jasnogorski poczet krolow i ksiazat polskichPoczet Królów Wielkiego Imperium Lechitów z klasztoru na słowiańskim miejscu mocy – Jasnej Górze
poczet-krolow-lechiiJasnogórski Poczet Królów i Książąt Polskich (fot. innemedium.pl)

slavic-kingdom-lechina-empire

europe_east_roman_empire

bieszk_slowianscy-krolowie-lechii

Jest to pierwsza publikacja w polskiej historiografii na temat organizacji władzy i funkcjonowania Lechii, czyli starożytnej Polski, zwanej inaczej Imperium Lechitów, Scytią Europejską lub Sarmacją Europejską. Na podstawie ponad 50 kronik i materiałów źródłowych, polskich i zagranicznych, oraz 36 starych map cudzoziemskich autor opracował, po raz pierwszy, poczet słowiańskich królów lechickich w okresie od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e. Dokonał także opisu terytorium Lechii, jej gospodarki, handlu, budownictwa miast, grodów, portów oraz żeglugi, transportu i bitych monet lechickich, a także głównych wojen i bitew, pominiętych dotąd.

Powyższe odkrycia były ściśle związane z wynikami najnowszych badań genetycznych Ariów – Słowian, przeprowadzonych w laboratoriach polskich i zagranicznych w latach 2010-2013, według których my Polacy, Ariowie – Słowianie zamieszkujemy tutejsze ziemie od 10 700 lat.

Potwierdziły to również ostatnie odkrycia polskich archeologów na terenie grodów, miast, osad obronnych i grobowców, wybudowanych przez naszych przodków Ariów – Prasłowian na terenie obecnej Polski.

https://ksiegarnia.bellona.pl/?c=ksiazka&bid=8116

***

POCZET KRÓLÓW LECHII

1. Król Sarmata

Panował w roku 1800 przed naszą erą. Po przybyciu na nasze ziemie został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim. Był Aryjczykiem – Sarmatą pochodzącym z Persji – ziemi ludzi szlachetnych „Airy-an” (dziś Iran). Jako wielki i szanowany wojownik wprowadził szlachetne normy i zasady co było zalążkiem pierwszej państwowości na naszych ziemiach. Sarmaci słynęli z trzech rzeczy: wartości bojowej, jazdy konnej i prawdomówności – których to według Herodota uczyli od małego swoje dzieci.

Od Króla Sarmaty pochodzą nazwy z owego okresu: Sarmacja, sarmacki, Góry Sarmackie (dziś Karpaty), Morze Sarmackie (dziś Bałtyk), Ocean Sarmacki (dziś Morze Północne), Sarmaci. Istnienie Sarmacji potwierdzają między innymi liczne mapy sporządzane w okresie rozrostu Imperium Rzymskiego.

Król Sarmata zmarł w I połowie XVIII wieku przed naszą erą. Jeszcze do zaborów szlachta doskonale wiedziała i powoływała się na swoje sarmackie, szla-chet-ne, rzecz jasna pochodzenie. Trzy i pół tysiąca lat świadomość tego w narodzie przetrwała!

2. Król Kodan

Panował około 1700 roku przed naszą erą. Był założycielem miasta portowego u ujścia Wisły Kodan (póżniej Codanum, dziś Gdańsk). Potwierdza to także powyższa mapa Pomponiusza Meli oraz inne źródła,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomponiusz_Mela

gdzie miasto te nosi nazwę Codanovia. Półwysep Helski był jak widać wówczas zbiorem wysp a nie półwyspem, co jest dodatkowym dowodem na starożytność tego zmapowanego w starożytności rejonu i autentyczność Kroniki Prokosza. Kodan tradycyjnie dla ówczesnych zwyczajów był stolicą Sarmacji.

3. Król Lech I Wielki

krol-lech

Panował w latach 1729-1679 przed naszą erą. Był wnukiem króla Sarmaty. Panował 50 lat i według kronikarzy był bardzo waleczny, gdyż wojował z wieloma narodami, znacznie poszerzając granice Lechii.

Nazwa Lechia pochodzi oczywiście od nazwiska tego króla, jak również nazwa Lechici (poddani króla Lecha) lub Laszki – kobiety – poddane króla Lecha.

Lech oznacza jednocześnie, pana, władcę, króla – stąd obecnie słowo „Państwo” – „kraj szlachetnych panów”. Król Lech I został patriarchą królestwa znanego później jako Lechia, Lechistan, Lehestan. Lech I wprowadził system organizacji władzy poprzez rycerstwo. Nominowani na rycerzy nosili nazwę szlachta (z lacha) co oznaczało, że rycerze są towarzyszami broni króla/Lecha z nadania pana tej ziemi. Ustanowił też prawo, że kandydat na króla musi pochodzić z powszechnie szanowanego rodu szlacheckiego (z Lacha), czyli być rycerzem i mieć ukończone 25 lat.

Stolica Lechii była wówczas w Gnieźnie i tam zmarł założyciel wielkiej starożytnej dynastii lechickiej, która przetrwała ponad 3000 lat – do śmierci króla Kazimierza Wielkiego. Od niego wywodzi się też oczywiście nazwa Polachy – potomkowie Lachów, czyli dzisiejsi Polacy.

4. Król Filan

Panował w latach 1679-1649 przed naszą erą. Był synem Lecha I Wielkiego i według Kroniki Prokosza panował 30 lat. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Filania (dziś Finlandia), ponieważ król Filan podbił i zhołdował tę ziemię.

5. Król Car

Brak dokładnych danych na temat lat jego panowania, gdyż żyd wyrwał kartkę, handlując w swym kramie. Około 1550 roku przed naszą erą król Car założył miasto Carodom, gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę (późniejsza nazwa to Carodonum, a dziś dzielnica Stradom w Krakowie). Miasto było na drugim brzegu Wisły dokładnie naprzeciwko dzisiejszego Wawelu. To święte dla Słowian miejsce zostało później splugawione i w miejscu tym obecnie stoi jakiś kościółek, co uniemożliwia badania archeologiczne.

6. Król Lasota

Znana jest tylko data jego śmierci: 1479 przed naszą erą. Był potomkiem króla Lecha I Wielkiego.

Rządził w Carodomie – ówczesnej stolicy Lechii. Mieszkał na Wzgórzu Lasoty, nazwanym tak oczywiście od jego imienia. Na wzgórzu tym pochowano później króla Kraka, usypując kopiec. Nazwa tego wzgórza przetrwała niezmieniona od 3500 lat!

7. Król Szczyt

Zaczął panować w 1482 przed naszą erą. Król ten wybudował nad Morzem Sarmackim (Bałtykiem) miasto Szczyt (dziś Szczecin), gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę, w której sprawował rządy. Miasto powstało około 1450 roku przed naszą erą. Co ciekawe, według watykańskiego dokumentu „Dagome Iudex” niemal 2500 lat później Mieszko I także po raz drugi przeniósł stolicę do Szczecina – było to w roku 957 naszej ery.

Badania archeologiczne zlokalizowały ruiny starożytnego miasta – portu z XV wieku przed naszą erą oraz ślady świątyni słowiańskiej na Wzgórzu Zamkowym. W sumie w tym mieście były trzy słowiańskie świątynie – po jednej na każdym wzgórzu.

8. Król Alan II

Zmarł w 1272 roku przed naszą erą. (Dwustuletnia „luka” w okresach rządów niewątpliwie zostanie kiedyś wypełniona – najprawdopodobniej królem Alanem Pierwszym, skoro są dane, że panował Alan Drugi). Według aż pięciu różnych kronik król Alan II został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim ze względu na swoją wartość.

9. Król Wandal

Panował około 1272 roku przed naszą erą. Był najstarszym synem króla Alana II i został wybrany na króla na wiecu słowiańskim. Panował nad wszystkimi plemionami Ariów – Słowian zamieszkującymi wówczas Lechię: Wandalami, Indoscytami, Scytami, Sarmatami – mówiącymi oczywiście jednym wspólnym prasłowiańskim językiem. Od nazwiska tego króla Wisłę zaczęto nazywać Wandala.

10. Król Lech II Chytry lub Lis/Listyg

Panował w latach 336-323 przed naszą erą. Zasłynął pokonaniem Aleksandra Macedońskiego, który po pokonaniu Ilyrii i Panonii zapragnął podbić Lechię. Przysłał do Carodomu (Caraucas, Krakowa) posłów z żądaniem hołdu i okupu. Posłowie zostali przez Lechitów zabici, co „obraziło majestat” Aleksandra, tak więc w „celu ukarania sprawców” poprzez Morawy wkroczył do Lechii. Spustoszył ziemię śląską i krakowską, i sam starożytny Kraków. Napisał nawet do swojego nauczyciela Arystotelesa mało skromny list:

Ażeby troskliwości twojej o powodzenie nasze nie trzymać w niepewności, donosimy ci, iż nam się bardzo dobrze wiedzie przeciwko Lechitom. Sławne miasto ich Caranhas [Kraków] zwane, potężniejsze walecznością Rycerzów niżeli zamożnością w bogactwie, warowniejsze sztuką niż położeniem, i inne przyległe zawojowaliśmy szczęśliwie.

Do wyparcia wojsk macedońskich walnie się przyczynił wódz wybrany na czas wojny – wojewoda Lech, który zorganizował tak skuteczną obronę, jak i udane kontrataki, że najeźdźca odstąpił. Za zasługi na polu bitwy na wiecu został wybrany na króla Lecha II Chytrego – przydomek pochodzi od sprytu, jakim się wobec znacznie liczebniejszego wroga wykazał, kiedy aż do stanu kompletnego wyczerpania wodził wojska macedońskie po bagnach, stepach do chwili, aż sami się wycofali, nie mogąc znieść dalszych trudów wyprawy. Wojewoda Lech zasypywał studnie, wycinał sady, budował na rzekach tamy, zmieniając ich bieg, organizował zasadzki tak uporczywie, że widmo śmierci z głodu skłoniło Aleksandra Macedońskiego do wycofania armii [pierwszy polski partyzant 😉 – przyp. TAW].

11. Król Polach

Panował w latach 231-188 przed naszą erą. Z kronik Narkosza, Warmisza oraz Prokosza wiadomo, że został wybrany na słowiańskim wiecu i panował 43 lata. Nosił królewską czapkę i berło należne prawomocnie wybranym władcom Lechii.

12. Król Lisz

Nie wiadomo, kiedy panował. Wiadomo tylko, że był wnukiem króla Polacha.

13. Król Posnan

Nie wiadomo, kiedy panował. Wiadomo tylko, że on także był wnukiem króla Polacha. Założył miasto Poznań i przeniósł tam tradycyjnie stolicę Lechii.

14. Książęta Sandomir, Lublin, Lubusz

Nie wiadomo kiedy panowali, ale wiadomo, że założyli miasta Sandomierz, Lublin i Lubusz.

15. Król Lech III Ariowit/Ariowist

krol-lech-III

Panował w latach 74-25 przed naszą erą. Ariowit był królem Ariów – Słowian a jego nazwisko oznacza dosłownie pan, władca, pasterz Ariów. Ariowit długo walczył  o Galię (dziś Francja) z wojskami Juliusza Cezara i na jego wniosek został w 59 roku przed naszą erą uznany oficjalnie przez senat Starożytnego Rzymu za króla i przyjaciela Rzymu – zapewne po zakończeniu wojny lub podczas traktatów pokojowych. W tamtym okresie słowo „Germania” oznaczało „sąsiada” lub „brata”, a nie jak dzisiaj „Niemca”, i w wyniku zmagań z Cesarstwem Rzymskim po 14 latach panowania w Galii utraciliśmy na pewien czas podbite przez Rzym te ziemie. Po zaciętych walkach w czasie 10 letniej kampanii jaką toczył w Galii, a zwłaszcza po trzech przegranych bitwach stoczonych ze Słowianami Juliusz Cezar zaoferował Lechowi III Ariowitowi starszą siostrę Julię na żonę wraz z Bawarią w posagu, ale pod warunkiem zawarcia pokoju i wstrzymania ataków Słowian.

Juliusz Cezar pamiętał, że podczas tej kampanii jego wojska zabiły dwie poprzednie żony naszego króla w Galii. Król Lech III przystał na to poślubił Julię i podarował jej w prezencie ślubnym ziemię serbską – część podległego mu Imperium Lechitów. I tak oto Lechici wkroczyli do Rzymu jako oficjalni Przyjaciele Rzymu zaakceptowani przez rzymski senat. W wyniku tej małżeńskiej umowy Bawaria od 56 roku przed naszą erą należała do Lechii.

Od tamtej pory bawarskie miasto Vindelicum  [dziś Augsburg – przyp. TAW] nazywane było miastem Lecha.

Po śmierci Cezara w 44 roku przed naszą erą (którego zamordowanie zorganizowali żydzi, których wypędził z miasta, zakazując im lichwy) w senacie toczyły się spory i naciski o wyrwanie Bawarii wraz z miastem Lecha z rąk Lechii.

16. Król Awiłło Leszek IV, Uznany

Panował w latach 25 przed nasza erą – 34 naszej ery [a więc w czasach Jezusa – przyp. TAW]. Ten pół Słowianin, pół Rzymianin był synem króla Lecha III Ariowita i Rzymianki królowej Julii Caesaris Major – czyli siostrzeńcem Juliusza Cezara. Jego największym wyzwaniem było utrzymanie w Lechii Bawarii, którą Rzym oczywiście razem z miastem Lecha usiłował odebrać i ponownie włączyć jako prowincję do swojego imperium.

I tak w 9. roku cesarz August Oktawian wysłał armię w celu zdobycia miasta Lecha. W ciężkich walkach dosłownie cały legion rzymski razem z generałami, pretorem i trybunem wojskowym, został do nogi wybity przez Słowian. Miejsce tej klęski położone dziś w centrum miasta nosi obecnie nazwę Perleich (Perdito Legio – zniszczony legion). Równina ciągnąca się obok miasta nazywa się Lechfield (Lechowe Pole) a sama rzeka do dziś nosi nazwę Lech. W tym samym roku Rzym stracił jeszcze kolejne trzy legiony wycięte w pień wraz z dowództwem przez koalicję Słowian z Imperium Lechitów oraz plemion celtycko-galijsko-normańskich.

To w tych walkach Lechici zdobyli rzymski sztandar z orłem białym. Dowódcą Ariów – Słowian który wciągnął Rzymian w słynną zasadzkę w Lesie Teutoburskim był słowiański książę Arminiusz. Był Ariem – Słowianinem a nie Germanem jak go w późniejszych czasach ogłosił kłamliwie zaborca niemiecki. (Niemcy do dziś stawiają mu pomniki i na siłę zniemczają jego imię Arminiusz na „Herman”).

Trzy lata później w roku 12 naszej ery cesarz August zdobył jednak i zniszczył miasto Lecha i zmienił jego nazwę na Augusta Vindelicorum (dziś Augsburg). Z nazw historycznych z tamtego okresu ocalały do dziś jeszcze: Lechrain (Region Lecha), rzeka Lech, Lechfall (wodospad na tej rzece) i Lechschlucht (przełom na rzece Lecha), Lechbrucke (most Lecha), Lechenhausen sud, ost, west, (dzielnice Augsburga), Lechkanale (kanał Lecha) oraz Lechradweg (sieć ścieżek rowerowych Lecha).

Droga przez Alpy przez miasto Lecha została nazwana przez Rzymian Via Julia na cześć żony króla Lecha III. We Włoszech zachowała się też marmurowa płyta nagrobna z I wieku ufundowana przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza o treści „Na pożegnanie, Awiłłowi Leszkowi, Tyberiusz Klaudiusz, grób ten z czterema framugami, na osiem urn popielnych, jeszcze za życia jemu jedynie dla zaszczytu, na zupełną własność oddał” (CAVILLO LESCHO TI CLAVDIVS BVCCIO COLVMVIARA III OLL VIII SE VIVO A SOLO AD FASTIGIVM MANCIPIO DEDIT).

17. Król Wisław I

Panował w latach 35-91. Rządził Lechią ponad 50 lat i od jego nazwiska zmieniono nazwę Wandalu na Wisłę.

18. Król Witosław

Panował w latach 91-127. Był synem króla Wisława i pojął za żonę Armenię pochodzącą z Gotlandii.

19. Król Alaryk I

Panował w latach 127-162. Był synem króla Witosława i pojął za żonę Wellę z Kolina (dzisiejszej Kolonii).

20. Król Dieteryk

Panował w latach 162-201. Był synem króla Alaryka I i pojął za żonę księżniczkę Dianę z Trewiru (dzisiejszy Trier).

21. Król Teneryk

Panował w latach 201-237. Był synem króla Dieteryka i pojął za żonę księżniczkę Wignonę.

22. Król Heldwiryk

Panował w latach 237-292. Był synem króla Teneryka i niestety strony z opisem tego króla zostały z Kroniki Prokosza wyrwane.

23. Król Wizymir Budowniczy

Panował w latach 292-340. Był synem króla Heldwiryka i wybitnym lechickim władcą na którego polecenie Nakorsz Warmisz spisał swoją kronikę. Miał kilka żon. Walczył z Gotami, Szwedami i Duńczykami – zdobył i zajął Jutlandię. W jednej z bitew wziął do niewoli syna księcia Jarmaryka oraz córki króla duńskiego Sywarda I. W roku 340 założył miasto Bukowiec (dzisiejsza Lubeka) oraz rozbudował i nazwał miasto Wizymierz (dzisiejszy Wismar). Rozbudował także starożytny Kodan (dziś Gdańsk) wybudował w nim port i skład kupiecki na cały wschodni region. Podczas jego panowania stolicą Lechii był Wizymierz.

24. Król Mieczysław

Panował w latach 340-386. Za jego rządów w Lechii nastąpił taki dobrobyt i przyrost ludności słowiańskiej, że wystąpiło przeludnienie i produkcja żywności zaczynała być niewystarczająca. Duża część Ariów – Słowian przygotowała się i wyruszyła w poszukiwaniu nowych ziem do zasiedlenia. Byli to Scytowie, Suewowie, Wandale, Burgundowie, Alanowie i Goci. Dotarli do dzisiejszej Francji i Hiszpanii zakładając tam słowiańskie królestwa. Król Mieczysław pojął za żonę księżniczkę Bulgę z Trewiru (dzisiejszy Trier).

25. Król Radgoszcz

Panował w latach 388-394. Był starszym synem króla Mieczysława. Był zadeklarowanym wrogiem Rzymu i religii chrześcijańskiej. Zaplanował wielką wyprawę Słowian na Italię w celu obalenia cesarstwa rzymskiego. W późniejszych latach Słowianie czterokrotnie Rzym zdobywali i plądrowali.

26. Król Witosław II

Panował w latach 394-405. Był młodszym synem króla Mieczysława i przy akceptacji wiecu słowiańskiego przejął władzę od ustępującego dobrowolnie brata Radgoszcza. W roku 405 ogromna armia ponad 200 tysięcy Ariów – Słowian na czele z bratem króla – wojewodą Radgoszczem przekroczyła Alpy i wkroczyła do Italii, gdzie wybuchła panika. Ludność chroniła się za murami miast a niewolnikom wstępującym do armii automatycznie dawano wolność. W roku 406 Radogoszcz został jednak wzięty do niewoli podczas oblężenia Florencji, a jego woje złożyli wówczas broń. Jego zabito, a większość wojowników wymordowano lub sprzedano do niewoli. Nielicznych wcielono do armii rzymskiej.

27. Król Corsico

Panował w latach 405-454. Był synem króla Radgoszcza i panował w Krakowie. W 413 roku zorganizował i poprowadził wyprawę Słowian do Galii. Zarówno on jak i jego syn zaginęli w Galii – prawdopodobnie zginęli lub zostali uwięzieni przez Rzymian.

28. Król Wisław II

Panował w latach 477-486. Rządził w Lechii przez 9 lat i pojął za żonę księżniczkę Adelę z Saksonii.

29. Król Alaryk II

Panował w latach 487-507. Był synem króla Wisława II i pojął za żonę księżniczkę Teodorę.

30. Król Alberyk II

Panował w latach 507-526. Był synem króla Alaryka II i pojął za żonę księżniczkę Silrilię. On także przyczynił się do rozwoju i wzrostu potęgi Lechii.

31. Król Jan

Panował w latach 526-566. Był synem króla Alberyka II i pojął za żonę Eufenię. Za jego rządów Imperium Lechitów osiągnęło swój szczyt rozwoju i potęgi militarnej oraz terytorialnej. Imperium rozciągało się od Renu na zachodzie aż po Wołgę na wschodzie. Od Bałtyku na północy aż po Adriatyk i Morze Czarne na południu.

32. Król Radgoszcz II

Panował w latach 566-613. Był synem króla Jana i pojął za żonę Albertinę. Kontynuował wielkie dzieło swojego ojca i utrzymał potęgę Imperium Lechitów.

33. Król Wisław III

Panował w latach 613-652. Był synem króla Radgoszcza II. W czasie jego panowania doszło do podziału i wyodrębnienia się Słowian Południowych: Morawian, Słowaków, Czechów, Karyntian oraz Słoweńców, którzy po wyborze własnego króla Samona powołali państwo Samona. Te nie wykształciło nigdy żadnych struktur państwowych i przetrwało zaledwie 35 lat – do śmierci króla Samona po czym zniknęło z areny dziejów.

Bezkrólewie w latach 652-659

Po śmierci króla Wisława III nastąpił siedmioletni okres bezkrólewia do czasu wybrania na wiecu słowiańskim władzy zarządzającej Imperium w formie:

Dwunastu Wojewodów – po raz pierwszy – panowało w latach 659-694

Na wiecu pod Gnieznem wybrano do rządzenia Lechią 12 wojewodów reprezentujących 12 prowincji Imperium. Każdy z nich mógł w swoim województwie mianować urzędników, zwoływać wiece i podejmować decyzje wewnętrzne. W przypadku wrogich najazdów 12 wojewodów wybierało spośród siebie dwóch najlepszych dowódców biegłych w rzemiośle wojennym: hetmana i jego zastępcę. Ich zadaniem było przeprowadzenie mobilizacji rycerzy Lechitów, odparcie nieprzyjaciela oraz zabezpieczenie granic przed wrogiem. W początkowym okresie rządy wojewodów były prawidłowe, stanowione prawo słuszne i zrozumiałe, jednak z czasem poczucie władzy, bezkarności i szukanie korzyści własnej zamiast dobra ogółu, prowadzić zaczęły do konfliktów.

Kronika Prokosza tak podaje: „Uprzykrzywszy sobie Polacy prędko Arystokracyą – to iest rząd wielu Panów – znowu się do Monarchii, to iest iednego panowania Męża, iak było z wieku, powrócili. W Gnieźnie tedy, po długim tey rzeczy rozmyśle Roku stworzenia świata 4649 zdodnymi głosamy obrany iest od Polaków za Pana”.

34. Król Krak I

krol-krakus

Panował w latach 694-728. Był jednym z wojewodów, spośród których na prawomocnym wiecu słowiańskim został wybrany królem Lechii za waleczność, prawość i ogromne doświadczenie w prowadzeniu udanych wypraw wojennych. Panował w Carodomie, który rozbudował po lewej stronie Wisły i nazwał od swojego imienia Krakowem. Na wzgórzu zbudował gród i nazwał go Wawelem. Zorganizował sądy, ustanowił sędziów w każdej dzielnicy Lechii. Podporządkował i zhołdował oderwane wcześniej ziemie tak zwanego państwa Samona, ponownie włączając je do Imperium Lechitów.

W walnej bitwie pokonał Franków nad Dunajem. Walczył też z Sasami broniąc zachodniej granicy. W Kronice pisze: „Franków rozgromił. Węgrów odepchnął. Rzymianów od granic odstraszył. A Sasów zwyciężył powtórzonymi fortunnie utarczkami”. Miał kilka żon, a z nimi dwóch synów i córkę.

Po śmierci został pochowany na Wzgórzu Lasoty (kopiec Kraka). Nigdy nie zbadano dokładnie tego kopca, a prace archeologiczne przerwano nagle bez ważnego powodu.

Prowadzone przez doc. Józefa Żurowskiego w latach 1934-1937 prace archeologiczne w Kopcu króla Krakusa I. Przekopano zaledwie 4% podstawy kopca, a docent Żurowski „nagle zmarł” w trakcie tak przełomowych dla dalszych dziejów Polski prac (fot. wikipedia)

35. Król Krak II

Panował w latach 728-733. Był synem króla Kraka I zaaprobowanym przez słowiański wiec. Panował tylko pięć lat, ponieważ został zamordowany z zazdrości przez młodszego brata Lecha, który przekupił zbira jakiegoś i zamordował brata na polowaniu a później twierdził że Krak II zginął w wypadku. Podobnie jak jego ojciec został pochowany w kopcu. Nigdy nie zbadano archeologicznie tego kopca.

36. Król Lech V Zabójca

krol-lech-V-zabojca

Panował w latach 733-735. Objął tron w Lechii po uzyskaniu zgody wiecu słowiańskiego. Z łatwością okłamał wszystkich sztucznymi łzami, jakoby jego brat zbytnio się zbliżył do rannego niedźwiedzia i ten go strącił z konia, a potem zabił. Spreparował nawet fałszywych świadków tego zdarzenia. Panował dwa lata, nim jego zbrodnia wyszła na jaw w wyniku zeznań leśniczego, który widział morderstwo. Przez radę starszych wiecu słowiańskiego został skazany na karę śmierci przez rozerwanie końmi, jednak jego siostra Wanda wybłagała dla niego wygnanie z kraju. Wypędzono go w 735 roku i słuch po nim zaginął.

37. Królowa Wanda

krolowa-wanda

Panowała w latach 735-740. Kronika pisze: „Wendą dla osobliwey nazywana była urody i piękności, któremi iako wędką ryby serca do siebie przypatruiących się ciągnęła kawalerów”. Książę Markomanów wysłał do niej posłów aby ją nakłonić do małżeństwa jednak Wanda wolała być królową Lechii niż żoną księcia Markomanów i odmówiła. Obrażony odprawieniem posłów książę stanął z wojskiem u granic Lechii ale Wanda go pokonała w krótkiej batalii i ze wstydem musiał powrócić do ziemi swojej.

Wanda z wojskiem dumnie powróciła do Krakowa, oddała ofiarę swoim bogom i z całym rynsztunkiem na koniu się do Wisły rzuciła dla zachowania panieństwa, które poświęciła słowiańskim bogom.

Milę od Krakowa jej ciało wyłowiono i została tam pochowana ze wszystkimi honorami na wyniosłym wzgórzu, gdzie na wieczystą pamięć polskiej bohaterki usypano mogiłę. Tego kopca także nigdy nie zbadano.

Dwunastu Wojewodów – po raz drugi – panowało w latach 740-760

Po tragicznej śmierci królowej Wandy ponownie zapanowało bezkrólewie. Dwunastu wojewodów podobnie jak poprzednio początkowo panowało zgodnie, lecz później nastąpił okres wzajemnych sporów i waśni co prowadziło także do niepokojów wśród ludności w poszczególnych dzielnicach. Ponieważ zaczęło to prowadzić również do najazdów Markomanów, Sasów i Prusów zwołano wiec w Gnieźnie, na którym wybrano na króla jednego z wojewodów.

38. Król Lech VI Przemysław

Panował w latach 760-780. Był królem odważnym, przemyślnym (sprytnym) i walecznym. Nad Sanem wybudował gród Przemyśl, gdzie przeniósł stolicę Lechii. Na zachodzie walczył z najeźdźcami frankońskimi Pepina Krótkiego, na południu wygrał wojnę z Morawami. Poskromił Sasów nad Łabą jeszcze jako wojewoda i odzyskał zagarnięte tereny i miasta. Po sukcesach militarnych stał się tak sławny, że sąsiedzi zaprzestali najazdów. Jego jedyny syn okazał się kaleką niezdolnym do sprawowania władzy królewskiej.

39. Król Lech VII

Panował cztery godziny 6 października 780 roku. Po śmierci Lecha VI wiec słowiański zadecydował o przeprowadzeniu zawodów o koronę króla Lechii spośród szlacheckich rycerzy, którzy mieli ukończone 25 lat. Pod Krakowem na drewnianym posągu bóstwa słowiańskiego umieszczono insygnia królewskie – historyczną czapkę i berło króla Polacha. Wyścig do posągu wygrał Leszek – jeden z możnowładców. Okazało się jednak, że wieczorem poprzedniego dnia rozkazał rozsypać na trasie wyścigu żelazne szyszki co sprawiło, że konie konkurentów poraniły sobie kopyta i nie dotarły do mety tak szybko jak jego koń, który był podkuty.

Kiedy oszustwo się wydało ucztujący już król został zatrzymany, osądzony i jednomyślnie skazany na rozerwanie końmi. Wyrok natychmiast wykonano i tak panowanie króla Lecha VII trwało tylko od godziny 9:00 do 13:00. W lechickiej tradycji pozostał jedynie po tym królu praktyczny zwyczaj podkuwania koni i noszenia butów z podkówkami.

40. Król Lech VIII

Panował w latach 780-800. Był drugim w wyścigu do posągu więc automatycznie został królem Lechii. Rządził z Krakowa. Był władcą łaskawym, pokornym i kochającym sprawiedliwość. Był także waleczny i skutecznie toczył wojny z Prawęgrami, Morawami i Sasami, którzy najeżdżali ziemię myszyńską (dziś Meklemburgia) oraz luzacką (dziś Holzacja). Wprowadził zwyczaj szkoleń rycerskich dla młodzieży organizując wysokie nagrody w konkursach, turniejach i pojedynkach, które wręczał osobiście tym, którzy zwyciężyli.

41. Król Lech IX Waleczny

Panował w latach 800-824. Tron w Krakowie objął po ojcu przy akceptacji wiecu słowiańskiego. Przerósł ojca dzielnością, podbojami i sprawnością rycerską. Umocnił Imperium Lechitów całkowicie podporządkowując ziemie pomorskie nad Morzem Sarmackim (Bałtykiem), włącznie ze wszystkimi grodami pomiędzy miastem Brzemię (dziś Brema) aż po Kodan (dziś Gdańsk). W okresie jego panowania w skład Imperium Lechii wchodziły: Bohemia (Czechy), Morawy, Słowacja, ziemie prawęgierskie oraz Ruś Kijowska aż po rzekę Don i Nowogród.

Król Lech IX walczył z Karolem Wielkim.

Prawęgrów wyzwolił od płacenia haraczu Włochom i Grekom. Wysyłał jednocześnie gratulacje Karolowi Wielkiemu za jego sukcesy na polu walki w Hiszpanii przeciwko Arabom. Zawsze uczestniczył osobiście w wojnach i bitwach na obrzeżach Imperium i przeważnie zwyciężał. Był niezwykle sprawnym administratorem.

Za jego panowania nigdy więcej wojska Karola Wielkiego nie odważyły się wkroczyć na terytorium Imperium Lechitów.

Na rok przed śmiercią zwołał wiec w Gnieźnie, na którym zaproponował i uzyskał zgodę na podział Lechii z dotychczasowych 12 na 20 dzielnic, zarządzanych przez książąt lechickich – jego 20 synów.

42. Król Popiel I

krol-popiel-I

Panował w latach 824-830. Był najstarszym z dwudziestu jeden synów króla Lecha IX. Po odebraniu uroczystej przysięgi na wierność od 20 młodszych braci został zaakceptowany na wiecu słowiańskim na króla Lechii. Przeniósł stolicę z Krakowa do Kruszwicy, gdyż obawiał się najazdów ze strony Karola Wielkiego. Kronika podaje że był tchórzem, żarłokiem oraz kobieciarzem. Cnotę miał jedną gdyż był bardzo łagodny i łaskawy dla poddanych, lecz uciekał od problemów i wojen. Imperium funkcjonowało tylko dzięki jego braciom. Zmarł na serce w roku 830.

43. Król Popiel II

krol-popiel-II

Panował w latach 830-840. Był synem Popiela I. Na zwołanym w Gnieźnie wiecu został wybrany na króla decyzją dwudziestu stryjów – książąt dzielnic Imperium Lechitów. Miał tylko dwanaście lat kiedy obejmował rządy więc przydzielono mu doradców. Po ojcu odziedziczył skłonność do ucztowania i rozpusty. Wśród żon miał kilka księżniczek – czeską, ruską, saską oraz lechicką. Oprócz saskiej wszystkie pozostałe były pogankami. Księżniczka saska Ryksa została specjalnie przygotowana i wysłana przez ojca i dwór Saksonii oraz władze kościelne do Popiela aby zniszczyć słowiańskie, niepodległe i niezależne od nikogo Imperium Lechickie – od 2 tysięcy lat nieujarzmione i niepodbite przez nikogo.

To czego nie udało się dokonać Persom, Rzymianom, Bizancjum i Frankom, saska księżniczka zrobiła. Przez kilka lat Ryksa urabiała króla Popiela II sącząc nienawiść do jego stryjów. Zdominowała całkowicie pozostałe żony i władcę Lechii. Dopięła swego, kiedy podczas uczty otruła wszystkich jego dwudziestu stryjów – książąt wszystkich dzielnic Imperium. Było to niewyobrażalnie podłe ze strony chrześcijańskich władz Saksonii. Takiej zbrodni jeszcze nigdy wcześniej nie było na naszej ziemi. Ta katastrofa była możliwa także z powodu rozprężenia, arogancji i braku czujności ze strony książąt.

Według wielu kronik to jeden z książąt sąsiadujących z Saksonią, dał się przekonać i polecił królowi Popielowi księżniczkę Ryksę za żonę. Po ujawnieniu zbrodni wśród rycerstwa nastąpił szok a potem ogólny bunt ludności.

Król Popiel II wraz z żoną morderczynią i dziećmi (dwóch synów i córka) uciekł do Kruszwicy, gdzie zostali zabici przez rozwścieczone tłumy. Tylko trójka starszych synów zbiegła na ziemie pomorskie. W tym samym czasie czekający na sygnał od Ryksy, że dwudziestu książąt już nie żyje, książę Saksonii ruszył ze swoim wojskiem na ziemie Imperium Lechitów. Nawet na wieść że zabito jego córkę Ryksę oraz jej dzieci – jego wnuki – najazdu nie przerwał. Widocznie liczył się z tym i miał to wkalkulowane w realizację spisku.

W czasie kiedy w Lechii trwała żałoba na Imperium runęli: Niemcy znad Renu i Wezery, Litwini, Łotysze, Jadźwingowie i Roksolanie. Ponadto po nieurodzajnym lecie wylała Wisła, zapanował głód i część ludności wymarła zamykając tragicznie okres nieudolnych rządów Popielów. Za jego panowania miały miejsce pierwsze chrzty w Lechii w obrządku słowiańskim. O tych chrztach oficjalni historycy całkowicie milczą.

Bezkrólewie w latach 841-842

44. Król Koszyszko, Piast

krol-piast-koszyszko

Panował w latach 842-862. W maju 841 roku zwołano wiec w Kruszwicy na który zjechali się także rycerze i krewni pomordowanych książąt ze wszystkich dzielnic Imperium. Przybyli też ocalali synowie i krewni Popiela II. Narady i kłótnie ze znienawidzonymi powszechnie potomkami Popiela trwały, a Imperium zaczęło się rozpadać, bo dzielnice zachodnie za Odrą zaczęły nawiązywać kontakty z księstwami niemieckimi.

Dopiero na wielkim wiecu rok później, zgodnie z prawem i obyczajem wybrano na króla szlachcica, rycerza, zarządcę dworu królewskiego – nazywanego piastunem – doświadczonego i rozważnego „urzędnika” Koszyszko herbu Kroy.

Starał się uspokoić sytuację w pomorskich i zachodnich dzielnicach, ale tamci synowie Popiela wyłamywali się z powinności wobec króla. Dopiero jak poślubił ich córki i siostry książęce, ustały wszelkie wojny domowe i rozboje.

Podczas jego panowania 14 książąt 1 stycznia 845 roku przyjęło chrzest w obrządku rzymskim w dzielnicach południowych, nie chcąc być ofiarami napadu ze strony Czechów i Morawian, którzy przyjęli chrzest już w 818 roku.

Rok później, w 846 roku, król wschodniofrankoński Ludwik Niemiec najechał zbrojnie Wielkie Morawy, „odwiedzić” Czechów i „poznać” nowo ochrzczonych Lechitów. Czesi go tak rozgromili, że ledwo uszedł z życiem.

Po jego kolejnej wyprawie w roku 855 misjonarze zostali ostatecznie wypędzeni z Ołomuńca i Wielkiej Morawy. O tych chrztach nie ma nawet wzmianki we współczesnych źródłach historycznych.

Król Koszyszko oprócz Rzepichy miał jeszcze kilka żon, z którymi miał dwóch synów i trzy córki. Zmarł w 862 roku.

45. Król Ziemowit, Reformator

krol-ziemowit

Panował w latach 862-892. Wybrano go na króla na wiecu słowiańskim. Tolerował na obszarze Lechii rozwój chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego (cyrylo-metodiańskiego). Miał charakter wojownika, był dzielny i zahartowany na wojnach, w których się zaprawiał jeszcze jako książę – syn króla Koszyszko. Nie narzekał na niewygody, jadał proste potrawy, a z alkoholu pił tylko piwo.

Był hojny i szczodry. Nagradzał odwagę i sukcesy na polu walki. Prawie wszystkie bitwy wygrał. Dbał o lud i wojsko, które zreorganizował, unowocześnił i dozbroił. Utworzył stanowiska dowódców – dziesiętników, setników i tysięczników. Wprowadził dyscyplinę i wydzielił drużyny. Zorganizował od początku piechotę, jazdę lekką i jazdę pancerną.

Ustawił strażników wojskowych nad granicami Lechii. Powołał kasztelanów na zarządców grodów, a starostów na zarządców miast oraz rajców miejskich. Na jego rozkaz pozakładano wsie służebne – leżące przy grodach, w których produkowano broń, pancerze, żywność, wytapiano stal, hodowano konie i gromadzono zapasy dla wojska. Takich wsi utworzył w Lechii ponad tysiąc. Brał udział w trzech wojnach i podjął działania zbrojne przeciwko dzielnicom Lechii, które oderwały się za czasów nieudolnych Popielów oraz bezkrólewia. Najechał i zhołdował Wielkie Morawy.

W roku 880 król Ziemowit najechał, złupił i odzyskał zagrabione Pogórze Karpackie. Podbił też i zhołdował plemiona Prusów, odbierając im Mazowsze i dwie córki pruskiego księcia – jedną wziął dla siebie, a drugą oddał hetmanowi w nagrodę za zwycięstwo. Założył szkołę dla rycerzy. Zmarł w 892 roku i nie zdążył odbić ziemi krakowskiej, pomorskiej i kaszubskiej oraz prowincji zachodnich między Wezerą a Odrą.

46. Król Wrocisław

Panował w latach 892-896. Po objęciu tronu udał się na zjazd władców do Hangesfeld w 892 roku. W Kronice Prokosza brak kartek z opisem panowania tego króla, ale w rocznikach bawarskich ten zjazd tak jest opisany: „Ten Arnuff (król wschodniofrankoński) wczesną wiosną podążył ku południowej granicy Bawarii, a na miesiąc maj (892 roku) zarządził wspaniały zjazd królestwa w Hangsfeld. A jako że Swiętopełk wzgardził przybyć na niego, uznano go za wroga państwa. Wzięli zaś w tejże radzie udział: Wrocisław, odległej Polski władca, a także Kurszana król Węgrów, którzy do tych pór po niepewnych siedliskach w Sarmacjii Europejskiej się błąkali. Posłowie przyrzekając wszystkie swoje siły przeciwko Swietopełkowi, jeśliby dano im niby za żołd ziemie, jakie zbrojnie zajmą”. Wyprawa uderzyła i po spustoszeniu Wielkiej Morawy król Wrocisław wrócił do Gniezna. Podczas kolejnej wyprawy na północ, aby podporządkować Lechii Kaszuby i Pomorze, zginął w zasadzce w roku 896.

47. Król Lech X Dzielny

Panował w latach 896-921. Po nagłej śmierci brata wstąpił na tron po aprobacie wiecu słowiańskiego. Tak jak jego ojciec był chrześcijaninem obrządku słowiańskiego. Postanowił pomścić brata i przygotował wyprawę wojenną na Pomorze i Kaszuby złożoną z dwóch armii. Pierwsza pod rozkazami hetmana Starży herbu Topór, dostała się w okrążenie Pomorzan, Kaszubów i sprzymierzonych Sasów, lecz w krytycznej chwili nadeszła druga armia dowodzona przez króla Lecha X. Niemal wszyscy zbuntowani książęta zginęli – reszta dostała się do niewoli. Król Lech darował im życie, ale przeszedł i podbił po kolei wszystkie ich ziemie, pomorskie, kaszubskie, zachodnie aż do Łaby i je zhołdował. Zarządził trybut, który będą co roku płacić, i zażądał ich synów jako zakładników oraz przysięgi na wierność.

Po powrocie do Gniezna złożył podziękowania bogom słowiańskim i chrześcijańskim, gdyż uczestniczył w ceremoniach obydwu religii. W późniejszym okresie uwolnił i odesłał do domów większość zakładników, którzy mu wierność przysięgali. Wszyscy w czasach jego panowania słowa dotrzymali.

Król Lech X nie utrudniał akcji misjonarskich – kolejne cerkwie wyrastały w Lechii. Do dziś o tym obrządku się nie wspomina nawet słowem, mimo iż są dowody archeologiczne, że cerkwie znajdowały się w Wiślicy, Krakowie, Gnieźnie, Wrocławiu, Ostrowie Lednickim, Poznaniu, Przemyślu, na Wawelu.

We wszystkich przypadkach cerkwie zostały później zburzone (ocalały jedynie fundamenty), a na gruzach wzniesiono katedry i kościoły.

Innym dowodem wcześniejszego chrztu Lechii jest list – skarga arcybiskupa Theotmara z Salzburga z 900 roku do papieża, że cały wschód (Małopolska, Śląsk, Wielkopolska) jest już ochrzczony przez uczniów Metodego i w związku z tym bawarscy misjonarze obrządku rzymskiego nie mają co robić.

W roku 904 król Lech X odzyskał podczas rozpadu Wielkiej Morawy Małopolskę z Krakowem, która powróciła do Lechii. Odzyskał Pomorze i ziemie zachodnie między Łabą i Odrą. Król zmarł w Gnieźnie w 921 roku. Miał dziesięć żon, trzech synów i córkę. Umarł stosunkowo młodo i nie zdążył trwale i żelazną ręką na nowo skonsolidować ledwie co odzyskanego Imperium Lechitów. Za jego panowania powstało państwo niemieckie z połączenia księstw: Saksonii, Turyngii, Szwabii, Bawarii oraz Lotaryngii.

48. Król Ziemomysł

krol-ziemomysl

Panował w latach 921-957. Zaakceptowany przez wiec słowiański wstąpił na tron w 921 roku w Gnieźnie. Był władcą sprawiedliwym, mądrym, łagodnym i hojnym. Dbał o lud i państwo. Nie był niestety zdobywcą ani pogromcą. Gdyby był taki jak jego ojciec historia wyglądałaby inaczej. On także uczestniczył w ceremoniałach starej i nowej religii.

Nie zdołał mocno zjednoczyć odzyskanych przez ojca dzielnic w jeden sprawy organizm państwowy i w konsekwencji za jego rządów pogłębił się proces podziału Ariów – Słowian na Słowian Zachodnich i Wschodnich. Książęta dzielnic zachodnich wciąż pamiętający potworną zbrodnię z czasów Popiela II bardziej skłaniali się do Niemiec niż Lechii.

Król Ziemiomysł nie miał odwagi powtórzyć kampanii swojego ojca i wymusić u Słowian siłą jedności w działaniu. W tym czasie Niemcami rządził agresywny król Henryk I, który natychmiast zaczął realizować „Drang nach Osten und Slawen” – Marsz na wschód i Słowian. W 928 roku zaatakował ziemie serbskie. Jego chrześcijańskie armie wycinały w pień kobiety i dzieci. Na zagrabionych ziemiach przejmował słowiańskie grody i miasta oraz stawiał nowe – które musieli utrzymywać podbici Słowianie.

W nastepnych latach zostały najechane ziemie pomorskie, myszyńska (Meklenburgia), wizymirska, lunieńska z miastami słowiańskimi: Arkona, Radgoszcz (Radegast), Roztoka (Rostock), Bukowiec (Lubeck), Bugbór (Hamburg), Wizymierz (Wismar), Dziewiń (Magdeburg). W roku 936 król saski Otton I zaatakował ziemie pomorskie aż do Odry.

Saski margrabia Geron najechał ziemie południowe. W roku 937 Geron wezwał trzydziestu słowiańskich książąt na spotkanie, podczas którego upił ich i kazał wymordować! Po raz drugi Sasi – chrześcijanie dokonali potwornej zbrodni, po tym jak otruli dwudziestu książąt Lechii w Gnieźnie. Odpór Nemcom w owym czasie mogli dać wyłącznie zjednoczeni pod jednym sztandarem Słowianie nie podzieleni na Wschodnich i Zachodnich i jest tak aż do dzisiaj. Wybuchały co prawda przeciwko Niemcom powstania jednak wszystkie zostały stłumione.

49. Król Mieszko I

mieszko-I

Panował w latach 957-992. Jako słowiański król objął władzę po wiecu.

Przyjął niesławny, ale osławiony chrzest – czyli tak naprawdę tylko przeszedł z obrządku cyrylo-metodiańskiego na rzymski – co zdegradowało go z roli niepodległego króla do księcia zależnego od kościoła i papieży.

Natychmiast wydał rozkaz zburzenia cerkwi i wybudowania na ich miejscu katedr i kościołów.

Siedem żon zamienił na jedną – chrześcijankę – Dąbrówkę, którą najlepiej chyba opisuje Kronika Czeska z XI wieku:

Roku pańskiego 977 umarła Dąbrówka Niecnotliwa i stara Baba. Gdy ją Xiążę Polski zaślubił, zrzuciła czepiec i iakoby Panienka przypięła sobie na głowę wieniec, co było wielkm szaleństwem i wszeteczeństwem.

W 979 roku Mieszko I rozbił i zadał olbrzymią klęskę wojskom cesarza Ottona II. Cesarz został całkowicie pokonany. Mieszko I zdobył wówczas taką sławę, że gratulowano mu w całej Europie. Przeniósł stolicę do Szczecina, a swoje Państwo oddał pod „opiekę” papieżowi i państwu kościelnemu, pragnąc je „uchronić” przed Niemieckim Cesarstwem Rzymskim.

Ta „opieka” trwa do dziś (konkordat = 1% dochodu Narodu Polskiego idzie co roku dla Watykanu), „ochrona” również trwa nieprzerwanie

(tylko niemieckie firmy oraz media mogą normalnie w Polsce funkcjonować – polskie są zarzynane podatkami, przepisami oraz gospodarczo).

I to tyle pocztu – reszta jest znana ze szkoły, gdzie niemieccy nauczyciele napisali dla nas miłe, bo krótkie, podręczniki do historii.

autor: Baca

Całość czytaj na:

http://innemedium.pl/wiadomosc/prawdziwa-historia-cz-iii-co-jest-slowianin

prokosz_kronika-polska

http://ksiegarnia-armoryka.pl/Kronika_Polska_przez_Prokosza_w_wieku_X_napisana_Prokosz.html

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium

*fotografie poszczególnych królów z „Jasnogórskiego pocztu królów i książąt polskich”: pinterest.com/kasiavisueel

Bonus – wywiad z Januszem Bieszkiem o cywilizacjach kosmicznych na Ziemi:

Czytaj również:

443 myśli w temacie “POCZET KRÓLÓW LECHII, czyli Kościół w Polsce od 1050 lat ukrywa przed Polakami, że jesteśmy starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18. wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie…

 1. WŁADCY LECHII cz.3

  KOMAREK 539-513
  WIENDYSL 513-494
  SWATOPOL 494-484
  MAZYK 484-470
  Mazyk został pokonany przez Polaka, który wrócił z Ilyrii
  POLAK 470-427
  ?
  LECH II ok. 336-po 323
  LISZ ?-?
  POSNAN ?-?
  SANDOMIR ?-?
  LUBLIN ?-?
  LUBUSZ ?-?

  Od Lecha Ariowita już jest dobrze podane za Bieszkiem

  1. jeśli Krakus w 390 zdobył Rzym , w takim razie co zdobył w tym samym czasie i miejscu celtycki wódz Brennus ?bo gdyby ten Krakus go uprzedził , to nie miałby już czego zdobywać a jednak każdy normalny historyk wie ,że Celtowie w tym czasie „rządzili ” w tej części Europy

   1. Informacje o Krakusie który zdobył Rzym w 390 p.n.e. podał Paweł Szydłowski na YouTube. Natomiast lista władców Lechii która podałem pochodzi z rękopisów Przybysława Dyjamentowskiego. w tych rękopisach podał spis Piastów od 470 n.e. Więc albo sam wszystko wymyślił, albo spisał wszystko od Prokosza, Wojena i Kagnimira. Raczej rękopisy to jego brudnopis, a Kronika Prokosza to jedno z jego fałszerstw. Szkoda że nie zdążył napisać Kroniki Wojena. To dopiero byłyby bajki

  1. Tak, chodzi o Słoniomira III Spasitiela. Wsławił się on tym, że zastawił nad Notecią pułapkę na kontyngent sześciuset tysięcy słoni bojowych, które Czandragupta Maryja wysłal na podbój Macedonii. Woje Słoniomira zgodnie z jego planem mieli wystraszyć pancerne kolosy płachtami z bielonego płótna, a ponieważ brakowało w jego krainie materiału, ich żony i córki poświęciły w bitwie własną bieliznę osobistą. Ponieważ akurat wiele z nich przeżywało trudne dni, to nad hufcami lechickimi załopotało bialo czerwone płótno. Na pobojowisku Słoniomir zarządził, aby te właśnie barwy złożyły się na sztandar przyszłego imperium. Sam król jednak nie dożył dni dalszej chwały, zmarł bowiem niedługo po bitwie. Lechiccy kronikarze podają dwie wersje jego śmierci – zatrucie słoniną albo mord jaki popełniły na nim niewiasty poirytowane utratą bielizny, której dużą część zniszczono w czasie walk. Następcą Słoniomira był Icchak I Finkelsztajn, syn poczęty przezeń podczas pobytu nad Renem z walkirią Rebeką.

   1. Biało czerwone barwy wzieły się od barwienia płótna rudami wszędzie dostępnymi w Polsce.

   2. Człowieku skąd ty takie bzdury bierzesz. Idź do biblioteki i zacznij czytać książki , zostaw internet.

   3. Po co tu przychodzisz trolowac? Nic juz w zyciu milego nie masz??? zadnych przyjaciol? Przychodzisz na blogi , ktore nie sa dla ciebie zrozumiale. Poziomem ducha nie dorastasz, to po co tu smiecisz???

 2. Swietna argumentacja Turbosłowian.

  „A jakie źródło historyczne???”

  Paweł Szydłowski powiedział na YouTube

  prawdziwy #rakcontent

  1. „Turboslowian” mhmm, mhm 😉 Ile Panu Michnik placi za komentarze? Pojedynczo czy na pensji?? Oto metoda michnikowszczyzny: ignorowac, a jak sie nie da , to osmieszac…straszyc juz nie maja czym, bo taki by byl etap nastepny.

 3. tylko smyxx zauważył, że Brennus zdobył Rzym a nie Krakus Szydłowskiego. Chociaż ciekawsza jest sprawa z Lechem III. Według Bieszka to Ariowit, a według Szydłowskiego to Pomponiusz Wielki. I komu tu wierzyć 🙂 A może wszyscy władcy starożytnej Europy to Lechici. Tak Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Dariusz, Kleopatra, Budda, Salomon to też Polacy.

 4. Jak dla mnie fajny AAR (opowiadania na podstawie gier). Kilkutysięczna grupa ludzi, pracowała przez wiele lat nad historią świata/Europy/Polski. Przez tyle lat dochodzą do jednego ważnego wydarzenia, jak np. odkrycie grodów starożytnych czy innych artefaktów. Tu zaś autor podaje dokładne daty, w jakim okresie ‚rządzili Ci władcy’. To już jest absurd. Daty, miasta, stolice – a gdzie są źródła danych?

  Poczytałem sporo komentarzy. Nie jestem osobą wierzącą, ale wszędzie widzę hasła „to wina Watykanu”. Watykan nie istniał przed naszą erą. Więc co mieliby tuszować? Ktoś tu nienawidzi bardzo kościoła i chce jak najbardziej ich atakować. Na forum widzę fanatyzm, który widziałem niejednokrotnie pod kościołem 🙂

  Co do Rzymian, ich Cesarze uznali, że Cesarstwo już wystarczająco się rozwinęło. Wolało okupować Egipt, który był wielkim krokiem do Indii niż ziemie słowiańskie, skąd brali tylko bursztyny. Rzymianie poszli tam, gdzie widzieli większy dochód.

   1. Ale tu panie Einstein chodzi o rok 966 , już Watykan istniał i miał władzę Absolutną , kiedy zaczęto chrystianizować Ludy Pogańskie nad Wisłą . Przed 966 rokiem jak by nic nie było nic nie istniało , nawet w szkołach ucząc dzieci Historii na lekcjach uczy się dzieci że Państwo Polskie powstało w 966 roku . Coś na kształt , Wygnania Adama i Ewy z Raju . Przed 965 rokiem Polska nie istniała nic nie było pustka i nagle w 966 roku Pojawia się Partner i to Książę władający nie jakimś tam jednym ludem ale państwem zorganizowanym mającym miasta i wsie Mieszko I , to śmiem wątpić żeby to powstało w ciągu roku . Kraków nie wybudowano ot tak sobie w ciągu kilku miesięcy na uroczystość Przyjęcia Chrztu , więc trzeba zakładać że miasta i zorganizowana władza na ziemiach Polskich istniała wcześniej jeszcze na kilkaset lat wcześniej przed 966 rokiem . Mieszko I przyjął chrzest wcale nie z Pobudek Religijnych , Dobrawa była piękną księżniczką Czeską ale była chrześcijanką i za nic w świecie nie chciała Poganina za Męża . Po drugie bardzo jest to Podejrzane że nie ma żadnego dokumentu , relacji , kronikarza , czy też jak to wówczas było handlarzy którzy wędrując przez nieznane tereny spisywali kroniki , ale to żadnych relacji wcześniejszych od roku 966 . Więc jeżeli Watykan nie usunął Archiwów książęcych to Kto to zrobił . Książęta panujący w Krakowie mieli swoich kronikarzy aby panowanie Księcia nie szło w zapomnienie opisywali , co tam książę bohaterskiego lub mądrego dla ludu swojego uczynił .Wiem że książęta niektórzy wówczas zwłaszcza ci przysposabiani do Wojny , byli nie piśmienni .Ale ci do Polityki bywali też wykształceni co widać po 966 roku .

 5. Jedyna sensowna książka o dziejach przedkatolickich Polski do „Wstęp krzyczny do dziejów Polski” Augusta Bielowskiego. Nie twierdzę że to prawda, ale ma to jeszcze sens. Natomiast Prokosz itp. bajki to bujda na resorach. Czy tylko ja sprawdziłem rękopisy Dyjamentowskiego, aby znaleźć pełną listę królów Lechii? Czy inni wstydzą się przyznać, że Prokosz to dzieło tego oszusta? Jeżeli Szydłowski nie wierzy katolickim kronikóm to czemu je cytuje

 6. Ten obraz jest plastyczną kopią litografii Benoita Farjata z 1702, tam jeszcze były opisy każdego władcy

 7. Gdyby istniało takie imperium to chyba oczyiwste , że kroniki byłyby pełne tekstów o nim. Przecież każdy by się pochwalił, że udało mu sę podbić czy ujarzmić takie imperium

  1. oczywiście, że by się pochwalił, GDYBY mu się udało 🙂
   a skoro się nie udało, nie ma się czym chwalić…
   dopiero zdradą nas wzięli Panie i tym się chwalą – ochrzcili, pogaństwo z ciemnoty wydobyli, zorganizowali i wyuczyli, hahaha
   wiekową sromotę w zapomnienie skryli

 8. No niesamowite!! Autor z kolei chyba nie pojmuje koncepcji „tajemnicy”. Organizacja mająca największe wpływy na świecie: Watykan tak dobrze pousuwał zapiski o imperium lechitow, że po 5000 lat historycy amatorzy je wynajdują przy pomocy internetu. Jeśli tak to spartaczył to ja nie wiem jakim cudem rządzi od 2000 lat.

  1. czy moglibyście dokładniej podawać datę ? Kościół Katolicki istnieje ok. 1700 lat i powstał wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego czy tam podziałem na część wschodnią i zachodnią

 9. Historie piszą zwycięzcy.
  Nie przegrani – rozebrani kilka krotnie przez sąsiadów i Żydów od środka.

  Co do niektórych zwolenników historyków ” poważnych ” zachowujecie sie tak samo jak ludzie nim Kopernik udowodnił swoją teorie.
  Nie wierzycie, nie potraficie nic udowodnić, a ujadacie jakby ktoś z was skore zdzierał.
  Nadmienię jeszcze ze w gronach poważanych historyków znajdziemy takie ewenementy ( w tym przypadku osoby żywe, chyba ludzie ) które twierdza ze państwo żydowskie miało niegdyś super mocarstwo na terenie południowej Azji. Do tej pory nie znaleziono tam nawet śladu po guziku, a glejty służące do oznakowania kupców przerobili na symbole ich szlachty.
  Dlatego fajnie jest miec swój mózg i samemu szukać źródeł ( nie w internecie, bo nie ma jak ich zweryfikować )
  Niektórym jednak starczy filmik na YouTube albo czyjś komentarz do uznania nowej teorii.

  Ps. Zydki ujadające pod artykułem, napiszcie cos sami, udowodnijcie cos. I na Boga, nauczcie sie pisać po polsku !
  Coraz słabiej wykręcacie kota ogonem

 10. Jeżeli istniało potężne Imperium Lechitów, to czym można wytłumaczyć wędrówkę ludów? Dumni „Lechici” zostali pokonani przez Hunów? No i dlaczego z potężnego imperium w 966 zostały tylko skrawki? Cała ta historia jest niespójna, pozbawiona dowodów i ahistoryczna.

  1. Oczywiście, że o to chodziło. System egalitarny został zniszczony przez wybranych na wiecach książąt, wbrew woli ludu. Lud się buntowal, ale siłą został stłamszony przez nowych władców, którym spodobał się feudalny system jaki obejrzeli sobie na zachodzie.Do tej pory musieli dbać o lud, bo była demokracja i mogli stracić wszystko przy okazji następnego wiecu. I nadarzyła się okazja żeby przy pomocy nowej wiary i obcego rycerstwa wybić demokrację z głów ludu. Żeby tego dokonać trzeba było zniszczyć pamięć.

 11. WŁADCY LECHII cz.4 według Dyjamentowskiego
  PIAST 470-490
  ZIEMOWIDZ 490-521
  WROCISŁAW 521-527
  LESZEK I 527-548
  ZIEMOMYŚL 548-586
  LESZKO II 586-610
  NIEGISLAW 610-655
  SPYTYGNIEW 655-683
  LESZKO III 683-717
  BOLESŁAW 717-738
  ZIEMOWIDZ II 738-763
  PRZEMYŚL 763-793
  LESZKO IV 793-820
  LESZKO V 820-838
  ZIEMISŁAW 838-880
  KAZIMIR 880-900
  LESZKO VI 900-921
  ZIEMOMYSŁ 921-957
  MIESZKO I 957-992

  1. Dyjamentowski był fałszerzem wynajmowanym do tworzenia rodowodów i dowodów arystokratycznego pochodzenia. Nie wymieniałbym go jako wiarygodne źródło informacji.
   Poza tym „władca Lechii” jest tytułem równie ważnym co wódz mniejszego plemienia Jaćwingów.

   1. ARYJ STU KRATNY -arystokrata. Znaczy czlowiek o wysokim POZIOMIE DUCHOWYM. To obcy wymyslili jakas niby arystoktacje by zniewalac prawowitych mieszkancow tej ziemi;

    zadnej, w obecnym perwersyjnym tego slowa znaczeniu” arystokracji” u Slowian nie bylo.ARYSTOKRACI to ludzie o WYSOKIEKIE ENERGII, wysokich wibracjach, mogacy leczyc ciala i dusze innych, to np. Jezus, to ,Kaplani Arkony, Arkaimu, to podlaskie szeptuchy!!! Tak, tak.
    ARYJAN znaczy w sanskrycie : uduchowiony, szlachetny; godny…teraz chyba jasne kto jest , a kto nie jest arystokrata.

    U POLAKOW byli rycerze, wszelkie tytuly w stylu „hrabia” itp. to tytuly nadane przez zaborcow ZA ZDRADE POLSKI I NARODU. rody czy raczej „wyrodki”, ktore sie szczyca tytulami ksiazat , to potomkowie zdrajcow…no coz , prawda bywa bolesna.

    tylko Wisniowieccy i kniaziowie ruscy zachowali tytuly ksiazat, bo po przejsciu na katolicyzm z kniaziow zostali ksiazetami. ZAMOJSKI tytulu „ksiecia” , ktory mu chcial dac cesarz Austrii- ZABORCA,nie przyjal i odpowiedzial, ze w POLSCE u Braci szlacheckiej wszyscy sa sobie rowni…dokladna wypowiedz w liscie do cesarza mozna sobie znalezs na necie…

 12. Przecież Codanovia to nic innego jak łacińskie kaleczenie nazwy Skandynawia, a Stradom to nie jest urobiona nazwa od Carodomu, tylko prędzej podobna by była to Straconej Wioski. 😉

 13. 4 części Spisu władców Lechii podałem według rękopisów Dyjamentowskiego i są one że sobą spójne. Dziwnie wcześnie datował Piastów. datącja od Sarnaty jest zbieżna z Kronika Prokosza, tylko że tu są wszyscy władcy a u Prokosza tylko kilku jest wymienionych. Sam się zastanawiam czy to prawda. raz jestem pewien że to bajki a potem odkrywam coś i zmieniam zdanie. Przepraszam jeśli kogoś uraziłem wcześniej, ale nie wiem co sądzić o Lechii.

  1. Czy ta fotografia Lecha Wielkiego jest prawidłowo przypisana, bo lecz I w poczcie to inna postać.
   Nie wiem czemu wypowiedzi są takie krytyczne. Nasza historia nie zACZYNA SIĘ OD mIESZKA i, HISTORIA ŁACIŃSKIEGO PODDAŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TAK. pRAWDOPODOBNIE mIESZKO BYŁ JUŻ OCHCZONY Z OBRZĄDKU WSCHODNIM bo jak wiadomo Cyryl i Metody dokonał tego w Wiślicy 110 lat wcześniej i nie wierzę, że nie ochcili władców. Należy przeczytać książkęw której są teksty i materiały źródłowe potwierdzające te tezy, m.in tablica nagrobna ofiarowana władcy Sarmatów przez Cesarze rzymskiego Claudiusza, oraz mapy i kroniki nasze i zagraniczne. To , że wymazuje się to z naszej świadomości to jest element walki ideologicznej. Istnienie tego pocztu u Paulinów (wspomniane w książce) potwierdza, że może nie było kronik pisanych w czasach słowian (lub nie przetrwały niszczone jak te święte Dęby), a obraz ocalał cudownie jako dzieło sztuki. POstępowanie wobec naszej śłowiańskiej przeszłości jest elementem niszczenia naszej tożsamości i wynaradawiania (głównie germanizacji). Zawsze dziwiło mnie dlaczego i co oznacza Lechfeld,miasto Lech, rzeka Lech w dalekiej Bawarii. Niemcy nie stworzyli takiej nazwy bo u nich Munchen, RegensburgNurnber ,ale Lech? Jest też książka Zakazana archeologia i tak opisywane są działania „naukowe” które odrzucają znaleziska nie pasujące do wcześniejszych teorii bo nagle w danym miejscu gdzie ludzie podobno pojawili się 100 tyś lat temu jest kośc ludzka sprzed 200tyś lat. To jej po prostu nie ma!!! I tak tworzy się historię, cała nauka poza ścisłymi dziedzinami jest w większości oszustwem i bałaganiarstwem.

 14. Pytanie i odpowiedź:
  „Skoro przodkowie Polaków byli wielkim imperium, potężniejszym od Rzymu, to dla czego nic o tym nie wiadomo, przecież dopiero wtedy by było mnóstwo informacji na ten temat – a nie ma – więc to wszystko wielka bujda”

  Jak się dobrze poszuka to się znajdzie jakieś informacje, nawet i w PŚ wspominają o nich. W dziejach ludzkości nic do końca nie jest prawdą, ale wszystko może być możliwe. Kiedyś śmiali się że nie istniał Babilon, bo przecież niemożliwym było, że tak duże imperium mogło istnieć, a nie pozostawiło po sobie żadnych śladów. A teraz? Teraz jest o nim pełno i uznaje się za fakt autentyczny że jednak istniał. Tak samo mogło być i w tym przypadku, wraz z tysiącami innych.

  Pseudonaukowiec zachowuje się jak dzieciak, drwiąc i wyśmiewając się z teorii, które w jego nieobiektywnym widzeniu wydają się dziwne. Prawdziwy badacz podchodzi sucho do badań i uznaje każdą możliwość, stara się ją udowodnić, podważyć, zaprzeczyć, bada czasy i historię i stara się oszacować słuszność, prawdę, fałsz i prawdopodobieństwo.

  1. W owym czasie prawdopodobnie nie było papieru i powstawała na tyle mało kronik i publikacji (później w czasach chrześijańskich mnisi coś tam pojedyńczo skrobali, a książka kosztowała kilka wiosek), że chrystianizujący nawracacze na nową wiarę bez problemu zniszczyli wszystko przez kilkaset lat (wszak nie od razu byliśmy katolikami- i nawet poźniejsi od Miedszka władcy mieli bunty wyznawców światowida). A jednak obraz ocalał bo miał wartość artystyczną. Na pewno w przepastnych watykańskich magazynach jest całą nasza historia, tylko skoro ruscy nam nie oddają naszych akt to czy Watykan będzie lepszy?

 15. Lech Wielki to wg pocztu LACHVS I, a LECHVS to Lech syn Kraka. Na tym obrazie po Lechu Wielkim kolejnym władcą jest Krak a po nim kolejno jego następcy.

 16. zastanawia mnie jedno patrząc na komentarze o różnych frontach. dlaczego my polacy wierzymy w to że francuz który nie podpisał się swoim nazwiskiem pod tak znaczącym dokumentem historycznym (pod swoją spuscizną/dziełem itd). za to ignorujemy kilka poskich kronik bo mamy do czynienia z historią przewyższającą nasza wyobraźnię. dodatkowo mamy też wzmianki i jak i solidne informacje w wielu kronikach na całym swiecie. system nauczania wpajał nam że piramidy zbudowali ludzie w 20 lat (czyli 1 blok skalny ładowany na dźwig w 2,5min a bloki najcięższe ważące setki lub blisko tys ton pewnie obeliks wrzucał na górę?) wpajali nam że mór chiński, ta najdłuższa budowla jest tworem zbudowanym by chronić chiny przed dzikusami a jednocześnie nikt nie potrafi wytumaczyć dlaczego otwory strzelnicze są do wewnątrz w stronę chin, jak i budowa baszt. ktoś wspomniał że niedługo będziemy się nazywać faszystami i to my budowaliśmy obozy zagłady, bo? bo gdzies w izraleu protestują żydki wrzeszcząc przed ambasadą o tym że wybiliśmy 3mln ich braci. https://www.youtube.com/watch?v=2j1V878kWPg kopiec kraka według dost powszechnych info miał być usypany w 7 wieku jak pamiętam a słowianie przybyli z gwiazd zapewne w 8 wieku? a w 10 wieku nagle bardzo się liczymy że zachód czy pd chcą z nami układów i danin (rzym)? więc albo ludzie są tak tempi że nie powinni się wypowiadać albo są to tylko wynajęci hejterzy którzy jak dobrze wiemy walczą ciężko o to by w naszym kraju dezinformacja gubiła nas wszystkich jak przez ost wieki w których wymazywano pamięc o przodkach. w 19 wieku żył polak(niech mnie ktoś sprostuje co do nazwiska) który miał kolekcje 2tys monet bitych przez niechrzescijańskich władców polski. na jednej stronie było godło a na drugiej land/ziemia będąca w posiadaniu imperium. nie pamiętam dokładnie ale była chyba tam wzmianka o ziemiach wschodnich niemiec, nie spodobało się to zaborcy z wschodniej strony jak i zachodniej. monety zostały przejęte i przetopione. takich dowodów było setki tysiące. dziś mamy ich dość sporo ale jakimś cudem nikt nie chce wykładać pieniędzy państwowych na odkrywanie tajemnic. mam wrażenie że nawet koronny dowód istnienia imperium nie zrobi na niektórych wrażenia. być może potrzeba samemu pogrzebać w ziemi jak nasi grzybiarze którzy znaleźli miecze z brązu datowane na 3000lat… jestem cienki w te klocki ale wiem jedno, nie ufam systemowi edukacji bo oparty jest na 200 letnim procesie zatajaniu naszej historii, tak własnie robili w czasie zaborów i komuny, przecież to oczywiste że nie wyniszczysz narodu który ma patriotów. wymaż historię za zginą patrioci i to właśnie dziś robią. tylko uczciwi przyznają mi racje

 17. Szanowni Państwo.
  Proponuję spojrzeć na temat całościowo.

  1) System edukacji do chwili obecnej ciągle obniża poziom nauczania. I jest zwyczajnie kontynuacją systemu narzuconego przez naszych okupantów od choćby II WŚ, którym to okupantom raczej nie zależało na tym abyśmy byli narodem dobrze wyedukowanym po dziś dzień.
  2) Proponuję najpierw zapoznać się z książką ” Zakazana Archeologia” współautorstwa: Michael A. Cremo, Richard L. Thompson, aby zrozumieć co się dzieje ze znaleziskami ” out of place” i ich odkrywcami.
  3) Chrześcijaństwo wybiło na terenach Europy około 60 mln ludzi, często żywcem na stosie. I to właściwie tylko za odmienne poglądy. Jeśli nie miało dla nich wartości życie milionów ludzi, to i historia przez nich spisana raczej traci na wartości. Pokazali na czym im zależy a papier jest cierpliwy.
  4) Badania DNA, każdy kto ma choć odrobinę zdrowego rozsądku, będzie w stanie połączyć kropki.
  5) I chyba najważniejszy punkt:
  Szanowni Państwo- po przeczytaniu całego internetu na temat naszych dziejów wyłania się pewien obraz. Że kraj lub imperium jest jak statek, kapitan może być tylko jeden.
  Kiedy Kapitan szanuje załogę, załoga kapitana, załoga szanuje załogę to mamy dobrobyt, dostatek, bezpieczeństwo i dumę. Wszyscy jesteśmy różni od siebie, a pradzieje naszych przodków ukazują, że kiedy panowało poszanowanie wzajemne różnicy w poglądach, kiedy u steru był JEDEN mądry i odważny kapitan, to byliśmy potęgą.

  Zwracam się do Was z prośbą. Szanujmy swoją odmienność. Wszyscy płyniemy tym samym statkiem.
  Zasada, dziel i rządź, zbiera okrutne żniwo w naszym wspaniałym kraju.
  Naukowcy za wszelką cenę nie przyznają się do błędu, to jest nienaukowe.
  Poszukajcie proszę informacji jak na naszym ” statku ” za pieniądze obcej bandery, „polacy” ( celowo z małej litery ) Trollują nas!! Przestańmy z nimi polemizować, ponieważ to jest kopanie się z koniem, bez sensu. Oni za pieniądze mają nas podzielić.

  Jeszcze możemy to naprawić. Wichrzycieli, za burtę ( intelektualną ).
  Zamiast się kłócić, wyciągnijmy wspólny mianownik.

  Pozdrawiam.
  Członek załogi.

 18. Przyznam, że nie przeczytałem całości tekstu. Ale pojawiła się u mnie myśl, iż oczekuje się niekiedy od chwalebnej przeszłości, praktycznych korzyści. Tworząc nowe wartości wobec współczesnych, trzeba zachować kontakt z otaczającym światem, który też kiedyś będzie „tylko” historią, – oby dobrze o nas świadczącą.

 19. „Brak dokładnych danych na temat lat jego panowania, gdyż żyd wyrwał kartkę handlując w swym kramie. Około 1550 roku przed naszą erą król Car założył miasto Carodom, gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę”. W XVI wieku p.n.e. były już źródła papierowe? Ciekawe….

  1. handlujący starymi księgami. W mojej rodzinie też była stara ksiega z zapiskami i tłumaczeniem (notatkami). Ukrywana z pokolenia na pokolenie jak opowiadał dziadek. Z treści mam w pamieci tylko strzępy i nie chcę komentować ale muszę przyznać zbieżnosć. Została skradziona w latach 80 i podejrzewam że zniszczona.

   1. Dobrze, że historia zapamiętała, iż był to Żyd…
    Ukrywana, powiadasz… Bo naprzemiennie tropiło ją NKWD i Gestapo a wcześniej Ochrana a jeszcze wcześniej św Inkwizycja… Dnia nie było, żeby nie kręcili sie obok domku Twoich przodków…:)

 20. I mam się szczycić, że pochodząc z kraju o takiej „historii” teraz mam za „wladcę” Jarosława skarlałego? Kto i kiedy dał ciała, że z takiej potęgi zostal taki mały kraik?

 21. Drodzy Państwo,
  po co te niemądre swary?
  Proponuję, aby do każdej informacji zawartej w tekście dodać odnośnik bibliograficzny, czyli źródło – także do informacji o komentarzu księgi Prokosza z czasów Batorego.
  Wówczas będzie możliwa weryfikacja tych informacji, w miejsce strzępienia języków. Zbadajmy to w sposób naukowy.
  Piszę poważnie, więc jednocześnie proszę o poważne (do końca) potraktowanie tematu. Jeśli znajdą się osoby chętne do podania źródeł bibliograficznych oraz ich weryfikacji, podam swój adres mailowy, aby stworzyć forum, które podejmie się zbadaniem całego zagadnienia. Co Państwo na to? czekam i pozdrawiam poraj

 22. nie mogę patrzeć na to jak religia katolicka i neożydowskie kraje europejskie są nazywane chrześcijańskimi , konflikt pomiędzy chrześcijaństwem a islamem , ci co tak piszą chyba nie mają zielonego pojęcia co to takiego jest chrześcijaństwo

 23. Sami sobie zobaczcie i odpowiedzcie sobie . W krajach protestanckich takich jak Niemcy , Marcin Luter , Holandia , Szwecja , Dania , Norwegia ,,Szwajcaria , Luksemburg , Monaco , jest wysoki poziom życia , poszanowanie własności , poszanowanie dla prawa , Tam gdzie nie sięga ręka Watykanu . Ludzie żyją i szanują się zarabiają . Tam gdzie sięga ręka Watykanu kraje są biedne pomimo corocznego przyrostu PKB , gospodarka niby się poszerza i powiększa , a bieda jest ciągle taka sama .Historia jest zakłamywana , fakty są podawane tylko te związane z chrześcijaństwem i kościołem . Nie ma rzetelnych opracowań historycznych przedchrześcijańskich czasów i dziejów , Tak jak by Ludów Żyjących na ziemiach Polskich przed 966 rokiem nie było , albo jak by te szczepy wioski czy miasta nie istniały . Oczywiście przeczą temu wykopaliska choćby w Biskupinie które pokazują że jednak jest coś na rzeczy , legendy i przekazy pokazują że coś się działo tylko nie ma woli tego dochodzić .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s