kartkę, handlując w swym kramie. Około 1550 roku przed naszą erą król Car założył miasto Carodom, gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę (późniejsza nazwa to Carodonum, a dziś dzielnica Stradom w Krakowie). Miasto było na drugim brzegu Wisły dokładnie naprzeciwko dzisiejszego Wawelu. To święte dla Słowian miejsce zostało później splugawione i w miejscu tym obecnie stoi jakiś kościółek, co uniemożliwia badania archeologiczne.

6. Król Lasota

Znana jest tylko data jego śmierci: 1479 przed naszą erą. Był potomkiem króla Lecha I Wielkiego.

Rządził w Carodomie – ówczesnej stolicy Lechii. Mieszkał na Wzgórzu Lasoty, nazwanym tak oczywiście od jego imienia. Na wzgórzu tym pochowano później króla Kraka, usypując kopiec. Nazwa tego wzgórza przetrwała niezmieniona od 3500 lat!

7. Król Szczyt

Zaczął panować w 1482 przed naszą erą. Król ten wybudował nad Morzem Sarmackim (Bałtykiem) miasto Szczyt (dziś Szczecin), gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę, w której sprawował rządy. Miasto powstało około 1450 roku przed naszą erą. Co ciekawe, według watykańskiego dokumentu „Dagome Iudex” niemal 2500 lat później Mieszko I także po raz drugi przeniósł stolicę do Szczecina – było to w roku 957 naszej ery.

Badania archeologiczne zlokalizowały ruiny starożytnego miasta – portu z XV wieku przed naszą erą oraz ślady świątyni słowiańskiej na Wzgórzu Zamkowym. W sumie w tym mieście były trzy słowiańskie świątynie – po jednej na każdym wzgórzu.

8. Król Alan II

Zmarł w 1272 roku przed naszą erą. (Dwustuletnia „luka” w okresach rządów niewątpliwie zostanie kiedyś wypełniona – najprawdopodobniej królem Alanem Pierwszym, skoro są dane, że panował Alan Drugi). Według aż pięciu różnych kronik król Alan II został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim ze względu na swoją wartość.

9. Król Wandal

Panował około 1272 roku przed naszą erą. Był najstarszym synem króla Alana II i został wybrany na króla na wiecu słowiańskim. Panował nad wszystkimi plemionami Ariów – Słowian zamieszkującymi wówczas Lechię: Wandalami, Indoscytami, Scytami, Sarmatami – mówiącymi oczywiście jednym wspólnym prasłowiańskim językiem. Od nazwiska tego króla Wisłę zaczęto nazywać Wandala.

10. Król Lech II Chytry lub Lis/Listyg

Panował w latach 336-323 przed naszą erą. Zasłynął pokonaniem Aleksandra Macedońskiego, który po pokonaniu Ilyrii i Panonii zapragnął podbić Lechię. Przysłał do Carodomu (Caraucas, Krakowa) posłów z żądaniem hołdu i okupu. Posłowie zostali przez Lechitów zabici, co „obraziło majestat” Aleksandra, tak więc w „celu ukarania sprawców” poprzez Morawy wkroczył do Lechii. Spustoszył ziemię śląską i krakowską, i sam starożytny Kraków. Napisał nawet do swojego nauczyciela Arystotelesa mało skromny list:

Ażeby troskliwości twojej o powodzenie nasze nie trzymać w niepewności, donosimy ci, iż nam się bardzo dobrze wiedzie przeciwko Lechitom. Sławne miasto ich Caranhas [Kraków] zwane, potężniejsze walecznością Rycerzów niżeli zamożnością w bogactwie, warowniejsze sztuką niż położeniem, i inne przyległe zawojowaliśmy szczęśliwie.

Do wyparcia wojsk macedońskich walnie się przyczynił wódz wybrany na czas wojny – wojewoda Lech, który zorganizował tak skuteczną obronę, jak i udane kontrataki, że najeźdźca odstąpił. Za zasługi na polu bitwy na wiecu został wybrany na króla Lecha II Chytrego – przydomek pochodzi od sprytu, jakim się wobec znacznie liczebniejszego wroga wykazał, kiedy aż do stanu kompletnego wyczerpania wodził wojska macedońskie po bagnach, stepach do chwili, aż sami się wycofali, nie mogąc znieść dalszych trudów wyprawy. Wojewoda Lech zasypywał studnie, wycinał sady, budował na rzekach tamy, zmieniając ich bieg, organizował zasadzki tak uporczywie, że widmo śmierci z głodu skłoniło Aleksandra Macedońskiego do wycofania armii [pierwszy polski partyzant 😉 – przyp. TAW].

11. Król Polach

Panował w latach 231-188 przed naszą erą. Z kronik Narkosza, Warmisza oraz Prokosza wiadomo, że został wybrany na słowiańskim wiecu i panował 43 lata. Nosił królewską czapkę i berło należne prawomocnie wybranym władcom Lechii.

12. Król Lisz

Nie wiadomo, kiedy panował. Wiadomo tylko, że był wnukiem króla Polacha.

13. Król Posnan

Nie wiadomo, kiedy panował. Wiadomo tylko, że on także był wnukiem króla Polacha. Założył miasto Poznań i przeniósł tam tradycyjnie stolicę Lechii.

14. Książęta Sandomir, Lublin, Lubusz

Nie wiadomo kiedy panowali, ale wiadomo, że założyli miasta Sandomierz, Lublin i Lubusz.

15. Król Lech III Ariowit/Ariowist

krol-lech-III

Panował w latach 74-25 przed naszą erą. Ariowit był królem Ariów – Słowian a jego nazwisko oznacza dosłownie pan, władca, pasterz Ariów. Ariowit długo walczył  o Galię (dziś Francja) z wojskami Juliusza Cezara i na jego wniosek został w 59 roku przed naszą erą uznany oficjalnie przez senat Starożytnego Rzymu za króla i przyjaciela Rzymu – zapewne po zakończeniu wojny lub podczas traktatów pokojowych. W tamtym okresie słowo „Germania” oznaczało „sąsiada” lub „brata”, a nie jak dzisiaj „Niemca”, i w wyniku zmagań z Cesarstwem Rzymskim po 14 latach panowania w Galii utraciliśmy na pewien czas podbite przez Rzym te ziemie. Po zaciętych walkach w czasie 10 letniej kampanii jaką toczył w Galii, a zwłaszcza po trzech przegranych bitwach stoczonych ze Słowianami Juliusz Cezar zaoferował Lechowi III Ariowitowi starszą siostrę Julię na żonę wraz z Bawarią w posagu, ale pod warunkiem zawarcia pokoju i wstrzymania ataków Słowian.

Juliusz Cezar pamiętał, że podczas tej kampanii jego wojska zabiły dwie poprzednie żony naszego króla w Galii. Król Lech III przystał na to poślubił Julię i podarował jej w prezencie ślubnym ziemię serbską – część podległego mu Imperium Lechitów. I tak oto Lechici wkroczyli do Rzymu jako oficjalni Przyjaciele Rzymu zaakceptowani przez rzymski senat. W wyniku tej małżeńskiej umowy Bawaria od 56 roku przed naszą erą należała do Lechii.

Od tamtej pory bawarskie miasto Vindelicum  [dziś Augsburg – przyp. TAW] nazywane było miastem Lecha.

Po śmierci Cezara w 44 roku przed naszą erą (którego zamordowanie zorganizowali żydzi, których wypędził z miasta, zakazując im lichwy) w senacie toczyły się spory i naciski o wyrwanie Bawarii wraz z miastem Lecha z rąk Lechii.

16. Król Awiłło Leszek IV, Uznany

Panował w latach 25 przed nasza erą – 34 naszej ery [a więc w czasach Jezusa – przyp. TAW]. Ten pół Słowianin, pół Rzymianin był synem króla Lecha III Ariowita i Rzymianki królowej Julii Caesaris Major – czyli siostrzeńcem Juliusza Cezara. Jego największym wyzwaniem było utrzymanie w Lechii Bawarii, którą Rzym oczywiście razem z miastem Lecha usiłował odebrać i ponownie włączyć jako prowincję do swojego imperium.

I tak w 9. roku cesarz August Oktawian wysłał armię w celu zdobycia miasta Lecha. W ciężkich walkach dosłownie cały legion rzymski razem z generałami, pretorem i trybunem wojskowym, został do nogi wybity przez Słowian. Miejsce tej klęski położone dziś w centrum miasta nosi obecnie nazwę Perleich (Perdito Legio – zniszczony legion). Równina ciągnąca się obok miasta nazywa się Lechfield (Lechowe Pole) a sama rzeka do dziś nosi nazwę Lech. W tym samym roku Rzym stracił jeszcze kolejne trzy legiony wycięte w pień wraz z dowództwem przez koalicję Słowian z Imperium Lechitów oraz plemion celtycko-galijsko-normańskich.

To w tych walkach Lechici zdobyli rzymski sztandar z orłem białym. Dowódcą Ariów – Słowian który wciągnął Rzymian w słynną zasadzkę w Lesie Teutoburskim był słowiański książę Arminiusz. Był Ariem – Słowianinem a nie Germanem jak go w późniejszych czasach ogłosił kłamliwie zaborca niemiecki. (Niemcy do dziś stawiają mu pomniki i na siłę zniemczają jego imię Arminiusz na „Herman”).

Trzy lata później w roku 12 naszej ery cesarz August zdobył jednak i zniszczył miasto Lecha i zmienił jego nazwę na Augusta Vindelicorum (dziś Augsburg). Z nazw historycznych z tamtego okresu ocalały do dziś jeszcze: Lechrain (Region Lecha), rzeka Lech, Lechfall (wodospad na tej rzece) i Lechschlucht (przełom na rzece Lecha), Lechbrucke (most Lecha), Lechenhausen sud, ost, west, (dzielnice Augsburga), Lechkanale (kanał Lecha) oraz Lechradweg (sieć ścieżek rowerowych Lecha).

Droga przez Alpy przez miasto Lecha została nazwana przez Rzymian Via Julia na cześć żony króla Lecha III. We Włoszech zachowała się też marmurowa płyta nagrobna z I wieku ufundowana przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza o treści „Na pożegnanie, Awiłłowi Leszkowi, Tyberiusz Klaudiusz, grób ten z czterema framugami, na osiem urn popielnych, jeszcze za życia jemu jedynie dla zaszczytu, na zupełną własność oddał” (CAVILLO LESCHO TI CLAVDIVS BVCCIO COLVMVIARA III OLL VIII SE VIVO A SOLO AD FASTIGIVM MANCIPIO DEDIT).

17. Król Wisław I

Panował w latach 35-91. Rządził Lechią ponad 50 lat i od jego nazwiska zmieniono nazwę Wandalu na Wisłę.

18. Król Witosław

Panował w latach 91-127. Był synem króla Wisława i pojął za żonę Armenię pochodzącą z Gotlandii.

19. Król Alaryk I

Panował w latach 127-162. Był synem króla Witosława i pojął za żonę Wellę z Kolina (dzisiejszej Kolonii).

20. Król Dieteryk

Panował w latach 162-201. Był synem króla Alaryka I i pojął za żonę księżniczkę Dianę z Trewiru (dzisiejszy Trier).

21. Król Teneryk

Panował w latach 201-237. Był synem króla Dieteryka i pojął za żonę księżniczkę Wignonę.

22. Król Heldwiryk

Panował w latach 237-292. Był synem króla Teneryka i niestety strony z opisem tego króla zostały z Kroniki Prokosza wyrwane.

23. Król Wizymir Budowniczy

Panował w latach 292-340. Był synem króla Heldwiryka i wybitnym lechickim władcą na którego polecenie Nakorsz Warmisz spisał swoją kronikę. Miał kilka żon. Walczył z Gotami, Szwedami i Duńczykami – zdobył i zajął Jutlandię. W jednej z bitew wziął do niewoli syna księcia Jarmaryka oraz córki króla duńskiego Sywarda I. W roku 340 założył miasto Bukowiec (dzisiejsza Lubeka) oraz rozbudował i nazwał miasto Wizymierz (dzisiejszy Wismar). Rozbudował także starożytny Kodan (dziś Gdańsk) wybudował w nim port i skład kupiecki na cały wschodni region. Podczas jego panowania stolicą Lechii był Wizymierz.

24. Król Mieczysław

Panował w latach 340-386. Za jego rządów w Lechii nastąpił taki dobrobyt i przyrost ludności słowiańskiej, że wystąpiło przeludnienie i produkcja żywności zaczynała być niewystarczająca. Duża część Ariów – Słowian przygotowała się i wyruszyła w poszukiwaniu nowych ziem do zasiedlenia. Byli to Scytowie, Suewowie, Wandale, Burgundowie, Alanowie i Goci. Dotarli do dzisiejszej Francji i Hiszpanii zakładając tam słowiańskie królestwa. Król Mieczysław pojął za żonę księżniczkę Bulgę z Trewiru (dzisiejszy Trier).

25. Król Radgoszcz

Panował w latach 388-394. Był starszym synem króla Mieczysława. Był zadeklarowanym wrogiem Rzymu i religii chrześcijańskiej. Zaplanował wielką wyprawę Słowian na Italię w celu obalenia cesarstwa rzymskiego. W późniejszych latach Słowianie czterokrotnie Rzym zdobywali i plądrowali.

26. Król Witosław II

Panował w latach 394-405. Był młodszym synem króla Mieczysława i przy akceptacji wiecu słowiańskiego przejął władzę od ustępującego dobrowolnie brata Radgoszcza. W roku 405 ogromna armia ponad 200 tysięcy Ariów – Słowian na czele z bratem króla – wojewodą Radgoszczem przekroczyła Alpy i wkroczyła do Italii, gdzie wybuchła panika. Ludność chroniła się za murami miast a niewolnikom wstępującym do armii automatycznie dawano wolność. W roku 406 Radogoszcz został jednak wzięty do niewoli podczas oblężenia Florencji, a jego woje złożyli wówczas broń. Jego zabito, a większość wojowników wymordowano lub sprzedano do niewoli. Nielicznych wcielono do armii rzymskiej.

27. Król Corsico

Panował w latach 405-454. Był synem króla Radgoszcza i panował w Krakowie. W 413 roku zorganizował i poprowadził wyprawę Słowian do Galii. Zarówno on jak i jego syn zaginęli w Galii – prawdopodobnie zginęli lub zostali uwięzieni przez Rzymian.

28. Król Wisław II

Panował w latach 477-486. Rządził w Lechii przez 9 lat i pojął za żonę księżniczkę Adelę z Saksonii.

29. Król Alaryk II

Panował w latach 487-507. Był synem króla Wisława II i pojął za żonę księżniczkę Teodorę.

30. Król Alberyk II

Panował w latach 507-526. Był synem króla Alaryka II i pojął za żonę księżniczkę Silrilię. On także przyczynił się do rozwoju i wzrostu potęgi Lechii.

31. Król Jan

Panował w latach 526-566. Był synem króla Alberyka II i pojął za żonę Eufenię. Za jego rządów Imperium Lechitów osiągnęło swój szczyt rozwoju i potęgi militarnej oraz terytorialnej. Imperium rozciągało się od Renu na zachodzie aż po Wołgę na wschodzie. Od Bałtyku na północy aż po Adriatyk i Morze Czarne na południu.

32. Król Radgoszcz II

Panował w latach 566-613. Był synem króla Jana i pojął za żonę Albertinę. Kontynuował wielkie dzieło swojego ojca i utrzymał potęgę Imperium Lechitów.

33. Król Wisław III

Panował w latach 613-652. Był synem króla Radgoszcza II. W czasie jego panowania doszło do podziału i wyodrębnienia się Słowian Południowych: Morawian, Słowaków, Czechów, Karyntian oraz Słoweńców, którzy po wyborze własnego króla Samona powołali państwo Samona. Te nie wykształciło nigdy żadnych struktur państwowych i przetrwało zaledwie 35 lat – do śmierci króla Samona po czym zniknęło z areny dziejów.

Bezkrólewie w latach 652-659

Po śmierci króla Wisława III nastąpił siedmioletni okres bezkrólewia do czasu wybrania na wiecu słowiańskim władzy zarządzającej Imperium w formie:

Dwunastu Wojewodów – po raz pierwszy – panowało w latach 659-694

Na wiecu pod Gnieznem wybrano do rządzenia Lechią 12 wojewodów reprezentujących 12 prowincji Imperium. Każdy z nich mógł w swoim województwie mianować urzędników, zwoływać wiece i podejmować decyzje wewnętrzne. W przypadku wrogich najazdów 12 wojewodów wybierało spośród siebie dwóch najlepszych dowódców biegłych w rzemiośle wojennym: hetmana i jego zastępcę. Ich zadaniem było przeprowadzenie mobilizacji rycerzy Lechitów, odparcie nieprzyjaciela oraz zabezpieczenie granic przed wrogiem. W początkowym okresie rządy wojewodów były prawidłowe, stanowione prawo słuszne i zrozumiałe, jednak z czasem poczucie władzy, bezkarności i szukanie korzyści własnej zamiast dobra ogółu, prowadzić zaczęły do konfliktów.

Kronika Prokosza tak podaje: „Uprzykrzywszy sobie Polacy prędko Arystokracyą – to iest rząd wielu Panów – znowu się do Monarchii, to iest iednego panowania Męża, iak było z wieku, powrócili. W Gnieźnie tedy, po długim tey rzeczy rozmyśle Roku stworzenia świata 4649 zdodnymi głosamy obrany iest od Polaków za Pana”.

34. Król Krak I

krol-krakus

Panował w latach 694-728. Był jednym z wojewodów, spośród których na prawomocnym wiecu słowiańskim został wybrany królem Lechii za waleczność, prawość i ogromne doświadczenie w prowadzeniu udanych wypraw wojennych. Panował w Carodomie, który rozbudował po lewej stronie Wisły i nazwał od swojego imienia Krakowem. Na wzgórzu zbudował gród i nazwał go Wawelem. Zorganizował sądy, ustanowił sędziów w każdej dzielnicy Lechii. Podporządkował i zhołdował oderwane wcześniej ziemie tak zwanego państwa Samona, ponownie włączając je do Imperium Lechitów.

W walnej bitwie pokonał Franków nad Dunajem. Walczył też z Sasami broniąc zachodniej granicy. W Kronice pisze: „Franków rozgromił. Węgrów odepchnął. Rzymianów od granic odstraszył. A Sasów zwyciężył powtórzonymi fortunnie utarczkami”. Miał kilka żon, a z nimi dwóch synów i córkę.

Po śmierci został pochowany na Wzgórzu Lasoty (kopiec Kraka). Nigdy nie zbadano dokładnie tego kopca, a prace archeologiczne przerwano nagle bez ważnego powodu.

Prowadzone przez doc. Józefa Żurowskiego w latach 1934-1937 prace archeologiczne w Kopcu króla Krakusa I. Przekopano zaledwie 4% podstawy kopca, a docent Żurowski „nagle zmarł” w trakcie tak przełomowych dla dalszych dziejów Polski prac (fot. wikipedia)

35. Król Krak II

Panował w latach 728-733. Był synem króla Kraka I zaaprobowanym przez słowiański wiec. Panował tylko pięć lat, ponieważ został zamordowany z zazdrości przez młodszego brata Lecha, który przekupił zbira jakiegoś i zamordował brata na polowaniu a później twierdził że Krak II zginął w wypadku. Podobnie jak jego ojciec został pochowany w kopcu. Nigdy nie zbadano archeologicznie tego kopca.

36. Król Lech V Zabójca

krol-lech-V-zabojca

Panował w latach 733-735. Objął tron w Lechii po uzyskaniu zgody wiecu słowiańskiego. Z łatwością okłamał wszystkich sztucznymi łzami, jakoby jego brat zbytnio się zbliżył do rannego niedźwiedzia i ten go strącił z konia, a potem zabił. Spreparował nawet fałszywych świadków tego zdarzenia. Panował dwa lata, nim jego zbrodnia wyszła na jaw w wyniku zeznań leśniczego, który widział morderstwo. Przez radę starszych wiecu słowiańskiego został skazany na karę śmierci przez rozerwanie końmi, jednak jego siostra Wanda wybłagała dla niego wygnanie z kraju. Wypędzono go w 735 roku i słuch po nim zaginął.

37. Królowa Wanda

krolowa-wanda

Panowała w latach 735-740. Kronika pisze: „Wendą dla osobliwey nazywana była urody i piękności, któremi iako wędką ryby serca do siebie przypatruiących się ciągnęła kawalerów”. Książę Markomanów wysłał do niej posłów aby ją nakłonić do małżeństwa jednak Wanda wolała być królową Lechii niż żoną księcia Markomanów i odmówiła. Obrażony odprawieniem posłów książę stanął z wojskiem u granic Lechii ale Wanda go pokonała w krótkiej batalii i ze wstydem musiał powrócić do ziemi swojej.

Wanda z wojskiem dumnie powróciła do Krakowa, oddała ofiarę swoim bogom i z całym rynsztunkiem na koniu się do Wisły rzuciła dla zachowania panieństwa, które poświęciła słowiańskim bogom.

Milę od Krakowa jej ciało wyłowiono i została tam pochowana ze wszystkimi honorami na wyniosłym wzgórzu, gdzie na wieczystą pamięć polskiej bohaterki usypano mogiłę. Tego kopca także nigdy nie zbadano.

Dwunastu Wojewodów – po raz drugi – panowało w latach 740-760

Po tragicznej śmierci królowej Wandy ponownie zapanowało bezkrólewie. Dwunastu wojewodów podobnie jak poprzednio początkowo panowało zgodnie, lecz później nastąpił okres wzajemnych sporów i waśni co prowadziło także do niepokojów wśród ludności w poszczególnych dzielnicach. Ponieważ zaczęło to prowadzić również do najazdów Markomanów, Sasów i Prusów zwołano wiec w Gnieźnie, na którym wybrano na króla jednego z wojewodów.

38. Król Lech VI Przemysław

Panował w latach 760-780. Był królem odważnym, przemyślnym (sprytnym) i walecznym. Nad Sanem wybudował gród Przemyśl, gdzie przeniósł stolicę Lechii. Na zachodzie walczył z najeźdźcami frankońskimi Pepina Krótkiego, na południu wygrał wojnę z Morawami. Poskromił Sasów nad Łabą jeszcze jako wojewoda i odzyskał zagarnięte tereny i miasta. Po sukcesach militarnych stał się tak sławny, że sąsiedzi zaprzestali najazdów. Jego jedyny syn okazał się kaleką niezdolnym do sprawowania władzy królewskiej.

39. Król Lech VII

Panował cztery godziny 6 października 780 roku. Po śmierci Lecha VI wiec słowiański zadecydował o przeprowadzeniu zawodów o koronę króla Lechii spośród szlacheckich rycerzy, którzy mieli ukończone 25 lat. Pod Krakowem na drewnianym posągu bóstwa słowiańskiego umieszczono insygnia królewskie – historyczną czapkę i berło króla Polacha. Wyścig do posągu wygrał Leszek – jeden z możnowładców. Okazało się jednak, że wieczorem poprzedniego dnia rozkazał rozsypać na trasie wyścigu żelazne szyszki co sprawiło, że konie konkurentów poraniły sobie kopyta i nie dotarły do mety tak szybko jak jego koń, który był podkuty.

Kiedy oszustwo się wydało ucztujący już król został zatrzymany, osądzony i jednomyślnie skazany na rozerwanie końmi. Wyrok natychmiast wykonano i tak panowanie króla Lecha VII trwało tylko od godziny 9:00 do 13:00. W lechickiej tradycji pozostał jedynie po tym królu praktyczny zwyczaj podkuwania koni i noszenia butów z podkówkami.

40. Król Lech VIII

Panował w latach 780-800. Był drugim w wyścigu do posągu więc automatycznie został królem Lechii. Rządził z Krakowa. Był władcą łaskawym, pokornym i kochającym sprawiedliwość. Był także waleczny i skutecznie toczył wojny z Prawęgrami, Morawami i Sasami, którzy najeżdżali ziemię myszyńską (dziś Meklemburgia) oraz luzacką (dziś Holzacja). Wprowadził zwyczaj szkoleń rycerskich dla młodzieży organizując wysokie nagrody w konkursach, turniejach i pojedynkach, które wręczał osobiście tym, którzy zwyciężyli.

41. Król Lech IX Waleczny

Panował w latach 800-824. Tron w Krakowie objął po ojcu przy akceptacji wiecu słowiańskiego. Przerósł ojca dzielnością, podbojami i sprawnością rycerską. Umocnił Imperium Lechitów całkowicie podporządkowując ziemie pomorskie nad Morzem Sarmackim (Bałtykiem), włącznie ze wszystkimi grodami pomiędzy miastem Brzemię (dziś Brema) aż po Kodan (dziś Gdańsk). W okresie jego panowania w skład Imperium Lechii wchodziły: Bohemia (Czechy), Morawy, Słowacja, ziemie prawęgierskie oraz Ruś Kijowska aż po rzekę Don i Nowogród.

Król Lech IX walczył z Karolem Wielkim.

Prawęgrów wyzwolił od płacenia haraczu Włochom i Grekom. Wysyłał jednocześnie gratulacje Karolowi Wielkiemu za jego sukcesy na polu walki w Hiszpanii przeciwko Arabom. Zawsze uczestniczył osobiście w wojnach i bitwach na obrzeżach Imperium i przeważnie zwyciężał. Był niezwykle sprawnym administratorem.

Za jego panowania nigdy więcej wojska Karola Wielkiego nie odważyły się wkroczyć na terytorium Imperium Lechitów.

Na rok przed śmiercią zwołał wiec w Gnieźnie, na którym zaproponował i uzyskał zgodę na podział Lechii z dotychczasowych 12 na 20 dzielnic, zarządzanych przez książąt lechickich – jego 20 synów.

42. Król Popiel I

krol-popiel-I

Panował w latach 824-830. Był najstarszym z dwudziestu jeden synów króla Lecha IX. Po odebraniu uroczystej przysięgi na wierność od 20 młodszych braci został zaakceptowany na wiecu słowiańskim na króla Lechii. Przeniósł stolicę z Krakowa do Kruszwicy, gdyż obawiał się najazdów ze strony Karola Wielkiego. Kronika podaje że był tchórzem, żarłokiem oraz kobieciarzem. Cnotę miał jedną gdyż był bardzo łagodny i łaskawy dla poddanych, lecz uciekał od problemów i wojen. Imperium funkcjonowało tylko dzięki jego braciom. Zmarł na serce w roku 830.

43. Król Popiel II

krol-popiel-II

Panował w latach 830-840. Był synem Popiela I. Na zwołanym w Gnieźnie wiecu został wybrany na króla decyzją dwudziestu stryjów – książąt dzielnic Imperium Lechitów. Miał tylko dwanaście lat kiedy obejmował rządy więc przydzielono mu doradców. Po ojcu odziedziczył skłonność do ucztowania i rozpusty. Wśród żon miał kilka księżniczek – czeską, ruską, saską oraz lechicką. Oprócz saskiej wszystkie pozostałe były pogankami. Księżniczka saska Ryksa została specjalnie przygotowana i wysłana przez ojca i dwór Saksonii oraz władze kościelne do Popiela aby zniszczyć słowiańskie, niepodległe i niezależne od nikogo Imperium Lechickie – od 2 tysięcy lat nieujarzmione i niepodbite przez nikogo.

To czego nie udało się dokonać Persom, Rzymianom, Bizancjum i Frankom, saska księżniczka zrobiła. Przez kilka lat Ryksa urabiała króla Popiela II sącząc nienawiść do jego stryjów. Zdominowała całkowicie pozostałe żony i władcę Lechii. Dopięła swego, kiedy podczas uczty otruła wszystkich jego dwudziestu stryjów – książąt wszystkich dzielnic Imperium. Było to niewyobrażalnie podłe ze strony chrześcijańskich władz Saksonii. Takiej zbrodni jeszcze nigdy wcześniej nie było na naszej ziemi. Ta katastrofa była możliwa także z powodu rozprężenia, arogancji i braku czujności ze strony książąt.

Według wielu kronik to jeden z książąt sąsiadujących z Saksonią, dał się przekonać i polecił królowi Popielowi księżniczkę Ryksę za żonę. Po ujawnieniu zbrodni wśród rycerstwa nastąpił szok a potem ogólny bunt ludności.

Król Popiel II wraz z żoną morderczynią i dziećmi (dwóch synów i córka) uciekł do Kruszwicy, gdzie zostali zabici przez rozwścieczone tłumy. Tylko trójka starszych synów zbiegła na ziemie pomorskie. W tym samym czasie czekający na sygnał od Ryksy, że dwudziestu książąt już nie żyje, książę Saksonii ruszył ze swoim wojskiem na ziemie Imperium Lechitów. Nawet na wieść że zabito jego córkę Ryksę oraz jej dzieci – jego wnuki – najazdu nie przerwał. Widocznie liczył się z tym i miał to wkalkulowane w realizację spisku.

W czasie kiedy w Lechii trwała żałoba na Imperium runęli: Niemcy znad Renu i Wezery, Litwini, Łotysze, Jadźwingowie i Roksolanie. Ponadto po nieurodzajnym lecie wylała Wisła, zapanował głód i część ludności wymarła zamykając tragicznie okres nieudolnych rządów Popielów. Za jego panowania miały miejsce pierwsze chrzty w Lechii w obrządku słowiańskim. O tych chrztach oficjalni historycy całkowicie milczą.

Bezkrólewie w latach 841-842

44. Król Koszyszko, Piast

krol-piast-koszyszko

Panował w latach 842-862. W maju 841 roku zwołano wiec w Kruszwicy na który zjechali się także rycerze i krewni pomordowanych książąt ze wszystkich dzielnic Imperium. Przybyli też ocalali synowie i krewni Popiela II. Narady i kłótnie ze znienawidzonymi powszechnie potomkami Popiela trwały, a Imperium zaczęło się rozpadać, bo dzielnice zachodnie za Odrą zaczęły nawiązywać kontakty z księstwami niemieckimi.

Dopiero na wielkim wiecu rok później, zgodnie z prawem i obyczajem wybrano na króla szlachcica, rycerza, zarządcę dworu królewskiego – nazywanego piastunem – doświadczonego i rozważnego „urzędnika” Koszyszko herbu Kroy.

Starał się uspokoić sytuację w pomorskich i zachodnich dzielnicach, ale tamci synowie Popiela wyłamywali się z powinności wobec króla. Dopiero jak poślubił ich córki i siostry książęce, ustały wszelkie wojny domowe i rozboje.

Podczas jego panowania 14 książąt 1 stycznia 845 roku przyjęło chrzest w obrządku rzymskim w dzielnicach południowych, nie chcąc być ofiarami napadu ze strony Czechów i Morawian, którzy przyjęli chrzest już w 818 roku.

Rok później, w 846 roku, król wschodniofrankoński Ludwik Niemiec najechał zbrojnie Wielkie Morawy, „odwiedzić” Czechów i „poznać” nowo ochrzczonych Lechitów. Czesi go tak rozgromili, że ledwo uszedł z życiem.

Po jego kolejnej wyprawie w roku 855 misjonarze zostali ostatecznie wypędzeni z Ołomuńca i Wielkiej Morawy. O tych chrztach nie ma nawet wzmianki we współczesnych źródłach historycznych.

Król Koszyszko oprócz Rzepichy miał jeszcze kilka żon, z którymi miał dwóch synów i trzy córki. Zmarł w 862 roku.

45. Król Ziemowit, Reformator

krol-ziemowit

Panował w latach 862-892. Wybrano go na króla na wiecu słowiańskim. Tolerował na obszarze Lechii rozwój chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego (cyrylo-metodiańskiego). Miał charakter wojownika, był dzielny i zahartowany na wojnach, w których się zaprawiał jeszcze jako książę – syn króla Koszyszko. Nie narzekał na niewygody, jadał proste potrawy, a z alkoholu pił tylko piwo.

Był hojny i szczodry. Nagradzał odwagę i sukcesy na polu walki. Prawie wszystkie bitwy wygrał. Dbał o lud i wojsko, które zreorganizował, unowocześnił i dozbroił. Utworzył stanowiska dowódców – dziesiętników, setników i tysięczników. Wprowadził dyscyplinę i wydzielił drużyny. Zorganizował od początku piechotę, jazdę lekką i jazdę pancerną.

Ustawił strażników wojskowych nad granicami Lechii. Powołał kasztelanów na zarządców grodów, a starostów na zarządców miast oraz rajców miejskich. Na jego rozkaz pozakładano wsie służebne – leżące przy grodach, w których produkowano broń, pancerze, żywność, wytapiano stal, hodowano konie i gromadzono zapasy dla wojska. Takich wsi utworzył w Lechii ponad tysiąc. Brał udział w trzech wojnach i podjął działania zbrojne przeciwko dzielnicom Lechii, które oderwały się za czasów nieudolnych Popielów oraz bezkrólewia. Najechał i zhołdował Wielkie Morawy.

W roku 880 król Ziemowit najechał, złupił i odzyskał zagrabione Pogórze Karpackie. Podbił też i zhołdował plemiona Prusów, odbierając im Mazowsze i dwie córki pruskiego księcia – jedną wziął dla siebie, a drugą oddał hetmanowi w nagrodę za zwycięstwo. Założył szkołę dla rycerzy. Zmarł w 892 roku i nie zdążył odbić ziemi krakowskiej, pomorskiej i kaszubskiej oraz prowincji zachodnich między Wezerą a Odrą.

46. Król Wrocisław

Panował w latach 892-896. Po objęciu tronu udał się na zjazd władców do Hangesfeld w 892 roku. W Kronice Prokosza brak kartek z opisem panowania tego króla, ale w rocznikach bawarskich ten zjazd tak jest opisany: „Ten Arnuff (król wschodniofrankoński) wczesną wiosną podążył ku południowej granicy Bawarii, a na miesiąc maj (892 roku) zarządził wspaniały zjazd królestwa w Hangsfeld. A jako że Swiętopełk wzgardził przybyć na niego, uznano go za wroga państwa. Wzięli zaś w tejże radzie udział: Wrocisław, odległej Polski władca, a także Kurszana król Węgrów, którzy do tych pór po niepewnych siedliskach w Sarmacjii Europejskiej się błąkali. Posłowie przyrzekając wszystkie swoje siły przeciwko Swietopełkowi, jeśliby dano im niby za żołd ziemie, jakie zbrojnie zajmą”. Wyprawa uderzyła i po spustoszeniu Wielkiej Morawy król Wrocisław wrócił do Gniezna. Podczas kolejnej wyprawy na północ, aby podporządkować Lechii Kaszuby i Pomorze, zginął w zasadzce w roku 896.

47. Król Lech X Dzielny

Panował w latach 896-921. Po nagłej śmierci brata wstąpił na tron po aprobacie wiecu słowiańskiego. Tak jak jego ojciec był chrześcijaninem obrządku słowiańskiego. Postanowił pomścić brata i przygotował wyprawę wojenną na Pomorze i Kaszuby złożoną z dwóch armii. Pierwsza pod rozkazami hetmana Starży herbu Topór, dostała się w okrążenie Pomorzan, Kaszubów i sprzymierzonych Sasów, lecz w krytycznej chwili nadeszła druga armia dowodzona przez króla Lecha X. Niemal wszyscy zbuntowani książęta zginęli – reszta dostała się do niewoli. Król Lech darował im życie, ale przeszedł i podbił po kolei wszystkie ich ziemie, pomorskie, kaszubskie, zachodnie aż do Łaby i je zhołdował. Zarządził trybut, który będą co roku płacić, i zażądał ich synów jako zakładników oraz przysięgi na wierność.

Po powrocie do Gniezna złożył podziękowania bogom słowiańskim i chrześcijańskim, gdyż uczestniczył w ceremoniach obydwu religii. W późniejszym okresie uwolnił i odesłał do domów większość zakładników, którzy mu wierność przysięgali. Wszyscy w czasach jego panowania słowa dotrzymali.

Król Lech X nie utrudniał akcji misjonarskich – kolejne cerkwie wyrastały w Lechii. Do dziś o tym obrządku się nie wspomina nawet słowem, mimo iż są dowody archeologiczne, że cerkwie znajdowały się w Wiślicy, Krakowie, Gnieźnie, Wrocławiu, Ostrowie Lednickim, Poznaniu, Przemyślu, na Wawelu.

We wszystkich przypadkach cerkwie zostały później zburzone (ocalały jedynie fundamenty), a na gruzach wzniesiono katedry i kościoły.

Innym dowodem wcześniejszego chrztu Lechii jest list – skarga arcybiskupa Theotmara z Salzburga z 900 roku do papieża, że cały wschód (Małopolska, Śląsk, Wielkopolska) jest już ochrzczony przez uczniów Metodego i w związku z tym bawarscy misjonarze obrządku rzymskiego nie mają co robić.

W roku 904 król Lech X odzyskał podczas rozpadu Wielkiej Morawy Małopolskę z Krakowem, która powróciła do Lechii. Odzyskał Pomorze i ziemie zachodnie między Łabą i Odrą. Król zmarł w Gnieźnie w 921 roku. Miał dziesięć żon, trzech synów i córkę. Umarł stosunkowo młodo i nie zdążył trwale i żelazną ręką na nowo skonsolidować ledwie co odzyskanego Imperium Lechitów. Za jego panowania powstało państwo niemieckie z połączenia księstw: Saksonii, Turyngii, Szwabii, Bawarii oraz Lotaryngii.

48. Król Ziemomysł

krol-ziemomysl

Panował w latach 921-957. Zaakceptowany przez wiec słowiański wstąpił na tron w 921 roku w Gnieźnie. Był władcą sprawiedliwym, mądrym, łagodnym i hojnym. Dbał o lud i państwo. Nie był niestety zdobywcą ani pogromcą. Gdyby był taki jak jego ojciec historia wyglądałaby inaczej. On także uczestniczył w ceremoniałach starej i nowej religii.

Nie zdołał mocno zjednoczyć odzyskanych przez ojca dzielnic w jeden sprawy organizm państwowy i w konsekwencji za jego rządów pogłębił się proces podziału Ariów – Słowian na Słowian Zachodnich i Wschodnich. Książęta dzielnic zachodnich wciąż pamiętający potworną zbrodnię z czasów Popiela II bardziej skłaniali się do Niemiec niż Lechii.

Król Ziemiomysł nie miał odwagi powtórzyć kampanii swojego ojca i wymusić u Słowian siłą jedności w działaniu. W tym czasie Niemcami rządził agresywny król Henryk I, który natychmiast zaczął realizować „Drang nach Osten und Slawen” – Marsz na wschód i Słowian. W 928 roku zaatakował ziemie serbskie. Jego chrześcijańskie armie wycinały w pień kobiety i dzieci. Na zagrabionych ziemiach przejmował słowiańskie grody i miasta oraz stawiał nowe – które musieli utrzymywać podbici Słowianie.

W nastepnych latach zostały najechane ziemie pomorskie, myszyńska (Meklenburgia), wizymirska, lunieńska z miastami słowiańskimi: Arkona, Radgoszcz (Radegast), Roztoka (Rostock), Bukowiec (Lubeck), Bugbór (Hamburg), Wizymierz (Wismar), Dziewiń (Magdeburg). W roku 936 król saski Otton I zaatakował ziemie pomorskie aż do Odry.

Saski margrabia Geron najechał ziemie południowe. W roku 937 Geron wezwał trzydziestu słowiańskich książąt na spotkanie, podczas którego upił ich i kazał wymordować! Po raz drugi Sasi – chrześcijanie dokonali potwornej zbrodni, po tym jak otruli dwudziestu książąt Lechii w Gnieźnie. Odpór Nemcom w owym czasie mogli dać wyłącznie zjednoczeni pod jednym sztandarem Słowianie nie podzieleni na Wschodnich i Zachodnich i jest tak aż do dzisiaj. Wybuchały co prawda przeciwko Niemcom powstania jednak wszystkie zostały stłumione.

49. Król Mieszko I

mieszko-I

Panował w latach 957-992. Jako słowiański król objął władzę po wiecu.

Przyjął niesławny, ale osławiony chrzest – czyli tak naprawdę tylko przeszedł z obrządku cyrylo-metodiańskiego na rzymski – co zdegradowało go z roli niepodległego króla do księcia zależnego od kościoła i papieży.

Natychmiast wydał rozkaz zburzenia cerkwi i wybudowania na ich miejscu katedr i kościołów.

Siedem żon zamienił na jedną – chrześcijankę – Dąbrówkę, którą najlepiej chyba opisuje Kronika Czeska z XI wieku:

Roku pańskiego 977 umarła Dąbrówka Niecnotliwa i stara Baba. Gdy ją Xiążę Polski zaślubił, zrzuciła czepiec i iakoby Panienka przypięła sobie na głowę wieniec, co było wielkm szaleństwem i wszeteczeństwem.

W 979 roku Mieszko I rozbił i zadał olbrzymią klęskę wojskom cesarza Ottona II. Cesarz został całkowicie pokonany. Mieszko I zdobył wówczas taką sławę, że gratulowano mu w całej Europie. Przeniósł stolicę do Szczecina, a swoje Państwo oddał pod „opiekę” papieżowi i państwu kościelnemu, pragnąc je „uchronić” przed Niemieckim Cesarstwem Rzymskim.

Ta „opieka” trwa do dziś (konkordat = 1% dochodu Narodu Polskiego idzie co roku dla Watykanu), „ochrona” również trwa nieprzerwanie

(tylko niemieckie firmy oraz media mogą normalnie w Polsce funkcjonować – polskie są zarzynane podatkami, przepisami oraz gospodarczo).

I to tyle pocztu – reszta jest znana ze szkoły, gdzie niemieccy nauczyciele napisali dla nas miłe, bo krótkie, podręczniki do historii.

autor: Baca

Całość czytaj na:

http://innemedium.pl/wiadomosc/prawdziwa-historia-cz-iii-co-jest-slowianin

prokosz_kronika-polska

http://ksiegarnia-armoryka.pl/Kronika_Polska_przez_Prokosza_w_wieku_X_napisana_Prokosz.html

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium

*fotografie poszczególnych królów z „Jasnogórskiego pocztu królów i książąt polskich”: pinterest.com/kasiavisueel

Bonus – wywiad z Januszem Bieszkiem o cywilizacjach kosmicznych na Ziemi:

Czytaj również:

443 myśli w temacie “POCZET KRÓLÓW LECHII, czyli Kościół w Polsce od 1050 lat ukrywa przed Polakami, że jesteśmy starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18. wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie…

 1. Panie Adofie Kudliński, majorze, ma Pan zupełną rację! Na poparcie Pańskiej wiedzy powiem, że, według mnie, nasz wieszcz Juliusz Słowacki pozostawił o tym obiekcie ważną dla pokoleń Polaków informację w swojej „Lilli Wenedzie”! Przedstawię dwa cytaty:

  „Te wróżby sieje czarownica młoda i piękna, co na łysej górze ma wykopany loch, podobny gniazdom rzecznych jaskółek.”
  „Co? A co z chmurami przymierze? A piorun posępny, złoty, Co stoi jakby na straży U wejścia groty? […] I ty nie ufasz w tę straż?”

  Moją interpretację i rozszerzenie zamieszczę już wkrótce na swoim, ciągle zmieniającym się blogu http://www.jacekgrap.wordpress.com w Ciekawostkach II. Zapraszam zainteresowanych i pozdrawiam ściągając czapkę z głowy, którą chylę przed Wami.

 2. Te wszystkie niedowiarki co nie wierza w to co jest tu napisane za to wierza w biblie i ze jezus istnial chociaz tez jakos nie ma o nim zadnych dokumentow.

 3. Kodan… Tu bardzo prawdopodobne chodzi bardziej o Kopenhage niż o Gdańsk… Po słowacku właśnie tak się określa te duńskie miasto.

 4. Mam pytanie do Pana Jacka Grapa.
  Jak się ma pojęcie Lechii sięgającej daleko poza Ural do lansowanego przez Rosjan pojęcia Wielkiej Tartarii, ewentualnie pochodzenia nazwy Rasa – Rassienia – Ruś – Rosjanie ?
  Jest to na filmikach, których link załączam:
  http://davidicke.pl/forum/tajne-terytoria-starozytna-chinska-rus-t14726.html
  http://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_wielka_tartaria_napisy_pl_video.html

  Czy nazwy te nie są w jakiś sposób tożsame, a łączy je rasa białych ludzi – panów i bogów ?

  Pozdrawiam

 5. To tak jak z odkryciem Ameryki przez Kolumba :)))
  Od dawna wiadomo, że to nie on ją odkrył i tak samo jest z Lechitami i ich Imperium.
  Mogą sobie katolicy skakać te swoje salta a prawdy i tak nie zmienią a to właśnie ich kościół zniszczył naszą historię a ich agent Gall Anonim napisał ją jak chcieli i swoje zrobili też zaborcy.
  My nie jesteśmy żadnymi rzymskimi katolikami bo to narzucona siłą i obca nam kultura a Słowianami z bardzo bogatą starożytną historią.
  Jest na to wystarczająco dużo dowodów aby uznać to za prawdę historyczną, że Imperium Lechitów istniało.
  Potwierdzają to również 10 letnie badania genetyczne prof. Grzybowskiego i my Słowianie jesteśmy tu od 10 700 lat !!!!
  Odkrycia archeologów w Polsce również to potwierdzają.
  Wszystko jest dostępne i można się zapoznać z kronikami. mapami itd……
  Żadna czarna sutanna tego już nie przykryje.
  Amen

  1. Podaj chociaż trzy dowody, że imperium istniało i nie pisz głupot. Nie podpieraj się też prof. Grzybowskim, który sam twierdzi że genetyka nie rozwiązuje kwestii kulturowych i językowych.

   1. Jak jesteś leniwy i Ci się nie chce to Twój problem.
    Dowód jest na to o wiele więcej niż na to, że istniał Jezus a masz je w zasięgu ręki więc po nie sięgnij 🙂

 6. Rzekomym lenistwem innych zasłaniasz swoją niewiedzę. Nie chcę „o wiele więcej”. Podaj trzy. Chyba na tyle Cię stać.

  1. Przeczytaj sobie wszystkie wpisy a znajdziesz ich więcej niż trzy.
   I tak to właśnie jest z ignorantami bo nawet jak by im wszczepił to do mózgu to i tak nic nie zobaczą ale za to plamy na szybach, chodnikach i drzewach widzą zaraz jako Jezusa.

  2. 3000 tysiace lat panstwa Polskiego. Tadeusz Miller

   Polskie Runy Przemowily. Winnicjusz Kossakowski

   Ziemia gromadzi prochy.

   Czy tez :
   Polakow dzieje bajeczne Pana Lysiaka, ktorego przedstawiac nie trzeba 😉

   Aha, odkrycia archeologiczne w okolicach Suraza, ale…ktos wiekszosc wykopalisk „gdzies” powywozil…jak tez w czasie II wojny sw. setki skrzyn z Puszczy Bialowieskiej…ciekawe co tam bylo ???

   1. Cała Puszcza Białowieska to nasz Narodowy Święty Gaj. Dlatego masoneria rękami PiS-u wydała na niego wyrok.

    Wg mego czuja rola i działania tam nazistów też były w jakiś sposób z tym związane. Projekt Göringa i praca Lutza Hecka nad odtworzeniem tura były, moim zdaniem, jedynie przykrywką dla jakiejś większej „ezoterycznej” operacji…

    Na szczęście Święte Gaje są w sposób specjalny energetycznie zabezpieczone przed profanacją.

   2. Swieta Puszcza Slowian na szczescie jest Chroniona…Uffff…mozna oddychac spokojniej…

    w Afryce, Credo Mutwa o tym wspomina, „tamci” zniszczyli niektore z GAJOW SWIETYCH…

   3. To raczej są opowiastki i fantazje , chciało by się w to wierzyć . Chociaż wykopaliska w Biskupinie pokazują że jednak zorganizowane życie już istniało , musiał w takim grodzie ktoś rządzić , musiało być wojsko bo był Biskupin ogrodzony palisadą miał przed palisadą fosy . A jak wiadomo są to wykopaliska z VI wieku naszej Ery . Więc coś jest na rzeczy , tyle tylko że ze strony kościoła nie ma woli tego drążyć . Watykan nie ma w tym żadnego interesu . A jak wiadomo w Watykanie wszystko co nie przynosi dochodu lub splendoru , władzy , dla Watykanu jest pomniejszane i pomijane .Historia jest fałszowana pewne fakty nie wygodne pomijane , tak działa z historią każdy najeźdźca , tu się nie ma co dziwić . A wiara Katolicka jest narzucona nam siłą . Nie chce mi się wierzyć w to że przed narodzeniem Jezusa wszędzie dookoła nas istniały państwa , np. Waleczni Dakowie , na obszarze dzisiejszej Rumuni i Bułgarii , Cesarze Rzymscy Narodu Niemieckiego Hunowie którzy podobno się pojawili ze stepów wschodnich i jakiś czas zajmowali tereny dzisiejszej Serbii , a u nas na naszym terenie tylko były lasy i puszcze i nikt tych terenów nie zajął dla siebie . I nagle w 966 roku pojawia się Mieszko ze swoimi Wojami jak jakiś Kosmita zajmuje tereny wokół Wisły i śle listy do Papieża . A gdzie ciągłość dynastyczna tego już nie ma za to są jakieś legendy opowiastki i fantazje .

   4. Już za rok-dwa wszyscy Polacy się przekonają, że to nie są bajki… 🙂

 7. Odpowiedź Panu Sarmataxowi. Troszkę to trwało, ale proszę wybaczyć, brakowało mi czasu na obejrzenie podesłanych filmików. Do dzieła (działa) więc: tak jak wspomniałem w swoich poprzednich artykułach na terytorium Uralu, według mnie, utworzyłaq się grupa praczłowiecza bez jakiegokolwiek powiązania z „homo” afrykańskim! Ural stanowi idealną bazę „pierwszych” ze względu na m.in. posiadanie wielu jaskiń, które naturalnie stwarzały warunki siedzib. Nie zostaną one niestety odkryte póki władze Rosji interesują się bardzo w sposób militarny tym terenem (pamiętacie tragedię wyprawy tam grupy młodych ludzi?). Z tych gór, które śmiem twierdzić, były kolebką Słowian,plemiona ówczesne, tamtejsze zaczęły rozchodzić się wzdłuż zyznego pasa ziemi Euroazji na wschód i potem na zachód.Tak, jak to określali późniejsi kartografowie na podstawie posiadanych przez siebie informacji (dziś już nieistniejących), Arimowie – protoplaści Scytów i Sarmatów, wpierw stworzyli, nazwę to, Imperium Syberyjskie, które prawdopodobnie sięgało Chin (tu nie ma nic zdrożnego z domniemaniem Rosjan). Natomiast jestem zdania, że Centrum Słowian przez długi czas utrzymywało się przy północnej części gór Ural (Sarmaci Królewscy na prezentowanej wcześniej przeze mnie mapie Ptolemeusza. To, co osiągnęli owi, nasi Dziadowie było rozpowszechnianym we wszystkich plemionach pokrewnych. Docierało także na Syberię. Określenie „Rosjanie”, według mnie, wzięło się od strpol. „rosić” w sensie „poddawać słomę lnianą lub konopną obróbce wstępnej, dla oddzielenia włókna od części zdrewniałych rośliny” (za PSJ). Jakież to piękne – znów LEN! Chcę zauważyć, że „Rosja” do „Rusi” (na którą się powołują w udostępnionych przez Ciebie filmach) ma się tak, jak pięść do szczęki. Rosja powstała później niż Ruś właściwa (dziś Ukraina i Białoruś) Trzeba sobie zdać sprawę, że słowiańskie plemiona z zachodniej strony Uralu przesuwały się w kierunku środka Europy pozostawiając miejsce dla tych azjatyckich pobratymców, którzy także udawali się w tym kierunku i zasiedlali opuszczone połacie. Tak Rosjanie dotarli do okolic dzisiejszej Moskwy. Wtedy to wmieszali się w nich Skandynawowie, którzy założyli gród i utworzyli społeczność państwową. Ta mieszanka podbiła Ruś (Właściwą). WTEDY TO ROSJANIE PRZEJĘLI OD RUSINÓW JĘZYK I PISMO CYRYLICKIE! Rosjanie na pewno posiadali swój jakiś niedoskonały dialekt i jako krewni Słowian runy podobne do sarmackich (stąd znaki na chińskiej ceramice). Teraz chcę zwrócić Ci uwagę, na to co masz przed oczami od początku. Dlaczego uważam, że Rosjanie nie mogli być prarodzicami Słowian? Otóż dowodzi temu sama nazwa państwa „Rosija”. W każdym innym kraju nazwa języka , który jest oryginalnym dla danego narodu, odnosi się BARDZO DOKŁADNIE do nazwy państwa np. Polska – j. polski, Deutschland – deutsch, España – español, England – English, France – francaise itd., tylko nie w ROsji – rUskij jazyk! Po prostu to język wzięty od Rusi Właściwej! Oni przybyli na tereny wschodniej Europy i zostali „zmodyfikowanymi” przez Wikingów. Posiadają gen słowiański, bo wywodzą się ze wspólnego pnia z nami, ale mają kompleks Lachitów, dlatego próbują nas wytępić od kilkuset lat (jak nie od tysięcy, ale na pewno nie prości, zwykli Rosjanie). gdy obejrzałem podesłane przez Ciebie filmiki, zauważyłem, że na każdym kroku używają określeń związanych z Rusinami, a powinni przynajmniej mówic o sobie „Rosini”. Gdy ujrzałem kapłana prawosławnego z długą brodą tłumaczącego, że BARBARZYŃCY, jako określało się Rosję, to naród dziki bez zasad, zachciało mi się uronić łzę. „Barba” to przecież BRODA, a plemię to „ludzie BRODACI”. Słowo „rasa” jako źródłosłów użyte przez narratora dla wywiedzienia „ruskich” to bzdura. W oryginale piszą przecież „ROsija”, a nie „RAsija” (tak tylko wymawiają). BOŻE TY MOJ! Pozdrawiam i dziękuję za podsunięcie ciekawego tematu.

  1. Odpowiedź dla Pana Zbigniewa z Chojnic:
   Podaje Pan, że Biskupin, cyt: ” A jak wiadomo są to wykopaliska z VI wieku naszej Ery „.
   Pozwolę się z Panem nie zgodzić.

   „Gród biskupiński został wybudowany na wyspie jeziornej (obecnie półwysep) o powierzchni około 2 hektarów, już w połowie VIII wieku p.n.e. (ok. 738 roku p.n.e.) Wedle badań, gród zamieszkiwany był do okresu V wieku p.n.e., gdy nagle opustoszał..”
   http://www.histurion.pl/historia/starozytnosc/art/biskupin.html

 8. Jakoś nie potrafię zastosować wiedzy historycznej w codziennym życiu.
  Może dlatego, że historyczne księgi opowiadają prawdę lub fałsz o życiu różnych władców, a ja nikogo tak nie wyróżniam. Dzielę ludzi tylko na płcie, wiek, gdy to do czegoś potrzebne – na wykształcenie, wiedzę, a głównie: na mi życzliwych i nieżyczliwych.
  Wiedza prawdziwa i fałszywa o poczynaniach władców mi w tym nie pomaga.
  Zresztą wadcy tylko paraliżują poddanych.
  Chyba najtrafniej obrazuje to opowieść o Janku muzykancie.

 9. Polecam również Piotra Makucha, który w swojej książce
  ” Od Ariów do Sarmatów Nieznane 2500 lat historii Polaków” próbuje odmitologizowywać starożytną historię Polski.
  W swojej książce podkreśla, że pewna część Słowian, prawdopodobnie warstwa panująca, pochodzić mogła od irańskich Sarmatów. Podaje, że do tej konkluzji doszedł wcześniej Tadeusz Sulimirski – jeden z najwybitniejszych w świecie znawców historii i kultury Scytów i Sarmatów. Trudno dociec przyczyn, dlaczego nie wykorzystano do tej pory w szerszym zakresie prac Tadeusza Sulimirskiego.
  Autor pisze: ” Rzadko zwraca się uwagę na to, że krytyka sarmatyzmu została sformułowana głównie przez żywioły wrogie Polsce: państwa, które dokonały rozbiorów naszego kraju. Potem systemowo wyśmiewała też sarmatyzm nauka radziecka i związana z nią nauka okresu po II wojnie światowej. Wyraźnie działaniom tym przyświecał nie cel naukowy, a polityczny, który polegał w tym przypadku na likwidacji najbardziej żywotnej idei politycznej Polaków. ”

  Ta ideologia, również obecnie trwa, a pozbawieni tożsamości historycznej Polacy są łatwi do sterowania.

  Autor, w posumowaniu opracowania pisze: ” Nie sposób wobec … ogromu danych przejść obojętnie i nie wykorzystać ich do kształtowania własnej wiedzy i światopoglądu historycznego oraz budowy wizerunku Polski i Polaków w świecie…. … obraz, jakiego inne nacje mogłyby nam pozazdrościć. Obraz Scytów i Sarmatów, czyli, jak ich określa Herodot: najszlachetniejszych z ludzi”.

  1. // obraz, jakiego inne nacje mogłyby nam pozazdrościć. Obraz Scytów i Sarmatów //……………..wreszcie ktoś ujawnia prawdziwe przesłanki dla promocji idei „wielkiej Lechii” , teraz należy się spodziewać „fali ” podań o polskie obywatelstwo bo tylko ono zapewni chociaż namiastkę „sarmackich korzeni ” , a te jak wiadomo , mają dzisiaj tak wyjątkowe znaczenie ,że czynią nas elitą pośród wszystkich innych , innymi słowy , wreszcie zdominujemy ponownie nie tylko pół Europy ale cały świat

  2. Czytałem tą książkę i wszystko wskazuje na to, że autor ma rację co do wpływów perskich, a właściwie scytyjskich i niepodważalnych sarmackich, na tereny dzisiejszej Polski.
   Żywioły wrogie Polsce wyśmiewają nie tylko Sarmatów, ale i Wandalów. Uważani są oni za Germanów przez tych historyków, którzy patrzą na nich od strony Cesarstwa Rzymskiego, ale tak naprawdę był to jeden z ludów aryjskich – protosłowiańskich, który zajmował tereny centralnej i południowej Polski już zanim pojawiły się wpływy celtyckie i tego świadomość mieli Polacy w I Rzplitej powołując się na nich z dumą. Kiedy I Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, jej przyszli grabarze dołożyli wszelkich starań, aby zohydzić wszystko co mogło budować dumę jej mieszkańców. To też wyrok zapadł na Wandalów i o ile dobrze pamiętam termin „wandalizmu” pojawił się podczas masońskiej rewolucji francuskiej w XVIII w. A co do złupienia Rzymu, to co prawda wywieźli co się dało, ale go nie zniszczyli. W owym czasie Rzym był już dość mocno zrujnowany przez wcześniejszych najeźdźców.

 10. Można by się nieźle uśmiać, gdyby nie to że ludzie piszą te banialuki na poważnie. „Półwysep Helski był jak widać wówczas zbiorem wysp a nie półwyspem” – na tej mapie nie widac nawet płw Skandynawskiego a co dopiero mówić o jakimś Helu?! ale czytajmy dalej – „co jest dodatkowym dowodem na starożytność tego zmapowanego w starożytności rejonu” – że cooo? widoczne na mapie wysepki (być może Hel a może Rugia czy Uznam i Wolin a może Borholm 🙂 ) są dowodem na starożytność regionu, brawo! Najlepszym dowodem na starożytność regionu są góry Świętokrzyskie pochodzące z bardzo starego fałdowania, dużo starsze niż Alpy :D. czytamy dalej „…i autentyczność Kroniki Prokosza” czyli te wysepki na mapie dowodzą autentyczności tejże niby-kroniki, bravissimo! bo? bo w kronice też pisali o wyspach??? Autora tego tekstu czeka wielka kariera w polityce. Tyle głupot w jednym zdaniu i wszystko mądrze brzmi. Acha i jeszcze ten „zmapowany region” – za dużo informatyki, za mało zdrowego rozsądku. Podsumowując, my jako Słowianie w szczególności Polacy na prawdę nie mamy się czego wstydzić jeśli chodzi o naszą historię (tę, prawdziwą!) na tle innych nacji i nie musimy zmyślać tych andronów, żeby się podbudować.

 11. Nie ośmieszajcie się. Mapa przedstawiająca „Lechina Empire” jest ewidentnym fałszerstwem – powstała przez nieudolne pokolorowanie na niebiesko drugiej z map, pokazującej „Slavic Peoples”. Inne kroje czcionek, inne linie rzek, a przede wszystkim inne tło (papier). Nawet bez powiększania to widać.

 12. To dopiero by było , Imperium Sarmatów od Morza czarnego , do Morza Adriatyckiego , od Morza Bałtyckiego do Morza północnego , no ktoś miał fantazję . I nic o tym nie ma w historii a jedynie są jakieś opowiastki i legendy . A takie malutkie imperium Cesarstwa Rzymskiego ma opisaną historię i to jak opisaną . he he he

   1. Czas już najwyższy! A to zmiecie totalnie obecny rząd, a wybory 2019 roku nazwane zostaną wyborami tysiąclecia.

   2. Ja mam nadzieje, że Watykan upadnie albo przynajmniej podupadnie do grudnia 2018. Dla mnie to sprawa osobista. Myślisz, Tawie, że do tego czasu wydarzy się coś znaczącego?

   3. Od Ciebie samej dużo tu zależy. Masz przecież rodzinę (każdy z nas ma), która wspiera finansowo projekt Watykan. Nie pytaj mnie, Z NIMI pogadaj, ICH zapytaj, dlaczego przedłużają w czasie istnienie tego gadziego projektu…

   4. Nawet wczoraj byly rozmowy na ten temat, problem w tym, ze to co mowie to dla nich totalne bzdury niczym nie poparte a to nie zaden gadzi projekt a boski.

 13. Starożytne ruiny odkryte w Szczecinie? Żyje tam od urodzenia, znam cały Szczecin i nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o takich ruinach. Same bzdury…

 14. Jedni chcą , by Kościół głosił „ewangelię” napisaną po Chrystusie przez faryzeusza Pawła, inni, by opowiadał, co było w Polsce przed Chrystusem.
  A kto ma głosić Jego Ewangelię = dobra nowina o możliwości tworzenia raju na ziemi?
  Dotychczas żaden Kościół tego nie robił.

  1. Witam Krystyno
   Ty znasz najlepiej biblię z wszystkich gości na tym blogu. Możesz napisać gdzie wg Ciebie urodził się Jezus? Na Krymie? To tam jest ziemia święta nie w Izraelu?

 15. Historia sprawia wrażenie lekko podkoloryzowanej. I dziwić się, że nam nie wierzą… Moim zdaniem „potęga” Imperium Lechitów trwała tak trochę do upadku Rzymu, a potem malały wpływy w Azji i ostatecznie tak w pierwszej kwadrze średniowiecza Lechia zajmować mogła obszar mniej więcej taki, co I Rzeczpospolita (co nie ubliżając i tak dawało największe państwo ówczesnego świata). Czytając ten artykuł miałam wrażenie, że aż do Popiela Lechia była gigantyczna i obejmowała pół świata, co z perspektywy innych źródeł historycznych byłoby totalną bzdurą.

  Zaznaczam też, że jestem zwolenniczką teorii, ale właśnie – nie biotę tego za czystą prawdę, a za teorię, która jest niezwykle prawdopodobna. Wielkim żalem wypełnia się me serce, gdy czytam wypowiedzi osób uważających Lechistan za bajki i brednie. Zwłaszcza wobec tak wielu dowodów rzeczowych.

 16. Dzisiaj pierwszy raz znalazlem sie na tej stronie… duzo czytalem- wszystko ladnie , pieknie ale zastanawia mnie jeden bardzo wazny szczegol…. DLACZEGO W LOGU STRONY NASZ PIEKNY ORZELEK TRZYMA LEWO SKRETNY KOLOWROT KTORY JEST SYMBOLEM NOCY I MAGII, EMBLEMATEM STRASZLIWEJ BOGINI KALI – HINDUSKIEJ BOGINI CZASU I SMIERCI ktora sz kultora slowianska nie ma absolutnie NIC wspolnego… Nasza swarzyca ma ramiona w prawo ……

   1. Do Mieszka Starego wszystkie, bite w Polsce monety, te, które zawierają zwierzęta- symbole, posiadają wizerunki patrzące w prawo, tj. tam skąd pochodzimy. Od tegoż króla jest odwrotnie – na lewo, tam, gdzie „pragniemy” dążyć za sprawą chrystianizacji.

   1. Moja Babcia Krecila Kolowrotem…i nawet ja w 2 – 3 lata probowalam…
    Nawet chwila…a sie stalo…

 17. Arkono Kochana

  Muszę Ci jakby o czyms opowiedzieć

  Jakieś z 2-3 tyg miałam sen nie pamiętam go całego ale chyba to co najważniejsze tak….

  Sniły mi się dwie postaci w osobie męskiej , jeden z nich powiedział do mnie , że zrobili to co mieli zrobić i odchodzą ..
  Moja reakcja była dziwna : zapytałm ich dlaczego to robią dopiero ich znalazałam a oni odchodzą , na to popatrzyli się na siebie z tym wiesz takim uśmiechem a mnie pozostawili bez odp

  I nagle zaczełam im się przyglądać byli jakby złoci ? smukli a jednocześnie czułam w nich siłe co mnie zaś zdziwiło bo mieli jakby niemęskie ciała w sensie żadnych tam muskułów , sześciopaków od czasu do czasu widziałam przebiegającą? pulsującą? natomiast jakby żyłe
  Spojrzałam na jego twarz i zbaczyłam twarz aktora (którego gry nie lubię ) drugiego nie pamiętam , skupiłam się wiec na tym aktorze czemu on ? i przypomniało mi się grał w takim filmie
  ZIELONA LATARNIA…

  Postanowiłam wpisać w google i wyskoczyło mi

  Zielona Latarnia – Szmaragdowi Wojownicy ….?

  I jeszcze znalazłam to ….Chodzi mi o sam obrazek …..

  https://mistykabb.files.wordpress.com/2016/10/zielona-agentka.jpeg?w=350&h=219

  Co tu jest grane …? A serce mi wali jakby miało zaraz wyskoczyć ….

 18. http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4498/szmaragdowi-rycerze-niebo-w-plomieniach

  a wczoraj jak spojrzałam w niebo było pomarańczowe mówię do mamy spójrz jakby ktoś tam ogień rozpalił … wiedziałam, że coś to znaczy ale nie wiedziałam co ….

  Mam wrażenie, że to jakiś obłęd …. Arkono a Ty, Ty nazwałaś mnie Szmaragdowa i przebiłaś się do mnie tak subtelnie i delikatnie a zarazem niczego nienaruszając …

  Przepraszam z tego wszystkiego zapomniałam Was uściskać 🙂 więc ściskam :):3

 19. Naprawdę ktoś w to wierzy? Faktycznie nasz naród jest aż tak ciemny? Kompleks niższości rozumiem ale żeby aż takie banialuki łykać. Powiedzmy sobie szczerze koleś naczytał się Dana Browna i albo sam w to uwierzył i teraz chce przenieść podobne dyrdymały na rynek Polski albo, co bardziej prawdopodobne poczuł zarobek. I taki z niego historyk jak z końskiego ogona wahadło. Co smutniejsze takie fajne wydawnictwo schodzi na psy. Żeby było jasne nie jestem żadnym lewakiem, powiakiem czy nowoczesnym tylko Polakiem patriotą, przy tym historykiem.

  1. Witam,
   od kiedy Pan datuje pobyt ludów Słowian-Sarmatów – Lechitów- Scytów, czy przypisanych przez Rzymian jako Germanów tj. wszystkich plemion plemion słowiańskich, w Europie.
   Byłabym wdzięczna za odpowiedź.

  2. Masz kompleks niższości? Smutne, ale pewnie można coś z tym zrobić. Z kolei u mnie duma z kilkutysięcznej aryjskiej ojczyzny – ale co istotne – także duża wdzięczność dla przodków za to, ze dali tyle z siebie, ile mogli. Bo choć ich państwo się rozpadło, to przecież się odbudowuje. A to jest możliwe nie tylko dlatego, ze my tego chcemy, ale i dlatego, że przodkowie zostawili także dobre owoce swej pracy, którymi dziś się posiłkujemy. Nawet, jeśli mniej przez księgi, a więcej przez serca. Pisać, że Polacy mają kompleks niższości albo też – jak czytam nieraz – tak piękna i bohaterską historię, że nie powinni sobie już dopisywać mitycznej, starożytnej to… Cóż, historyku, wszystko jest kwestią interpretacji – ta zaś jest odbiciem dwóch rzeczy: nastawienia i prywatnej każdego z nas Ścieżki Poszukiwania. Jak to jest z tą interpretacją, niech posłuży ten przykład; król Batory napisał w liście o wyekwipowaniu husarzy – „zaś skrzydła dla postrachu nieprzyjaciela wedle upodobania każdego”. I te słowa są cytowane przez zwolenników teorii, że husaria nie stosowała skrzydeł w boju jako argument ją wspierający (!!🙈). Serio?! Ja rzekłbym, że to mówi coś wprost przeciwnego! 😁 Nie, historyku, polska historia (nowożytna) jest tak epicka i chwalebna, że nie musimy śni mieć kompleksów, ani nic dopisywać, natomiast odpisywać także nie. Nie wyrzucę kilku tysięcy inspirującej historii moich przodków w mgły zapomnienia, tylko dlatego, że jest to niewygodne i zbyt trudne dla wielu historyków. Powiem ci co myśle: pierwsza powinność historyka – gdy pojawia się nowa teoria, źródło, pogląd, BADAJ, chwyć za topór odwagi i ruszaj w pole, bo weryfikacja dziejów ojczyzny jest twoim dozgonnym obowiązkiem, który sam powziąleś! Historyk nie powinien być schowanym w jednolitym, charyzmatycznym jak łańcuch rowerowy, szeregu. Historyk powinien mieć odwagę poszukiwacza i determinację Indiany Jonesa, być Wolnym Strzelcem. Oto jakich historyków wypatruję na widnokręgu. Wierzę, że nadchodzą.

   1. Drogi Czciborze,
    pan „historyk-realista”, przedstawił się Nam kim jest pisząc, zacytuję:

    „Powiedzmy sobie szczerze koleś naczytał się Dana Browna i …..teraz chce przenieść podobne dyrdymały na rynek Polski albo, co bardziej prawdopodobne poczuł zarobek. I taki z niego historyk jak z końskiego ogona wahadło”.

    Tobie Czciborze serdecznie dziękuję za Twój mądry wpis.

    A dla wszystkich historyków-archeologów, podających się za polskych patryotów, powtarzam za Tobą mądre zalecenie:
    „…BADAJ, chwyć za topór odwagi i ruszaj w pole, bo weryfikacja dziejów ojczyzny jest twoim dozgonnym obowiązkiem, który sam powziąłeś! ”
    Słava!

   2. Ja naprawdę uważam się za patriotę i mnie również ucieszyłby fakt gdyby okazało się, że my Lechici jesteśmy ludem tak starożytnym. Tego zresztą akurat nie neguję ale neguję możliwość istnienia aż tak rozległego imperium lechickiego. Mnie też zawsze zastanawiał fakt, że Rzymianie, którzy zdobyli tyle świata i w tak odległych krajach nie pokusili się nawet o poważniejszą próbę zajęcia tych dobrych ziem. W każdej legendzie tkwi ziarno prawdy ale na Boga nie wierzmy domorosłym pseudo naukowcom, którzy nie dość, że nie mają odpowiedniego wykształcenia to jeszcze nie mają żadnych realnych podstaw do prawdziwości swoich tez. Wiem że kk wiele zafałszował ( osobiście do niego nie należę) i wiele fałszuję ale niby jakim cudem mógłby zafałszować tak bogatą i d£ugą historię. Czysta logika tej niestety fantastom brak. A koleś po prostu czeszę kasę na ludzkiej naiwności i chęci wiary; nie on pierwszy, nie ostatni.

   3. Co do kompleksu niższości problem tkwi w tym, że zamiast wziąć się do roboty teraz non stop rozpamiętujemy jacy to byliśmy potężni kiedyś. Natomiast jeśli chcemy uczyć się historii od panów J.B. czy P. Sz. to równie dobrze możemy się jej uczyć od np R.E. Howarda (ten od Conana) itp.

   4. ”problem tkwi w tym, że zamiast wziąć się do roboty” – otóż, wraca kwestia interpretacji jako własnego odczucia i oceny sytuacji – my wzięliśmy się do roboty. 🙂 Czy można naprawiać teraźniejszość, by zyskać znakomitą przyszłość, BEZ rozpoznania, przeanalizowania i zrozumienia przeszłości? Twierdzę, że nie. Tym bardziej, że zaglądanie w przeszłość WYCIĄGA nas z pajęczyny fałszywej rzeczywistości, a to jest: braku właściwego mniemania o sobie, braku właściwej oceny własnych mocy, i wreszcie – braku zdolności rozpoznania prawdziwego wroga.
    Co do Howarda, który pisał o Hyperborei, Hyrkanii i był jedynym w swoim rodzaju wizjonerem światów. Kto tam wie, czy jeszcze czegoś ciekawego nie dowiemy się o mistrzu Howardzie. 🙂

 20. Historyku Realiście wspomnę moje słowa: ani Zygmunt Gloger, ani Oskar Kolberg, ani nawet Heinrich Schliemann, Nicola Tesla i in. nie mieli wykształcenia w kierunku, w którym dokonali dzieła. To wskazuje na niedoskonałość wyuczonych naukowców. „Księdzem (a raczej jak dawniej „kniężem” jak podaje A.Bruckner) trzeba się urodzić”, a dzielenie się swoimi myślami z innymi za pomocą wydrukowania książki (ileż On mógł za nią dostać? – widocznie, aż tyle, że u innych wywołuje zazdrość, niestety). Napisz też taką o Jego „głupotach”, wtedy będzie to pojedynek szlachetny. A ogon koński spełnia u zwierzęcia bardzo ważną funkcję: odgania od much (jak ręka) i dlatego też się waha. Jest to proste jak krowi ogon lub jasne jak dupa anioła.

  1. To może król Sarmata był w prostej linii potomkiem Kulla Atlantydy? Przecież Howard, jeżeli już o nim mowa w swojej „Erze hyboryjskiej” wogóle nie wspomina o Słowianach, a wręcz w innym miejscu podkreśla, że jego „historii” nie należy traktować poważnie. Ciężko się z Wami dyskutuję, podejrzewam podszyw autora/ów owych wypocin lub środowiska z nimi związanego. Z drugiej strony nie dziwi mnie zażarta obrona tego stanowiska, bo z przykładu dajmy na to grupy od kk wiemy, że jeśli się coś komuś wmówi to nawet, jeśliby na 100% udowodnienić, że nie mają racji nic to nie da. Akurat przykład Schilemanna nie był trafiony, bo to przecież właśnie turboSłowianie najbardziej negują jego odkrycie. Zresztą tenże i inni opierali się na pewniejszych podstawach niż dajmy na to p. J.B. Moim skromnym zdaniem, niezależnie od tego czy jesteśmy ludem tak starożytnym czy nie, jest to klasyczny skok na kasę; wystarczy popatrzeć na wykszta£cenie choćby w/w pana-ekonomista; po prostu wyczuł na czym można zarobić. Myślałem, że jesteśmy mądrzejsi od Amerykanów, wśród których wielu łyknęło bez popitki wymysły Dana Browna; pewnie zaskoczyło to samego autora, który stworzył swój tekst tylko w celach rozrywkowych. Podobnie, przypuszczalnie było z L.R. Hubbardem i innymi oszołomami. Sama Bellony nigdy nie była wydawnictwem stricte naukowym; zresztą tam też przyznano się, że idą raczej na ilość niż na jakość. W końcu wydawcy też muszą z czegoś żyć, a przy spadającym poziomie czytelnictwa wydaje się ile można. Początkowo myślałem, że książki J.B. to coś z pogranicza fantastyki czy legend. Może gdyby autor podkreślił, że jego rewelacje są tylko przypuszczeniami i nie traktował ich jako pewnik, zostałby poważniej potraktowany. Tekst z wahadłem mnie powalił, przyznaję aczkolwiek zwierzęta ogoniaste raczej nie używają ogonów jako wahadła i na tym polega sens porównania. Jak już pisałem nie neguję tego, że Słowianie byli kimś więcej niż się powszechnie uważa ale bez przesady. Poza tym co innego nauka (chociaż historia jest nauką otwartą) i logika, co innego fantastyka i klasyczny skok na kasę. Pozdrawiam.

   1. Swojego czasu naziści też próbowali na siłę udowodnić światu, że Niemcy są rasą wyższą, po pierwsze z chęci pozbycia się kompleksów z powodu przegranej pierwszej wojny światowej, po drugie z chęci uprawomocnienia zwykłego ludobójstwa.

   2. Historyku-realisto
    jak możesz porównywać tęsknotę za wiedzą, którą nam tak szczelnie zamknęli, a której celem było pozbawienie Polaków-Lechitów tożsamości, z hitlerowskim nazizmem.
    Kto ty jesteś.

   3. Odpowiedź do P. Elizy. Polakiem ( chociaż już niemałym) a zarazem historykiem realistą ( w tym wielbicielem slawizmu ale tego autentycznego); i dlatego dążę do poznania prawdy ale nie tej, którą wciska nam zarówno kk jak i pseudonaukowcy pokroju J.B. czy P. Sz. Wiedzy należy poszukiwać owszem ale u wiarygodnych źródeł. Tymczasem środowiska naukowe traktują owe wymysły, jak poważne niebezpieczeństwo, ponieważ ze zwykłego skoku na kasę rodzi się pseudohistoria, która może wyrządzić o wiele większą szkodę niż poprzednie zakłamania. Z prostej przyczyny, bo ludzie chcą w to wierzyć ( Wielka Lechia fajna idea dla każdego patrioty; niestety daleka od prawdy), zwłaszcza w dzisiejszych, ciężkich czasach. Natomiast chęć udowodnienia, że jest się czymś lepszym może skończyć się tak jak w przypadku Niemiec; dlatego podałem ten przykład. Na marginesie uważam, że możemy być dumni z tej udowodnionej historii. Abstrahując mamy tu do czynienia z próbą robienia kasy na ideologii, co samo w sobie jest kupieckim i podłym podejściem do sprawy.

   4. A tak wogóle nie zastanawia Was sama tylko forma wypowiedzi panów „historyków” J.B. i P. Sz.?

   5. „Wiedzy należy poszukiwać owszem ale u wiarygodnych źródeł.”
    —————-
    A jakie zródła historyku, sa dla ciebie wiary/godne? ( osobiscie, to bardziej wolę wiedziec niz wierzyc).
    Czy te, które były/sa pod kontrolą watykanu, czy wrecz odwrotnie, szukac prawdy o nas u jego przeciwników ?
    Jesli ja miałbym sie bawic w detektywa historii, to odwiedziłbym miejsca, gdzie watykan i jego „straszny brat” nie miał nigdy dostepu np. jakies kraje muzułmanskie.
    I dlaczego z taka stanowczoscią twierdzisz, ze twoja wersja jest bardziejsza. Historyk z „otwartą przyłbicą” raczej nie powinien z automatu negowac wersji oponenta, tylko dlatego ze ma do niego uprzedzenia(mniej lub bardziej słuszne moralnie), ale dogłebnie zapoznac sie z jego zródłami (moze juz to zrobiłes) i przedstawic swoje, podajac dowód na to, ze to własnie one sa prawdziwe.
    Bo poki co, to jest słowo i jego potencjalne zródła ( patrz wyzej) przeciwko tylko twemu słowu.
    Nie oczekuj, ze „słowo” przyklepane przez „elity” tego swiata i tysiace razy powielone, beda bardziej przekonywujace dla wolnych ludzi i umysłów.
    Powtarzam, jesli masz bardziejsze zrodła, to sie nimi pochwal. Na pewno znajdą sie tu osoby, które przyjrza sie nim z uwaga i ustosunkuja sie do tresci, jak i ich autorów.

 21. Na pewno nie „Kronika Prokosza” albo quasi historyczny traktat Wincentego Kadłubka. W tej kwestii jutro napiszę więcej. Zresztą cały czas powtarzam, że nie tylko w wiarygodności źródeł tych oponentów tkwi problem ale przede wszystkim w przygotowaniu merytorycznym i wiarygodności ich samych (brak jakiegokolwiek warsztatu itp). Zresztą ich błędy zostały w wielu miejscach już wyeksponowane, więc tym nie będę się tu zajmował. Ciekawi mnie natomiast jedno; dlaczego te rewelacje ujrzały światło dzienne po sukcesach Dana Browna w USA, a nie wcześniej? Nigdy nie będę poważnie traktował tych tekstów dopóki pozytywnie nie odniesie się do nich jakiś autorytet naukowy z tej dziedziny.

  1. To proste może i nie istniało nic wielkiego przed 966 rokiem na terenach dzisiejszej Polski , a Mieszko pierwszy ( był naprawdę pierwszy ) był tylko lokalnym Księciem . Ale skoro był Księciem to wcześniej musiało też istnieć Księstwo zorganizowane . Bo żeby zawierać umowy , podpisywać pakty musi być zorganizowana centralna władza , ktoś odpowiedzialny za te umowy . Inaczej nie ma sensu podpisywać umowę jak nie ma na danym terenie zorganizowanej władzy , wojska , nie ma hierarchii społecznej .A to wszystko już w 966 roku istniało . Dlaczego absolutnie nie wiadomo nic na temat czasów wcześniejszych , bo jakoś nie chce mi się wierzyć że nie zapuszczali się tu na te tereny kupcy i nie handlowali towarami , a wiadomo że z takimi taborami kupców wędrowali też żołnierze w ramach ochrony karawany , pisarze , naukowcy i pospolici włóczędzy . Na pewno są gdzieś jakieś opisy . To dziwne że nie ma takich opisów w literaturze a jest całkowita pustka dziura jak by nic nie istniało przed 966 rokiem .

Odpowiedz na Tajne Archiwum Watykańskie Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s