Globaliści dostają białej gorączki — czyżby rozpad UE miał rozpocząć się od Grecji?

syriza

Supporters of Greece's opposition Syriza party

syriza

Greece Election

syriza

Greece Election

Greece Election

syriza

Zdjęć, jak powyższe, nie pokaże ci ani Piotr Kraśko, ani Justyna Pochanke — radość milionów ludzi, gdy wygrywa partia antysystemowa, staje się z miejsca politycznie niepoprawna – i jako taka musi być z całą stanowczością bezwzględnie ocenzurowana. A radość ludzi jest wprost nieposkromiona – wybory w Grecji wygrywa antyglobalistyczna partia SYRIZA!

Aby łatwiej utworzyć rząd, greckie prawo wyborcze przewiduje, że zwycięska partia dostaje dodatkowo 50 miejsc w 300-osobowym parlamencie[1]. Przedstawiamy postulaty programowe tego ugrupowania, o którym z korporacyjnych mediów dowiecie się najpewniej, że są po prostu „populistyczne”.

Syriza będzie w mainstreamie deformowana, gdyż w sposób realny i konkretny zamierza ona uderzyć w fundamentalne interesy wielkich korporacji, wielkich spekulantów finansowych oraz całego systemu globalizmu ekonomicznego, który wysysa ekonomicznie m.in. kraje zachodnie. I dzięki temu może ona zrealizować swój program socjalny. Po okresie przejściowym może się okazać, że będzie znacznie więcej środków na wydatki socjalne, bez zaciągania kredytów, aniżeli obecnie.

Warto podkreślić, żeby nie ulegać w tym przypadku tradycyjnym, konwencjonalnym podziałom na lewicę i prawicę. Syriza bardziej wpisuje się w nowy podział: partii systemowych i antysystemowych — wobec globalizmu ekonomicznego. W Europie istnieje wiele partii lewicowych, lecz prawie wszystkie one są partiami systemowymi, uznającymi fundamentalne racje obecnego systemu. Bliższe pod wieloma względami antysystemowym postulatom Syrizy są Orbanowskie Węgry, z ich polityką ochrony krajowego rynku i uwalniania się od dyktatu globalnych instytucji finansowych, aniżeli tradycyjne socjaldemokracje [2]. Warto też dodać, że francuski Front Narodowy kibicował Syrizie w tych wyborach: Marine Le Pen: Yes! I Hope SYRIZA Wins.

syriza

syriza

tsipras

Nowe podziały przebiegają innymi granicami, aniżeli przyzwyczailiśmy się myśleć o scenie politycznej. Wrogiem nr 1 partii antysystemowych jest globalizm ekonomiczny jako zasadniczy bloker jakiejkolwiek polityki opartej na wartościach i ideach (czy to lewicowych, czy to prawicowych —

właśnie dlatego obecnie nie ma wielkich różnic, czy wygra „prawica”, czy wygra „lewica”, gdyż w dobie globalizmu są to wydmuszki ze znikomą ilością treści ideowej

cała para ideowa w tych wydmuszkach „lewicowych” i „prawicowych” idzie na drugorzędne kwestie obyczajowe, kosztem pierwszorzędnych: gospodarczo-socjalnych).

Można śmiało powiedzieć, że mamy obecnie w Europie dwa bardzo ciekawe eksperymenty antyglobalistyczne: jeden prawicowy na Węgrzech, drugi lewicowy — w Grecji. Syriza w swoim antyglobalistycznym programie idzie jak dotąd najdalej w Europie spośród partii władzy. Dlatego jest zupełnie nową jakością.

POSTULATY SYRIZY:

1. Audyt długu publicznego, renegocjacje wielkości należnych odsetek oraz zawieszenie ich płatności aż do odrodzenia się gospodarki kraju, oraz do czasu kiedy zatrudnienie powróci do rozsądnego poziomu.

2. Żądanie od Unii Europejskiej zmiany paradygmatu funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego tak, żeby finansował projekty publiczne oraz publiczne inwestycje.

3. Wprowadzenie 75% stawki podatkowej dla dochodów powyżej 500.000 EUR.

4. Zmiana systemu wyborczego z większościowego na proporcjonalny.

5. Zwiększenie opodatkowania korporacji co najmniej do przeciętnego poziomu dla UE.

6. Ustanowienie podatku od transakcji finansowych oraz specjalnego podatku od dóbr luksusowych.

7. Delegalizacja spekulacji na finansowych instrumentach pochodnych.

8. Likwidacja przywilejów finansowych Kościoła Prawosławnego oraz armatorów żeglugowych.

9. Walka o zniesienie tajemnicy bankowej oraz z nielegalne transfery kapitału za granicę.

10. Radykalne zmniejszenie nakładów na cele militarne.

11. Wzrost płacy minimalnej do poziomu sprzed cięć socjalnych — 750 EUR/miesiąc.

GRECJA

12. Wykorzystanie pustostanów należących do skarbu państwa, banków oraz kościoła dla celów publicznych.

13. Uruchomienie bezpłatnych stołówek w szkołach publicznych.

14. Całkowicie bezpłatna służba zdrowia w pełnym zakresie dla wszystkich, w tym bezrobotnych, bezdomnych oraz osób o bardzo niskich dochodach.

15. Dopłata w wysokości co najmniej 30% do rat kredytów hipotecznych dla rodzin bez dochodów oraz o bardzo niskich dochodach mających problemy ze spłatą kredytu.

16. Zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków na cele socjalne w tym dla samotnych rodziców, osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin pozbawionych dochodów.

17. Zmniejszenie opodatkowania podstawowych dóbr konsumpcyjnych.

18. NACJONALIZACJA BANKÓW.

19. RENACJONALIZACJA SPRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWOWEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BRANŻ STRATEGICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJU: ZAKŁADÓW, ELEKTROWNI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, KOLEI, LOTNISK, POCZTY.

20. Preferencje dla inwestycji w energię odnawialną oraz programy ochrony środowiska.

21. Zrównanie płac kobiet i mężczyzn.

22. Redukcja elastycznych forma zatrudnienia na rzecz umów na czas nieokreślony.

23. Objęcie ochroną państwa pracowników oraz poziomu wynagrodzeń dla pracowników czasowo zatrudnionych.

24. Odnowienie zbiorowych układów pracy.

25. Zwiększenie kontroli i inspekcji warunków pracy oraz ustanowienie specjalnych warunków dla firm świadczących usługi na rzecz sektora publicznego.

26. Reforma konstytucji na rzecz rozdziału kościoła od państwa oraz na rzecz konstytucyjnych gwarancji bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej oraz ochrony środowiska naturalnego.

27. Referenda w sprawie traktatów europejskich oraz innych istotnych umów w ramach EU.

28. Zniesienie immunitetu poselskiego . Zniesienie specjalnej ochrony prawnej oraz ustanowienie odpowiedzialności karnej wobec członków rządu.

29. Demilitaryzacja straży przybrzeżnej oraz specjalnych oddziałów policji do pacyfikowania demonstracji. Zakaz używania przez policję masek oraz karabinów maszynowych podczas demonstracji. Zmiana sposobu szkolenia policjantów w kierunku obrony praw społecznych, imigrantów oraz społecznej polityki walki z narkotykami.

30. Zagwarantowanie praw człowieka w ośrodkach dla emigrantów.

31. Ułatwienia dla łączenia rodzin emigrantów.

32. Depenalizacja konsumpcji narkotyków na rzecz walki z ich handlem. Wzrost nakładów na centra rehabilitacji dla uzależnionych od narkotyków.

33. Uregulowanie ustawowe prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania.

34. Wzrost nakładów na społeczną służbę zdrowia z obecnych 3% do średniej 6% w EU.

35. Likwidacja opłat za usługi w ramach społecznego systemu zdrowia.

36. NACJONALIZACJA PRYWATNYCH SZPITALI. ZAKAZ PARTYCYPACJI PRYWATNYCH PODMIOTÓW W PUBLICZNYM SYSTEMIE ZDROWIA.

37. REPATRIACJA GRECKICH WOJSK Z AFGANISTANU I BAŁKANÓW W RAMACH PROGRAMU „ŻADNYCH GRECKICH WOJSK POZA GRANICAMI KRAJU”.

38. Zakończenie współpracy militarnej z Izraelem. Wsparcie dla powstania państwa Palestyny w granicach z 1967 r.

39. Wynegocjowanie trwałego układu o dobrym sąsiedztwie z Turcją.

40. LIKWIDACJA OBCYCH BAZ NA TERYTORIUM GRECJI ORAZ WYCOFANIE KRAJU ZE STRUKTUR NATO!

*

Nowy program

Przed wyborami 2015 program Syrizy uległ pewnemu wyłagodzeniu (urealnienie, czy zagrywka taktyczna?). Jego finalna wersja dostępna jest tutaj:

The New Programme of SYRIZA

Mariusz Agnosiewicz

Tłumaczenie postulatów Syrizy: Mitro Dymitriadis

Racjonalista.pl

Przypisy:
[1] Źródło: Lewica.pl
[2] Pewnie dlatego też konkretnego programu Syrizy nie przytaczają u nas mainstreamowe media „liberalne”, lecz przytacza go magazyn narodowy Myśl24 — bez negatywnego komentarza, choć różnice oczywiście występują.
Reklama